Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymiPobieranie 1.1 Mb.
Strona9/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

4.6.Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: • niestabilna sytuacja prawna, dotycząca właściciela odpadów komunalnych,

 • brak objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych, co skutkuje tym, iż część odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości (nieposiadających umów na odbiór odpadów: w przypadku ich zerwania, bądź z uwagi na sytuacje materialną) jest zagospodarowywana w sposób nielegalny, obecnie jedynie 74,3% mieszkańców gminy Kietrz jest objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych;

 • „dzikie wysypiska śmieci”,

 • selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie gminy w chwili obecnej nie pozwala w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,

 • brak wdrożonej na większą skalę zbiórki odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych – ze względu na miejsko-wiejski charakter gminy (zarówno w mieście jaki na terenach wiejskich dominuje zabudowa jednorodzinna), większość odpadów biodegradowalnych zagospodarowywana jest przez mieszkańców we własnym zakresie np. na przydomowych kompostowniach,

 • brak wdrożonej na większą skalę selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

 • spalanie odpadów w paleniskach domowych,

 • brak pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy.5.PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
5.1.Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

Prognozę ilości odpadów komunalnych dla poszczególnych typów źródeł (strumieni) wykonano w oparciu o wskaźniki emisji strumieni. Na ilość wytwarzanych odpadów w skali gminy wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów. Na podstawie danych demograficznych stwierdza się, że liczba ludności w gminie Kietrz w przyszłych latach będzie najprawdopodobniej malała.


W tabeli nr 14 przedstawiono prognozę wytwarzania strumieni odpadów komunalnych w gminie Kietrz w kolejnych latach.
Prognozując zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych przyjęto następujące założenia:

 • nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych;

 • wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów (dla 2008 r. przyjęto wartość 288 kg/M/rok) będzie się kształtował na poziomie 5% w okresach 5 letnich i będzie następujący:

- 2010 r. – 294 kg/M/rok

- 2012 r. – 300 kg/M/rok- 2016 r. – 312 kg/M/rok.

 • wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów (w stosunku do całości
  wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali;

 • ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach 5-letnich (1% w skali roku).


Tabela nr 14. Prognoza wytwarzania strumieni odpadów komunalnych


Lp.

Strumień odpadów

Wielkość strumienia [Mg] w roku

2010

2012

2016

1.

Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie

338


411

562

2.

Odpady zielone z ogrodów i parków

101

103

105

3.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2 698


2 672

2 601

4.

Odpady z targowisk

34

34

35

5.

Odpady z czyszczenia ulic i placów

74

69

70

6.

Odpady wielkogabarytowe

135

137

141

Razem

3 381

3 426

3 515

Prognozowana liczba mieszkańców

11 500

11 419

11 266

Prognozowany współczynnik wytwarzania odpadów [Mg/M/rok]

0,294

0,300

0,312

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników zaczerpniętych z KPGO 2010


5.1.1.Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

W związku z zakładanym wzrostem jednostkowego wskaźnika wytwarzania (pomimo zakładanego spadku liczby ludności), ilość odpadów ulegających biodegradacji będzie prawdopodobnie również wzrastać.


Prognozę wytwarzania odpadów biodegradowalnych przedstawiono w tabeli nr 15.
Tabela nr 15. Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych


Lp.

Nazwa

Ilość [Mg]

2010

2013

2020

1.

Papier i tektura

192

232

337

2.

Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych)

2

2

2

3.

Odpady zielone (z ogrodów i parków)

94

97

104

4.

Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych

1 273

1 258

1 212

5.

Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji)

23

24

26

Razem

1 584

1 613

1 684

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników zaczerpniętych z KPGO 2010

5.1.2.Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

Prognozowanie ilości odpadów niebezpiecznych możliwych do wytworzenia do 2018 r. jest trudne i zależy od wielu czynników, głównie ekonomicznych. Zakłada się, że ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych będzie stopniowo wrastać. Do obliczeń przyjęto wzrost o 1% rocznie.


Tabela nr 16. Prognoza przyrostu ilości odpadów niebezpiecznych


Ilość [Mg]

Rok bazowy

Prognoza na lata

2008 r.

2010 r.

2012 r.

2016 r.

2018 r.

26,4

27,0

27,5

28,6

29,2

Źródło: Opracowanie własne
Zużyte baterie i akumulatory
Szacuje się, że w następnych latach zauważalna będzie nieznaczna tendencja wzrostowa w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów. Do obliczeń przyjęto wzrost o 1% rocznie.
Tabela nr 17. Prognoza przyrostu ilości zużytych baterii i akumulatorów


Ilość [Mg]

Rok bazowy

Prognoza na lata

2008 r.

2010 r.

2012 r.

2016 r.

2018 r.

3,20

3,26

3,33

3,46

3,53

Źródło: Opracowanie własne
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Przyjmuje się, że dynamika wzrostu ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie wahała się w granicach 3 % w skali rocznej (zgodnie z KPGO 2010), przy 5 % tempie wzrostu masy wprowadzanego sprzętu na rynek.
Tabela nr 18. Prognoza przyrostu ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Ilość [Mg]

Rok bazowy

Prognoza na lata

2008 r.

2010 r.

2012 r.

2016 r.

2018 r.

2,6

2,8

2,9

3,3

3,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010
Przeterminowane leki
Przyjmuje się wzrost ilości odpadów z tej grupy o około 1% rocznie, co spowodowane jest faktem starzenia się społeczeństwa w naszym kraju.


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna