Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


KONCEPCJA OCHRONY PRZYRODY W REZERWACIE (opr. zbior. – red. Maciej Przewoźniak)Pobieranie 3.19 Mb.
Strona37/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

13. KONCEPCJA OCHRONY PRZYRODY W REZERWACIE (opr. zbior. – red. Maciej Przewoźniak)
13.1. Strategiczne i szczegółowe cele ochrony przyrody w rezerwacie


Cele strategiczne:

 1. Zachowanie naturalnego i seminaturalnego krajobrazu części Kępy Redłowskiej, o wyjątkowych walorach estetyczno-widokowych, reprezentatywnych dla zalesionej strefy nadmorskiej z brzegiem klifowym na Pobrzeżu Południowobałtyckim.

 2. Zachowanie naturalnych i zbliżonych do naturalnych zbiorowisk roślinnych klifu i wysoczyzny morenowej na jego zapleczu oraz stworzenie warunków dla renaturalizacji zbiorowisk przekształconych lub zniszczonych, a także dla zachowania fauny.

 3. Ochrona różnorodności biologicznej (na poziomie siedlisk, biocenoz, gatunków, genów), utrzymywanej na izolowanej kępie polodowcowej, otoczonej przez miasto i morze.

 4. Zachowanie i renaturalizacja struktury i dynamiki przyrody dla potrzeb naukowych, dydaktycznych i ogólnopoznawczych.


Cele szczegółowe

  1. Zachowanie naturalnego charakteru klifu pod względem jego struktury i procesów przyrodniczych.

  2. Zachowanie unikalnych zbiorowisk roślinnych klifu aktywnego i martwego oraz strefy przyklifowej.

  3. Utrzymanie naturalnych drzewostanów i procesów naturalizacji drzewostanów nieodpowiadających siedliskom.

  4. Naturalizacja podszytu i runa pod naturalizowanymi drzewostanami.

  5. Utrzymanie stanowiska jarzębu szwedzkiego Sorbus intermedia – gatunku bardzo rzadkiego na naturalnych stanowiskach w Polsce, podlegającego ochronie całkowitej.

  6. Zachowanie stanowisk innych gatunków roślin i grzybów podlegających ochronie całkowitej i częściowej oraz gatunków rzadkich w regionie gdańskim.

  7. Utrzymanie nisz ekologicznych jak największej liczby gatunków zwierząt z różnych grup systematycznych, charakterystycznych dla siedlisk leśnych i klifowych Pobrzeża Południowobałtyckiego, w szczególności zachowanie zasobów martwego drewna.

  8. Utrzymanie rezerwatu jako ważnej części systemu przyrodniczego miasta Gdyni.

  9. Stworzenie warunków dla naukowych obserwacji procesów naturalizacji zbiorowisk leśnych i dynamiki procesów morfodynamicznych, zwłaszcza na klifie.

13.2. Zasadność i uwarunkowania zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej


 1. Ochroną ścisłą należy objąć klify w rezerwacie, zarówno aktywne jak i martwe, ze względu na ich naturalny i seminaturalny charakter przyrodniczy, unikalność na polskim wybrzeżu Bałtyku (m.in. jedyny klif obrywowy), znaczenie dla nauk przyrodniczych oraz zagrożenie dewaloryzacji a nawet dewastacji.

Ochronę ścisłą należy wprowadzić w następujących oddziałach lasów komunalnych miasta Gdyni (zał. kartogr. 13):

   • 17a, d, f (cz.);

   • 19a, g, k;

   • 20 h (cz.), m, n (cz.);

oraz na fragmentach terenów (klifów) nieleśnych, o łączej powierzchni 7 ha.

Klify w rezerwacie powinny pozostawać poza jakąkolwiek bezpośrednią i pośrednią ingerencją antropogeniczną. W szczególności dotyczy to penetracji klifu przez ludzi i prób jego stabilizacji różnymi metodami przez Urząd Morski w Gdyni. 1. Ochronę czynną należy wprowadzić w odniesieniu do jarzębu szwedzkiego, na terenach naturalizacji drzewostanów nieodpowiadających siedliskom oraz naturalizacji podszytu i runa, a także w obiektach stanowiących aktualne i potencjalne zimowiska nietoperzy.

Ochronę czynną należy wprowadzić w następujących oddziałach leśnych:

   1. lasy Skarbu Państwa:

- 17 w całości;

- 18 w całości;

b) lasy komunalne miasta Gdyni:


   • 16r;

   • 17b, c, d (cz.), g;

   • 18 w całości;

   • 19b, c, d, f, h, i, j, l, m, n, o, p, r, s, t;

   • 20a, d, f, g, h (cz.), i, j, k, n (cz.), p, r, s, t, w, x, y;

   • 21 w całości,

o łącznej powierchni 112 ha.

3. Ochroną krajobrazową należy objąć plażę w całym rezerwacie, o powierzchni ok. 3 ha, zmiennej w zależności od stanu morza.13.3. Priorytety realizacji zadań ochronnych

1. Priorytetowe zadanie ochronne pierwszego stopnia w rezerwacie „Kępa Redłowska” to ilościowe, jakościowe, terytorialne i czasowe ograniczenie penetracji jego terenu przez ludzi. Penetracja ta stanowiła w całej historii rezerwatu i stanowi nadal główne zagrożenie dla chronionej przyrody. Jeżeli nasilająca się penetracja rezerwatu nie zostanie „opanowana” to los przyrody jest przesądzony – ulegnie dewastacji, jak to już lokalnie stało się w wielu miejscach.19

Ograniczenie ilościowe penetracji rezerwatu przez ludzi oznacza zmniejszenie ich liczby. W warunkach miejskich jest to bardzo trudne do wdrożenia, ale możliwe poprzez ograniczenie form penetracji (zob. ograniczenie jakościowe), stworzenie atrakcyjnych, „zielonych” terenów rekreacyjnych w otoczeniu rezerwatu i poprzez edukację ekologiczną (obecnie w odniesieniu do rezerwatu w szczątkowej postaci).

Ograniczenie jakościowe penetracji rezerwatu przez ludzi oznacza, że nie każdy może użytkować jego teren. Należy wykluczyć wszystkich poza pieszymi i narciarzami na tzw. biegówkach. Wykluczenie w szczególności dotyczy: rowerzystów (z wyjątkiem drogi w dolinie Polanka Redłowska), użytkowników wszelkich pojazdów mechanicznych, przedstawicieli sportów ekstremalnych, alpinistów, grotołazów, lotniarzy i jeźdźców na koniach.

Ograniczenie terytorialne penetracji rezerwatu przez ludzi oznacza, że może się ona odbywać wyłącznie po wyznaczonych, oznakowanych szlakach rekreacyjnych i ścieżkach edukacyjnych.

Ograniczenie czasowe penetracji rezerwatu przez ludzi oznacza jej ograniczenie w okresie wiosennym, gdy przyroda jest najbardziej podatna na negatywne oddziaływanie (rozwój roślin, rozmnażanie się zwierząt) Jest to trudne do wdrożenia, realne tylko poprzez wzmożoną edukację ekologiczną i ewentualne przez zamykanie na okres wiosny ścieżek edukacyjnych.

2. Priorytetowe zadanie ochronne drugiego stopnia to ograniczenie oddziaływania na rezerwat sąsiadującego z nim zainwestowania miejskiego i utrzymanie resztek połączeń ekologicznych rezerwatu z otoczeniem. Jest to zadanie, które musi zostać zrealizowane poza rezerwatem, poprzez działania z zakresu gospodarki przestrzennej (planowania przestrzennego) w mieście. Jest ono uzależnione od poziomu świadomości ekologicznej i dobrej woli samorządu miasta Gdyni i jego mieszkańców.

3. Priorytetowe zadanie ochronne trzeciego stopnia to neutralizacja negatywnego oddziaływania na przyrodę rezerwatu kompleksu wojskowego, w tym usunięcie go z rezerwatu, z przesunięciem jego ogrodzenia na granicę, a docelowo likwidacja jednostki (zapewne jednostka wojskowa nie jest niezbędna w centralnej części miasta, na jednym z najwartościowszych jego przyrodniczych terenów).


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna