Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


Metody monitorowania i oceny realizacji planu ochronyPobieranie 3.19 Mb.
Strona40/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

13.7. Metody monitorowania i oceny realizacji planu ochrony


Monitoring i ocena realizacji planu ochrony rezerwatu „Kępa Redłowska” powinny objąć:

1. Monitoring środowiska abiotycznego skoncentrowany na rejestracji i ocenie intensywności morfodynamiki klifu. Monitoring należy realizować metodą fotogrametryczną, co 5 lat. Zdjęcia wykonywać na przełomie marca i kwietnia, po okresie jesienno-zimowych sztormów a przed okresem wegetacyjnym.

2. Monitoring szaty roślinnej ukierunkowany na siedliska programu Natura 2000 (zob. rozdz. 7.7.2.) i kontrolę lokalnej populacji jarzębu szwedzkiego. Monitoring jarzębu powinien objąć:


  1. kontrolę stanu zdrowotnego jedynego obecnie starego egzemplarza jarzębu (oddz. 19b) oraz ocenę obfitości jego owocowania (co roku),

  2. inwentaryzację ilości i rozmieszczenie pojawiających się w rezerwacie siewek tego gatunku (co 3 lata),

  3. kontrolę przechodzenia siewek do starszych klas wieku (co 3 lata).

3. Monitoring faunistyczny ukierunkowany na:

  1. wybrane grupy owadów związanych z martwym drewnem (zwłaszcza, że zasoby tego substratu w lasach rezerwatu wciąż rosną) – spis gatunków na wybranych transektach co 5 lat wraz z oceną zasobów martwego drewna,

  2. nietoperze – utrzymanie obecnego monitoringu, tj. liczenia zimujących zwierząt w schronie i w tzw. „Jaskini Goryla” raz w roku, w pierwszej połowie lutego,

  3. ptaki lęgowe – liczenie par/terytoriów metodą kartograficzną co 5 lat.

4. Monitoring sozologiczny w zakresie „gospodarki odpadami”, realizowany 2 razy w roku, zwłaszcza:

   1. wzdłuż szlaków rekreacyjnych i ścieżek dydaktycznych

   2. w strefie styku rezerwatu z terenami zainwestowanymi,

   3. w i przy obiektach powojskowych,

   4. na plaży.14. PROJEKT zaRZĄDZENIA (red. Maciej Przewoźniak)


Zarządzenie Nr ……/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia ………..2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”

Na podstawie art. 19 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”, zwanego dalej „rezerwatem”.
§ 2.1. Określa się strategiczne cele ochrony przyrody w rezerwacie:

 1. zachowanie naturalnego i seminaturalnego krajobrazu części Kępy Redłowskiej, o wyjątkowych walorach estetyczno-widokowych, reprezentatywnych dla zalesionej strefy nadmorskiej z brzegiem klifowym na Pobrzeżu Południowobałtyckim,

 2. zachowanie naturalnych i zbliżonych do naturalnych zbiorowisk roślinnych klifu i wysoczyzny morenowej na jego zapleczu oraz stworzenie warunków dla renaturalizacji zbiorowisk przekształconych lub zniszczonych, a także dla zachowania fauny,

 3. ochrona różnorodności biologicznej (na poziomie siedlisk, biocenoz, gatunków, genów), utrzymywanej na izolowanej kępie polodowcowej, otoczonej przez miasto i morze,

 4. zachowanie i renaturalizacja struktury i dynamiki przyrody dla potrzeb naukowych, dydaktycznych i ogólnopoznawczych.

2. Określa się szczegółowe cele ochrony przyrody w rezerwacie:

 1. zachowanie naturalnego charakteru klifu pod względem jego struktury i procesów przyrodniczych,

 2. zachowanie unikalnych zbiorowisk roślinnych klifu aktywnego i martwego oraz strefy przyklifowej,

 3. utrzymanie naturalnych drzewostanów i procesów naturalizacji drzewostanów nieodpowiadających siedliskom,

 4. naturalizacja podszytu i runa pod naturalizowanymi drzewostanami,

 5. utrzymanie stanowiska jarzębu szwedzkiego Sorbus intermedia – gatunku bardzo rzadkiego na naturalnych stanowiskach w Polsce, podlegającego ochronie całkowitej,

 6. zachowanie stanowisk innych gatunków roślin i grzybów podlegających ochronie całkowitej i częściowej oraz gatunków rzadkich w regionie gdańskim,

 7. utrzymanie nisz ekologicznych jak największej liczby gatunków zwierząt z różnych grup systematycznych, charakterystycznych dla siedlisk leśnych i klifowych Pobrzeża Południowobałtyckiego, w szczególności zachowanie zasobów martwego drewna,

 8. utrzymanie rezerwatu jako ważnej części systemu przyrodniczego miasta Gdyni,

 9. stworzenie warunków dla naukowych obserwacji procesów naturalizacji zbiorowisk leśnych i dynamiki procesów morfodynamicznych, zwłaszcza na klifie.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.1. Wprowadza się w rezerwacie ochronę ścisłą, czynną i krajobrazową.

2. Ochrona ścisła obejmuje oddziały lasów komunalnych miasta Gdyni: 17a, d, f (cz.); 19a, g, k; 20 h (cz.), m, n (cz.) oraz tereny (klify) nieleśne, o łącznej powierzchni 7 ha.

3. Ochrona czynna obejmuje oddziały lasów Skarbu Państwa: 17 i 18 w całości oraz oddziały lasów komunalnych miasta Gdyni:16r; 17b, c, f (cz.), g; 18 w całości; 19b, c, d, f, h, i, j, l, m, n, o, p, r, s, t; 20a, d, f, g, h (cz.), i, j, k, n (cz.), p, r, s, t, w, x, y; 21 w całości, o łacznej powierzchni 112 ha.

4. Ochrona krajobrazowa obejmuje plażę w całym rezerwacie, o powierzchni ok. 3 ha, zmiennej w zależności od stanu morza.


§ 5. Na terenach ochrony ścisłej wprowadza się zakaz jakiejkolwiek ingerencji antropogenicznej, z wyjątkiem dopuszczenia badań naukowych.
§ 6. Działania ochronne na terenach ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 7. Teren ochrony krajobrazowej pozostawia się w aktualnym stanie z dopuszcze-niem rekreacyjnego użytkowania plaży.

§ 8.1. Udostępnia się rezerwat do celów rekreacyjnych i edukacyjnych po sieci wyznaczonych szlaków penetracji rekreacyjnej i ścieżek dydaktycznych, na terenach i na warunkach określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Udostępnia się obszar całego rezerwatu do celów naukowych, po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, na wniosek zainteresowanego.

§ 9. Wprowadza się następujące ustalenia do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni” i do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w otoczeniu rezerwatu, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych przyrody w rezerwacie: 1. zachowanie użytkowania leśnego na terenie lasów komunalnych m. Gdyni w otoczeniu rezerwatu (oddziały 16 i 22) i zachowanie stref ekologicznych (migracyjnych),

 2. wykluczenie lokalizacji zabudowy i infrastruktury technicznej na działkach budowlanych – zalesionych w sąsiedztwie rezerwatu (dz. nr:13, 14, 16, 18-23, 25-32, 59, 63 i 73),

 3. wykluczenie lokalizacji zabudowy i infrastruktury technicznej na terenach niezainwestowanych w sąsiedztwie rezerwatu z roślinnością ruderalną, trawnikami, zaroślami i ogrodami użytkowymi (dolina Polanka Redłowska, nieużytki przy ul. Kopernika, półenklawa śródleśna w rejonie zbiegu ul. Kopernika i Powstania Wielkopolskiego, ogrody użytkowe w rejonie ul. Powstania Wielkopolskiego i Legionów, dolina Kaczej) i ich przekształcenie w ogólnodostępne tereny zieleni miejskiej, tak aby pełniły funkcję bufora wobec penetracji rezerwatu przez ludzi (dz. nr: 5, 6, 19/4, 88/6, 172/39 (cz.), 422/64, 444 (cz.), 677/2, 763/3, 978/1, 1062/5 (cz.), 1068/2 i 1070/2 (cz.),

 4. niezwiększanie intensywności zabudowy, bez względu na jej charakter, na zainwestowanych działkach budowlanych w sąsiedztwie rezerwatu, poczynając od północy: wzdłuż ul. Orląt Lwowskich, między rezerwatem a ulicami Cylkowskiego, Powstania Śląskiego, drogą prowadzącą do skrzyżowania ulic Powstania Wielkopolskiego i Powstania Listopadowego i dalej między rezerwatem a ul. Powstania Wielkopolskiego i ul. Legionów, między rezerwatem a ulucami Legionów, Huzarską i Ułańską, w rejonie ul. Huzarskiej w lesie, między rezerwatem a rzeką Kaczą w rejonie ulic Zapotocznej, Orłowskiej i Zacisznej,

 5. eliminacja zrzutów wód opadowych kolektorem na przedłużeniu ul. Legionów i kolektorami z kompleksu wojskowego oraz spływów powierzchniowych wód opadowych z terenów komunikacyjnych do rezerwatu,

 6. eliminacja zrzutów ścieków do Kaczej i w efekcie poprawa stanu zanieczyszczenia przybrzeżnych wód morskich w rejonie rezerwatu,

 7. wyznaczenie przymorskiej ścieżki rowerowej Gdynia – Sopot poza rezerwatem, z wyjątkiem udostępnionej dla rowerzystów drogi gruntowej dnem doliny Polanka Redłowska, wzdłuż północno-zachodniej granicy rezerwatu i w jego obrębie,

 8. poprawa standardu technicznego i estetycznego parkingów na Polance Redłowskiej i na przedłużeniu ul. Legionów, przez zmianę nawierzchni na bruk kamienny i nasadzenia maskującej roślinności adekwatnej geograficznie na obrzeżach,

 9. wyznaczenie stref widokowych rezerwatu z terenów miejskich Gdyni i ustalenie ochrony walorów krajobrazowych rezerwatu, przez zakaz lokalizacji w obrębie stref obiektów mogących dewaloryzować krajobraz lub przesłaniać widok rezerwatu,

 10. docelowo likwidacja kompleksu wojskowego na terenie leśnym przylegającym do rezerwatu, włączenie części tego terenu do rezerwatu (po przeprowadzeniu waloryzacji przyrodniczej) i przeznaczenie pozostałej części na ogólnodostępne tereny zieleni miejskiej o funkcji bufora wobec penetracji rezerwatu przez ludzi,

 11. utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących rezerwat z lądowym zapleczem, w szczególności:

  1. utrzymanie płatów zwartych zarośli i zadrzewień w dolinach rzek Kaczej, Potoku Kolibkowskiego i Swelini,

  2. wyłączenie z jakiegokolwiek zainwestowania strefy brzegowej morza i pasa lasów naklifowych w rejonie Kolibek,

  3. ograniczenie zainwestowania na terenie zespołu Kolibki i na terenach znajdujących się na wysokości zespołu, na zachód od torów kolejowych,

  4. utrzymanie płatów zwartych zarośli na terenie parku i dawnego ogrodnictwa w Kolibkach,

  5. zwiększenie nasadzeń krzewów w zieleni urządzonej w rejonie mola w Orłowie.

§ 10. Zaleca się Gminie Miasta Gdynia: 1. opracowanie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, projektu realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego rezerwatu, pozyskanie środków finansowych na jego realizację i wdrożenie projektu,

 2. przeszkolenie pracowników Straży Miejskiej w Gdyni w zakresie celów i zasad ochrony przyrody oraz przepisów porządkowych obowiązujących w rezerwacie przyrody „Kępa Redłowska”, a także wyposażenie Straży w prawo nakładania wysokich mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w rezerwacie,

3) podjęcie działań porządkujących teren rezerwatu:

  1. usunięcie wszystkich odpadów komunalnych z rezerwatu,

  2. zaprzestanie składowania przez służby komunalne Gdyni kidziny i innych resztek roślinnych z plaży oraz odpadów komunalnych w dolinie w północnej części rezerwatu (wejście GDY 12),

  3. usunięcie z rezerwatu odpadów powojskowych w postaci zdemontowanego ogrodzenia terenu wojskowego (przy współudziale jednostki wojskowej zajmującej część terenu rezerwatu),

  4. usunięcie z rezerwatu zbędnych elementów infrastruktury technicznej (przy współudziale jednostki wojskowej zajmującej część terenu rezerwatu).

§ 11. Zaleca się Urzędowi Morskiemu w Gdyni opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych przyległych do Gdyni, z uwzględnieniem zakazów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia (punkty 3, 5 i 9).

§ 12.1. Ustala się monitoring i ocenę realizacji planu ochrony rezerwatu „Kępa Redłowska”, obejmujące:

1) monitoring środowiska abiotycznego skoncentrowany na rejestracji i ocenie intensywności morfodynamiki klifu, monitoring należy realizować metodą fotogrametryczną, co 5 lat, na przełomie marca i kwietnia,

2) monitoring szaty roślinnej ukierunkowany na stan siedlisk programu Natura 2000 i kontrolę lokalnej populacji jarzębu szwedzkiego:

a) monitoring stanu siedlisk programu Natura 2000 powinien objąć:

- siedliska 1230 „klify wybrzeży Bałtyku” w zakresie dynamiki zbiorowisk roślinnych,

- siedliska 2110 „inicjalne stadia nadmorskich wydm białych” w zakresie tendencji zmian zasięgu terytorialnego,

- siedliska leśne: 9119 „kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum”, 9130 „żyzna buczyna niżowa Galio odorati-Fagetum”, 9160 „grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum”, 9190 „dąbrowy reprezentowane przez kwaśną dąbrowę Fago-Quercetum petraeae” i 91E0 „łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum” (siedlisko priorytetowe) w zakresie przemian drzewostanów.

b) monitoring jarzębu powinien objąć:

- kontrolę stanu zdrowotnego jedynego obecnie starego egzemplarza jarzębu (oddz. 19b) oraz ocenę obfitości jego owocowania – co rok,

- inwentaryzację ilości i rozmieszczenie pojawiających się w rezerwacie siewek tego gatunku (co 3 lata),

- kontrolę przechodzenia siewek do starszych klas wieku - co 3 lata,

3) monitoring faunistyczny ukierunkowany na:


 1. wybrane grupy owadów związanych z martwym drewnem – spisy gatunków na wybranych transektach co 5 lat wraz z oceną zasobów martwego drewna,

 2. nietoperze – liczenia zimujących zwierząt w schronie i w tzw. „Jaskini Goryla” raz w roku, w pierwszej połowie lutego,

 3. ptaki lęgowe– liczenie par/terytoriów metodą kartograficzną co 5 lat,

4) monitoring sozologiczny w zakresie stanu przekształceń powierzchni terenu i „gospodarki odpadami”, realizowany 2 razy w roku.

2. Powierza się realizację monitoringu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Gdańsku.


§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Identyfikacja zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych przyrody rezerwatu oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków.Lp.

Identyfikacja zagrożeń przyrody rezerwatu

Sposoby eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków

Zagrożenia zewnętrzne

1.

Penetracja rekreacyjna, turystyczna i sportowa terenu rezerwatu.

Opracowanie kompleksowego projektu realizacyjnego udostępnienia i oznakowania rezerwatu, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia, pozyskanie środków finansowych na jego realizację (2009-2010) i wdrożenie projektu (2011-2012).

Całoroczna kontrola rezerwatu przez Straż Miejską w Gdyni, z prawem karania wysokimi mandatami za naruszanie przepisów porządkowych obowiązujących w rezerwacie.

Wprowadzenie w szkołach wszystkich szczebli podległych Gminie m. Gdynia obowiązkowych lekcji nt. cywilizacyjnego znaczenia ochrony przyrody, w tym w rezerwacie „Kępa Redłowska”.


2.

Oddziaływanie sąsiadującego z rezerwatem zainwestowania miejskiego o zróżnicowanym charakterze i funkcjach.

Wprowadzenie zgodnych z § 9 Rozporządzenia zmian do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni” i do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w otoczeniu rezerwatu oraz kontrola wdrożenia ich ustaleń.

3.

Stabilizacja strefy brzegowej morza przez Urząd Morski w Gdyni.

Wprowadzenie przez Urząd Morski w Gdyni w strefie przybrzeżnej morza wzdłuż rezerwatu, o szerokości 500 m. zakazów:

- stabilizacji strefy brzegowej morza jakimikolwiek metodami;

- lokalizacji obiektów hydrotechnicznych;

- sztucznych zmian batymetrii dna.4.

Oddziaływanie morza.

Poprawa stanu czystości przybrzeżnych wód morskich, w tym eliminacja zrzutów zanieczyszczeń rzeką Kacza.

5.

Rekreacyjne użytkowanie przyległego akwenu morskiego.

Zakaz użytkowania jednostek pływających spalinowych w strefie przybrzeżnej morza wzdłuż rezerwatu o szerokości 500 m.

Zagrożenia wewnętrzne

6.

Kompleks wojskowy – czynna jednostka wojskowa.

Likwidacja jednostki wojskowej w rezerwacie i przesunięcie jej ogrodzenia na granicę rezerwatu. Docelowo całkowita likwidacja jednostki wojskowej.

7.

Pozostałości zainwestowania wojskowego z połowy XX w.

Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki historyczno-krajobrazowe. Renowacja obiektów przy ścieżce. Zamknięcie wejść do wszystkich obiektów.

8.

Elementy infrastruktury technicznej.

Usunięcie z rezerwatu zbędnych elementów infrastruktury technicznej:

- pozostałości kanalizacji sanitarnej kompleksu wojskowego;

- kanalizacji deszczowej (3 kolektory i betonowe studzienki, w tym 2 kolektory z terenu wojskowego i jeden kolektor komunalny);

- przepust (rura metalowa) dla wód powierzchniowych w rejonie wyjścia na plażę GDY 13;

- płyty betonowe na drodze śródleśnej z rejonu ul. Saperskiej do południowej części rezerwatu.


9.

Plaże tzw. miejskie: północna w Redłowie i południowa w Orłowie

Zakaz nadbudowy i poszerzania plaży refulatem.

10.

Uszkodzenia drzewostanów przez czynniki biotyczne.

W przypadku gradacji owadów – szkodników drzewostanów dopuszcza się ich zwalczanie w drzewostanach zgodnych z siedliskiem. Sposób zwalczania należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdańsku.

11.

Pozyskiwanie płodów runa leśnego.

Wzmożona kontrola rezerwatu przez Straż Miejską w Gdyni w okresie wegetacyjnym.Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Działania ochronne na terenach ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działańLp.

Rodzaje działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

Lokalizacja działań ochronnych

1.

Restytucja jarzębu szwedzkiego

1. Wzmocnienie kondycji jedynego starego okazu drzewa, a zwłaszcza umożliwienie mu obfitszego owocowania przez prześwietlenie jego otoczenia.
2. Prześwietlenie otoczenia młodych osobników drzew dla umożliwienia ich dalszego rozwoju.

Północna część oddziału 19b lasów komunalnych m. Gdyni.(powierzchnia 0,04 ha)
Oddziały 17b, 19a, 20d, 20h lasów komunalnych m. Gdyni i oddział 17j lasów Skarbu Państwa (powierzchnia 0,1 ha).

2.

Renaturalizacja runa leśnego

1. Wygrodzenie powierzchni eksperymentalnych żyznej buczyny (1), kwaśnej dąbrowy (2) i grądu (3) na 3 lata w celu wykluczenia ich penetracji rekreacyjnej i stworzenia warunków dla sukcesji roślin runa.
2. W przypadku pozytywnych wyników renaturalizacji runa na powierzchniach eksperymentalnych wprowadzić ją na pozostałych terenach leśnych objętych ochroną czynną, w pierwszej kolejności w lasach komunalnych m. Gdyni.
3. Tereny zniszczone powierzchniowo w wyniku masowej penetracji rezerwatu, zwłaszcza obejmujące stoki, wyłączyć z użytkowania, przez zastosowanie ogrodzeń typu pastwiskowego i poddać je bezterminowo samoistnej renaturalizacji.

Oddziały lasów komunalnych m. Gdyni: 21c (1), 20w (2), 21m (3).

(powierzchnia 7,35 ha)


Oddziały lasów komunal-nych m. Gdyni:16r; 17b, c, f (cz.), g; 18; 19b, c, d, f, h, i, j, l, m, n, o, p, r, s, t; 20a, d, f, g, h (cz.), i, j, k, n (cz.), p, r, s, t, x, y; 21a, b, d, f, g, h, i, j, k. oraz oddziały lasów Skarbu Państwa: 17 i 18 (powierzchnia 96,45 ha ha).


Fragmenty oddziałów lasów komunalnych m. Gdyni: 17b, c, f; 18a, b, c; 19c, i, h, l, s; 20a, d, h, n, p, r, s; 21a, b, d. oraz fragmenty oddziałów lasów Skarbu Państwa: 17h., k. n. p; 18a,b (powierzchnia 6,3 ha).

3.

Renaturalizacja drzewostanów leśnych

 1. Cięcia sanitarne wyłącznie posuszu zagrażającego bezpieczeństwu na wyznaczonych trasach rekreacyjnych i ścieżkach dydaktycznych.

 2. Drewno pozyskane z cięć sanitarnych pozostawiać w lesie do całkowitego rozkładu, bez względu na gatunek drzew (zgodne i niezgodne z siedliskiem).

 3. Złomy i wywroty drzew, zarówno zgodnych jak i niezgodnych z siedliskiem, pozostawiać na miejscu, z wyjątkiem zwalonych na wyznaczone trasy rekreacyjne i ścieżki dydaktyczne, które należy przesunąć poza trasy i ścieżki.

Oddziały lasów komunal-nych miasta Gdyni:16r; 17b, c, f (cz.), g; 18 w całości; 19b, c, d, f, h, i, j, l, m, n, o, p, r, s, t; 20a, d, f, g, h (cz.), i, j, k, n (cz.), p, r, s, t, w, x, y; 21 w całości oraz oddziały lasów Skarbu Państwa: 17 i 18 w całości (powierzchnia 110,1 ha)

4.

Ochrona nietoperzy

Zabezpieczenie zimowisk nietoperzy przed penetracją przez ludzi, przez montaż na wejściach do schronów powojskowych i do tzw. „Jaskini Goryla” otwieranych krat o odstępach 50 cm między elementami pionowymi i 15 cm między elementami poziomymi.

Oddziały 20d (schrony) i 18a (jaskinia) lasów komunalnych m. Gdyni.

5.

Usunięcie odpadów w rezerwacie

1. Usunięcie wszystkich odpadów komunalnych z rezerwatu

2. Usunięcie z rezerwatu odpadów powojskowych w postaci zdemontowanego ogrodzenia terenu wojskowego

3. Usunięcie z rezerwatu zbędnych elementów infrastruktury technicznej:


 1. pozostałości kanalizacji sanitarnej kompleksu wojskowego;

 2. kanalizacja deszczowa (2 kolektory z terenu wojskowego z betonowymi studniami i jeden kolektor komunalny);

 3. przepust metalowy dla wód powierzchniowych

 4. drogowe płyty betonowe

Cały rezerwat.

Oddziały 17i, h, k, l, n; 18b lasów Skarbu Państwa.


Oddziały 17n, p; 18b lasów Skarbu Państwa.

Oddziały 17h, k; 18b lasów Skarbu Państwa i 19d lasów komunalnych m. Gdyni.

Oddział 18a lasów komunalnych m. Gdyni.

Droga śródleśna z rejonu ul. Saperskiej do południowej części rezerwatu, miedzy oddziałami 19r oraz 21a lasów komunalnych m. Gdyni.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna