Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”Pobieranie 1.1 Mb.
Strona8/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

4.5.Inne odpadyODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST
Materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych.
Azbest - z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne - stosowany był przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także, w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

Bardzo ważnym problemem, ze względu na zdrowie ludzi i stan środowiska - jest budowa i struktura wyrobów zawierających azbest. Jego włókna respirabilne są wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc, gdzie stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Włókna powstają na skutek działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu).


Szczególne zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów m.in.:


 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U Nr 101, poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.); ostatnia nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 22 grudnia 2004r. „o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. Nr 10, poz. 72, z 2005r); na podstawie tej zmiany z dniem 1 stycznia 2005 r. obowiązuje w Polsce – podobnie jak w całej Unii Europejskiej – zakaz stosowania i obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest;

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251);

 • oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze.

W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo azbestowych - program zakładał realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032 r.

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski".

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przewiduje intensyfikację wszystkich działań do 2012 roku, tak aby w latach 2012-2013 dokonać dokładnej analizy i oceny realizacji celów zawartych w programie oraz opracować jego aktualizację do 2015 roku. W latach 2012-2015 planowane jest wykonanie całościowego podsumowania dotychczas przeprowadzonych działań oraz osiągniętych celów, również poprzez wskaźniki oceny realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.


Stan aktualny

W związku z realizacją krajowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, wskazane byłoby sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji tego typu materiałów na terenie gminy Kietrz.


Gmina posiada dane, dotyczące występowania na jej obszarze wyrobów zawierających azbest, ze zgłoszeń od ludności. Ilość wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy (zadeklarowanych przez mieszkańców) wynosi 154 838 m2, tj. ok. 2 212 Mg.
Gmina posiada Regulamin dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji prac  związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Kietrz.

W regulaminie określona jest ogólna kwota dofinansowania, która nie może przekroczyć: • dla osób fizycznych 1 000,00 zł (na jeden obiekt w roku),

 • dla pozostałych wnioskodawców 2 000,00 zł (na jeden obiekt w roku).

Zarówno na terenie gminy Kietrz jak i powiatu głubczyckiego oraz całego województwa opolskiego nie ma składowisk przyjmujących odpady azbestowe.


Najbliższe składowiska przyjmujące odpady azbestowe to:

 • Składowisko odpadów przemysłowych, ul. Górnicza 1, Wałbrzych (woj. śląskie);

 • Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Zakład Godzikowice, ul. Stalowa 12, Godzikowice (gm. Oława, woj. dolnośląskie);

 • Składowisko odpadów zawierających azbest, ul. Szybowa 44, Knurów  (woj. śląskie);

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne, ul. Koksownicza 1, Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie).


POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI
Samochód po zakończeniu użytkowania staje się w większości przypadków odpadem niebezpiecznym. Szkodliwe oddziaływanie na środowisko (gleba, wody gruntowe, atmosfera) pojazdów wycofanych z eksploatacji spowodowane jest występowaniem w nim wielu substancji niebezpiecznych, które mogą przedostać się do wszystkich elementów środowiska w wyniku niekontrolowanego postępowania z tego rodzaju odpadami.
Ocenia się, że około 85% średniej masy pojazdu może być ponownie wykorzystane. Wyspecjalizowane stacje demontażu samochodów usuwają substancje niebezpieczne, prowadzą odzysk materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych.
Stan aktualny

Na terenie gminy Kietrz nie ma stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Najbliższe stacje demontażu funkcjonujące na terenie powiatu głubczyckiego to: • P.H.U. Marek Maćko, ul. Oświęcimska 5b, 48-100 Głubczyce,

 • P.H.U. „Junka Automobile” Ryszard Junka, ul. Kołłątaja 14, 48-100 Głubczyce,

 • „MET-KOL” Skup - Sprzedaż Surowców Wtórnych Mariusz Niemirowski, ul. Oświęcimska 11, 48-100 Głubczyce,

 • Blacharstwo Mechanika Samochodowa Złomowanie Pojazdów, Henryk Bryliński, Wódka 43, 48-140 Branice.

Przyjmując założenia z APGOWO: • ilość wycofanych pojazdów w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych pojazdów w gminie wynosi 6%,

 • średnia waga pojazdu wynosi 1Mg,

oraz zakładając ilość zarejestrowanych pojazdów wynoszącą ok. 1 452 szt. – szacuje się, iż rocznie powstaje ok. 87 Mg odpadów pochodzących z demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów z terenu gminy Kietrz.
ZUŻYTE OPONY
Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ich źródłem są też pojazdy wycofane z eksploatacji. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zużycia opon.
Stan aktualny

Obecnie sieć zbierania zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia (podstawowe źródło zużytych opon), firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu i osoby fizyczne. Ilość zbieranych zużytych opon zależy od sezonu, najwięcej opon pozyskuje się w okresie wymian jesienno-zimowej i wiosennej.


Ponadto mieszkańcy gminy Kietrz mają możliwość oddania zużytych opon w ramach zbiórek odpadów wielkogabarytowych, które będą się odbywały co najmniej raz w roku.
Przyjmując założenia z APGOWO:

 • opony podlegają wymianie w pojazdach średnio co 6 lat,

 • średnia waga ogumienia w pojeździe wynosi 0,04 Mg,

 • z ogólnej liczby użytkowanych pojazdów wycofywanych jest rocznie ok. 6%,

szacuje się, iż rocznie na terenie gminy Kietrz powstaje ok. 13,2 Mg odpadów w postaci zużytych opon.
ODPADY Z BUDOWY
Odpady z tej grupy powstają podczas remontów i demontażu w budownictwie mieszkaniowym - zarówno na etapie budowy, jak i wykonywanych planowych i awaryjnych remontów oraz prac rozbiórkowych. Źródła ich powstawania są rozproszone, co powoduje trudności z oszacowaniem ich ilości.
Stan aktualny

Na terenie gminy Kietrz, gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań, usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów.


Odpady budowlane wywożone są na Miejsko-Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu, gdzie wykorzystywane są głównie jako warstwa przesypowa odpadów.
Zebrano następujące ilości odpadów z tej grupy:

 • 113,50 Mg w 2007 r.,

 • 181,89 Mg w 2008 r.


ODPADY ZWIERZĘCE
Padliną zwierzęcą określamy zwłoki zwierząt padłych w sposób naturalny, bądź na skutek działalności człowieka.
Stan aktualny

W przypadku gdy na terenach, należących do rolników zalega padlina, są oni zobowiązani jako wytwórcy odpadów, do zgłoszenia tego faktu przedsiębiorcom, z którymi mają zawarte umowy na odbiór odpadów ze swoich posiadłości. Jednakże w przypadku zalegającej na obszarze gminy padliny (np. rowy, pola, bądź też tzw. „dzikie wysypiska”) Gmina zawiadamia podmioty zbierające odpady, które to zobowiązane są w ramach zawartych umów na odbiór odpadów z terenu gminy, bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych, powstałych na terenie gminy. Koszty zbiórki w/w odpadów ponosi: Gmina, jednostki rolnicze, rolnicy, podmioty zbierające odpady.
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna