Plan połĄczenia (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)Pobieranie 0.61 Mb.
Strona2/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
B. Aktywa obrotowe l. Zapasy


0.00
0.00

Materiały


Półprodukty i produkcja w toku

0.00

0.00

Produkty gotowe

0.00

0.00

Towary

0.00

0.00

Zaliczki na poczet dostaw

0.00

0.00

Razem zapasy

0.00

0.00

II. Należności krótkoterminoweNależności od jednostek powiązanych

10,180,408.39

1,261,129.40

z tytułu dostaw i usług

0.00

0.00

inne

10,180,408.39

1,261,129.40

Należności od pozostałych jednostek

363,952.58

150,494.27

z tytułu dostaw i usług

3,119.90

3,119.90
322,090.58

110,108.77

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych świadczeńinne

38,742.10

37,265.60

należności dochodzone na drodze sądowej

0.00

0.00

Razem należności krótkoterminowe

10,544,360.97

1,411,623.67

III. Inwestycje krótkoterminoweKrótkoterminowe aktywa finansowe

0.00

0.00

w jednostkach powiązanych

0.00

0.00

- udziały lub akcje

0.00

0.00

- inne papiery wartościowe

0.00

0.00

- udzielone pożyczki

0.00

0.00

- inne krótkoterminowe aktywa trwałe

0.00

0.00

w pozostałych jednostkach

0.00

0.00

- udziały lub akcje

0.00

0.00

- inne papiery wartościowe

0.00

0.00

- udzielone pożyczki

0.00

0.00

- inne krótkoterminowe aktywa trwałe

0.00

0.00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

4,260,656.50

121,981.68

- środki pieniężne w kasie i w banku

4,260,656.50

121,981.68

- inne środki pieniężne

0.00

0.00

- inne aktywa pieniężne

0.00

0.00

Inne inwestycje krótkoterminowe

0.00

0.00

Razem inwestycje krótkoterminowe

4,260,656.50

121,981.68

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

202,386.33

163,083.68

Razem aktywa obrotowe

15,007,403.80

1,696,689.03

Aktywa razem

15,011,305.43

1,696,689.03
01.12.2015

31.10.2014
PLN

PLN

PasywaA. Kapitał (fundusz) własnyKapitał (fundusz) podstawowy

5,000.00

5,000.00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0.00

0.00

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0.00

0.00

Kapitał zapasowy

0.00

0.00

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

0.00

0.00

Pozostałe kapitały rezerwowe

0.00

0.00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-1,149,028.76

-2,547.47

Zysk (strata) netto

752,364.71

92,864.11

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0.00

0.00

Razem kapitał własny

-391,664.05

95,316.641   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna