Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


Propozycje powiększenia rezerwatu i utworzenia jego otulinyPobieranie 3.19 Mb.
Strona39/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

13.5. Propozycje powiększenia rezerwatu i utworzenia jego otuliny


Celowe jest włączenie do rezerwatu zachodniego zbocza doliny (Polanka Redłowska) wzdłuż jego północno-zachodniej granicy (zał. kartgor. 13), stanowiącego część oddziału 16 lasów komunalnych Gdyni (16 i, j, n, o, p, s, t, w). Zachowały się na nim płaty dobrze wykształconych buczyn, o dorodnym drzewostanie, kontrastujących ze zniekształconymi przez nasadzenia sosny lasami w przyległej części rezerwatu. Buczyny te mogą także stanowić ważne siedliska dla saproksylobiontycznej fauny - dno doliny proponowane jest do włączenia do rezerwatu ze względów faunistycznych.

Celowe jest włączenie do rezerwatu dna dolinki wzdłuż jego północno-zachodniej granicy (Polanka Redłowska), bez terenu pielęgnowanego trawnika rekreacyjnego najbliżej parkingu. Zapewni to skuteczną ochronę cennej strefy ekotonalnej oraz stanowisk bogatej entomofauny, wśród których występują gatunki szczególnej troski. Na włączonym do rezerwatu terenie wskazane byłoby przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej – usunięcie zarośli obcego, ekspansywnego derenia białego, a następnie coroczne koszenie ocalałych jeszcze płatów łąk i ziołorośli (wykonywane po sezonie wegetacyjnym i połączone z usuwaniem skoszonej biomasy).

Od wielu lat proponowane jest powiększenie rezerwatu „Kępa Redłowska” o przyległy akwen morski, ze względu na wartościowe zbiorowiska roślinności podwodnej. Nie podjęto w tym kierunku żadnych konkretnych działań.

Jak wykazano w rozdz. 12.1., występują liczne, zewnętrzne zagrożenia przyrody chronionej w rezerwacie, wynikające głównie z jego miejskiego położenia. Stopień zainwestowania dużej części terenów otaczających rezerwat i pełnione przez nie funkcje miejskie wykluczają włączenie ich do otuliny rezerwatu. Rolę otuliny rezerwatu powinny natomiast pełnić (zał. kartogr. 13): • lasy komunalne, położone w sąsiedztwie rezerwatu (oddz. 16 i, j, n, o, p, s, t, w - alternatywnie do powiększenia rezerwatu oraz oddz. 22). Lasy te podlegają ochronie zgodnie z ustawą o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami) a nadanie im statusu otuliny spowodowałoby formalno-prawne wzmocnienie funkcji ochronnej wobec rezerwatu, polagającej na jego izolacji od terenów zurbanizowanych;

 • tereny między zachodnią granicą rezerwatu a ul. Kopernika i Powstania Wielkopolskiego oraz między południową granicą rezerwatu a Kaczą, w większości niezainwestowane, w celu wzmożonej kontroli ich użytkowania i prób zainwestowania.

Celowe jest także utworzenie otuliny rezerwatu od strony morza (do czasu objęcia przybrzeżnego akwenu ochroną rezerwatową), w pasie o szerokości 500 m od brzegu. W otulinie tej powinny obowiązywać zakazy:

 1. wznoszenia jakichkolwiek budowli hydrotechnicznych,

 2. sztucznych zmian batymetrii dna;

 3. używania jednostek pływających o napędzie spalinowym (z wyjątkiem łodzi rybackich z przystani w Orłowie).


13.6. Działania w otoczeniu rezerwatu, w tym wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowana i przestrzennego1. Wnioski do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni” oraz do miejscowych planów zagospodarowana i przestrzennego terenów w otoczeniu rezerwatu

 1. Zachowanie użytkowania leśnego na terenie lasów komunalnych m. Gdyni w otoczeniu rezerwatu (oddziały 16 i 22) i zachowanie stref ekologicznych (migracyjnych).

 2. Wykluczenie lokalizacji zabudowy i infrastruktury technicznej na działkach budowlanych – zalesionych w sąsiedztwie rezerwatu (dz. nr:13, 14, 16, 18-23, 25-32, 59, 63 i 73).

 3. Wykluczenie lokalizacji zabudowy i infrastruktury technicznej na terenach niezainwestowanych w sąsiedztwie rezerwatu z roślinnością ruderalną, trawnikami, zaroślami i ogrodami użytkowymi (dolina Polanka Redłowska, nieużytki przy ul. Kopernika, półenklawa śródleśna w rejonie zbiegu ul. Kopernika i Powstania Wielkopolskiego, ogrody użytkowe w rejonie ul. Powstania Wielkopolskiego i Legionów, dolina Kaczej – zob. zał. kartogr. 14) i ich przekształcenie w ogólnodostępne tereny zieleni miejskiej, tak aby pełniły funkcję bufora wobec penetracji rezerwatu przez ludzi (dz. nr: 5, 6, 19/4, 88/6, 172/39 (cz.), 422/64, 444 (cz.), 677/2, 763/3, 978/1, 1062/5 (cz.), 1068/2 i 1070/2 (cz.).

 4. Niezwiększanie intensywności zabudowy, bez względu na jej charakter, na zainwestowanych działkach budowlanych w sąsiedztwie rezerwatu, poczynając od północy: wzdłuż ul. Orląt Lwowskich, między rezerwatem a ulicami Cylkowskiego, Powstania Śląskiego, drogą prowadzącą do skrzyżowania ulic Powstania Wielkopolskiego i Powstania Listopadowego i dalej między rezerwatem a ul. Powstania Wielkopolskiego i ul. Legionów, między rezerwatem a ulucami Legionów, Huzarską i Ułańską, w rejonie ul. Huzarskiej w lesie, między rezerwatem a rzeką Kaczą w rejonie ulic Zapotocznej, Orłowskiej i Zacisznej.

 5. Eliminacja zrzutów wód opadowych kolektorem na przedłużeniu ul. Legionów i kolektorami z kompleksu wojskowego oraz spływów powierzchniowych wód opadowych z terenów komunikacyjnych do rezerwatu.

 6. Eliminacja zrzutów ścieków do Kaczej i w efekcie poprawa stanu zanieczyszczenia przybrzeżnych wód morskich w rejonie rezerwatu.

 7. Wyznaczenie przymorskiej ścieżki rowerowej Gdynia – Sopot poza rezerwatem, z wyjątkiem udostępnionej dla rowerzystów drogi gruntowej dnem doliny Polanka Redłowska, wzdłuż północno-zachodniej granicy rezerwatu i w jego obrębie.

 8. Poprawa standardu technicznego i estetycznego parkingów na Polance Redłowskiej i na przedłużeniu ul. Legionów, przez zmianę nawierzchni na bruk kamienny i nasadzenia maskującej roślinności adekwatnej geograficznie na obrzeżach.

 9. Wyznaczenie stref widokowych rezerwatu z terenów miejskich Gdyni i ustalenie ochrony walorów krajobrazowych rezerwatu, przez zakaz lokalizacji w obrębie stref obiektów mogących dewaloryzować krajobraz lub przesłaniać widok rezerwatu.

 10. Docelowo likwidacja kompleksu wojskowego na terenie leśnym przylegającym do rezerwatu. Włączenie części tego terenu do rezerwatu (po przeprowadzeniu waloryzacji przyrodniczej) i przeznaczenie pozostałej części na ogólnodostępne tereny zieleni miejskiej o funkcji bufora wobec penetracji rezerwatu przez ludzi.

 11. Utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących rezerwat z lądowym zapleczem, w szczególności:

 1. utrzymanie płatów zwartych zarośli i zadrzewień w dolinach rzek Kaczej, Potoku Kolibkowskiego i Swelini,

 2. wyłączenie z jakiegokolwiek zainwestowania strefy brzegowej morza i pasa lasów naklifowych w rejonie Kolibek,

 3. ograniczenie zainwestowania na terenie zespołu Kolibki i na terenach znajdujących się na wysokości zespołu, na zachód od torów kolejowych,

 4. utrzymanie płatów zwartych zarośli na terenie parku i dawnego ogrodnictwa w Kolibkach,

 5. zwiększenie nasadzeń krzewów w zieleni urządzonej w rejonie mola w Orłowie.


2. Wnioski do Gminy Miasta Gdynia (poza ww.)

 1. Opracowanie, zgodnie z ustaleniami „Planu ochrony dla rezerwatu przyrody >Kępa Redłowska<”, projektu realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego rezerwatu, pozyskanie środków UE na jego realizację i realizacja.

 2. Wprowadzenie w szkołach wszystkich szczebli podległych Gminie Gdynia obowiązkowych lekcji nt. cywilizacyjnego znaczenia ochrony przyrody, w tym w rezerwacie „Kępa Redłowska”.

 3. Przeszkolenie pracowników Straży Miejskiej w Gdyni w zakresie celów i zasad ochrony przyrody oraz przepisów porządkowych obowiązujących w rezerwacie przyrody „Kępa Redłowska”, a także wyposażenie Straży w prawo nakładania wysokich mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w rezerwacie,


3. Wnioski do Urzędu Morskiego w Gdyni

1. Zakazuje się nadbudowy plaży w rezerwacie refulatem i stabilizacji strefy brzegowej morza jakimikolwiek metodami.

2. Na akwenie morskim przyległym do rezerwatu, od molo w Orłowie do południowego krańca Bulwaru Nowowiejskiego, w pasie o szerokości 500 m od brzegu wprowadzić zakazy:


 1. lokalizacji jakichkolwiek budowli hydrotechnicznych,

 2. sztucznych zmian batymetrii dna,

 3. użytkowania jednostek pływających spalinowych (zakaz nie dotyczy rybaków łodziowych z przystani w Orłowie).

3. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych przyległych do Gdyni, z uwzględnieniem zakazów określonych w p. 1 i 2.Pobieranie 3.19 Mb.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna