Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


Załącznik nr 3 do ZarządzeniaPobieranie 3.19 Mb.
Strona41/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Zasady udostępnienia rezerwatu do celów rekreacyjnych i edukacyjnych.

1. Udostępnia się teren rezerwatu do penetracji pieszej i na nartach biegowych, wyłącznie po sieci wyznaczonych szlaków penetracji rekreacyjnej i ścieżek dydaktycznych.

2. Wyznacza się następujące wejścia do rezerwatu: 1. z Bulwaru Nowowiejskiego na plażę (GDY 11A),

 2. z Polanki Redłowskiej schodami na plażę (GDY 11),

 3. z Polanki Redłowskiej na ścieżkę historyczno-krajobrazową (oddział 17b lasów komunalnych m. Gdyni),

 4. z Polanki Redłowskiej drogą wzdłuż północno-zachodniej granicy rezerwatu i dalej w rezerwacie,

 5. z rejonu ul. Orląt Lwowskich drogą wzdłuż Polanki Redłowskiej (między oddziałem 16r lasów komunalnych m. Gdyni i oddziałem 17l lasów Skarbu Państwa),

 6. z rejonu ul. Kopernika i Powstania Wielkopolskiego drogą śródleśną (oddział 18g lasów komunalnych m. Gdyni),

 7. z rejonu parkingu i pętli autobusowej na przedłużeniu ul. Legionów istniejącą, śródleśną drogą asfaltową (między oddziałami 18h i 19d lasów komunalnych m. Gdyni) na plażę (GDY 13),

 8. z rejonu ul. Saperskiej drogą śródleśną (między oddziałami 19n i 21a lasów komunalnych m. Gdyni) na plażę (GDY 14), z odgałęzieniem do doliny Kaczej,

 9. z rejonu ul. Zapotocznej drogą śródleśną (oddział 21j lasów komunalnych m. Gdyni),

 10. z doliny Kaczej drogą śródleśną (między oddziałami 20y i 21m lasów komunalnych m. Gdyni),

 11. z Orłowa na plażę (GDY 15).

3. Wejścia do rezerwatu oznaczyć tablicami urzędowymi („czerwone”), tablicami porządkowymi (informacja o zakazach obowiązujących w rezerwacie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody) i tablicami edukacyjnymi (aktualne, podstawowe informacje o rezerwacie w formie tekstowej i graficznej).

4. Wymienione w p. 3. tablice postawić także na plaży przy wejściach do leśnej części rezerwatu (GDY 12, GDY 13 i GDY 14) oraz w sąsiedztwie wejścia do leśnej części rezerwatu w rejonie wejścia na plażę GDY 15.

5. Wyznacza się w rezerwacie następujące szlaki penetracji rekreacyjnej:


 1. plażą na odcinku Orłowo – Bulwar Nowowiejskiego,

 2. drogą gruntową, częściowo śródleśną, wzdłuż Polanki Redłowskiej (wzdłuż zachodniej granicy oddziału 17 lasów komunalnych m. Gdyni oraz granicą między oddziałami 16 i 17),

 3. drogą śródleśną, utwardzoną od parkingu i pętli autobusowej na przedłużeniu ul. Legionów do plaży (granicą między oddziałami 18 i 19 lasów komunalnych m. Gdyni),

 4. drogą śródleśną gruntową z rejonu ul. Kopernika i Powstania Wielkopolskiego do ww. drogi utwardzonej (oddział 18g lasów komunalnych m. Gdyni),

 5. drogą śródleśną gruntową z rejonu ul. Saperskiej do plaży (granicą oddziałów 19 i 21 lasów komunalnych m. Gdyni, i oddziałami 19k, l, o, r), z odgałęzieniem do doliny Kaczej (granicą oddziałów 19 i 21 lasów komunalnych m. Gdyni),

 6. drogą śródleśną gruntową z rejonu ul. Zapotocznej do ww. odgałęzienia i dalej do plaży (oddziały 20k, p, r, s, t; 21i, j, k, l, m lasów komunalnych m. Gdyni).

6. Wymienione w p. 5. szlaki penetracji rekreacyjnej drogami śródleśnymi oznaczyć opaskami koloru żółtego na wszystkich drzewach najbliższych do dróg, po obu ich stronach. Informację o przebiegu szlaków i o ich oznakowaniu należy umieścić na tablicach porządkowych i edukacyjnych, o których mowa w p. 3 i 4.

7. Szlak penetracji rekreacyjnej plażą oznaczyć tablicami informacyjnymi oraz tablicami ostrzegającymi o niebezpieczeństwie związanym z obrywami i osuwiskami klifu.

8. Szlaki penetracji rekreacyjnej udostępnia się dla spacerów z psami na smyczy.

9. Wyznacza się w rezerwacie następujące ścieżki dydaktyczne: 1. przyrodniczo-krajobrazową – plażą od Bulwaru Nowiejskiego do wejścia GDY 13 i dalej śródleśną drogą utwardzoną do parkingu i pętli autobusowej na przedłużeniu ul. Legionów (granicą między oddziałami 18 i 19 lasów komunalnych m. Gdyni),

 2. geomorfologiczno-krajobrazową – pętla plażą od Orłowa (GDY 15) do wejścia GDY 14 i drogą śródleśną w rejonie górnej krawędzi klifu (oddział 20 lasów komunalnych m. Gdyni),

 3. historyczno-krajobrazową – pętla drogą śródleśną od Polanki Redłowskiej wzdłuż ogrodzenia terenu wojskowego do stanowisk artyleryjskich 11 BAS (oddział 17 lasów komunalnych m. Gdyni i oddział 17 lasów Skarbu Państwa) i plażą od Bulwaru Nowowiejskiego do wejścia GDY 12 i dalej drogą śródleśną do połączenia z drogą przy ogrodzeniu (oddział 17 lasów Skarbu Państwa).

10. Wymienione w p. 9. ścieżki dydaktyczne drogami śródleśnymi oznaczyć malowanymi opaskami koloru zielonego (ścieżka przyrodnicza), pomarańczowego (ścieżka geomorfologiczna) i czerwonego (ścieżka historyczna) na wszystkich drzewach najbliższych do ścieżek, po obu ich stronach. Plażowe odcinki ścieżek oznaczyć tablicami odpowiednich kolorów, w powiązaniu z tablicami, o których mowa w p. 6. Informację o przebiegu ścieżek i o ich oznakowaniu umieścić na tablicach porządkowych i edukacyjnych, o których mowa w p. 3 i 4.

11. Ścieżki dydaktyczne wyposażyć w specjalistyczne tablice edukacyjne.

12. Na szlakach rekreacyjnych i na ścieżkach edukacyjnych dopuszcza się budowę drewnianych schodów na stromych stokach.

13. Dopuszcza się renowację obiektów powojskowych 11 BAS na trasie ścieżki historyczno-krajobrazowej (stanowiska artyleryjskie). Nadzór nad renowacją powierza się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdyni.

14. Wyznacza się w rezerwacie następujące punkty widokowe:


 1. na ścieżce geomorfologiczno-krajobrazowej nad górną krawędzią klifu w rejonie Cypla Redłowskiego (oddział 20h lasów komunalnych m. Gdyni),

 2. na ścieżce historyczno-krajobrazowej nad górną krawędzią klifu, w pobliżu wejścia GDY 12 (oddział 17h lasów Skarbu Państwa).

15. Na punktach widokowych umieścić tablice edukacyjne nt. rezerwatu, a informację o punktach umieścić na tablicach, o których mowa w p. 3 i 4.

16. Dopuszcza się przejazd na rowerach drogą gruntową przy granicy rezerwatu i w rezerwacie wzdłuż Polanki Redłowskiej (odcinek przymorskiej ścieżki rowerowej Gdynia – Sopot).

17. Wszystkie szlaki rekreacyjne, ścieżki edukacyjne i punkty widokowe wyposażyć w pojemniki na odpady, a ich opróżnianie powierzyć służbom komunalnym Gdyni.

18. Udostępnia się plażę w rezerwacie dla potrzeb plażowania.

19. Wprowadzić ogrodzenie porządkowe, typu pastwiskowego, wzdłuż środkowego odcinka zachodniej granicy rezerwatu, od ul. Kopernika do ul. Saperskiej włącznie (wzdłuż granic obrębu lasów Skarbu Państwa 18b oraz obrębów lasów komunalnych m. Gdyni: 18g, h; 19d, n; 21a, d (częściowo).

Literatura, materiały archiwalne i akty prawne

Abraszewska-Kowalczyk A., Kowalczyk J. K., Hejduk J., Przybylski M., Tuszewicki W., 2002: Świat zwierząt Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Mantis, Olsztyn.

Augustowski B. 1974. Rzeźba terenu [w:] Studium geograficzno-przyrodnicze i ekonomiczne województwa gdańskiego. GTN, Gdańsk: 37-90.

Baagøe H. J. 2001. Eptesicus serotinus (Schreber, 1772) – Breitflügelfledermaus. [W:] J. Niethammer, F. Krapp (red). Handbuch der Säugetiere Europas. Vol. 4: Fledertiere. Part I: Chiroptera I. Rhinolophidae, Vespertilionidae. Aula-Verlag, Wiebelsheim: 519-559.

Banaszak J., Romasenko L. 1998. Megachilid bees of Europe. Wyd. WSP, Bydgoszcz.

Bartel R., Goc M., Gromadzki M., Wieloch M. 1995. Ochrona fauny (zwierzęta kręgowe). [w:] Przewoźniak M. (red.), Ochrona przyrody w regionie gdańskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 63-100.

Bateria Artyleryjska w Redłowie. Krótka wędrówka po zabytkach Gdyni. 2008. Urząd Miasta Gdyni (folder opracowany przez R. Hirscha i A. Woźniakowskiego).

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. 2004 (red.). Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. Annelida. Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera). MiIZ PAN, Warszawa: s. 509.

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. 2007 (red.). Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II. Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera et Lepidoptera excluduntur). Entognatha. MiIZ PAN, Warszawa: s. 505.

Browicz K. 1961. Jarząb szwedzki – Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. w Polsce. Ochrona Przyr. nr 27.

Buliński M. 1994-1995. Operat ochrony flory [w:] Plan ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”, Przewoźniak M. (red.) BPiWP „Proeko”, Gdańsk, mscr.

Buliński M., Przewoźniak M. 1996a. Monografia rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” [w:] Przewoźniak M. (red.). Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Tom 1. Nadmorskie rezerwaty przyrody (część 1), Wyd. Gdańskie, Gdańsk: 5-76.

Buliński M., Przewoźniak M. 1996b. Kępa Redłowska” - najstarszy rezerwat przyrody w regionie gdańskim, Gdański Biuletyn Proekologiczny nr 15/16.

Buszko J. 1990. Struktura i dynamika zasięgów motyli minujących (Lepidoptera) na obszarze doliny dolnej Wisły. Wyd. UMK, Toruń.

Chojnacki W. 1979. Roślinność zboczy klifowych Pobrzeża Kaszubskiego. Acta Biol. 4.

Ciechanowski M. & Jarzembowski T. 1999. Zimowisko nietoperzy (Chiroptera) w klifie nadmorskim. Przegląd Zoologiczny 43 (3 - 4): 219-221.

Ciechanowski M. 2001. Drobne ssaki (Micromammalia) wybranych siedlisk Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia, Seria C – Zoologia, 48: 65-76.

Ciechanowski M. 2005. Utilization of artificial shelters by bats (Chiroptera) in three different types of forest. Folia Zoologica 54 (1-2): 31-37.

Ciechanowski M., Garbalewski A., Kowalczyk J. K., Ożarowski D. 2001. Waloryzacja faunistyczna wybranych dolin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przegl. Przyr. 12 (1-2): 69-91.

Dylewska M. 1987. Rodzaj Andrena Fabricius (Andrenidae: Apoidea) w Polsce. Pol. Pism. Entomol. 57: 495-518.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Głowaciński Z. (red.) 2002. Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych, Kraków.

Goc M. 1996. Stan fauny. [w:] Buliński M., Przewoźniak M., Monografia rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” [w:] Przewoźniak M. (red.) Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Tom 1. Nadmorskie rezerwaty przyrody (część 1). Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk: 62-64.

Gutowski J. M. 2004. Kózkowate Cerambycidae. W: Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. Annelida, Arthropoda pro parte, Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera) (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska),. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 49-51.

Herbich J. (red.). 2004. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 1, s. 218.

Herbich J. (red.). 2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 2, s. 220.

Herbich J. (red.). 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 3, s. 101.

Herbich J. (red.). 2004. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 5, s. 344.

Jarzembowski T., Ciechanowski M., Przesmycka A. 2000. Zimowanie nietoperzy na Pomorzu Gdańskim w latach 1989 - 1999. Studia Chiropterologica 1 (1): 57-78.

Jurys L., Neumann M., Woźniak T., 2008. Projekt ścieżki dydaktycznej geologiczno-środowiskowej „Kępa Redłowska” Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa (mscr).

Kaźmierczak R., Zarzycki K. (red.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 664.

Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.

Kowalczyk J. K., Watała C. 1989. Nieco danych o biologii i nowe stanowiska Trigonalis hahni Spinola, 1840 (Hymenoptera, Trigonalyidae) w Polsce. Prz. Zool. 33: 271-273.

Kowalczyk J. K., Zieliński S. 1998a. Interesująca entomofauna rezerwatu „Kępa Redłowska”. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54 (5): 67-69.

Krzymowska-Kostrowicka A., 1991. Zarys geoekologii rekreacji. Wyd UW, Warszawa, s. 147.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Pawlikowski T. 2004. Trzmiele Polski – przewodnik terenowy. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Suwałki.

Kwiecień K., Taranowska S. 1974. Warunki klimatyczne [w:] Studium geograficzno-przyrodnicze i ekonomiczne województwa gdańskiego. GTN, Gdańsk: 91-143.

Lenartowicz Z. 1980. Flora klifów wybrzeża Zatoki Gdańskiej na odcinku Sopot – Gdynia. Praca mgr wykonana w Zakładzie Ekologii Roślin IB UG, Gdynia, mscr.

Lewiński W. 1986. Flora naczyniowa lasów Kępy Redłowskiej. Praca mgr wykonana w Katedrze Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody IB UG, Gdynia, mscr.

Mapa akustyczna Gdyni, 2008. UM Gdyni (www.gdynia.pl/bip/srodowisko)

Markowski R., Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassubica, Monographiae 1: 1-75.

Matuszkiewicz J.M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Prace Geogr. 158.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. – W: Faliński J.B. (red.). Vademecum Geobotanicum 3: 8-537, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoły leśne Polski, PWN, Warszawa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering Plants and Pteridophytes of Poland a Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. W: Mirek Z. (red.). Biodiversity of Poland. Różnorodność biologiczna Polski 1. Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków: s. 442.

Mroczkiewicz L. 1925. Jarzębina szwedzka na Kępie Redłowskiej. Sylwan 43.

Pawłowski B., 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania [w:] Szafer W., Zarzycki K. (red.) Szata roślinna Polski, t. 1, PWN, Warszawa: 237-268.

Piotrowska H. 1977. Rola roślinności w procesie umacniania wybrzeża klifowego. Materiały konferencyjne: Pomorskie środowisko przyrodnicze – jego ochrona i kształtowanie. T. 5, Słupsk.

Piotrowska H., 2003. Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań-Gdańsk.

Plan urządzenia lasu. Lasy komunalne miasta Gdyni wg stanu inwentaryzacyjnego na dzień 01.01.1996 r., na okres obowiązywania 1996-2005 r. BULiGL Oddział w Gdyni.

Plan urządzenia lasu. Lasy komunalne miasta Gdyni wg stanu inwentaryzacyjnego na dzień 01.01.2006 r., na okres obowiązywania 2006-2015 r. BULiGL Oddział w Gdyni

Plan ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. 1994-1995. praca zbior. pod kier. M. Przewoźniaka, BPiWP „Proeko”, Gdańsk, mscr.

Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego „Kępa Redłowska”, 1968. BULiGL Oddział w Gdyni, mscr.

Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego „Kępa Redłowska”, 1980. BULiGL Oddział w Gdyni – zatwierdzony przez Naczelnego Konserwatora Przyrody na okres od. 01.01.1979 r do 31.12.1988 r., mscr.

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Gdyni, 2005. UM Gdyni (www.gdynia.pl/bip/srodowisko).

Przewoźniak M. 1985. Struktura przestrzenna krajobrazu województwa gdańskiego w ujęciu regionalnym, Zesz. Nauk. Wydziału BiNoZ UG, Geografia 13.

Przewoźniak M., 1991, Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej w Polsce. Wyd. UG, Gdańsk, s.150.

Przewoźniak M. 2001a, Dynamika i ewolucja środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej w Polsce – przyczyny, skutki, prognoza [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, red. K. German i J. Bala, Problemy Ekologii Krajobrazu t. X, Kraków: 45-52.

Przewoźniak M. 2001b. Przemiany środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej Pobrzeży Południowowbałtyckich w Polsce [w:] Między geografią a biologią – badania nad przemianami środowiska ..., Prace Geograficzne IGiPZ PAN, nr 179: 169-185.

Przewoźniak M. 2005. Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym. Teoria – prawo – realia. Przegl. Przyr. XLI, 1-2: 57-72.

Rachowicz R., 1998. Dzieje lufowej artylerii nadbrzeżnej w Polsce w latach 1946-1977 [w:] Materiały Ogółnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (w 80. rocznicę powstania Marynarki Wojennej RP) Gdynia – Hel 2-4.10.1998.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz. U. Nr 168, poz. 1764.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów typów i podtypów rezerwatów przyrody. Dz. U. Nr 60, poz. 533.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dz. U. Nr 220, poz. 2237.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. Dz. U. Nr 94, poz. 794.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000. Dz. U. Nr 94, poz. 795.

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 49/2001 z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru na Kępie Redłowskiej w Gdyni. Dz. Urz. Woj., Pom. Nr 27/01, poz. 283.

Sągin B. 1993. Flora porostów rezerwatu „Kępa Redłowska” w Gdyni i jej zmiany w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 12, 4.

Sidło O.P., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red) 2004. Ostoje ptaków o randze Europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa.

Sobczak A. 1988. Rezerwat krajobrazowy Kępa Redłowska w Gdyni potrzebuje pilnej pomocy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 44 (4): 65-66.

Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej w latach 2002-2006, Fundacja ARMAAG, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

Subotowicz W., 1971. Dynamika strefy brzegowej w rejonie Klifu Orłowskiego. CzęśćI i II. Archiwum Hydrotechniki XVIII (2 i 3).

Subotowicz W., 1982. Litodynamika brzegów klifowych wybrzeza Polski. Ossolineum, Gdańsk, s. 153.

Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.) 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 9, s. 228.

Szukalski J., 1974. Środowisko geograficzne Trójmiasta. Wyd. UG, Gdańsk, s. 152.

Traap A., 2001. Warunki klimatyczne [w:] Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Czochański J. (red.), Pomorskie Studia Regionalne: 65-77.

Urban J., Ciborowski T., Paternoga R., Hereman H., Sujka G., 2007. The genetical types of caves in the Polish Lowlands,. Nature Conservation 63: 85-94.

Urbański J. 1947. Materiały do znajomości wyrośli okolic Gdyni. Ann. UMCS Ser. C 2 (6): 151-166.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm).

Watała C. 1995. Przegląd Carabidae Polski. Część I. Wstęp oraz plemię Carabini. – Acta Univ. Lodziensis, Folia Zool. 3: 1-75.

Wiśniowski B., Kowalczyk J. K. 1998b. Materiały do poznania nastecznikowatych Polski (Hymenoptera: Aculeata: Pompilidae. Prądnik 11-12: 251-260.

Wiśniowski B., Kowalczyk J. K. 2002. Materiały do poznania nastecznikowatych Polski (Hymenoptera: Aculeata: Pompilidae). Cz. II. Rodzaje: Priocnemis, Arachnospila i Evagetes z kolekcji Jana K. Kowalczyka. Parki Nar. Rez. Przyr. 21 (1): 39-49.

Wodziczko A. 1929. Uznanie lasów Kępy Redłowskiej za rezerwat. Ochr. Przyr. 9, 97.

Zarządzenie Nr 18 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie miasta Gdyni. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 157, poz. 3274.

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie miasta Gdyni. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 29, poz. 581.

Zarzycki K., Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków: 9-20.

Zieliński s. 1997. Ocena biotopów oraz typowanie gatunków lokalnie cennych jako jeden z celów badań faunistycznych na przykładzie analizy kózkowatych (coleoptera, cerambycidae) Lasów Mirachowskich (Pojezierze Kaszubskie, Kaszubski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 8 (3): 85-91.

Zieliński S., Graczyk D. 1998. Czereśnia cerasus avium (l.) Moench – nowa roślina żywicielska larw ostrokrywki oxymirus cursor (l.) (coleoptera; cerambycidae). Przegl. Zool. 1: 79-80.

Żółkoś K., Meissner W. 2003. Przyrodnicze osobliwości rezerwatu „Kępa Redłowska”- przewodnik po ścieżce dydaktycznej. Grupa Badawca Ptaków Wodnych „Kuling”.

Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Lista roślin ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W: Żukowski W., Jackowiak B. (red.). Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakł. Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 3: 9-96.Spis tabel:

Tabela 1 Ewidencja gruntów rezerwatu „Kępa Redłowska”

Tabela 2 Wykaz gatunków roślin naczyniowych rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”

Tabela 3 Gatunki roślin naczyniowych ostatni raz podawane z terenu rezerwatu „Kępa Redłowska” przed II wojną światową

Tabela 4 Wykaz gatunków mchów odnotowanych w zdjęciach florystycznych i spisach wykonanych w rezerwacie „Kępa Redłowska”

Tabela 5 Zdjęcia fitosocjologiczne - zbiorowiska leśne

Tabela 6 Zdjęcia fitosocjologiczne - zbiorowiska nieleśne naklifowe

Tabela 7 Udział powierzchniowy gatunków panujących wg klas wieku oraz udział procentowy zapasu rzeczywistego gatunków panujących

Tabela 8 Opis taksacyjny lasów rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”

Tabela 9 Gatunki owadów szczególnej troski

Tabela 10 Zestawienie gatunków płazów i gadów stwierdzonych w rezerwacie

Tabela 11 Zestawienie gatunków ptaków stwierdzonych w rezerwacie

Tabela 12 Zestawienie gatunków ssaków stwierdzonych w rezerwacie

Tabela 13 Wyniki pomiarów zanieczyszczenia atmosfery w punkcie pomiarowym ARMAAG nr 9 w Gdyni Redłowie przy ul. Kopernika w latach 2002 – 2006Spis rysunków:

Rys. 1 Położenie rezerwatu "Kępa Redłowska" na tle regionalnym (1:300.000)

Rys. 2 Położenie rezerwatu "Kępa Redłowska" na tle podziału administracyjnego (1:100.000)

Rys.3 Położenie rezerwatu "Kępa Redłowska" na tle regionalnego podziału fizycznogeograficznego (1:25.000)

Rys. 4 Mapa geologiczna rezerwatu "Kępa Redłowska" i jego otoczenia (1:50.000)

Rys. 5 Profile geologiczne klifu Kępy Redłowskiej (Subotowicz, 1982)

Rys. 6 Schemat (A) i rozwój (B – stan początkowy, C – stan aktualny) tzw. „Jaskini Goryla” (Urban i in. 2007)

Rys. 7 Roczna (2005 r.) róża wiatrów (prędkościowo- kierunkowa) - stacja pomiarowa nr 9 ARMAAG przy ul. Mikołaja Kopernika w Gdyni Redłowie.

Rys. 8 Struktura biologiczna drzewostanu na siedlisku żyznej buczny (teren zdjęcia fitosocjologicznego nr 8)

Ry. 9 Schemat 11 Baterii Artylerii Stałej w Gdyni Redłowie

Rys. 10 Schemat stanowiska ogniowego 11 Baterii Artylerii Stałej w Gdyni Redłowie

Rys. 11 Położenie rezerwatu „Kępa Redłowska” na tle form ochrony przyrody w otoczeniu (1:100.000)

Rys. 12 Powiązania przyrodnicze rezerwatu „Kępa Redłowska” z otoczeniem (1:25.000)

Rys. 13 Położenie rezerwatu "Kępa Redłowska" na tle „Mapy akustycznej Gdyni” – fragment (Urząd Miasta Gdyni - www.gdynia.pl/bip/srodowisko)
1 Kopia pisma w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku.

2 Rozbieżności dotyczą wyłącznie wartości liczbowych powierzchni w zestawieniach tabelarycznych wypisu z rejestru gruntów i opisu taksacyjnego lasu, zasięgi powierzchniowe na mapach ewidencji gruntów i leśnej są zgodne.

3 Informacje nt. jaskini znajdują się także na oficjalnej stronie internetowej Koła Taternictwa Jaskiniowego przy Polskim Związku Alpinistycznym (http://sktj.pl).

4 Rozdział opracowany ponad zakres problematyki „Planu ochrony…” określony w umowie.

5 Rozdział opracowany ponad zakres problematyki „Planu ochrony…” określony w umowie.

6 http://www.opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=3109.

7 Charakterytykę 11 BAS opracowano na podstawie:

 • Bateria Artyleryjska w Redłowie. Krótka wędrówka po zabytkach Gdyni. 2008, Urząd Miasta Gdyni (folder opracowany przez R. Hirscha i A. Woźniakowskiego);

 • Rachowicz R., 1998. Dzieje lufowej artylerii nadbrzeżnej w Polsce w latach 1946-1977, w: Materiały Ogółnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (w 80. rocznicę powstania Marynarki Wojennej RP) Gdynia – Hel 2-4.10.1998.

8 W trakcie pobytu w Orłowie Żeromski napisał opowieść pt. „Sambor i Mestwin”.

9 Towarzystwo prowadzi aktywną działalność kulturalną (m.in. odczyty, głównie nt. Orłowa) i opiniotwórczą (zwłaszcza w zakresie zagospodarowania przestrzennego Orłowa).

10 Bernard Chrzanowski (ur. 1861, zm. 1944), działacz społeczno-polityczny, 1935-38 senator, autor licznych artykułów prasowych i prac o tematyce morskiej oraz o polskości Kaszub.

11 Alfons Sikora był m.in. Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody Gdańsku w latach 70 XX w.

12 Obszary planowane znajdują się na liście rządowej, obszary potencjalne znajdują się na liście organizacji pozarządowych (stan na 15.11.2008 r.).

13 Kopia pisma w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku.

14 Kopia pisma w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku.

15 Wartości wskaźników długookresowych LDWN, LN oraz wskaźników LAeq D i LAeq N (równoważny poziom dźwięku w porze dnia i porze nocy) są takie same w poszczególnych kategoriach zagospodarowania).

16 Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy (LAeq N).

17 Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

18 Palisady stanowią ulubione miejsce odpoczynku kormoranów.

19 W trakcie prac nad planem ochrony zaproponowano [M.P.] w związku z tym docelowe przekształcenie rezerwatu (poza klifem i plażą) w park leśny, rozumiany jako kompleks wyposażony w sieć linijnej infrastruktury dla penetracji rekreacyjnej (utwardzone materiałem naturalnym ścieżki i schody na stokach, w miarę potrzeb „ogrodzone”, formy małej architektury, pojemniki na odpady, intensywne oznakowanie „logistyczne” i edukacyjne itp.) z płatami naturalizowanych ekosystemów leśnych. Propozycja ta nie została zaaprobowana przez większość zespołu autorskiego planu.Pobieranie 3.19 Mb.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna