Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


Charakterystyka drzewostanów i siedlisk leśnych (Michał Machnikowski)Pobieranie 3.19 Mb.
Strona21/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41

7.3. Charakterystyka drzewostanów i siedlisk leśnych (Michał Machnikowski)


Lasy w rezerwacie „Kępa Redłowska” charakteryzuje prowadzenie ekstensywnej gospodarki leśnej, polegającej głównie na usuwaniu powalonych drzew z szlaków udostępnionych dla ludności. Od kilkunastu lat nie prowadzi się nasadzeń, ani wycinki drzew. Drzewa martwe, wiatrołomy i wiatrowały pozostawia się na miejscu. Do charakterystyki drzewostanów wykorzystano materiały zawarte w „Planie urządzenia lasu lasów komunalnych miasta Gdyni wg stanu inwentaryzacyjnego na dzień 01.01.2006 rok na okres obowiązywania planu 2006 – 2015” opracowanym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni w 2005 r.
Na terenie rezerwatu zinwentaryzowano w pracach taksacyjnych 8 gatunków drzew panujących. Są nimi: sosna zwyczajna (So), buk pospolity (Bk), brzoza brodawkowata (Brz), modrzew europejski (Md), klon zwyczajny (Kl), dąb (Db), robinia akacjowa (Ak), olsza czarna (Ol). Wredni wiek drzewostanów waha się od 25 do 145 lat, średnio wynosi 95 lat. W rozbiciu na gatunki panujące przedstawia się on następująco:

Db

114 l.

Bk

108 l.

So

96 l.

Md

88 l.

Ol

76 l.

Brz

76 l.

Ak

46 l.

Kl

27 l.

Z analizy zestawienia wynika, że drzewostan rezerwatu zbliża się swoim wiekiem do drzewostanów dojrzałych. Na pewno jego średnia jest znacznie wyższa od lasów komunalnych miasta Gdyni, a także Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gdańsk.

Zestawienie powierzchni klas wieku według gatunków panujących oraz udziału według zapasu rzeczywistego przedstawia tabela 7. Jej analiza wskazuje, że gatunkiem dominującym powierzchniowo i masowo w rezerwacie jest sosna zwyczajna, zajmująca przeszło 40 % powierzchni drzewostanu i prawie 36% masy drewna. Występuje na terenie całego rezerwatu, na prawie wszystkich siedliskach. Nie tworzy tu drzewostanów jednogatunkowych, rośnie w zmieszaniu z dębem, bukiem i brzozą. Sosna na tym terenie była sadzona, prawdopodobnie pierwotnie tworząc tu jednogatunkowe drzewostany. Z wiekiem, wskutek naturalniej sukcesji, a być może i z sadzenia, pojawiły się pod jej okapem gatunki liściaste, głównie buk i dąb, które są tu gatunkami lasotwórczymi. Obecnie sosna jest gatunkiem ustępującym z rezerwatu, prawie się nie odnawia pod okapem drzewostanu, a stare osobniki powoli zamierają lub są wywracane przez wiatr. Sosna ma największy udział w zasobach martwego drewna w rezerwacie.Buk jest następnym gatunkiem pod względem zajmowanej powierzchni oraz zapasu grubizny. Występuje głównie w drzewostanach mieszanych ale także tworzy monokultury, które są tu układami naturalnymi, gdyż dominują siedliska buczyn. Jest gatunkiem ekspansywnym i w przyszłości stanie się gatunkiem dominującym.

Brzoza trzeci co do zajmowanej powierzchni i zasobu grubizny gatunek w rezerwacie. Występuje, podobnie jak sosna, w drzewostanach wielogatunkowych z sosną bukiem i dębem. Na terenie rezerwatu prawdopodobnie w większości pochodzi z samosiewu. Jej masowy pojaw wystąpił ok. 70 lat temu. Być może w czasie wojny, gdy fragmenty rezerwatu, które były ówcześnie niezalesione i użytkowane prawdopodobnie jako pastwiska (na mapie z przed wojny był tu obszar oznaczony sygnaturą wrzosowiska i nieużytki) zaczęły zarastać drzewami, np. brzozą. Być może była tu ona też częściowo posadzona. Jest gatunkiem, który w najbliższym czasie będzie z drzewostanu wypadał, ponieważ, jako gatunek światłolubny, nie ma możliwości naturalnego odnowienia się i zbliżył się do wieku fizjologicznej śmierci.

Modrzew zajmuje 8,6% areału rezerwatu. W drzewostanie występuje w towarzystwie buka i dęba oraz innych drzew domieszkowych. Jest gatunkiem obcym siedliskowo i geograficznie. Na terenie rezerwatu został posadzony razem z sosną i brzozą ok. 90 lat temu w rejonie płaskiego wyniesienia, w południowo-wschodniej części rezerwatu, prawdopodobnie dla szybkiego zalesienia tego terenu. Obecnie pod okapem drzewostanu bujnie rozwijają się inne gatunki jak: buk, grab, czereśnia, klon, dąb i in.

Dąb, głównie dąb bezszypułkowy, zajmuje 6,4 % powierzchni rezerwatu ale ok. 12 % zapasu drewna. Jest gatunkiem z najstarszą średnią wieku – 114 l. Występuje w postaci drzewostanów mieszanych, głównie z bukiem, czasami z sosną. Rzadko tworzy monokultury, głównie na szczytach wyniesień. Jego naturalnym siedliskiem występowania są siedliska lasu dębowo-bukowego oraz jako domieszka - w grądach. Jest gatunkiem lasotwórczym.

Robinia jest gatunkiem obcym siedliskowo i geograficznie. Na terenie rezerwatu w postacie drzewostanu została posadzona w dwóch rzutach ok. 60 lat temu na stromym zboczu w oddz. 21l lasów komunalnych m. Gdyni i ok. 40 lat temu na klifie w północnej części rezerwatu (oddz. 17o lasów Skarbu Państwa), na podłożu piaszczystym, aby skutecznie unieruchomić podłoże, zapobiegając procesom denudacyjnym. Robinia obecnie rośnie w drzewostanie mieszanym. Na klifie pod okapem robinii rosną licznie klony, buki i inne gatunki leśne. Robinia wskutek dużego ocienienia podłoża nie będzie gatunkiem ekspansywnym i prawdopodobnie wyginie w I pokoleniu.

Olsza gatunek występujący w miejscach, gdzie występowały tereny z płytkim poziomem wód gruntowych. Obecnie, wskutek przesuszenia, ten gatunek prawdopodobnie z rezerwatu będzie ustępował.

Klon wraz z jaworem są na terenie rezerwatu gatunkami ekspansywnymi. Młode egzemplarze w piętrze krzewów i runa występują prawie na terenie całego rezerwatu. Ich obecność jest wynikiem antropopresji, która na terenie rezerwatu nasila się. Jako gatunek z natury II piętra drzewostanu, raczej nie będzie dominował, ale może być konkurencją do rozwoju innych gatunków cienioznośnych.

Oprócz ww. gatunków stwierdzono w lasach rezerwatu występowanie innych gatunków przeważnie w formie pojedynczych lub grupowych domieszek. Są nimi m.in.: wiąz, topola, świerk, czereśnia, grab, lipa i daglezja jarzębina.

Brak zabiegów gospodarczych skutkuje tym, że w strukturze drzewostanu nie występują niższe klasy wieku – brak drzewostanów w I klasie wieku (0-20 lat), nielicznie reprezentowane są powierzchnie w II kl. wieku (21-40 lat), ponieważ nie prowadzi się zalesień, a brak gospodarki rębnej nie skutkuje powstawaniem odnowień. Nieusuwanie wiatrołomów i martwych drzew powoduje, że w rezerwacie pojawiła się znaczna ilość martwego drewna, które stało się siedliskiem bytowania organizmów żywiących się drewnem. Przyjmując, że na 1 ha znajduje się ok. 20-25 szt. martwych lub powalonych drzew, można oszacować, że na terenie rezerwatu już jest zgromadzone od 1500 do 2000 m3 martwego drewna.
Tabela 7 Udział powierzchniowy gatunków panujących wg klas wieku oraz udział procentowy zapasu rzeczywistego gatunków panujących

Lp.

Klasy i podklasy wieku w ha

Razem

powierzchnia

leśna

w ha


Udział w % wg powierzchni gatunku panującego

 


Udział w % wg zapasu rzeczywistego

Lp.

Gatunek panujący

Płazowiny

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IVa

IVb

Va

Vb

VIa

Vib

VII a

VIb

VIIIa

1.

So

0,27

 

 

 

 

 

 

1,81

1,43

26,49

 

21,32

 

 

 

 

51,32

44,4

35,9

2.

Bk

 

 

 

1,59

 

 

 

 

 

 

 

17,08

1,01

5,11

 

0,77

25,56

22,1

28,8

3.

Brz

 

 

 

 

 

3,92

1,45

1,50

4,73

6,96

 

 

 

 

 

 

18,56

16,0

18,0

4.

Md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,85

0,56

0,56
 

 

 

9,97

8,6

4,47

5.

Db

 

 

 

 

 

0,59

 

 

 

 

 

3,88

 

 

1,55

1,37

7,39

6,4

11,6

6.

Ak

 

 

 

0,45

 

 

0,40

0,83

 

 

 

 

 

 

 

 

1,68

1,5

0,45

7.

Ol

 

 

 

 

 

 

0,40

 

 

0,45

 

 

 

 

 

 

0,85

0,7

0,68

8.

Kl

 

 

 

0,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,38

0,3

0,12
Razem

0,27

 

 

2,42

 

4,51

2,25

4,14

6,16

42,75

0,56

42,84

1,01

5,11

1,55

2,14

115,71

100,0

100,0
procent

powierzchni0,2

 

 

2,1

0,9

3,9

1,9

3,6

5,3

36,9

0,5

37,0

0,9

4,4

1,3

1,8

100,0

 -

-

Źródło: zestawienie na podstawie „Planu urządzenia lasu lasów komunalnych miasta Gdyni wg stanu inwentaryzacyjnego na dzień 01.01.2006 rok na okres obowiązywania planu 2006 – 2015” (BULiGL Oddział w Gdyni, 2005).
W rezerwacie występują w dominującej większości siedliska lasowe, niewielką powierzchnię zajmuje bór mieszany świeży (BMśw). Występuje on na wierzchowinach grzbietów pagórów, gdzie gleby bielicowe są wytworzone z piasków luźnych mocno przepłukanych.

Strukturę powierzchniową typów siedliskowych lasu przedstawia poniższe zestawienie:typ siedliskowy

ha

%

BMśw

2,75

2,4

LMśw

68,51

59,4

Lśw

42,6

36,9

Lw

1,44

1,2

Lasy świeże i mieszane są siedliskami pospolicie występującymi w rezerwacie. Porastają je zbiorowiska buczyn, a w dnach dolin grądów. Las mieszany świeży występuje na glebach bielicowych, bielicowo-rdzawych, i rdzawych właściwych. Las świeży zajmuje gleby brunatne kwaśne typowe, brunatno-rdzawe zbudowane z piasków z mniejszą lub większą zawartością części spławialnych lub glin. Las wilgotny, zajmujący niewielkie powierzchnie, występuje w obniżeniach terenu z płytkim poziomem wód gruntowych (0,3 – 1,2 m p.p.t.). Występują na nich gleby gruntowo-glejowe, czarne ziemie glejowe i opadowo-glejowe. Są to miejsca na których wykształciły się zbiorowiska lasu łęgowego i olsu. Obecnie, w związku z przesuszeniem, część z tych siedlisk może ulec degradacji.

Szczegółowe zestawienie informacji NT. drzewostanów i typów siedliskowych lasu w rezerwacie „Kępa Redłowska” zawiera opis taksacyjny lasów rezerwatu (tab. 8), a ich rozkład terytorialny przedstawia zał. kartogr. 7.Tabela 8 Opis taksacyjny lasów rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”
Opis taksacyjny wg: "Planu urządzania lasu. Lasy komunalne miasta Gdynia" na lata 2006-2015, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni, 2005.

===============================================================================================================================================================

|ODDZ.| POWIERZCHNIA | OPIS SIEDLISKA, DRZEWOSTANU I POW.NIEL. | ELEMENTY TAKSACYJNE | |

| | NETTO\BRUTTO | | | WSKAZANIA |

|PODDZ|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------| GOSPODARCZE |

| | LEŚNA (LASY)| NIE-| TYP SIEDLISKOWY WIEK RĘBNOŚCI |WAR- | UDZIAŁ | W |ZD.|ZW.|PIER|W |BONI-|JA| GRUBIZNA |P.B.R| |

| |-------------|LEŚNA| TYP GOSPODARCZY |STWA | GATUNEK| I | | |ŚNI-|Y |TACJA|KO| NA |C.POW| |

| |ZAL. I|ZW. Z | | TEREN:NACHYLENIE,WYSTAWA GLEBA,| | | E | | |CA |S | |ŚĆ|-----------|-----| |

| |N-ZAL.|GOSP.L| | POKRYWA, DRZEWOSTAN OPIS POW.NIELEŚNEJ| | | K | | | |. | | |1 HA|C.POW.| HA | |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |12| 13 |14| 15 | 16 | 17 | 18 |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Pobieranie 3.19 Mb.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna