Plan postępowania i współpracy w przypadku epidemii, zagrożenia szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną, bioterroryzmem oraz w innej sytuacji awaryjnej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Opracował Akceptował NazwiskoPobieranie 426.65 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar426.65 Kb.
  1   2   3   4


Wojewódzka Stacja Olsztyn dn. 31.03.2009r.

Sanitarno Epidemiologiczna


w Olsztynie

Plan
postępowania i współpracy w przypadku epidemii, zagrożenia szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną, bioterroryzmem
oraz w innej sytuacji awaryjnej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.


Opracował Akceptował

Nazwisko Feliks Jarocki Janusz Dzisko
Stanowisko Kierownik Oddziału Państwowy Wojewódzki
Epidemiologii Inspektor Sanitarny

w OlsztynieAktualna edycja ważna od: 01.04.2009r.
Liczba załączników; 1 na 37 stronach
Plan
postępowania i współpracy w przypadku epidemii, zagrożenia szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną, bioterroryzmem
oraz w innej sytuacji awaryjnej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
 1. Podstawy prawne opracowania planu

 1. Plan postępowania przeciwepidemicznego opracowano na podstawie:

 • Ustawy z 5 grudnia 2008roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

u ludzi (Dz.U.Nr.234 poz.1570 z późn. zm.),

 • Ujednoliconych zasad postępowania i współpracy w przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną oraz bioterroryzmem wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS - EPO-463-71/01 z dnia 18.10.01r. ,

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 maja 2003r. w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii (Dz. U. Nr 107 poz. 1009),

 • Zarządzenia GIS Nr 26/03 z dnia 31 grudnia 2003r w sprawie jednostek chorobowych, zespołów objawów oraz zdarzeń, których wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym,

 • Zarządzenie Nr 14 /05 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 03 listopada 2005r.
  w sprawie ustalenia „Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących standardów postępowania w zakresie ochrony zdrowia, na wypadek wystąpienia na terenie Polski wirusa grypy ptaków (H5N1)”.
 1. Tok postępowania przeciwepidemicznego dotyczy wystąpienia masowych zachorowań (stan epidemii) lub zagrożeń epidemicznych na obszarze województwa a mianowicie:
 1. chorobami, których zwalczanie regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne ( Dz. Urz. MZ i OS z 1971r. Nr 8, poz. 38), tj. cholerą, dżumą, żółtą gorączką, gorączkami krwotocznymi, ospą,
 1. innych zawleczonych chorób zakaźnych wcześniej nieznanych, nie występujących lub wymagających podjęcia działań zapobiegających epidemii lub ograniczających jej skutki,
 1. znanych chorób zakaźnych przy nagłym znacznym wzroście liczby zachorowań wymagających podjęcia działań zapobiegających epidemii lub ograniczających jej skutki,
 1. wynikających z oznak ataku bioterrorystycznego.
 1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, a także ataku bioterrorystycznego na terenie województwa ogłasza i odwołuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski w drodze rozporządzenia na wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego.
 1. Zwalczaniem zachorowań na wymienione choroby zakaźne w imieniu Wojewody kieruje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który organizuje i wdraża akcję przeciwepidemiczną przy wykorzystaniu jednostek nadzorowanych przez Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego.
 1. Zasady postępowania, współpracy oraz powiadamiania służb biorących udział w sytuacji kryzysowej.

 2. Zgłoszenia podejrzeń o niebezpiecznej chorobie zakaźnej, wystąpienia masowych zachorowań przekraczających znacznie liczbę dotychczas rejestrowanych oraz podejrzeń o atak bioterrorystyczny lekarze kierują do PSSE w dotychczas obowiązującym trybie możliwie jak najszybciej.
 1. Zadania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

W razie podejrzenia lub rozpoznania niebezpiecznej choroby zakaźnej albo ataku bioterrorystycznego Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny:


1.1. Powiadamia:


 1. Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego tel. sek. (089) 527-47-31 i cent. 523-22-01,
 2. Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego lek. Ryszarda Wasińskiego tel. służb. (089) 521-93-50;

  1. Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Edytę Andrzejewską tel. służb. (089) 523-22-59.
  1. Dyrektora Warmińsko - Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego Genowefę Kmieć - Baranowską tel. służb. (089) 533-78–78.  1. Głównego Inspektora Sanitarnego ( 022), 635 – 15-59.

1.2. Składa wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z określeniem granic obszaru uznanego za zakażony (województwo, miasto, powiat) uwzględniając potwierdzenia przez konsultantów podejrzeń w/w zachorowań.


1.3. Zarządza niezwłoczne wdrożenie akcji p/epidemicznej (w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym) w oparciu o:

 • Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne,

 • Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,

 • Wyznaczone przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie zakłady służby zdrowia niezbędne do hospitalizacji chorych i izolacji podejrzanych oraz narażonych na zakażenie,

 • Inne obiekty wyznaczone dla celów p/epidemicznych,

 • Powołane osoby zgodnie z art. 47 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi ,

 • Zgłoszone do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego potrzeby w zakresie sił i środków do sukcesywnego rozwinięcia zespołów i obiektów niezbędnych do zwalczania występujących zagrożeń,
  w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

1.4. W razie wystąpienia awarii połączonych ze skażeniem wód, powietrza, gleby itp. PWIS uczestniczy w prowadzeniu akcji ratowniczej przy wykorzystaniu zespołu detekcyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej


1.5. Przekazuje meldunki o zachorowaniu na choroby lub o zagrożeniu wystąpienia tych chorób Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i PZH.

 • Meldunki powinny zawierać dane dotyczące:

 1. czasu i miejsca oraz najważniejszych elementów epidemiologicznych zachorowań,

 2. liczby i stanu chorych lub zagrożonych,

 3. planowanych przedsięwzięć p/epidemicznych,

 4. ewentualnego rodzaju i zakresu pomocy ze strony GIS.
 • Meldunki powinny być przesyłane 1 x na dobę.

1.6. Występuje z wnioskiem do Wojewody o wydanie decyzji o odwołaniu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego po uprzednim odwołaniu przez konsultantów podejrzenia
o w/w chorobę i ustaniu przyczyn ogłoszenia epidemii lub stanu zagrożenia epidemią.
1.7. Opracowuje sprawozdanie opisowe z przeprowadzonej akcji przeciwepidemicznej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i przesyła je Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiemu Centrum Zdrowia Publicznego oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.


  1. Państwowi Powiatowi / Graniczny Inspektorzy Sanitarni w przypadku ogłoszenia stanu epidemicznego lub stanu zagrożenia epidemicznego, sytuacji kryzysowej działają na podległym terenie zgodnie z wyznaczonymi zadaniami wynikającymi z planu postępowania p/epidemicznego i antykryzysowego.
 1. Schemat organizacyjny PIS w przypadku rozwinięcia akcji przeciwepidemicznej:
 1. Kierownikiem Zespołu Akcji Przeciwepidemicznej jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. wet Janusz Dzisko - tel. służb.089 527-55-80,
 1. Kierownik Zespołu posiada zastępcę:

 1. zastępca d/s epidemicznych - zastępca PWIS dr n. med. Feliks Jarocki, tel. służb. 089 527-55-80, 089 524-83-61.

Kierownikowi Zespołu podlegają bezpośrednio: 1. Sekretariat:- st. specjalista Anna Żmich, tel.służb.089 524-84-48.
  st. ref. Anna Adamska - tel. służb. 089 527-55-80; 089 524-83-48;.
 1. Sekcja d/s informacji, sprawozdawczości oraz zbierania dokumentacji

Kier. sekcji jest mgr Krystyna Korejwo - kierownik statystyki WSSE - tel. służb. 089 52-48-435,

- Marek Sawko - tel. służb. 089 52-48-422,

- Anna Dobies - tel. służb. 089 524-84-22.


Zastępcy d/s epidemicznych - podlegają:

 1. Sekcja ds. przeciwepidemicznych

Kierownik sekcji dr n. med. Feliks Jarocki - tel. służb. 089 527-55-80, 089 524-83-61,

W skład sekcji wchodzą: 1. grupa d/s czynnego wykrywania chorych, nosicieli oraz nadzoru nad osobami ze styczności z chorymi i nosicielami.

Kierownikiem grupy jest – vakat • st. inst. hig.Grażyna Sawiniec - tel. służb. 089 524-83-23;

 • st. asystent Jolanta Szłykowicz - tel. służb. 089 524-83-23;


Sekcja ściśle współpracuje z:


 • Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA dla woj. warmińsko-mazurskiego lek. med. Mirosława Kozłowska – tel. służb.089 539-82-81;
 • Dyrektorem 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Olsztynie ul.Warszawska 30
  tel. służb. 089 542-32-02 mgr Tadeusz Myśliwiec,
 • Dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie Janusz Chełchowski
  tel. służb. 089 539 - 82- 40,
 • Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii Ludwik Bartoszewicz, tel. służb. 089 524-14-73. 1. sekcja szczepień ochronnych.

Kierownikiem sekcji jest lek. weterynarii i epidemiologii Marek Behan


- tel. służb. 089 524-84-51,

 • mł. asyst. Hanna Waśkowska - tel.służb. 089 524-83-64,

 • mł. asystent Anna Cichocka - tel. służb. 089 524-83-64,

 • oraz instruktorzy szczepień PSSE i GSSE .
 1. sekcja d/s organizacji i nadzoru nad sterylizacją, dezynsekcją i deratyzacjąKierownikiem sekcji jest mgr Małgorzata Stempniewska - tel. służ.089 524-83-42,
której podlegają wyznaczeni pracownicy WSSE;

 • Anna Marks - tel. służb. 089 524-83-42,

 • Halina Kukałowicz - tel. służb. 089 524-83-42.


2. Sekcja d/s diagnostyczno - leczniczych

Kierownikiem sekcji jest dr n. med. Anna Lachowicz-Wawrzyniak ordynator oddziału zakaźnego w Giżycku konsultant regionalny d/s chorób zakaźnych - tel. służb.087 428-52-71.konsultacje: teren powiatów : Bartoszyce, przejście graniczne Bezledy, Giżycko, Węgorzewo, Kętrzyn, Mrągowo oraz zastępuje innych konsultantów .


 1. W skład sekcji wchodzi :

  • lek med. Marzenna Nerkowska, tel. służbowy 087 425-45-00, (087) 425-45-65;

konsultacje: teren powiatów: Pisz, Nidzica, Szczytno, przejście graniczne na lotnisku Szymany pow. Szczytno.


 • lek. med. Jolanta Citko, tel. służb. 089 538-65-50,

konsultacje: miasto i powiat Olsztyn, Lidzbark Warmiński,


 • lek. med. Elżbieta Hajer - tel. służb. 0-55 230- 42-58.

konsultacje: teren powiatów: miasto i powiat Elbląg, Braniewo, przejście graniczne Gronowo/Braniewo, porty we Fromborku i Elblągu. • lek. med. Krzysztof Kropiwnicki tel. służb. 0-87 620-05- 45.

konsultacje: teren powiatów: Ełk, Olecko, Gołdap, przejście graniczne w Gołdapi.


 • lek. med. Piotr Paweł Kocbach ordynator oddz. zakaźnego w Ostródzie - tel. służb. 089 646-06-47; tel. na oddział 089 646-06- 22.

konsultacje: teren powiatów: Ostróda, Iława, Nowe Miasto Lub., Działdowo 1. zespół d/s nadzoru nad powikłaniami poszczepiennymi

Kierownikiem zespołu i jest dr Anna Zdanowska-Ruskań - tel.służb.089 539-34-21,
której podlegają:

 • dr Łukaszewska Sabina - tel. służ. 089 539-34-21,

 • Sorbaj-Sucharska Grażyna - tel. służb. 089 539-34-21;
 1. Sekcja d/s badań laboratoryjnych.

Kierownikiem sekcji jest mgr Małgorzata Dziedziech – kier. Laboratorium Badań Epidemiologiczno–Klinicznych WSSE w Olsztynie - tel. służb.089 524-83-94,
któremu podlegają pracownicy LBEK.


 1. Sekcja d/s nadzoru sanitarnego nad obiektami komunalnymi

Kierownikiem sekcji jest mgr Maria Mindrow - kierownik Oddziału Higieny Komunalnej WSSE - tel. służb. 089 524-83-06, któremu podlegają pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej i pracownicy PSSE/ GSSE.
Do ścisłego współdziałania w skład sekcji wchodzi kierownik sieci wodociągowej p. Maciej Nowak tel. służb. 089 532-79-54.


 1. Sekcja d/s nadzoru sanitarnego nad obiektami żywienia zbiorowego, przetwórstwa spożywczego i handlu:

Kierownikiem sekcji jest mgr Bożena Tyśnicka - Piotrowska - kierownik Oddziału Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku WSSE w Olsztynie - tel. służb. 089 524-83-53.


W skład wchodzą fachowi pracownicy w/w Oddziału:


 • mgr inż. Bolesław Szyndralewicz - tel. służb. 089 524-84-42,

 • mgr inż. Anna Ciczkowska - tel. służb.089 524-83-44,

 • mgr inż. Ewa Pstrak-Dziewanowska - tel. służb. 089 524-84-43,

oraz pracownicy sekcji HŻŻ i PU PSSE i GSSE.

Z sekcją ściśle współpracuje przedstawiciel Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej


lek. wet. Włodzimierz Ficek - Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. środków żywienia zwierząt oraz ubocznych produktów zwierzęcych.


 1. Zespół detekcyjny

Skład, zadania oraz sposób postępowania zespołu detekcyjnego w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym bądź niebezpieczną chorobą zakaźną:


Kierownik zespołu: Małgorzata Czerwińska - HP 089 524-84-01,

Zastępca: Ewa Mrozowska- HK 089 524-83-08,

Członkowie:

 1. Bożena Tyśnicka- Piotrowska – HŻŻi PU - tel. służb. 524-83-53,

 2. Renata Ozga – HR - tel. służb. 089 524-84-13,

 3. Radosław Gruss OP i OZ,

 4. Małgorzata Dziedziech LBEK, tel. służb.089 524-83-94,

 5. Grażyna Boguszewicz OLBŚ i Ż 089 524-84-16,

Protokolant: Anna Żmich, - tel.służb.089 524-84-48.
Zespół ds. poboru prób :


 1. Iwona Grafowska- HŻŻi PU-wew. 350,

 2. Krystyna Tendaj- OBWGR wew. 310,

 3. Iwona Rolka - OBŚP wew. 439,

 4. Anna Szlaz- HR - wew. 417,

 5. Agnieszka Wabik- HR wew. 415.Sposób postępowania zespołu detekcyjnego:

 1. W przypadku zagrożenia powiadomiony Kierownik zespołu organizuje akcję i powiadamia wszystkich członków oraz zespół ds. poboru prób.

 2. Zespół w siedzibie stacji stosuje procedurę kwalifikacji zdarzenia zgodnie z wytycznymi EWRSi RAS - BICHAT opracowaną przez dr n. med. Wojciecha Dębińskiego
  (w załączeniu).

 3. Po wstępnym ustaleniu rodzaju zagrożenia ( biologiczne, chemiczne, radiacyjne)
  oraz środowiska gdzie występuje zagrożenia (woda, gleba, powietrze, żywność) Zespół
  ds. poboru prób pobiera indywidualne zestawy ochronne oraz niezbędny sprzęt
  i wyposażenie do poboru prób.

 4. Pobrane próby zostają przetransportowane środkiem transportu zapewnionym przez Wojewodę do laboratorium WSSE w Olsztynie, bądź innego specjalistycznego laboratorium wymienionego w „Planie na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznej choroby zakaźnej bądź ataku terrorystycznego”.

 5. Z przeprowadzonej akcji protokolant sporządza sprawozdanie. 1. Sekcja d/s oświaty zdrowotnej:

Kierownikiem sekcji jest Radosław Gruss - kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej WSSE
w Olsztynie, tel. służb. 524-83-77, któremu podlegają pracownicy oświaty zdrowotnej.

 • Elżbieta Michalak - tel. służb. 089 524-83-80,

 • Wiesława Korejwo - tel. służb. 089 524-83-85, • rzecznik prasowy WSSE - tel. służb. 524-84-55,oraz pracownicy komórek oświaty zdrowotnej PSSE i GSSE.
Do dyspozycji kierownika sekcji pozostają organizatorzy oświaty zdrowotnej w placówkach
służby zdrowia na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
Ponadto w skład sekcji wchodzą:

 • Przedstawiciel Radia Ewa Zdrojkowska - tel. służb. 089 526-75-86,

 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu PCK Andrzej Karski - tel. służb. 089 527-23-93, 1. Posiadane siły i środki ratownicze

Na dzień 31.03.2009r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie dysponuje następującymi siłami oraz środkami specjalistycznymi:

 • w PIS woj. warmińsko-mazurskiego zatrudnionych jest 807 osób, w tym 214
  w laboratoriach,

 • PIS posiada 23 samochody osobowe (w województwie).


Zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej

 1. Środki ochrony indywidualnej na stanie WSSE:

L.p.

Wyszczególnienie

/Nazwa środka ochrony indywidualnej, model, typ/


Ilość

J.m.

szt/kpl

1

Kombinezon Tychem z osłoną na buty

4

kpl

2

Filtr A2, B2 , E2 , K2, P3

16

szt.

3

Rękawice 5 – cio palcowe

4

par

4

Buty gumowe

2

pary

5

Respirator „ Zephyr 2”

2

kpl

6

Maska „ Panoramasane”

2

szt.

7

Fartuchy Fizelinowe

530

szt.

8

Ochraniacze na buty

2000

kpl.

9

Półmaska filtr. typ P1 1861

1100

szt.

10

Półmaska filtr. typ P3 1873

220

szt.

11

Półmaska 3M. seria 6000

2

szt.

12

Filtr do półmaski

80

szt.

13

Maska pełna 6700 S

4

szt.

14

Kombinezon Mikrogard 2000 plus 7

20

10szt –L;10szt - XL

15

Kombinezon Mikrogard 2500 +

10

XL

16

Rękawice Sol - Vex 37- 676

10

-

17

Rękawice Sol – Vex Premium 37 – 900

2

-

18

Gogle ochronne DIVER AC AF

2

-

19

Kombinezon Mikrogard 2000 plus

20

10szt-L;10szt - XL

20

Gogle ochronne VENTOR PC AF UV

2

-

21

Preparat Parasafe

2 op. / 162g
22

Skinsept Oral

2

l.

23

Skinman

4

l.
 1. Rezerwa preparatów dezynfekcyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Edemiologicznej w Olsztynie w/g stanu na dzień 31.03.2009r..
 1. Chloramina – 80kg.

 2. Wapno chlorowane – 50kg.

 3. Skinsept Oral – 2l.

 4. Skinman – 4l.

 5. Preparat Parasafe – 2 opakowania po 162g.

W przypadkach pojedynczych ognisk epidemicznych dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację wykonują zakłady zajmujące się świadczeniami usług DDD.


W przypadku wystąpienia mnogich ognisk dezynfekcję, wykonuje Państwowa Straż Pożarna lub inne podmioty ustalone i wyznaczone przez Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego pod nadzorem PSSE. Z chwilą zakończenia akcji przeciwepidemicznej zużyte środki dezynfekcyjne będą uzupełnione w ciągu 14 dni. 1. Wykaz środków ochrony indywidualnej będących w dyspozycji laboratorium WSSE
  w Olsztynie.
L.p.

Wyszczególnienie

/Nazwa środka ochrony indywid. model, typ/

Ilość

J.m.

/ szt.,kpl/

Dla kogo przeznaczony

Miejsce
przechowywania


1.

Kombinezon Tyvek - Pro Tech C

39

szt.

Lab.

Lab.

2

Maska całotwarzowa Promask

3

szt.

Lab.

Lab.

3.

Sprzęt ze wspomaganiem powietrza klasy ochronnej Proflow 3

3

szt.

Lab.

Lab.

4.

Filtr klasy PF 10P3 SL ( komplet 3 szt.)

3

szt.

Lab.

Lab. 1. Środki ochrony osobistej wydane dla PSSE woj. warmińsko- mazurskie z magazynu WSSE.
Lp.

Sprzęt ochrony osobistej

Ilość sztuk

1.

fartuch fiselinowy

460 szt.

2.

półmaska P1

460 szt.

3.

półmaska 3M 9332 klasa FWP3F z zaworem

440 szt.

4.

filtr pyłowy 2135 klasy P3 firmy 3 M

288 szt.

5.

półmaska 3M serii 6000 typ 6200

34 szt.

6.

kombinezon pyłoszczelny „TYVEK”

440 szt.

7.

gogle SE 1116

44 szt.

8.

półmaska 3M serii 6000 typ 6300

10 szt.

9.

rękawice „ Sempertip”

440szt. 1. Miejsca obserwacji i hospitalizacji chorych i osób podejrzanych
  o kontakt z czynnikiem biologicznym:

1a).

oddział obserwacyjno – zakaźny
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Giżycku

miejsc

20

1b).

oddział obserwacyjno – zakaźny w Samodzielnym Publicznym

Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Elblągumiejsc

25

1c).

oddział obserwacyjno-zakaźny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

miejsc

23 1. : bip -> epidemia 2009 2011
  bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
  bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
  bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
  bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
  bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
  bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
  bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna