Plan połĄczenia (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)Pobieranie 0.61 Mb.
Strona6/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
 

 

01 grudnia 2015

 

 


31 maja 2015
PASYWA

 

 

 

Kapitał (fundusz) własny

74,811.6

 

70,928.5

Kapitał (fundusz) podstawowy

18,174.6

 

18,174.6

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

 

 

 

Udziały/(akcje) własne

 

 

 

Kapitał (fundusz) zapasowy

36,996.3

 

31,299.4

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

 

 

 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

75,828.8

 

75,828.8

Zysk/(strata) z lat ubiegłych

-60,071.2

 

-60,071.2

Zysk/(strata) netto

3,883.1

 

5,696.9

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

174,449.7

 

207,564.8

Rezerwy na zobowiązania

18,459.2

 

20,119.2

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

 

 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

421.9

 

421.9

-  długoterminowa

421.9

 

421.9

-  krótkoterminowa

 

 

 

Pozostałe rezerwy

18,037.3

 

19,697.3

-  długoterminowe

 

 

 

krótkoterminowe

18,037.3

 

19,697.3 

 

 

Zobowiązania długoterminowe

0.0

 

0.0

Wobec jednostek powiązanych

 

 

 

Wobec pozostałych jednostek

0.0

 

0.0

a) Kredyty i pożyczki

 

 

 

b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

c) Inne zobowiązania finansowe

 

 

 

d) Inne

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

75,464.2

 

111,647.6

Wobec jednostek powiązanych

60,582.5

 

89,413.6

a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

60,582.5

 

89,413.6

-  do 12 miesięcy

60,582.5

 

89,413.6

-  powyżej 12 miesięcy

 

 

 

b) Inne

 

 

 

Wobec pozostałych jednostek

14,762.6

 

22,233.2

a) Kredyty i pożyczki

 

 

 

b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

c) Inne zobowiązania finansowe

 

 

 

d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1,413.8

 

1,367.3

-  do 12 miesięcy

1,413.8

 

1,367.3

-  powyżej 12 miesięcy

 

 

 

e) Zaliczki otrzymane na dostawy

 

 

 

f) Zobowiązania wekslowe

 

 

 

g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

13,260.2

 

20,777.0

h) Z tytułu wynagrodzeń

 

 

 0.3

i) Inne

88.6

 

88.6

Fundusze specjalne

119.1

 

0.8

Rozliczenia międzyokresowe

80,526.3

 

75,798.0

Ujemna wartość firmy

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe

80,526.3

 

75,798.0

-  długoterminowe

7,559.5

 

7,559.5

-  krótkoterminowe

72,966.8

 

68,238.5

Pasywa razem

249,261.3

 

278,493.31   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna