Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


Podstawy Formalno-prawne (Maciej Przewoźniak, Ewa Sawon)Pobieranie 3.19 Mb.
Strona2/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

1. Podstawy Formalno-prawne (Maciej Przewoźniak, Ewa Sawon)
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania rezerwatu


Rezerwat przyrody „Kępa Redłowska” został utworzony Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 29 lipca 1938 r. o ochronie tworów przyrody na obszarze Kępy Redłowskiej w Gdyni (załącznik 1). Powierzchnia rezerwatu wynosiła wówczas 126,93 ha.

Rezerwat „Kępa Redłowska” istnieje formalnie od 1938 r., jednak jak podaje Browicz (1961), powołując się na Wodziczkę (1929), las na Kępie uznany był za obiekt chroniony już od 1910 r. Z kolei Mroczkiewicz (1925) zgłaszał teren Kępy Redłowskiej do objęcia ochroną rezerwatową dla ochrony stanowisk jarzębu szwedzkiego. Pismo Nadleśniczego inż. B. Sulejowskiego do Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 16.04.1936 r. 1, zaczyna się natomiast od informacji o ... wiosennej kontroli rezerwatu na Redłowie.

Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 49/2001 z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru na Kępie Redłowskiej w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 27/01, poz. 283 - załącznik 2). Powierzchnia rezerwatu określona w rozporządzeniu wynosi 121,91 ha.

Celem powołania rezerwatu w 1938 r. była (...) ochrona wszelkich tworów przyrody. Rozporządzenie z 2001 r. sprecyzowało cele ochrony jako: (...) zachowanie unikatowego charakteru wybrzeża klifowego z kompleksem lasów bukowych, specyficznych procesów przyrodniczych zachodzących na styku lądu i morza, naturalnych zbiorowisk roślinnych oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin, w tym jarząbu szwedzkiego (Sorbus intermedia) stanowiącego relikt epoki lodowcowej.

Rezerwat przyrody „Kępa Redłowska” nie posiada ustanowionej otuliny.

Dla rezerwatu wykonano dotychczas następujące opracowania inwentaryzacyjno-planistyczne: 1. Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego „Kępa Redłowska”, 1968, BULiGL Oddział w Gdyni.

 2. Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego „Kępa Redłowska”, 1980, BULiGL Oddział w Gdyni – zatwierdzony przez Naczelnego Konserwatora Przyrody na okres od. 01.01.1979 r. do 31.12.1988 r.

3. Plan ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”, 1994/95, BPiWP „Proeko” w Gdańsku – zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją OPrp/I/4074/95/3-77 z dnia 10.10.1995 r. na okres do 31.12.2014 r. – plan utracił ważność z dniem wejścia w życie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880), co nastąpiło 01 maja 2004 r.

Ponadto rezerwat uwzględniony jest w następujących opracowaniach inwentaryzacyjno-planistycznych dotyczących większego obszaru: 1. Plan urządzenia lasu. Lasy komunalne miasta Gdyni wg stanu inwentaryzacyjnego na dzień 01.01.1996 r., na okres obowiązywania 1996-2005 r., BULiGL Oddział w Gdyni (plan obejmuje całą, leśną część rezerwatu).

 2. Plan urządzenia lasu. Lasy komunalne miasta Gdyni wg stanu inwentaryzacyjnego na dzień 01.01.2006 r., na okres obowiązywania 2006-2015 r., BULiGL Oddział w Gdyni (plan obejmuje lasy komunalne, bez lasów Skarbu Państwa w zarządzie MON).1.2. Podstawy prawne opracowania planu ochrony rezerwatu


Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” opracowano na podstawie:

 • Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.);

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794);

 • umowy nr 196/2007 z dnia 05.12.2007 r. zawartej pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku a BPiWP „Proeko” w Gdańsku.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) w art. 13 p.1 określa, że (...):

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Ponadto ww. ustawa w stosunku do rezerwatu przyrody: • dopuszcza możliwość wyznaczenia otuliny rezerwatu;

 • ustala tryb uznania obszaru za rezerwat przyrody;

 • umożliwia wprowadzenie opłat za wstęp na teren rezerwatu i określa tryb ich ustalania;

 • ustala zakazy obowiązujące na obszarze rezerwatu przyrody;

 • zawiera zapisy dotyczące sporządzania planu ochrony.

Zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) plan ochrony sporządza dla (art. 19):

1. (...)

2) rezerwatu przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska lub po uzgodnieniu z tym organem – zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem;

(...)

1a. Sporządzający projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu

2. Projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin.


 1. Przepisy ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany planu ochrony.

(...)

6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) zawiera ogólne zapisy dotyczące sporządzania planu ochrony (art. 20.): 1. Plan ochrony dla (...) rezerwatu przyrody (...) sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem:

  1. charakterystyki i oceny stanu przyrody

2)  identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;

3)  charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;

  1. analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;

  2. charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Prace przy sporządzaniu planów ochrony, o których mowa w ust. 1, polegają na:

1) ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych opisów;

 1. opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;

3) wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.

3. Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody zawiera:

1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;

2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;

 1. wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;

 2. określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań;

 3. wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania;

6) wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;

7) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Uszczegółowiające przepisy prawa w odniesieniu do sporządzania planów ochrony rezerwatów przyrody rezerwatów przyrody wprowadza Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794). Rozporządzenie to określa m. in.: • tryb sporządzania projektu planu ochrony;

 • zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony w rezerwacie przyrody, w tym:

 • zakres inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych w rezerwacie przyrody;

 • zakres ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;

 • zakres ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych;

 • tryb dokonywania zmian w planie ochrony;

 • zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody w rezerwacie przyrody.

Pobieranie 3.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna