Plan połĄczenia (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)Pobieranie 0.61 Mb.
Strona1/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

PLAN POŁĄCZENIA

Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Maxymiser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 stycznia 2016 roku uzgodniły Plan Połączenia tych Spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej łączących się Spółek.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej Spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.  

Zarząd Spółki

(Odnośnik: „Zobacz Plan Połączenia”)

PLAN POŁĄCZENIA

PRZEZ PRZEJĘCIE

ORACLE POLSKA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ
I
MAXYMISER

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 4 stycznia 2016 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:
 1. ORACLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, spółką utworzoną zgodnie z prawem polskim,
  z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31, 01-208 Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000027653, NIP 5270201490, REGON 011534598, wysokość kapitału zakładowego 18.174.600,00zł (zwana dalej: „Spółką Przejmującą” lub „Oracle Polska sp. z o.o.”), reprezentowaną przez:

Panią Katarzynę Pawlak – Prezesa Zarządu

Pana Simon’a Thomas’a Allison – Członka Zarządu

Pana William’a Joseph’a Mulcahy – Członka Zarządu

Pana Ireneusza Włodzimierza Hytroś – Członka Zarządu
oraz


 1. MAXYMISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, spółką utworzoną zgodnie z prawem polskim, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3, 00-511 Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000397086, NIP 5252517716, REGON 145828063, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00zł (zwana dalej: „Spółką Przejmowaną” lub „Maxymiser sp. z o.o.”), reprezentowaną przez:

Panią Katarzynę Pawlak – Członka Zarządu


Oracle Polska sp. z o.o. oraz Maxymiser sp. z o.o. zwane są dalej „Spółkami Uczestniczącymi”.

PREAMBUŁA
Zważywszy, że:

 1. Oracle Polska sp. z o.o. oraz Maxymiser Polska sp. z o.o. zamierzają połączyć się w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, a także w celu restrukturyzacji zobowiązań poprzez przejęcie całego majątku Maxymiser sp. z o.o. przez Oracle Polska sp. o.o;

 2. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) (Artykuł 498 i następne, w szczególności artykuł 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (dalej: „k.s.h.”), w następstwie czego:

 1. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz

 2. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz

 3. Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

 1. Oracle Polska sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Maxymiser sp. z o.o.

 2. Niniejszy Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Oracle Polska sp. z o.o. oraz Maxymiser sp. z o.o.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana w dniu 4 stycznia 2016 roku uzgodniły co następuje:
 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
  1. Spółka Przejmująca

Oracle Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000027653.


  1. Spółka Przejmowana

Maxymiser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12 lok. 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000397086.
Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy i wynosi łącznie 5.000,00 złotych.


 1. SPOSÓB ŁĄCZENIA
  1. Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) przez przeniesienie całego majątku spółki Maxymiser sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej na Oracle Polska sp. z o.o. – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – oraz rozwiązanie Maxymiser sp. z o.o. bez przeprowadzania jej likwidacji („Połączenie”).

  2. W wyniku Połączenia, Oracle Polska sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Oracle Polska sp. z o.o. („Dzień Połączenia”) we wszystkie prawa i obowiązki Maxymiser sp. z o.o.

  3. Zważywszy, że Oracle Polska sp. z o.o. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Maxymiser sp. z o.o.:

 1. Połączenie będzie dokonane na podstawie art. 515 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego Oracle Polska sp. z o.o.;

 2. Na podstawie art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;

 3. Na podstawie art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Oracle Polska sp. z o.o. oraz Maxymiser sp. z o.o.
 1. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ
  1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h., jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Spółce Przejmującej – ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
 1. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU
  1. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.
 1. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
  1. W związku z tym, że połączenie następuje w sposób przewidziany w art. 515 k.s.h., bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej, nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w Umowie Spółki Przejmującej.
 1. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
  1. Zarządy łączących się Spółek ustaliły wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2015 roku. Sposób określenia oraz wysokość tej wartości określona jest w Załączniku Nr 3 do Planu Przekształcenia.
 1. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
  1. Do Planu Połączenia zostaną dodane oświadczenia Zarządów, łączących się Spółek, zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 1 grudnia 2015 roku, sporządzone dla celów Połączenia, stanowiące Załącznik Nr 4 i 5 do Planu Połączenia.
 1. WYMAGANE ZGODY I ZEZWOLENIA
  1. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz. 804), zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym lub wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

  2. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.
 1. ZAŁĄCZNIKI
  1. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., zostaną dołączone:

 1. Załącznik Nr 1 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Oracle Polska sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek;

 2. Załącznik Nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Maxymiser sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek;

 3. Załącznik Nr 3 – Ustalenie wartości majątku spółki Maxymiser sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2015 roku;

 4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Maxymiser sp. z o.o.;

 5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Oracle Polska sp. z o.o.

  1. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną całość.

Podpisano w Warszawie, 4 stycznia 2016r.


Zarząd Spółki Oracle Polska sp. z o.o. - Spółka Przejmująca

Katarzyna Pawlak – Prezes Zarządu /-/


Simon Thomas Allison – Członek Zarządu /-/
William Joseph Mulcahy – Członek Zarządu /-/
Ireneusz Włodzimierz Hytroś – Członek Zarządu /-/

Zarząd Spółki Maxymiser sp. z o.o. - Spółka Przejmowana
Katarzyna Pawlak – Członek Zarządu /-/

Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Maxymiser sp. z o.o.
(Projekt)

Uchwała Nr 1

z dnia _____________ 2016 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Oracle Polska

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia Oracle Polska sp. z o.o. z Maxymiser sp. z o.o.


§1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Oracle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod firmą Maxymiser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000397086 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.


§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 4 stycznia 2016r. ogłoszonym w dniu 11 stycznia 2016r. na stronie internetowej www.oracle.com/pl („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową.


§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.


§5

Połączenie następuje w trybie art. 515 § 1 k.s.h., tj. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.


§6

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.


§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w powyższym brzmieniu została jednomyślnie przyjęta przez wszystkich wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy reprezentowany na zgromadzeniu.


Zarząd Spółki Oracle Polska sp. z o.o.

Katarzyna Pawlak – Prezes Zarządu /-/


Simon Thomas Allison – Członek Zarządu /-/
William Joseph Mulcahy – Członek Zarządu /-/
Ireneusz Włodzimierz Hytroś – Członek Zarządu /-/

Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Maxymiser sp. z o.o.
(Projekt)
Uchwała Nr 1

z dnia _____________ 2016 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Maxymiser

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia Oracle Polska sp. z o.o. z Maxymiser sp. z o.o.
§1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Maxymiser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., Spółki Przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Oracle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000027653 („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.


§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 4 stycznia 2016r. ogłoszonym w dniu 11 stycznia 2016r. na stronie internetowej:

www. maxymiser.com („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, której wspólnikiem jest Spółka Przejmująca.


§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.


§5

Połączenie następuje w trybie art. 515 § 1 k.s.h., tj. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.


§6

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.


§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w powyższym brzmieniu została jednomyślnie przyjęta przez cały kapitał zakładowy reprezentowany na zgromadzeniu.

Zarząd Spółki Maxymiser sp. z o.o.

Katarzyna Pawlak – Członek Zarządu /-/Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Maxymiser sp. z o.o.
OŚWIADCZENIE
Zarządu spółki Maxymiser sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 stycznia 2016 roku

w sprawie ustalenia wartości majątku

spółki Maxymiser sp. z o.o.

na dzień 1 grudnia 2015 roku


Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Zarząd Maxymiser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000397086 („Spółka Przejmowana”), oświadcza, że:
wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2015 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 1 grudnia 2015 roku wynosi -391.664,05 PLN (słownie: minus trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery i 05/100).
Wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.
Poniżej znajduje się zestawienie opisujące aktywa razem i zobowiązania razem, składające się na określoną kwotę aktywów/zobowiązań netto:
AKTYWA

- Wartości niematerialne i prawne 0,00

- Rzeczowe aktywa trwałe 3.901,63

- Zapasy 0,00

- Należności krótkoterminowe 10.544.360,97

- Inwestycje krótkoterminowe 4.260.656,50

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 202.386,33

RAZEM: 15.011.305,43
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- Rezerwy na zobowiązania 0,00

- Zobowiązania długoterminowe 0,00

- Zobowiązania krótkoterminowe 15.402.969,48

- Rozliczenia międzyokresowe 0,00

RAZEM: 15.402.969,48

Katarzyna Pawlak – Członek Zarządu /-/Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Maxymiser sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

Zarządu Maxymiser sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 stycznia 2016 roku

o stanie księgowym

spółki Maxymiser sp. z o.o.

na dzień 1 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 499§ 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Maxymiser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000397086 („Spółka”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2015 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 15.011.305,43 PLN (słownie: piętnaście milionów jedenaście tysięcy trzysta pięć i 43/100).


Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki, sporządzony na dzień 1 grudnia 2015 roku, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., nr 76, poz. 694, z późniejszymi zamianami), zaś w zakresie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ustalonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), w zakresie przyjętym przez Komisję Wspólnot Europejskich oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 grudnia 2015 roku.
Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 grudnia 2015 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Maxymiser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczono, jako różnicę aktywów i zobowiązań na 1 grudnia 2015 r.:
Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = 15.011.305,43 złotych
Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 15.402.969,48 złotych
Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = -391.664,05 złotych

Poniżej znajduje się załączony fragment bilansu dotyczący aktywów (trwałych oraz obrotowych, w tym kwoty razem) oraz fragment dotyczący pasywów (kapitał własny, zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe, co daje kwotę pasywów razem).Bilans 01.11.2014-01.12.2015 (kwoty wyrażone w PLN)
Aktywa

A. Aktywa trwałe 01.12.2015 31.10.2014

I. Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

0.00

0.00

Wartość firmy

0.00

0.00

Inne wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

Razem wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

II. Rzeczowe aktywa trwałeŚrodki trwałeGrunty własne

0.00

0.00

Budynki i budowle, lokale i obiekty inżynierii ląd.i wodnej

0.00

0.00

Urządzenia techniczne i maszyny

3,901.63

0.00

Środki transportu

0.00

0.00

Pozostałe środki trwałe

0.00

0.00

Razem środki trwałe

3,901.63

0.00

Środki trwałe w budowie

0.00

0.00

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0.00

0.00

III. Należności długoterminoweOd jednostek powiązanych

0.00

0.00

Od pozostałych jednostek

0.00

0.00

Razem należności długoterminowe

0.00

0.00

IV. Inwestycje długoterminoweNieruchomości

0.00

0.00

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

Długoterminowe aktywa trwałe

0.00

0.00

w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

- udziały lub akcje

0.00

0.00

- inne papiery wartościowe

0.00

0.00

- udzielone pożyczki

0.00

0.00

- inne długoterminowe aktywa trwałe

0.00

0.00

w pozostałych jednostkach

0.00

0.00

- udziały lub akcje

0.00

0.00

- inne papiery wartościowe

0.00

0.00

- udzielone pożyczki

0.00

0.00

- inne długoterminowe aktywa trwałe

0.00

0.00

Inne inwestycje długoterminowe

0.00

0.00

Razem inwestycje długoterminowe

0.00

0.00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresoweAktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0.00

0.00

Inne rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

Razem aktywa trwałe

3,901.63

0.00  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna