Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”Pobieranie 1.1 Mb.
Strona7/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

4.3.Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp.


Stan aktualny

Szacunkowo w gminie Kietrz wytworzono następujące ilości odpadów opakowaniowych w sektorze komunalnym:  • ok. 1 030 Mg w 2005 r. (przyjęto 31,19% wytworzonych odpadów komunalnych w 2005 r.),

  • ok. 1 064 Mg w 2006 r. (przyjęto 32,00% wytworzonych odpadów komunalnych w 2006 r.),

  • ok. 1 088 Mg w 2007 r. (przyjęto 32,68% wytworzonych odpadów komunalnych w 2007 r.),

  • ok. 1 115 Mg w 2008 r. (przyjęto 33,33% wytworzonych odpadów komunalnych w 2008 r.).

Wartości procentowe użyte do obliczenia ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy Kietrz, przyjęto na podstawie wskaźników opracowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.


W podanych wyżej ilościach, oprócz opakowań z papieru, tworzyw sztucznych i szkła, uwzględniono również opakowania wielomateriałowe oraz opakowania z metali, które ze względu na wysoką wartość trafiają do punktów skupu surowców wtórnych. Poza tym duża część opakowań z papieru i tektury spalana jest w paleniskach domowych.
Masy zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych na terenie gminy Kietrz w latach 2005-2008 dla poszczególnych grup materiałowych zestawiono w tabeli nr 12.


Tabela nr 12. Masa odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie gminy Kietrz w latach 2005-2008


Materiał

Masa odpadów [Mg]

2005

2006

2007

2008

Opakowania z papieru i tektury

14,20

9,75

29,16

8,72

Opakowania z tworzyw sztucznych

9,98

46,71

29,37

18,72

Opakowania ze szkła

17,46

20,08

33,25

35,00

Opakowania z metali

-

1,82

2,10

-

Razem

41,64

78,36

93,88

62,44

Źródło: Gminne sprawozdania z PGO oraz informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego
W latach 2005 i 2008 nie odnotowano zbiórki odpadów opakowaniowych z metali, jednakże mieszkańcy gminy Kietrz mają możliwość wrzucania opakowań z metali do worków w kolorze żółtym przeznaczonych na zbiórkę opakowań z tworzyw sztucznych.

4.4.Komunalne osady ściekowe

Zgodnie z ustawą o odpadach, komunalne osady ściekowe to „pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych”.


Stan aktualny

W tabeli nr 13 zawarto informacje dotyczące wytworzonej na terenie gminy Kietrz suchej masy komunalnych osadów ściekowych oraz sposób jej zagospodarowania.


Tabela nr 13. Ilość wytworzonych osadów ściekowych (sucha masa) w gminie Kietrz w latach 2005-2008 i sposób ich zagospodarowania


Oczyszczalnia

Użytkownik

Ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych [Mg s.m./rok]

Sposób zagospodarowania

Oczyszczalnia ścieków

w KietrzuPrzedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN Sp. z o.o.

ul. Traugutta 15

48-130 Kietrz


2005

10

osuszanie na poletkach osadowych na terenie oczyszczalni, następnie składowanie na Miejsko-Gminnym Składowisku Odpadów w Dzierżysławiu

2006

9

2007

9

2008

12

Źródło: Dane pozyskane z Przedsiębiorstwa Komunalnego HYDROKAN Sp. z o.o.


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna