Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


Procedura opracowania planuPobieranie 3.19 Mb.
Strona3/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

1.3. Procedura opracowania planu


Do opracowania „Planu ochrony dla rezerwatu przyrody >Kępa Redłowska<”, przystąpiono w dniu podpisania umowy, tj. 05 grudnia 2007 r. „Plan...” wykonano w następujących etapach:

Etap 1 05 grudnia 2007 r. – styczeń 2008 r.: kwerenda materiałów publikowanych i archiwalnych dotyczących rezerwatu i jego otoczenia (spis materiałów w rozdz. ...), początek obserwacji faunistycznych.

Etap 2 luty 2008 r.: zebranie wniosków do „Planu...” od urzędów, instytucji, organizacji i towarzystw terytorialnie lub przedmiotowo związanych z rezerwatem (kopię pisma inicjującego zgłaszanie wniosków i kopie nadesłanych pism zawiera załącznik 3a-f), kontynuacja obserwacji faunistycznych.

Etap 3 marzec – wrzesień 2008 r.: podstawowe prace terenowe w rezerwacie, w szczególności obejmujące: rozpoznanie flory i zbiorowisk roślinności rzeczywistej (dodatkowo, poza umową rozpoznanie grzybów), rozpoznanie fauny kręgowców (i dodatkowo, poza umową bezkręgowców), kartowanie geomorfologiczne (zwłaszcza klifu), sozologiczne (zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne), rozpoznanie walorów kulturowych i krajobrazowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Etap 4 październik – 15 listopada 2008 r.: opracowanie wyników prac terenowych, opracowanie projektu „Planu...” (tekst, dokumentacja kartograficzna i fotograficzna).

17 listopada 2008 r. projekt „Planu...” przekazano Zamawiającemu (od 15.11.2008 r. reprezentowanemu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku), w celu jego weryfikacji i zaopiniowania przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Gdańsku i przez Radę Miasta Gdyni (zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

Po weryfikacji przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu opinii RROP i RM Gdyni zredagowana zostanie ostateczna wersja „Planu ochrony dla rezerwatu przyrody >Kępa Redłowska<”.

Zgodnie z ww. ustawą o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku powinien ustanowić, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu, czyli nie później niż 17.05.2009 r.


2. Rodzaj, typ i podtyp rezerwatu (Maciej Przewoźniak)


W rezerwacie „Kępa Redłowska” ochroną częściową objęty jest las na wierzchowinie kępy wysoczyzny morenowej, klif kępy i nadmorska plaża u jego podnóża.

Główne walory przyrodnicze rezerwatu stanowią: • naturalny i seminaturalny krajobraz nadmorskiej, polodowcowej kępy wysoczyzny morenowej;

 • pozostałości seminaturalnych i zbliżonych do naturalnych zbiorowisk leśnych reprezentowanych przez: żyzną buczynę niżową Melico-Fagetum, kwaśną buczynę niżową Lusulo pilosae Fagetum, i acydofilny las bukowo-dębowy (kwaśna dąbrowa) Fago-Qercetum petraeae;

 • aktywny klif z zespołem procesów geomorfologicznych oraz procesów biologicznych, typowych dla dynamicznych układów roślinnych;

 • stanowiska jarzębu szwedzkiego Sorbus intermedia, gatunku podlegającego ochronie całkowitej, wpisanego na „czerwoną listę” roślin zagrożonych w Polsce (Zarzycki, Szeląg 1992).

Rezerwat „Kępa Redłowska” umieszczony jest na liście potencjalnych obszarów Natura 2000 sporządzonej przez organizacje pozarządowe, jako specjalny obszar ochrony siedlisk „Kępa Redłowska” (obejmuje rezerwat) oraz jest planowany do objęcia ochroną jako specjalny obszar ochrony siedlisk „Klify Orłowsko-Kolibkowskie” (obejmuje rezerwat i klif na wysokości Kolibek w Gdyni) przez Zespół ds. Obszarów Natura 2000 przy Wojewódzkim Konserwatorze Przyrody w Gdańsku (stan na 15.11.2008 r.).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533) przyjmuje się następującą klasyfikację rezerwatu „Kępa Redłowska”: • rodzaj rezerwatu:

 • rezerwat krajobrazowy (K);

 • typ i podtyp ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

 • rezerwat krajobrazów (PKr) naturalnych (kn);

 • typ i podtyp ze względu na główny typu ekosystemu:

 • rezerwat leśny i borowy (EL) lasów nizinnych (lni).

3. Ogólny opis rezerwatu (Maciej Przewoźniak, Ewa Sawon)

3.1. Położenie i specyfika rezerwatu


Rezerwat „Kępa Redłowska” położony jest między 18°33’11’’ i 18°34’09’’ długości geogr. wschodniej oraz 54°28’52’’ i 54°30’09’’ szerokości geogr. północnej.

Administracyjnie rezerwat znajduje się w granicach gminy miejskiej Gdynia, stanowiącej powiat grodzki, w woj. pomorskim (rys. 1 i 2).

Rezerwat znajduje się w całości w obrębie mikroregionu fizycznogeograficznego Kępa Redłowska (rys. 3), położonego w południowej części mezoregionu Pobrzeże Kaszubskie (Augustowski 1974, Przewoźniak 1985), należącego do makroregionu Pobrzeże Gdańskie, w prowincji Pobrzeże Południowobałtyckie (Kondracki 1978).

Wschodnia część rezerwatu położona w jest obrębie pasa technicznego brzegu morskiego (zał. kartogr. 1), dla którego obowiązuje Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 29, poz. 581). Pozostała część obszaru rezerwatu znajduje się w zasięgu pasa ochronnego brzegu morskiego (zgodnie z Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 157, poz. 3274).

Rezerwat położony jest w strefie nadmorskiej, czyli, w ujęciu przyrodniczym, w strefie energetyczno-materialnego oddziaływania morza na środowisko przyrodnicze lądu, którego efektami są (Przewoźniak 1991):


 • zmiany przebiegu elementów i zjawisk klimatycznych w dolnej warstwie atmosfery lądu (oddziaływanie ograniczone przez wysoką skarpę klifu);

 • zmiany dynamiki wód podziemnych oraz ich składu chemicznego (prawdopodobnie oddziaływanie ograniczone do strefy plaży);

 • rozwój morfologiczny strefy brzegowej (abrazja klifu, zmiany zasięgu plaży i tym samym przebiegu linii brzegowej);

 • kształtowanie się selektywnych siedlisk i na nich odrębnych florystycznie i fitocenotycznie zbiorowisk roślinnych (przede wszystkim klif).

Z położenia rezerwatu w strefie nadmorskiej wynika specyfika struktury środowiska przyrodniczego na jego obszarze, wyrażająca się przede wszystkim dynamiką klifowego brzegu, progresywną i regresywną sukcesją roślinności w strefie brzegowej morza, charakterem zbiorowisk roślinnych i cechami klimatu.

Obok nadmorskiego położenia specyfikę rezerwatu warunkuje też silnie jego „śródmiejskie” usytuowanie. Od północy, zachodu i południa rezerwat graniczy z terenami o różnym charakterze i stopniu zainwestowania. Są to lasy komunalne, infrastruktura komunikacyjna (ulice i parkingi), jedno- i wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa, obiekty usług turystyki i wypoczynku, przyobiektowe ogrody ozdobne i użytkowe, infrastruktura wojskowa (częściowo w rezerwacie).

W historii rezerwatu Kępa Redłowska podstawowymi problemami ochrony przyrody na jego obszarze pozostawały:


 • nadmierna penetracja rekreacyjna i powodowane przez nią zniszczenia środowiska;

 • oddziaływanie położonego częściowo w bezpośrednim sąsiedztwie zainwestowania miejskiego;

 • użytkowanie z różnym nasileniem części rezerwatu przez wojsko;

 • niewłaściwa (do połowy lat 90. XX w.) gospodarka leśna zniekształcająca fitocenozy leśne.
Pobieranie 3.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna