Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


Analiza gospodarki odpadami komunalnymiPobieranie 1.1 Mb.
Strona6/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

4.2.Analiza gospodarki odpadami komunalnymi
4.2.1.Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.


Źródłami powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są:

 • gospodarstwa domowe,

 • obiekty użyteczności publicznej (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, sektor gospodarczy itp.).

W tabeli nr 5 przedstawiono szacunkowe ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Kietrz w podziale na 16 rodzajów.

Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów na poziomie 280 kg/M/rok przyjęto dla 2005 r. Wskaźnik ten uwzględnia zarówno odpady, które zostały zebrane z terenu gminy i przekazane do unieszkodliwiania lub odzysku jak i te, które mieszkańcy zagospodarowali we własnym zakresie (legalnie – np. przydomowe kompostowniki lub nielegalnie – np. spalanie). Natomiast średni skład morfologiczny wytwarzanych odpadów komunalnych oraz wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na poziomie 1% rocznie przyjęto na podstawie zapisów w KPGO 2010.


Tabela nr 5. Bilans i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Kietrz w latach 2005-2008

Lp.

Strumienie odpadów komunalnych

Ilość odpadów [Mg/rok] w latach:

2005

2006

2007

2008

1.

Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie

68,1

68,5

68,6

68,9

2.

Odpady zielone z ogrodów i parków

91,2

91,7

91,9

92,3

3.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym:*

2 915,6

2 933,9

2 937,7

2 952,7

3-1.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

695,7

700,0

700,9

704,5

3-2.

Odpady zielone

70,0

70,4

70,5

70,9

3-3.

Papier i tektura

591,6

595,3

596,1

599,1

3-4.

Odpady wielomateriałowe

199,0

200,2

200,5

201,5

3-5.

Tworzywa sztuczne

428,2

430,9

431,5

433,7

3-6.

Szkło

248,8

250,4

250,7

252,0

3-7.

Metal

145,8

146,7

146,9

147,7

3-8.

Odzież, tekstylia

44,8

45,1

45,1

45,3

3-9.

Drewno

53,7

54,1

54,1

54,4

3-10.

Odpady niebezpieczne

26,0

26,2

26,2

26,4

3-11.

Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

412,0

414,6

415,1

417,2

4.

Odpady z targowisk

32,0

32,2

32,3

32,5

5.

Odpady z czyszczenia ulic i placów

70,4

70,8

70,9

71,3

6.

Odpady wielkogabarytowe **

126,2

127,0

127,1

127,8

Razem

3 303,4

3 324,1

3 328,5

3 345,4

Liczba mieszkańców

11 798

11 746

11 638

11 616

Przyjęty wskaźnik wytwarzania odpadów [Mg/M/rok]

0,280

0,283

0,286

0,288

* - w badaniach składu morfologicznego odpadów komunalnych nie wyodrębnia się frakcji opakowaniowej,

** - meble i inne odpady dużych rozmiarów (poza zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym)Źródło: Podział na strumienie odpadów komunalnych oraz średni skład procentowy zaczerpnięto z KPGO 2010

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2008 r. zwiększyła się o ok. 1,27% w stosunku do 2005 r., przy ok. 1,54% spadku liczby ludności w analizowanych latach.4.2.2.Odpady ulegające biodegradacji

Szacunkowy bilans odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zawarto w tabeli nr 6. Dane do obliczeń zaczerpnięto z tabeli nr 6: • pkt. 1 w tab. nr 6 – przyjęto 30% wartości z pkt. 1 w tab. nr 5,

 • pkt. 2 w tab. nr 6 – przyjęto wartość z pkt. 2 w tab. nr 5,

 • pkt. 3 w tab. nr 6 – przyjęto sumy wartości pkt. 3.1, 3,2, 3.3 i 3.9 w tab. nr 5,

 • pkt. 4 w tab. nr 6 – przyjęto 70% wartości z pkt. 4 w tab. nr 5.


Tabela nr 6. Ilości wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji


Lp.

Nazwa

Ilość odpadów [Mg/rok] w latach

2005

2006

2007

2008

1.

Papier i tektura zbierane selektywnie*

20,4

20,5

20,6

20,7

2.

Odpady zielone z ogrodów i parków

91,2

91,7

91,9

92,3

3.

Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych

1 410,9

1 419,8

1 421,7

1 428,9

4.

Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji)**

22,4

22,6

22,6

22,7

Razem

1 544,9

1 554,6

1 556,8

1 564,6

* - przyjęto 30%, ** - przyjęto 70%

Źródło: Podział na strumienie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

oraz średni skład procentowy zaczerpnięto z KPGO 2010
Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2005 r. wyznaczona została na poziomie 1 544,9 Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca gminy przypadło wówczas ok. 131 kg/rok. W 2008 r. ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wyznaczono na poziomie ok. 1 564,6 Mg – na jednego mieszkańca gminy przypadło ok. 135 kg/rok.
Ze względu na charakter gminy (miejsko-wiejska) przyjmuje się, że większość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenach wiejskich, zagospodarowywana jest we własnym zakresie przez mieszkańców: w przydomowych kompostownikach, przy skarmianiu zwierząt, spalana w paleniskach domowych.
Gmina przeprowadziła wśród mieszkańców edukację ekologiczną o konieczności kompostowania odpadów ulegających biodegradacji zarówno na terenach wiejskich jak i w mieście na terenach ogródków działkowych.

Gmina będzie podejmowała czynności dążące do wprowadzenia zbiórki odpadów biodegradowalnych.4.2.3.Rodzaje i ilości odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Kietrz jest składowanie. Wszystkie zebrane odpady, przeznaczone do składowania, kierowane były na Miejsko-Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu – zarządzane przez firmę NAPRZÓD Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rydułtowy.

Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Kietrz, unieszkodliwionych i przekazanych unieszkodliwiania w latach 2005-2008, przedstawiono w tabeli nr 7.

Na podstawie przedstawionych danych można zauważyć, iż ilość zebranych odpadów komunalnych, poddanych procesowi unieszkodliwiania w latach 2005-2008 wzrosła o ok. 36,4%. Taki stan rzeczy mógł być spowodowany: • wzrostem podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 • wzrostem jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Proces odzysku, rozumiany jest jako wykorzystanie odpadów w całości lub ich części, a także jako odzyskanie z odpadów substancji, materiałów i energii.

Ilość odpadów zebranych selektywnie na terenie gminy Kietrz, przekazanych do odzysku w latach 2005-2008, przedstawiono w tabeli nr 8.

Ilość odpadów poddawanych odzyskowi w latach 2005-2007 ulegała wzrostowi. Spadek ilości odpadów poddanych odzyskowi w 2008 r. w stosunku do 2007 r., spowodowany był głównie zebraniem w 2008 r., mniejszych ilości odpadów opakowaniowych z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych. Może to być spowodowane ogólnym wzrostem cen kupowanych produktów w tym również materiałów opałowych, co mogło się przyczynić do wzrostu ilości spalanych odpadów tego typu w paleniskach domowych.Tabela nr 7. Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Kietrz, unieszkodliwionych i przekazanych do unieszkodliwiania w latach 2005-2008


Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

2005

2006

2007

2008

Masa

[Mg]

Oznaczenie

procesu

unieszkodliwia-nia

Masa

[Mg]

Oznaczenie

procesu

unieszkodliwia-nia

Masa

[Mg]

Oznaczenie

procesu

unieszkodliwia-nia

Masa

[Mg]

Oznaczenie

procesu

unieszkodliwia-nia

20 01 31*

20 01 32


Leki

-

-

-

-

0,052

D10

0,053

D10

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1 643,70

D5

1 361,00

D5

1 611,500

D5

2 178,870

D5

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic
i placów

33,00

D5

76,00

D5

209,500

D5

104,960

D5

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

-

-

-

-

-

-

2,800

D5

RAZEM

1 676,70

D5

1 437,00

D5

1 821,052

D5, D10

2 286,683

D5, D10

D5 –  składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D10 – termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzieŹródło: Gminne sprawozdania z PGO, informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego oraz od firmy NAPRZÓD Sp. z o.o.

Tabela nr 8. Ilość odpadów zebranych selektywnie na terenie gminy Kietrz, przekazanych do odzysku w latach 2005-2008


Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

2005

2006

2007

2008

Masa

[Mg]

Oznaczenie

procesu

odzysku

Masa

[Mg]

Oznaczenie

procesu

odzysku

Masa

[Mg]

Oznaczenie

procesu

odzysku

Masa

[Mg]

Oznaczenie

procesu

odzysku

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

14,200

R15

9,750

R15

29,160

R15

8,720

R15

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

9,980

R15

46,710

R15

29,370

R15

18,720

R15

15 01 04

Opakowania z metalu

-

-

1,820

R15

2,100

R15

-

-

15 01 07

Opakowania ze szkła

17,460

R15

20,080

R15

33,250

R15

35,000

R15

20 01 35*

20 01 36


Zużyte baterie

-

-

-

-

0,238

R14

0,307

R14

20 01 35*

20 01 36


Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

-

-

-

-

-

-

0,350

R15

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

-

-

-

-

-

-

30,520

R14

RAZEM

41,640

R15

78,360

R15

94,118

R14, R15

93,617

R14, R15

R14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie wymienione w punktach od R1 do R13;

R15 – przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku w tym recyklinguŹródło: Gminne sprawozdania z PGO, informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego oraz od firmy NAPRZÓD Sp. z o.o.


4.2.4.Charakterystyka istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęte było 74,3% mieszkańców Gminy Kietrz.


Na rysunku nr 3 przedstawiono aktualny model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonujący na terenie gminy Kietrz.
Rysunek nr 3. Aktualny model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kietrz został przyjęty Uchwałą Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2007 r.
Postanowieniem Nr 691/A/06 z dnia 10 października 2006 r. Burmistrz określił i podał do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kietrz.
Wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Kietrza na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kietrz zawarto w tabeli nr 9.
Tabela nr 9. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

na terenie gminy Kietrz


Lp.

Nazwa jednostki, dane adresowe

Rodzaj

wywożonych

odpadów

Numer decyzji, data wydania

Termin obowiązywania

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN”

Sp. z o.o., ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrzpłynne i stałe

WOR 7062/1/06

06.02.2006 r.31.12.2015 r.

2.

„NAPRZÓD” Sp. z o.o. Rydułtowy

ul. Raciborska 144 b, 44-280 Rudułtowystałe (zbiórka

selektywna)WOR 7062/6/05

27.06.2005 r.31.12.2012 r.

3.

„REMONDIS” Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwicestałe (zbiórka

selektywna)WOR 7062/1/05

16.05.2005 r.31.12.2012 r.

4.

Usługi Asenizacyjne „ECO GRYT”

Adam Szweda Rydułtowy

ul. Mickiewicza 25/6, 44-280 Rydułtowy


płynne

WOR 7062/14/09

21.05.2009 r.11.05.2019 r.

5.

TOI-TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawapłynne

WOR 7062/15/08

23.04.2008 r.31.12.2017 r.
Źródło: Informacje z Urzędu Miejskiego
W Załączniku zamieszczono wykaz podmiotów, posiadających decyzje starosty, prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie gminy Kietrz.
Selektywna zbiórka odpadów
Na terenie gminy Kietrz selektywny system zbiórki odpadów złożony jest z dwóch sposobów ich zbierania:


 • system wielkopojemnikowy czyli ustawione w wyznaczonych punktach przy zabudowie wielorodzinnej kolorowe pojemniki o poj. 1 100 l przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów typu: szkło, plastik i makulatura,

 • „u źródła” – system zbiórki odpadów przez mieszkańców posesji jednorodzinnych w kolorowych workach: biały – szkło bezbarwne, zielony – szkło kolorowe, żółty – tworzywa sztuczne, niebieski – makulatura.

Ponadto na terenie gminy zorganizowane są selektywne zbiórki: • odpadów wielkogabarytowych,

 • odpadów budowlanych pochodzących z sektora komunalnego,

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • zużytych baterii,

 • przeterminowanych leków od ludności.

Szczegółowe opisy i wyniki zbiórek znajdują się w dalszej części opracowania, w podrozdziałach poświęconych poszczególnym grupom odpadów.


Odpady wielkogabarytowe
Od 2008 r. na terenie gminy Kietrz prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która odbywa się na zasadzie tzw. „wystawek”. Odpady odbierane są sprzed posesji co najmniej raz w roku, w ustalonym i podanym do publicznej wiadomości terminie. Ponadto odbiór odpadów z tej grupy odbywa się również na bieżąco - na zgłoszenie wytwórcy. W 2008 r. zebrano 2,80 Mg odpadów wielkogabarytowych.


Edukacja ekologiczna
Na terenie gminy Kietrz realizowane były następujące działania edukacyjno-informacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami:

 • opracowaniu i rozprowadzeniu wśród mieszkańców gminy ulotek na temat segregacji odpadów,

 • organizacji w szkołach konkursów ekologicznych m.in.: „Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej”,

 • zamieszczanie w informatorze gminy Kietrz, w miarę potrzeb spraw dotyczących segregacji odpadów,

 • zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” – zakup worków i rękawic.4.2.5.Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych przedstawiono w poniższej tabeli. Średni skład morfologiczny wytwarzanych odpadów niebezpiecznych przyjęto z KPGO.


Ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych oszacowano na podstawie tabeli nr 5.
Tabela nr 10. Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych


Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Proc. zawart.

odpadu

w strumieniu

odp. kom.

[%]

Ilość odpadów [Mg/rok] w latach:

2005

2006

2007

2008

20 01 33

Baterie i akumulatory

12

3,1

3,1

3,1

3,2

20 01 29

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

5

1,3

1,3

1,3

1,3

20 01 17

Odczynniki fotograficzne

2

0,5

0,5

0,5

0,5

20 01 27

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza

35

9,1

9,2

9,2

9,2

20 01 14

20 01 15

Kwasy i alkalia

1

0,3

0,3

0,3

0,3

20 01 13

Rozpuszczalniki

3

0,8

0,8

0,8

0,8

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. Hg

5

1,3

1,3

1,3

1,3

20 01 31

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

4

1,0

1,0

1,0

1,1

20 01 26

Oleje i tłuszcze

10

2,6

2,6

2,6

2,6

20 01 19

Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i insektycydy)

5

1,3

1,3

1,3

1,3

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz inne nie wymienione

10

2,6

2,6

2,6

2,6

20 01 37

Drewno zawierające substancje. niebezpieczne

5

1,3

1,3

1,3

1,3

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

3

0,8

0,8

0,8

0,8

Razem

100

26,0

26,2

26,2

26,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO
BATERIE I AKUMULATORY
Baterie i akumulatory po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia człowieka, ze względu na zawartość substancji szkodliwych tj. ołów, kadm i rtęć.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpadowe baterie i akumulatory powstające w strumieniu odpadów komunalnych zostały zaklasyfikowane do grupy 20 (Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) jako:
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie.
Stan aktualny

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych na terenie gminy Kietrz prowadzona jest od 2007 r. i odbywa się w ramach współpracy z Organizacją Odzysku „REBA” S.A. z Warszawy. Pojemniki na baterie ustawione są w placówkach oświatowych oraz w Urzędzie Miejskim.

Zebrano następujące ilości zużytych baterii:


 • 238 kg w 2007 r.,

 • 307 kg w 2008 r.

Zużyte akumulatory przekazywane są w punktach sprzedaży nowych akumulatorów. Punkt sprzedaży, jest zobowiązany odebrać od kupującego zużyty akumulator przy sprzedaży nowego akumulatora (zgodnie z Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami).


ODPADY Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest głównie wykonany z tworzyw sztucznych i metali. Materiały te mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym ludzi, wynikające z wchłaniania szkodliwych substancji, powstających podczas aktualnie stosowanych metod postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
W 2006 r. wprowadzono nowy system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w szczególności pochodzącym z gospodarstw domowych. Użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do jego selektywnego zbierania i przekazywania podmiotom zajmującym się zbieraniem tego rodzaju odpadów.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kupujący sprzęt dla gospodarstwa domowego oddaje zużyty sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, sztuka za sztukę, a sprzedający ma obowiązek go nieodpłatnie przyjąć. 
Stan aktualny

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) w gminie Kietrz zorganizowana jest na zasadzie zgłoszenia, tzn. że firmy zajmujące się wywozem odpadów od właścicieli nieruchomości odbierają ww. odpady po otrzymaniu informacji o tzw. „wystawkach”. W 2008 r. zebrano 350 kg odpadów z tej grupy.

Poza tym raz do roku, zbiórka ZSEiE odbywać się będzie w wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest również przez firmy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny – przy zakupie nowego sprzętu.
Wykaz przedsiębiorców prowadzących w gminie Kietrz działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawarto w tabeli nr 11.

Tabela nr 11. Wykaz przedsiębiorców prowadzących w gminie Kietrz działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Lp.

Nazwa i adres firmy

Numer i nazwa grupy zużytego sprzętu

1.

Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA

ul. Wojska Polskiego 2,

48-130 Kietrz


1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

4. Sprzęt audiowizualny

5. Sprzęt oświetleniowy

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych2.

Apteka ESKULAP

mgr Anna i Władysław Podłowscy

ul. Wojska Polskiego 1d,

48-130 Kietrz8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów

3.

Apteka CENTRALNA

ul. Wojska Polskiego 5-7,

48-130 Kietrz


8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów

4.

Sklep DOMUS Zdzisław Czarnecki, Stanisław Piestrak

ul. Wojska Polskiego 1a,

48-130 Kietrz


1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

4. Sprzęt audiowizualny


5.

BRAIN COMPUTER SYSTEMS Adam Łamasz

ul. Głubczycka 1c, 48-130 Kietrz3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

6.

Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN Sp. z o.o.

ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

4. Sprzęt audiowizualny

5. Sprzęt oświetleniowy

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli

10. Automaty do wydawania7.

MOJA Sp. z o. o.

ul. Stanisława Okrzei 21,

48-130 Kietrz


5. Sprzęt oświetleniowy

Źródło: Stronia internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://rzseie.gios.gov.pl/)

- Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i elektronicznego
PRZETERMINOWANE LEKI
Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną, dlatego wymagają specjalnego deponowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub powinny być poddane termicznej utylizacji.
Stan aktualny

W 2006 r. wytypowano dwie apteki zlokalizowane w Kietrzu, w których ustawione są pojemniki (tzw. konfiskatory) do zbiórki przeterminowanych leków: • Apteka ESKULAP mgr Anna i Władysław Podłowscy, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz,

 • Apteka CENTRALNA, ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz.

Zebrane przeterminowane leki odbierane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej – w latach 2007-2008 odbierane były cztery razy w roku, natomiast od 2009 r. odbierane są 6 razy w roku. Organizatorem zbiórki jest Gmina.
Zebrano następujące ilości przeterminowanych leków:

 • 52 kg w 2007 r.,

 • 53 kg w 2008 r.


PRZETERMINOWANE PESTYCYDY
Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z:

 • przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

 • bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie,

 • ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach.


Stan aktualny

Na terenie gminy Kietrz nie ma mogilników zawierających przeterminowane pestycydy.


Ponadto na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin oraz opakowań po tych środkach. Istnieje jedynie możliwość zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin w punktach sprzedaży tego typu produktów.


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna