Plan rozwoju lokalnego dla miasta hrubieszóWPobieranie 1.12 Mb.
Strona1/13
Data08.05.2016
Rozmiar1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA HRUBIESZÓW
Hrubieszów 2004 rokAutorzy opracowania
mgr inż. Anna Majka – Smuszkiewicz

mgr inż. Magdalena Grykałowska

mgr Katarzyna Białek
EKO-GEO Pracownia Geologii I Ochrony Środowiska

Anna Majka - Smuszkiewicz

Adres biura: 20 - 069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 6/1

tel./fax (0 - 81) 532 – 77 - 32; (0 - 81) 532 – 80 - 74

email: info@ekogeo.com.pl, www.ekogeo.com.pl

Spis Treści


1. Istota Planu 6

1.2. Wstęp 6

1.2.1. Zgodność z dokumentami programowymi 8

1.2.2. Zgodność PRL z Narodowym Planem Rozwoju 9

1.2.3. Zgodność z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 9

1.2.4. Zgodność Planu ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego 10

1.3. Procedura formułowania Planu Rozwoju Lokalnego 12

2. Diagnoza miasta 14

2.1.Historia miasta 14

2.2. Lokalizacja miasta 15

2.3. Uwarunkowania wewnętrzne 16

2.3.2. Środowisko przyrodnicze 16

2.3.3. Turystyka 19

2.3.4. Kultura 22

2.3.5. Aktywność sportowa mieszkańców miasta Hrubieszów 23

2.3.6. Edukacja w mieście 23

2.3.7. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 25

2.4. Infrastruktura techniczna 27

2.4.1. Gospodarka ściekowa 28

2.4.2. Zaopatrzenie w wodę 28

2.4.3. Gospodarka odpadami 28

2.4.4. Zaopatrzenie w ciepło 29

2.2.5. Sieć telekomunikacyjna 29

2.2.6. Komunikacja drogowa 30

2.5. Sfera społeczno – gospodarcza 35

2.5.1. Sytuacja demograficzna 35

2.5.2. Stopa bezrobocia 37

2.5.3. Gospodarka 39

2.5.4. PKB województwa lubelskiego 41

3. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze 42

4. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego 46

5. Plan finansowy na lata 2004 - 2013 48

6. System wdrażania 93

7. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 95

7.1. Monitoring 95

7.2. Ocena 96

7.3. Komunikacja społeczna 96


1. Istota Planu

1.2. Wstęp


Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza dla kraju ogromne perspektywy wszechstronnego rozwoju. Uzyskana pomoc strukturalna przyniesie istotny wzrost możliwości rozbudowy infrastruktury oraz likwidacji wieloletnich zapóźnień rozwojowych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Jednym z dokumentów, które określają priorytety i kierunki polityki regionalnej Polski w pierwszym okresie członkostwa jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Program ma w zamierzeniach posłużyć realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. ZPORR realizował będzie oś piątą Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. pn. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów” oraz oś czwartą Podstaw Wsparcia Wspólnoty pn. „Poprawa Warunków dla rozwoju regionalnego, w tym dla rozwoju obszarów wiejskich”. Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską1. Osiągnięcie celu odbywać się będzie poprzez realizację priorytetów i działań Programu.

Możliwość skorzystania ze środków finansowych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację Działania 3.1 pn. „Obszary wiejskie” oraz Działania 3.2 pn. „Obszary podlegające restrukturyzacji” w ramach Priorytetu III ZPORR pn. „Rozwój lokalny”, warunkowana jest posiadaniem przez miasto ubiegające się o środki uchwalonego przez Radę Miasta Planu Rozwoju Lokalnego. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem nadrzędnym, wytyczającym kierunki rozwoju miasta w kontekście absorbcji środków z funduszy unijnych w ramach ZPORR w zakresie objętym w/w działaniami.

Działania 3.1 i 3.2 pozwalają na współfinansowanie przez Unię Europejską projektów inwestycyjnych z zakresu:


 • budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

 • budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody,

 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 • poprawy jakości powietrza,

 • gospodarki odpadami,

 • przeciwdziałania powodziom,

 • budowy lub modernizacji dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym,

 • kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje,

 • budowy lub modernizacji lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej.

Realizacja w/w projektów będzie miała wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzy warunki dla wzrostu zatrudnienia.

Miasto Hrubieszów uprawnione jest do korzystania z pomocy finansowej udzielanej w ramach Działania 3.1 ZPORR (powiat hrubieszowski został wykluczony z listy powiatów spełniających kryteria stawiane „obszarom podlegającym restrukturyzacji”, współfinansowanych w ramach Działania 3.2). Głównym celem działania 3.1 jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców.

Plan Rozwoju Lokalnego skupia wszystkie projekty, jakie w perspektywie okresu programowania 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013 gmina zamierza realizować na swoim terenie zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rozwoju, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Strategii Rozwoju województwa lubelskiego oraz Strategii Rozwoju Gospodarczego powiatu hrubieszowskiego.

W strukturze Planu Rozwoju Lokalnego wstępnie wyodrębnić można dwie części. Pierwsza zawiera diagnozę prospektywną, która jest jednocześnie próbą diagnozy problemów w istniejącym stanie. Druga część formułuje dziedziny rozwojowe oraz listę projektów służących rozwojowi.

Hierarchia realizacji zadań sformułowana została w procesie uspołecznionych konsultacji, w których udział wzięli przedstawiciele lokalni, konsultanci zewnętrzni – firma EKO-GEO oraz władze samorządowe.

Podstawową zasadą postępowania, jaką kierowano się przy pracy nad PRL było uzyskanie akceptacji społecznej dla przyjętych celów i zadań strategicznych. Zasada ta wymagała włączenia się do prac przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących różne środowiska i grupy interesów. Założono, że Plan ma wypracować formy i środki współpracy wszystkich podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta Hrubieszów oraz stymulować spójność między działaniami sektorowo-branżowymi tych podmiotów.

Ostatecznym efektem stworzenia Planu Rozwoju Lokalnego stało się opracowanie listy projektów – zadań realizacyjnych, których wdrożenie daje miastu szansę szybkiego, efektywnego, a nade wszystko zrównoważonego rozwoju.

Wykorzystanie perspektyw, jakie otworzyły się przed Polską w związku z napływem środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych, jest kolejnym zadaniem na drodze integracji europejskiej ale przede wszystkim zobowiązaniem, z którego będą nas rozliczać następne pokolenia.Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje zasięgiem teren miasta Hrubieszów, a czas realizacji zostaje uzależniony od okresów programowania Unii Europejskiej. Przedstawiono zakres rzeczowy i plan finansowy na pierwszy okres programowania, tj. na lata 2004-2006 oraz kolejny okres, tj. lat 2007-2013.1.2.1. Zgodność z dokumentami programowymi


Plan Rozwoju Lokalnego dla miasta Hrubieszów wykazuje zgodność z następującymi dokumentami programowymi:

 1. Na poziomie krajowym:

  • Narodowym Planem Rozwoju,

  • Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

   1. Na poziomie regionalnym:1.2.2. Zgodność PRL z Narodowym Planem Rozwoju


Dziedziny priorytetowe oraz lista projektów określone w Planie Rozwoju Lokalnego są zgodne z Narodowym Planem Rozwoju 2004-2006, który został przyjęty przez Radę Ministrów dn. 14 stycznia 2003 roku. Plan podzielony jest na 5 osi rozwoju.

Jedną z osi NPR jest wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Oś trzecia – „Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju i spójności przestrzennej” w kwestii ochrony środowiska przewiduje się wspieranie inwestycji drogowych, budowy systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, czy inwestycji w infrastrukturę społeczną na poziomie regionalnym i lokalnym komplementarnie do inwestycji na poziomie krajowym.1.2.3. Zgodność z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego


Celem ZPORR jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów. Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów: wiejskich, podlegających restrukturyzacji oraz degradacji społeczno-ekonomicznej, przestrzeni miejskiej, po-przemysłowej i po-wojskowej, o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej. Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu. Zróżnicowanie przestrzenne wyposażenia infrastrukturalnego pomiędzy poszczególnymi województwami oraz w układzie miasto-wieś zdecydowało o przeznaczeniu największego odsetka środków na rozwój i modernizację infrastruktury o znaczeniu regionalnym mającej podstawowe znaczenie dla likwidacji barier infrastrukturalnych i perspektyw rozwojowych regionów.

1.2.4. Zgodność Planu ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego


Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, uchwalona przez Sejmik 14 lipca 2000 r. jest przestawioną w formie dokumentu koncepcją działań zmierzających do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju regionu. Jest ona podstawowym narzędziem programowania rozwoju regionu. Zarząd Województwa Lubelskiego – w ramach ustawowych obowiązków - opracował projekt tego dokumentu, Sejmik natomiast na jego podstawie uchwalił strategię, którą następnie wdrażają podmioty zainteresowane rozwojem regionu. Strategia określa wizję regionu oraz priorytety, cele i zadania jej realizacji.

Za cel generalny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego uznano: • osiąganie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie geograficznego położenia regionu jako platformy współpracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej.

Określone w dokumencie priorytety rozwoju województwa to: 1. tworzenie warunków restrukturyzacji rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,

 2. rozbudowa i modernizacja systemu komunikacyjnego i przejść granicznych,

 3. tworzenie kompleksowych systemów infrastruktury ekonomicznej,

 4. rozwój systemu przygotowania kadr,

 5. poprawa kondycji ekologicznej środowiska,

 6. tworzenie warunków racjonalnej i ekonomicznie efektywnej urbanizacji województwa,

 7. ochrona i pomnażanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla harmonijnego rozwoju społecznego.

Miasto Hrubieszów jako jednostka administracyjna zainteresowana rozwojem województwa lubelskiego przy użyciu narzędzia, jakim jest Plan Rozwoju Lokalnego, wnosi swój wkład w dążenia województwa do zrównoważonego rozwoju.

Analizując zapisy Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego należy stwierdzić, iż projekty zawarte w PRL dla miasta Hrubieszów są zgodne z celami zawartymi w/w Strategii.Rysunek 1. Położenie Województwa Lubelskiego na tle Polski.
Pobieranie 1.12 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna