Plan połĄczenia abg spin spóŁka akcyjna z producent systemów informatycznych radcomp spóŁka akcyjnaPobieranie 25.22 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar25.22 Kb.


PLAN POŁĄCZENIA


ABG SPIN SPÓŁKA AKCYJNA
Z
PRODUCENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH RADCOMP SPÓŁKA AKCYJNA

30 stycznia 2008 r.

Spółka pod firmą: ABG SPIN Spółka Akcyjna [dalej „ABG SPIN”] z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049592, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 94.589.602 zł i NIP 521-012-32-37

oraz


Spółka pod firmą: Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna [dalej „RADCOMP”] z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34/38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004100, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 8.470.000,00 zł i NIP 897-16-05-508

w związku z zamiarem połączenia, wobec wymogów określonych w przepisach art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) [dalej: „KSH”] przygotowały i uzgodniły niniejszy plan połączenia [dalej: „Plan Połączenia”] przyjmując zgodnie, że:I. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek

Spółka przejmująca

ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049592 z kapitałem zakładowym w wysokości 94.589.602 zł opłaconym w całości. ABG SPIN Spółka Akcyjna jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
Spółka przejmowana

Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34/38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004100 z kapitałem zakładowym w wysokości 8.470.000 zł opłaconym w całości.

2. Sposób łączenia

Połączenie [dalej: „Połączenie”] zostanie dokonane na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń ABG SPIN i RADCOMP w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. przez przeniesienia całego majątku RADCOMP na ABG SPIN.

W wyniku połączenia RADCOMP zostanie rozwiązana.

II. ASPEKTY POŁĄCZENIA ZWIĄZANE Z AKCJAMI (ART. 499 § 1 PKT 2) – 4) KSH)

ABG SPIN jest właścicielem 8.470.000 akcji na okaziciela RADCOMP stanowiących 100 % kapitału zakładowego RADCOMP uprawniających do 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu RADCOMP.

W związku z powyższym Połączenie zostanie dokonane przy uwzględnieniu przepisów art. 515 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego ABG SPIN oraz art. 516 § 1, § 5 i § 6 KSH tj. w oparciu o przepisy, które stosuje się w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej.

Informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) – 4) KSH nie dotyczą Połączenia z uwagi na dyspozycję art. 516 § 6 KSH.
III. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH)

Nie przewiduje się.IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6))

Nie przewiduje się.V. ZAŁĄCZNIKU DO PLANU POŁĄCZENIA


  1. Uchwała Zarządu ABG SPIN w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia planu połączenia;

  2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ABG SPIN w sprawie połączenia ABG SPIN z RADCOMP oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia;

  3. Projekty uchwały Walnego Zgromadzenia RADCOMP w sprawie połączenia RADCOMP z ABG SPIN oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia;

  4. Oświadczenie Zarządu ABG SPIN o niedokonywaniu zmian w statucie ABG SPIN w związku z Połączeniem;

  5. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym RADCOMP na dzień 31 grudnia 2007 r. i ustalenie wartości majątku RADCOMP na dzień 31 grudnia 2007 r.;

  6. Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym ABG SPIN na dzień 31 grudnia 2007 r.

Podpisano w dniu 30 stycznia 2008 r.Za ABG SPIN S.A.: Za RADCOMP S.A.

_______________________ _______________________

Dariusz Brzeski Piotr Radliński

Prezes Zarządu Prezes Zarządu

_______________________

Karol Cieślak

Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PLANU POŁĄCZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2

DO PLANU POŁĄCZENIA

UCHWAŁA Nr [-]
Walnego Zgromadzenia

ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2008 r.


w sprawie połączenia spółki ABG SPIN Spółka Akcyjna ze spółką Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu


§ 1
Na podstawie art. 506 w związku z art. 515 i 516 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”) oraz § 26 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki uchwala się połączenie spółki ABG SPIN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej „ABG SPIN”) ze spółką Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004100 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku RADCOMP na ABG SPIN.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia ABG SPIN z RADCOMP uzgodniony i podpisany przez ABG SPIN i RADCOMP w dniu 30 stycznia 2008 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] 2008 r. pod poz. [●] stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.§ 3

Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jak również bez zmian w Statucie Spółki z uwagi na dyspozycję art. 515 § 1 KSH.§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.ZAŁĄCZNIK NR 3

DO PLANU POŁĄCZENIA


UCHWAŁA Nr [●]
Walnego Zgromadzenia

Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna

z dnia [●] 2008 r.


w sprawie: połączenia spółki Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna ze spółką ABG SPIN SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1


Na podstawie art. 506 w związku z art. 515 i 516 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”) oraz art. 23 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się połączenie spółki Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „RADCOMP”) ze spółką ABG SPIN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049592 (dalej „ABG SPIN”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku RADCOMP na ABG SPIN.
§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia RADCOMP z ABG SPIN ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] 2008 r. pod poz. [●].§ 3

Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jak również bez zmian w Statucie Spółki z uwagi na dyspozycję art. 515 § 1 KSH.§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PLANU POŁĄCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM RADCOMP NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

I USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU RADCOMP

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PLANU POŁĄCZENIA


OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM

ABG SPIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.


: static -> att -> emitent -> 2008-01
emitent -> Uchwała nr [●] Walnego Zgromadzenia spin spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia [●] 2007 r
emitent -> Uchwała 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia abg spin spółka Akcyjna z dnia 1 października 2007 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
emitent -> Sprawozdanie Zarządu Provimi-Rolimpex S. A. Do Sprawozdania Finansowego Za I półrocze 2005 Roku
emitent -> Sprawozdanie Zarządu z Działalności Provimi-Rolimpex S. A. Do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2005 Roku
emitent -> Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki neonet s. A. za okres od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2005r. Wstęp
emitent -> Current report no. 28/2010 dated 21 September 2010 atlas estates limited notice of an Extraordinary General Meeting and Proposed Cancellation of the admission to trading on aim
emitent -> Raport kwartalny ab s. A. Za okres 01-01-08 – 31-03-08 (publikacja z dnia 15-05-08) Wprowadzenie

Pobieranie 25.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna