Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”Pobieranie 3.19 Mb.
Strona1/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Opracowanie:

plan ochrony dla rezerwatu przyrody

„Kępa redłowska”(gmina miejska Gdynia, pow. grodzki gdyński, woj. pomorskie)

projekt

Zleceniodawca:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Umowa:

Nr 196/2007 z dnia 05.12.2007 r.

Egz. nr 2

Zespół autorski:

dr Michał Buliński

szata roślinna - flora

dr Mateusz Ciechanowski

fauna kręgowców

dr Michał Goc

fauna kręgowców

mgr Paweł Jędryczak

fauna bezkręgowców

mgr Jan Krzysztof Kowalczyk

fauna bezkręgowców

mgr Michał Machnikowski

szata roślinna - zbiorowiska

mgr Monika Markowska

cyfrowe opracowanie fotograficzne


Kierownik zespołu

- redakcja planudr hab. Maciej Przewoźniak

fizjografia, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, zagrożenia, synteza

mgr Ewa Sawon

fizjografia, cyfrowe opracowanie kartograficzne

mgr Andrzej Winiarski

sozologia

Gdańsk, listopad 2008Spis treści:

1. Podstawy Formalno-prawne (Maciej Przewoźniak, Ewa Sawon) 6

1.1. Podstawy prawne funkcjonowania rezerwatu 6

1.2. Podstawy prawne opracowania planu ochrony rezerwatu 7

1.3. Procedura opracowania planu 9

2. Rodzaj, typ i podtyp rezerwatu (Maciej Przewoźniak) 11

3. Ogólny opis rezerwatu (Maciej Przewoźniak, Ewa Sawon) 12

3.1. Położenie i specyfika rezerwatu 12

3.2. Granice rezerwatu 13

3.3. Ewidencja gruntów 14

4. ŚRODOWISKO ABIOTYCZNE (Maciej Przewoźniak, Ewa Sawon) 17

4.1. Geomorfologia z elementami budowy geologicznej 17

4.2. Stosunki wodne 19

4.3. Gleby 20

4.4. Warunki klimatyczne 22

5. INWENTARYZACJA I ZASADY OCHRONY FLORY (Michał Buliński) 24

5.1. Wprowadzenie 24

5.2. Wykaz gatunków roślin naczyniowych 24

5.3. Struktura ekologiczna flory 39

5.4. Ocena stopnia naturalności flory 40

5.5. Charakterystyka flory pod względem udziału gatunków szczególnej troski 41

5.6. Lokalne zasoby populacji najcenniejszych składników flory 45

5.7. Zagrożenia flory i sposoby ich eliminacji lub ograniczenia 48

6. GRZYBY (Michał Buliński) 49

7. INWENTARYZACJA I ZASADY OCHRONY SZATY ROŚLINNEJ ORAZ SIEDLISK PRZYRODNICZYCH 51

7.1. Roślinność rzeczywista (Michał Machnikowski) 51

7.2. Roślinność potencjalna (Michał Machnikowski) 58

7.3. Charakterystyka drzewostanów i siedlisk leśnych (Michał Machnikowski) 60

7.4. Ocena stopnia naturalności fitocenoz (w tym zmian degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych) i tendencje dynamiczne zbiorowisk roślinnych (Michał Buliński) 91

7.5. Zagrożenia ekosystemów i sposoby ich eliminacji (Michał Buliński) 94

7.6. Analiza zbiorowisk roślinnych pod kątem zagrożenia ich w skali regionalnej i ogólnokrajowej (Michał Buliński) 97

7.7. Typy siedlisk z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i założenia ich monitoringu (Michał Buliński) 97

7.7.1. Typy siedlisk 97

7.7.2. Założenia monitoringu 99

8. INWENTARYZACJA I ZASADY OCHRONY FAUNY (Michał Goc, Mateusz Ciechanowski, Jan K. Kowalczyk, Paweł Jędryczak) 101

8.1. Metody 101

8.2. Bezkręgowce 102

8.3. Kręgowce 115

8.4. Zagrożenia fauny 120

8.5. Sposoby eliminacji zagrożeń i zasady ochrony siedlisk gatunków szczególnej troski 121

9. DZiEDZICTWO HISTORYCZNO-KULTUROWE REZERWATU I JEGO OTOCZENIA (Maciej Przewoźniak) 123

10. WALORY KRAJOBRAZOWE REZERWATU (Maciej Przewoźniak) 125

11. FORMY OCHRONY PRZYRODY W OTOCZENIU REZERWATU I JEGO POWIĄZANIA PRZYRODNICZE Z OTOCZENIEM 127

11.1. Formy ochrony przyrody w otoczeniu rezerwatu (Ewa Sawon) 127

11.2. Powiązania przyrodnicze rezerwatu z otoczeniem 128

11.2.1. Układ przestrzenny terenów aktywnych biologicznie (Maciej Przewoźniak) 128

11.2.2. Przemieszczanie się roślin (Michał Buliński) 129

11.2.3. Migracja fauny (Mateusz Ciechanowski, Michał Goc) 130

12. ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE PRZYRODY W REZERWACIE 132

12.1. Zagrożenia zewnętrzne (Maciej Przewoźniak, Ewa Sawon) 132

12.2. Zagrożenia wewnętrzne (Michał Buliński, Maciej Przewoźniak) 143

13. KONCEPCJA OCHRONY PRZYRODY W REZERWACIE (opr. zbior. – red. Maciej Przewoźniak) 149

13.1. Strategiczne i szczegółowe cele ochrony przyrody w rezerwacie 149

13.2. Zasadność i uwarunkowania zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej 150

13.3. Priorytety realizacji zadań ochronnych 151

13.4. Działania ochronne w rezerwacie i zasady jego udostępniania 152

13.5. Propozycje powiększenia rezerwatu i utworzenia jego otuliny 157

13.6. Działania w otoczeniu rezerwatu, w tym wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowana i przestrzennego 158

13.7. Metody monitorowania i oceny realizacji planu ochrony 160

14. PROJEKT zaRZĄDZENIA (red. Maciej Przewoźniak) 162


Literatura i akty prawne…………………………………………………………………..173

Spis tabel..................................................................................................................179

Spis rysunków..........................................................................................................179
Dokumentacja fotograficzna (fot. 1 - 86)
Spis załączników tekstowych

1. Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 lipca 1938 r. o ochronie tworów przyrody na obszarze Kępy Redłowskiej w Gdyni (odpis).

2. Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 49/2001 z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru na Kępie Redłowskiej w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 27/01, poz. 283).

3a-f. Pisma z wnioskami do „Planu ochrony dla rezerwatu przyrody >Kępa Redłowska<”.

4. Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 05.06.2008 r.

Spis załączników kartograficznych (1:5.000)


 1. Ewidencja gruntów

 2. Ortofotomapa

 3. Hipsometria, typy rzeźby i elementy hydrografii

 4. Gleby i siedliska

 5. Roślinność rzeczywista

 6. Roślinność potencjalna

 7. Typy siedliskowe lasu

 8. Naturalność roślinności

 9. Siedliska chronione - Natura 2000

 10. Ochrona gatunkowa

 11. Dziedzictwo historyczne i walory krajobrazowe

 12. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne

 13. Koncepcja ochronyPobieranie 3.19 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna