Plan pracy zarządu rod gaje we Wrocławiu na 2014 rokPobieranie 16.49 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar16.49 Kb.
PLAN PRACY ZARZĄDU ROD Gaje we Wrocławiu na 2014 rok


Lp.

Wyszczególnienie

uwagi

1

Zrealizować niewykonane uchwały Walnego Zebrania z roku poprzedniego,

 1. remont, a w razie konieczności wymiana bram na terenie kolonii „Pszczółka”

 2. założyć kraty zabezpieczające wejście do zestawu kontenerowego będącego pomieszczeniem biurem Zarządu ROD „Gaje” oraz świetlicą, oraz podłączyć do niego prąd. Ponadto dokonać wymiany ogrodzenia oddzielające kontener od głównej alejki będącej drogą dojściową do kolejowego zakładu pracy od strony komunikacji miejskiej,

 3. zrealizować budowę dyżurnej studni typu „abisynka” na kolonii „Pszczółka”,

 4. zmodernizować świetlicę w zakresie poprawienia systemu rynnowego i doprowadzeniu wody z ujęcia własnego oraz zamontowaniu hydrofora i spłuczek do odzyskanych i odnowionych po wielu latach dwóch ubikacji na terenie kolonii „Słonecznik”,

 5. rozpocząć remont i wymianę ogrodzenia zewnętrznego ogrodu kolonii „Pszczółka” w miejscach nienadających się już do łatania.

Uzasadnienie tych uchwał zawiera Protokół Wniosków i Uchwał Walnego Zebrania z 2013 r. i Plan Pracy z 2013 r. oraz sprawozdanie Zarządu za 2013r
2

Dokończyć rozpoczęte, lub nadal kontynuować prace uchwalone na walnym zebraniu w ubiegłym roku w zakresie:

 1. z chwilą doprowadzenia energii elektrycznej na terenie kolonii „Pszczółka” rozważyć możliwość zorganizowania monitoringu wokół wagonu i kontenera,

 2. uporządkowania i upiększenia terenu rekreacyjnego obok magazynu i kontenera, włącznie z umożliwieniem pobierania wody i zmianą miejsca na pojemniki na odpady na trenie kolonii „Pszczółka”,

 3. powoływać w zależności od potrzeb Komisje Problemowe,

 4. rozwijanie działalności konkursowej na terenie ROD „Gaje”,

 5. utrzymać dyżur skarbnika, sekretarza i prezesa dla działkowców przed zebraniem zarządu raz w miesiącu, a w okresie letnim wyznaczyć dodatkowe dyżury,

 6. oceniać stan zagospodarowania i estetyki działek. Nagradzać działkowców wyróżniających się zaangażowaniem w pracę społeczną na rzecz ogrodu oraz działkowców dbających o estetykę i zagospodarowanie działek i ich otoczenia,

 7. prowadzić skuteczną walkę z działkowcami łamiącymi zasady współżycia społecznego oraz dbać o bezpieczeństwo w ogrodzie,

 8. propagowanie przez instruktorów na tablicach ogłoszeń i podczas rozmów różnych informacji i propozycji dotyczących uprawiania działki, podnoszenia jej atrakcyjności i zdrowotności,

 9. po dwuletniej konsultacji z działkowcami nowego regulaminu zasad korzystania z ogrodowego wodociągu przedłożyć regulamin Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia,

 10. bieżącej konserwacji urządzeń ogrodowych, wodociągów, studzienek, ogrodzenia zewnętrznego ogrodu, bram wejściowych.

 11. zorganizować tradycyjne już spotkania integracyjne na przełomie sierpnia i września z okazji Dnia Działkowca. Rozważyć także możliwość organizacji innych spotkań integracyjnych np. z seniorami, kobietami itp.,

 12. z posiadanych środków finansowych doposażyć świetlicę ROD Gaje w niezbędne artykuły gospodarstwa domowego.

 13. utrzymanie oraz zmobilizowanie na terenie ogrodu Społecznej Służby Instruktorskiej do realizacji zadań w zakresie zagospodarowania i modernizacji ogrodu oraz działek, upowszechniania wiedzy i nowości ogrodniczych, pomocy użytkownikom działek w zagospodarowaniu i użytkowaniu działek oraz racjonalnej i zdrowej uprawy roślin, zwalczania szkodników, a także ochrony środowiska,

 14. utworzenie Biblioteki Ogrodowej na bazie wydawnictw ogrodniczych na potrzeby instruktorów i użytkowników działek,

 15. oczyszczenie ogrodzenia zewnętrznego z pnących się nasadzeń niszczących swoim ciężarem siatkę ogrodzeniową,

 16. zachęcić do prowadzenia kroniki ogrodu utrwalającej najważniejsze wydarzenia z życia ogrodu,
3

przeprowadzić remont główny świetlicy na terenie kolonii „Lilie”
4

Zakupić komputer z drukarką dla potrzeb zarządu i księgowej. Dotychczas używane są komputery prywatne prezesa i księgowej.
5

Wystąpić do OZ PZD o wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. częściowa wymiana ogrodzenia zewnętrznego na terenie kolonii „Pszczółka”Plan Pracy na 2014 rok realizowany będzie w ramach godzin prac użytecznych na rzecz ogrodu przez poszczególnych użytkowników działek oraz w ramach prac zleconych osobom fizycznym, a w przypadkach koniecznych również firmom zewnętrznym.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna