Plan gospodarki odpadami do 2015 gmina dziadkowice wprowadzeniePobieranie 452.37 Kb.
Strona1/3
Data05.05.2016
Rozmiar452.37 Kb.
  1   2   3

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DO 2015 - GMINA DZIADKOWICE


WPROWADZENIE

Plan gospodarki odpadami dla Gminy DZIADKOWICE powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy plan gospodarki odpadami (PGO) uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla Gminy DZIADKOWICE jest plan gospodarki odpadami dla powiatu siemiatyckiego (PPGO) oraz województwa podlaskiego (WPGO).

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.) paragraf 4:1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;
3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;


4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;
5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;
6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;
7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.
Zgodnie z art. 15.7 ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających oraz przywożonych na jego teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Zgodnie z zapisem art. 14.5 ustawy o odpadach projekt planu gminnego opracowuje WÓJT GMINY. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane są co 2 lata radzie GMINY (art. 14.13), natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14.14).

Wzorem wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy: 1. Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe,

 2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym,

 3. Odpady niebezpieczne.SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W PLANIE 1. Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

 2. Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

 3. Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

 4. Odpady obojętne - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,

 5. Odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

 6. Odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny,

 7. Odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach,

 8. Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych,

 9. Oleje odpadowe - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne,

 10. Unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

 11. Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach,

 12. Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

 13. Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

 14. Odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii,

 15. Termiczne przekształcanie odpadów - rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów,

 16. Magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

 17. Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

 18. Składowisko odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów,

 19. Spalarnia odpadów - rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia,

 20. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania,

 21. Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW OGÓLNYCH

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego

LP – Lasy Państwowe

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MŚ – Ministerstwo Środowiska

NGO – organizacje pozarządowe

ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ODN – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

OEE – ośrodki edukacji ekologicznej

ON – ośrodki naukowe

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SłKom – samorządowe jednostki organizacyjne wypełniające zadania w zakresie gospodarki wodnościekowej i oczyszczania terenów

SłPl – służby planistyczne – (wykonawcy dokumentów, konsultanci)

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

RLM – równoważna liczba mieszkańców

BAT – najlepsze dostępne techniki

KWPSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej


WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW SPECYFICZNYCH

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

WPGO - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

PPGO – Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami


kg/M/r – ilość kilogramów odpadów przypadająca na mieszkańca na rok

Mg – milion gram – 1 tona2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY DZIADKOWICE
Gmina DZIADKOWICE położona jest w południowej części woj. podlaskiego w obszarze "Zielonych Płuc Polski" przy trasie o znaczeniu krajowym nr 19 Rzeszów-Lublin-Białystok-Suwałki w odległości 80 km od Białegostoku i 180 km od Lublina, około 75 km od przejścia granicznego w Terespolu i około 40 km od przejścia w Połowcach.

Gmina DZIADKOWICE graniczy od wschodu z gminą Milejczyce, od południa z gminami Nurzec Stacja i Siemiatycze, od zachodu z gminą Grodzisk, natomiast od północnego-wschodu z gminą Boćki (powiat bielski).Ośrodkiem administracyjnym gminy jest miejscowość DZIADKOWICE. Miejscami godnymi odwiedzenia na terenie gminy są: • kościół parafialny pw. św. Trójcy  z 1802 r. w Dziadkowicach

 • kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej w Osmoli  (z lat 1920-29)

 • kurhan - pozostałość osadnictwa tych ziem nieopodal kościoła w Osmoli

 • głaz naturalny polodowcowy - koło Szkoły Podstawowej w Osmoli

 • kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła z 1902-1904r. w Dołubowie

 • zespół dworski z 1912 r. wraz  z malowniczym parkiem dworskim  z końca XIX w. w Dołubowie

 • cerkiew grecko-katolicka, obecnie prawosławna pw. Św. Michała z 1800 r. w Żurobicach

 • przydrożne kapliczki z XIX w. i początku XX w.


2.1. DEMOGRAFIA


Klasa wielkości miejscowości


Liczba miejscowo­ści


Nazwa miejscowości


Ogółem


21
Poniżej 50


5


Brzeziny Niedźwiadki, Jasienówka, Hornowsz-czyzna, Mała Jasienówka, Zaporośl


50-99


2


Brzeziny Janowięta, Lipiny


100-199


9


Hornowo, Korzeniówka, Malewice, Malinowo, Smolugi, Wojeniec, Zaminowo, Zaręby, Żuniewo200-299


2

Dziadkowice, Osmola

300 i więcej


3


Dołubowo, Kąty, Żurobice

Dotychczasowe czynniki przyrodnicze, struktura agrarna, procesy demograficzne i gospo­darcze spowodowały, że dominującym układem osadniczym w gminie są wsie małe i średniej wielkości. W południowo-wschodniej części gminy przeważa sieć wsi małych (do 20-30 do­mów) przeważnie pochodzenia feudalnego, ze znacznym udziałem osiedli rozproszonych. W części zachodniej i północnej jest więcej wsi średniej wielkości (25-100 domów) i wsi dużych (Dołubowo, Dziadkowice- Kąty i Zurobice). Tereny zabudowane ukształtowane są w więk­szości w formie skupionej, w której przeważa system ulicówek.

Z uwagi na typowo rolniczy charakter gminy ukształtowała się następująca struktura za­budowy wiejskiej:


 • zabudowa zagrodowa - ok. 95%

 • zabudowa jednorodzinna - ok. 5%

 • zabudowa wielorodzinna nie występuje.

Liczba ludności gminy systematycznie maleje. Powodem ubytku ludności jest głównie migracja. Zmniejsza się także udział dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat oraz wzrasta zjawisko starzenia się ludności.

Liczba mieszkańców gminy od roku (dane uzyskane w UG):


lata

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Liczba mieszkańców

3432

3419

3406

3391

3378

3355

3301

3285

3251

Zmiana
-13

-13

-15

-13

-23

-54

-16

-34

Jak wynika z powyższego zestawienia o około 22 osoby rocznie zmniejsza się ilość mieszkańców Gminy DZIADKOWICE.


PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI DO 2014 roku


Lata


2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Liczba mieszkańców

3229

3207

3185

3163

3141

3119

3097

3075

3053

3031

3009


2.2. STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW

Strukturę użytkowania gruntów gminy DZIADKOWICE (stan na 31.XII.2001 r.) ilustruje po­niższe zestawienie tabelaryczne.Lp.


Wyszczególnienie


Użytkowanie gruntów


w granicach administracyjnych gminy


w gospodarstwach indywidualnych według granic ad­ministracyjnych


ha


%


ha


%


l.


Powierzchnia ogólna


11571


100,00


9388


100,00


2.


Użytki rolne, w tym:


7048


60.91


7031


74,89


2.1.


grunty orne


5557


78,84


5544


78,85


2.2.


sady


13


0,18


13


0,18


2.3.


łąki


620


8,79


620


8,82


2.4.


pastwiska


858


12,17


854


12,15


3.


lasy i grunty leśne


3839


33,19


2084


22,20


4.


pozostałe grunty


684


591


273


2,91


Źródło - Rocznik Statystyczny województwa podlaskiego - WUS 2002 r.


3. ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI
3.1. ODPADY KOMUNALNE

3.1.1. Rodzaj i ilość powstawania odpadów
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Tak więc odpady komunalne powstają w: • gospodarstwach domowych.

 • obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.


3.1.1.1. BILANS ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) - dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym w oparciu o dane wskaźnikowe zawarte w Krajowym (KPGO) i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO).
Źródła powstawania odpadów

Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów [kg/M/r]

miasto

wieś


Odpady z gospodarstw domowych

224

116

Odpady z obiektów infrastrukturalnych

110

45

Odpady wielkogabarytowe

20

15

Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych

40

40

Odpady z ogrodów i parków

12

5

Odpady z czyszczenia ulic i parków

15

0

Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych

3

2


RAZEM

424

223

Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych są wprost proporcjonalne do liczby mieszkańców i zależą od miejsca zamieszkania (wieś, miasto).

Tak więc, według załączonej tabeli w roku 2002 powstała na terenie GMINY DZIADKOWICE następująca ilości odpadów [Mg]:

TEREN WIEJSKI
GMINA DZIADKOWICE

Odpady z gospodarstw domowych

381,1

Odpady z obiektów infrastrukturalnych

147,8

Odpady wielkogabarytowe

49,3

Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych

131,4

Odpady z ogrodów i parków

16,4

Odpady z czyszczenia ulic i parków

0,0

Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych

6,6

RAZEM ODPADY KOMUNALNE

732,6


3.1.2. GROMADZENIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami należy do zadań własnych gmin.
GROMADZENIE I TRANSPORT ODPADÓW ZMIESZANYCH

Do gromadzenia odpadów zmieszanych na terenie gminy Dziadkowice służą pojemniki TYP SM 110 oraz MGB 110 lub MGB 240 – pojemniki te rozstawione są na terenie zabudowy jednorodzinnej. Na terenie Gminy rozstawionych jest około 250 pojemników tego typu.

Na terenie Gminy Dziadkowice jednostkami posiadającymi zezwolenie na transport odpadów zmieszanych są:


 • PHU „Astwa” z Białegostoku ul. Kombatantów 4.

 • Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach.

Większość odpadów rolnicy i właściciele posesji we własnym zakresie pozbywają się odwożąc je na składowiska w Dziadkowicach i Dołubowie
GROMADZENIE I TRANSPORT SUROWCÓW ODPADOWYCH

Na terenie Gminy Dziadkowice nie prowadzi się obecnie selektywnej zbiórki odpadów.


3.1.3. SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Zgodnie z PPGO składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dziadkowicach zostanie zamknięte w 2009 roku, natomiast składowisko w Dołubowie w 2005 r. Do tego czasu przyjmować będą one odpady zmieszane do składowania.
 • SKŁADOWISKO W DOŁUBOWIE zlokalizowane jest na działce geodezyjnej nr 248. Zajmuje ono powierzchnię około 1 ha. Brak jest infrastruktury do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.
 • SKŁADOWISKO W DZIADKOWICACH zlokalizowane w otulinie leśnej, wybudowane zostało w 1991 roku. Całkowita powierzchnia składowiska wynosi około 2 ha, z czego pod składowanie przeznaczone jest 1 ha. Składowisko nie posiada izolacji podłoża. Odcieki powstające na terenie składowiska odbierane są przez rowy opaskowe. Składowisko zostało ogrodzone jednak nie posiada stałej obsługi.

Wyżej wymienione składowiska przeznaczone są do składowania następujących odpadów:

KOD ODPADU


Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów


20 02 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) – gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) – inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Inne odpady komunalne – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Inne odpady komunalne – odpady z targowisk

20 03 03

Inne odpady komunalne – odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Inne odpady komunalne – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Inne odpady komunalne – odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Inne odpady komunalne – odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Inne odpady komunalne – odpady komunalne niewymienione w innych grupach

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierających substancji niebezpiecznych

17 01 80

Usunięte tapety, tynki, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

Według danych uzyskanych w Urzędzie Gminy w kolejnych latach unieszkodliwiono poprzez składowanie następujące ilości odpadów zmieszanych:
Lata

2001

2002

2003

Ilość odpadów składowanych [Mg]

38,0

45,5

45,53.2. KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE
Na terenie Gminy DZIADKOWICE nie funkcjonuje żadna oczyszczalnia ścieków. Według zamierzeń gminy Dziadkowice przewiduje się budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacyjnej w 2006 roku.
3.3. ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

3.3.1. WRAKI SAMOCHODOWE

Rozwój motoryzacji powoduje niekorzystne skutki środowiskowe. Jednym z poważniejszych problemów jest w tym zakresie zagadnienie unieszkodliwiania i zagospodarowania wraków samochodowych i zużytych opon samochodowych.

Ilość złomowanych samochodów można oszacować na podstawie liczby samochodów wprowadzonych na rynek w kolejnych latach oraz w oparciu o stworzoną na tej podstawie strukturę wieku używanych w Polsce samochodów.

Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny.

Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego. Należą do nich przede wszystkim:


 • złom stalowy

 • zużyte opony i guma

 • oleje i niezużyte resztki paliwa

 • szkło

 • płyny hamulcowe i chłodnicze

Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, dla których brak jest odpowiedniej technologii odzysku lub unieszkodliwiania, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych).

Na terenie Gminy DZIADKOWICE nie ma przedsiębiorstwa trudniącego się demontażem samochodów.


3.3.2. OPONY

W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku (lub porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospodarki tymi odpadami. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez: • bieżnikowanie,

 • zagospodarowanie całych opon,

 • wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej,

 • spalanie z wykorzystaniem energii.

Należy jednak podkreślić, że bieżnikowanie opon wydłuża jedynie czas ich eksploatacji, więc po pewnym czasie i tak należy je unieszkodliwić w inny sposób np. jedną z w/w metod (spalenie, przetworzenie na granulat).

W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków odzysku zużytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę i wytwarzające regranulat, cementownie przystosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon.

Odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze względu na wagę problemu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega szczególnym uregulowaniom prawnym. Przede wszystkim ustawa o odpadach wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a zakaz ten wszedł w życie 1 lipca 2003 roku dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku dla opon pociętych i części opon (Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw).

Poza tym na producentów i importerów opon nałożono obowiązek odzysku zużytych opon, a stopień odzysku tych odpadów w latach 2002-2007 powinien wynosić: • 2002 r. - 25%

 • 2003 r. - 35%

 • 2004 r. - 50%

 • 2005 r. - 60%

 • 2006 r. - 70%

 • 2007 r. - 75%

Unieszkodliwianiem i zbieraniem zużytych opon na terenie województwa podlaskiego zajmują się następujące firmy:

 • PPHU „ABBA-EKOMED” Toruń,

 • PUHP AMBIT Sp. z o.o. Białystok,

 • PH „Mirpol” Białystok,

 • PPHU „ARTEX” Sp. z o.o. Białystok,

 • „REMEX” Sp. z o.o. Białystok.
3.3.3. Odpady ropopochodne.

Oleje odpadowe, a w tym oleje smarowe lub przemysłowe, w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje hydrauliczne stanowią grupę 13.

Oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany: • olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji,

 • olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii,

 • olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe),

 • olejów transformatorowych,

 • olejów grzewczych.

Unieszkodliwianiem olei przepracowanych na terenie województwa podlaskiego zajmują się następujące firmy:

 • „Rago” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. w Białymstoku,

 • „Oiler Cova” Sp. z o.o. Gdańsk,

 • PPHU „Ral” sp. z o. o. Warszawa,

 • Polexx Sp. z o.o. Płock,

 • Port Serwice Sp. z o.o. Gdańsk.

Na terenie Gminy DZIADKOWICE brak jest danych dotyczących powstawania ilości tego typu odpadów.
3.3.4. Akumulatory i baterie.

Źródłem akumulatorów wielkogabarytowych są przede wszystkim środki transportu. Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3 – 5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu.

Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne) w ramach tzw. opłaty depozytowej.


Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak jest odpowiedniej technologii.

Powstające w tej podgrupie odpady są w większości odpadami niebezpiecznymi, z wyjątkiem odpadów: • O kodzie 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03 )

 • O kodzie 16 06 05 – inne baterie i akumulatory.

Zbiórkę baterii małogabarytowych prowadzi REBA Organizacja Odzysku S.A., (www.reba.pl) która bezpłatnie dostarcza pojemniki do zbiórki ww. odpadów w sklepach, szkołach, urzędach.
Unieszkodliwianiem baterii i akumulatorów na terenie województwa podlaskiego zajmują się następujące firmy:

 • „Przedsiębiorstwo Handlowe „Mirpol” Białystok,

 • „Bartex” Sp. z o.o. Warszawa,

 • Zakłady Akumulatorowe „Zap” Piastów.
3.3.5. Ciepłownictwo.

Odpady powstające w ciepłowniach i kotłowniach (odpady nieorganiczne z procesów termicznych – grupa 10) to przede wszystkim żużle i popioły wytwarzane w procesach spalania węgla. Na terenie Gminy DZIADKOWICE brak jest ewidencji ilości powstających odpadów z ciepłownictwa.

3.3.6. Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury.

Na terenie Gminy DZIADKOWICE istnieją zakłady stolarskie i produkcji tarcicy. W zakładach tych nie prowadzi się rejestracji wytworzonych odpadów. Powstające odpady nie stanowią obecnie istotnego problemu, gdyż prawie cała ich masa jest poddawana odzyskowi. Najpowszechniejszą metodą odzysku jest termiczne przekształcanie z odzyskiem energii cieplnej.


3.3.7. Odpady przemysłu rolno – spożywczego.

Odpady z sektora rolno-spożywczego powstają w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, cukrowniach, gorzelniach, ubojniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, mleczarniach, chłodniach oraz innych zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności.

W gospodarstwach rolnych na terenie Gminy DZIADKOWICE powstające odpady są zagospodarowywane przez rolników poprzez kompostowanie, skarmianie zwierząt.

W ostatnich latach, na bazie doświadczeń związanych z szerzeniem się choroby BSE (gąbczastego zwyrodnienia mózgu), Unia Europejska zaostrzyła przepisy związane z obrotem, unieszkodliwianiem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, wykorzystywanych do produkcji mączek kostnych. Odpady te podzielono na trzy grupy:


 • odpady niskiego ryzyka oznaczone kodem LRM (zaliczyć można do nich wszystkie odpady z grup 02 02 02 i 02 01 02),

 • odpady szczególnego ryzyka oznaczone kodem SRM (zalicza się do nich część odpadów z grup 02 01 81 i 02 02 81),

 • odpady wysokiego ryzyka oznaczone kodem HRM (zalicza się do nich pozostałą część odpadów z grup 02 01 81 i 02 02 81).

Większość odpadowej tkanki zwierzęcej jest unieszkodliwiana (odzyskiwana), przez odbiorców odpadów poubojowych.

W związku z wystąpieniem w Europie przypadków choroby Creutzfeldta - Jakoba, której przyczyną może być gąbczasta endofalopatia bydła (BSE) w 2001 r. wprowadzono zmiany w postępowaniu z odpadami poubojowymi. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów odpady poubojowe zostały ujęte jako: • odpady niebezpieczne o kodzie 02 02 80* - odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne,

 • odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 02 02 81 - odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno - kostnych inne niż wymienione w 02 02 80.

Wykorzystanie odpadów poubojowych szczególnego i wysokiego ryzyka np. do produkcji pasz może spowodować przenoszenie czynnika chorobotwórczego w łańcuchu pokarmowym na inne zwierzęta oraz ludzi. Odpady poubojowe szczególnego i wysokiego ryzyka powinny być unieszkodliwiane w wytypowanych zakładach odzyskujących, a następnie przekształcane w mączki i tłuszcze unieszkodliwiane poprzez spalenie w wyznaczonych instalacjach. Z uwagi na długi okres inkubacji choroby spowodowanej czynnikiem zakaźnym BSE oraz nieznane drogi przenoszenia konieczne jest kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów poubojowych wykazujących właściwości niebezpieczne oraz właściwe unieszkodliwianie tych odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji wprowadzony został system dofinansowania do zbieranych zwłok zwierzęcych bydła, owiec i kóz lub ich części i przetwarzania ich na mączkę.


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna