Plan połĄczenia (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)Pobieranie 0.61 Mb.
Strona5/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Zarząd Spółki Maxymiser sp. z o.o.
Katarzyn Pawlak – Członek Zarządu /-/
Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Maxymiser sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

Zarządu Oracle Polska sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 stycznia 2016 roku

o stanie księgowym

spółki Oracle Polska sp. z o.o.

na dzień 1 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 499§ 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Oracle Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000027653 („Spółka”) oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 1 grudnia 2015 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 249.261.300,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta i 00/100).


Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki, sporządzony na dzień 1 grudnia 2015 roku, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., nr 76, poz. 694, z późniejszymi zamianami), zaś w zakresie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ustalonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), w zakresie przyjętym przez Komisję Wspólnot Europejskich oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 grudnia 2015 roku.
Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 grudnia 2015 roku wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 czerwca 2015 roku do 1 grudnia 2015 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans oraz rachunek zysków i strat został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Oracle Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczono, jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 1 grudnia 2015 r.:
Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = 249.261.300,00 złotych
Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 174.449.700,00 złotych
Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = 74.811.600,00 złotych
Poniżej znajduje się załączony fragment bilansu dotyczący aktywów (trwałych oraz obrotowych, w tym kwoty razem) oraz fragment dotyczący pasywów (kapitał własny, zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe, co daje kwotę pasywów razem), wraz z rachunkiem zysków i strat.


ORACLE POLSKA SP. Z O.O.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2015 ROKU

(kwoty wyrażone w tysiącach złotych)

 

01 grudnia 2015

 

31 Maja 2015

 

 

 


 

 

 


AKTYWA
 
 

 

 

 

Aktywa trwałe

19,388.8

 

20,219.4

Wartości niematerialne i prawne

3.1

 

4.7

Koszty zakończonych prac rozwojowych

 

 
Wartość firmy

 

 
Inne wartości niematerialne i prawne

3.1

 

4.7

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

 

 
 

 

 
Rzeczowe aktywa trwałe

4,159.2

 

4,988.2

Środki trwałe

4,159.2

 

4,988.2

a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

 

 
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1,076.8

 

1,541.7

c) Urządzenia techniczne i maszyny

1,850.1

 

1,779.2

d) Środki transportu

 

 
e) Inne środki trwałe

1,232.3

 

1,667.3

Środki trwałe w budowie

 

 
Zaliczki na środki trwałe w budowie

 

 
 

 

 
Należności długoterminowe

850.0

 

850.0

Od jednostek powiązanych

 

 
Od pozostałych jednostek

850.0

 

850.0

 

 

 
Inwestycje długoterminowe

0.0

 

0.0

Nieruchomości

 

 
Wartości niematerialne i prawne

 

 
Długoterminowe aktywa finansowe

0.0

 

0.0

a) W jednostkach powiązanych

0.0

 

0.0

-  udziały lub akcje

 

 
inne papiery wartościowe

 

 
-  udzielone pożyczki

 

 
-  inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 
b) W pozostałych jednostkach

0.0

 

0.0

-  udziały lub akcje

 

 
-  inne papiery wartościowe

 

 
-  udzielone pożyczki

 

 
-  inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 
Inne inwestycje długoterminowe

 

 
 

 

 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

14,376.5

 

14,376.5

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

14,376.5

 

14,376.5

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 
 

 

 
Aktywa obrotowe

229,872.5

 

258,274,0

Zapasy

0.0

 

0.0

Materiały

 

 
Półprodukty i produkty w toku

 

 

 

Produkty gotowe

 

 

 

Towary

 

 

 

Zaliczki na dostawy

 

 

 

 

 

 
Należności krótkoterminowe

122,058.1

 

158,351.1

Należności od jednostek powiązanych

0.0

 

0.0

a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0.0

 

0.0

-  do 12 miesięcy

 

 

 

-  powyżej 12 miesięcy

 

 

 

b) Inne

 

 

 

Należności od pozostałych jednostek

122,058.1

 

158,351.1

a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

120,988.1

 

158,229.8

-  do 12 miesięcy

120,988.1

 

158,229.8

-  powyżej 12 miesięcy

 

 

 

b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

886.9

 

0.0

c) Inne

183.1

 

121.3

 

 

 
Inwestycje krótkoterminowe

45,530.0

 

59,712.0

Krótkoterminowe aktywa finansowe

45,530.0

 

59,712.0

a) W jednostkach powiązanych

0.0

 

0.0

-  udziały lub akcje

 

 

 

-  inne papiery wartościowe

 

 

 

-  udzielone pożyczki

 

 

 

-  inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0.0

 

0.0

b) W pozostałych jednostkach

0.0

 

0.0

-  udziały lub akcje

 

 

 

-  inne papiery wartościowe

 

 

 

-  udzielone pożyczki

 

 

 

-  inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

 

 

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

45,530.0

 

59,712.0

-  środki pieniężne w kasie i na rachunkach

45,418.9

 

59,600.9

inne środki pieniężne

111.1

 

111.1

-  inne aktywa pieniężne

 

 
Inne inwestycje krótkoterminowe

 

 
 

 

 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

62,284.4

 

40,210.9

 

 

 

 

AKTYWA RAZEM

249,261.3

 

278,493.41   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna