Plan rozwoju lokalnego Miasta Limanowa na lata 2004-2013 spis treśCIPobieranie 0.82 Mb.
Strona1/11
Data06.05.2016
Rozmiar0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Załącznik

do uchwały Nr XXVII/179/2004

Rady Miasta Limanowa

Z dnia 20 sierpnia 2004


Plan rozwoju lokalnego

Miasta Limanowa

na lata 2004-2013SPIS TREŚCI:

I.Obszar i czas realizacji Planu rozwoju lokalnego 4

II.Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu 5

1. Położenie i powierzchnia 5

2. Ludność 6

3. Środowisko przyrodnicze 7

4. Turystyka, zabytki, sport i wypoczynek 11

5. Zagospodarowanie przestrzenne 15

5.1 Użytkowanie terenu 15

5.2 Infrastruktura techniczna 15

5.2.1 Drogi i koleje 16

5.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa 17

5.2.3 Gospodarka odpadami 18

5.2.4 Energetyka 20

5.2.5 Gazownictwo 20

5.2.6 Łączność 21

5.3 Własność nieruchomości 21

6. Sfera gospodarcza 21

7. Sfera społeczna 26

7.1 Sytuacja demograficzna i społeczna terenu w tym wielkość populacji i jej wiek 26

7.2 Wielkość populacji w wieku produkcyjnym 27

7.3 Poziom wykształcenia i rynek pracy 28

7.4 Rynek pracy, a poziom bezrobocia 29

7.5 Wnioski i identyfikacja problemów 31III. Zadania polegające na poprawie sytuacji na obszarze gminy miejskiej Limanowa 33

IV. Projekty przewidziane do realizacji wg hierarchii ważności oraz okresu realizacji 35

1. Planowane projekty na lata 2004-2006 35

2. Planowane rodzaje projektów na lata 2007-2013 40

V. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi
na terenie gminy/ powiatu/ województwa/ kraju 41

1. Powiązanie projektów z celami dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta Limanowa 41

2. Powiązanie projektów z działaniami realizowanymi na terenie powiatu/ województwa/ kraju. 41

3. Powiązanie projektów z działaniami realizowanymi na terenie gminy 42VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego 44

VII. Plan finansowy na lata 2004 – 2006 51

1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2004 – 2006 51VIII. Wdrażanie planu rozwoju lokalnego gminy miejskiej Limanowa na lata 2004 – 2013 54

IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społeczej 55

1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 55

1.1 Monitoring rzeczowy 55

1.2 Monitoring finansowy 56

1.3 Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 56

1.4 Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego 57  1. Obszar i czas realizacji Planu rozwoju lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną gminy, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.


Plan Rozwoju Lokalnego realizowany będzie na obszarze Gminy Miejskiej Limanowa
w latach 2004-2013.

Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedził proces konsultacji. Projekt był przedmiotem dyskusji komisji Rady Miasta Limanowa.


Według ZPORR warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania w ramach Działania 3.1 oraz 3.2 jest załączenie do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy. W planie tym powinny być ujęte projekty/zadania, o dofinansowanie których ubiega się gmina.
Plan Rozwoju Lokalnego – jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. Służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego, regionalnego. Obejmuje on analizę i diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju miasta, opis planowanych zadań inwestycyjnych i plan finansowy na lata 2004-2006 obligatoryjnie, oraz fakultatywnie na lata 2007 – 2013.
Przygotowany dokument jest dokumentem kroczącym. Zakłada się jego cykliczny monitoring i ocenę realizowanych zadań inwestycyjnych przynajmniej raz w roku.

  1. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu

1. Położenie i powierzchnia


Miasto Limanowa położone jest w środkowej części województwa małopolskiego, wschodniej części powiatu limanowskiego, w wąskiej kotlinie górskiej, otoczonej ze wszystkich stron szczytami i wzgórzami należącymi do Beskidu Wyspowego. Miasto leży na 49o 42` szerokości geograficznej północnej oraz na 20o 25` długości geograficznej wschodniej. Centrum miasta położone jest na wysokości 400m n.p.m.. Nad zabudową miasta od strony północno-wschodniej góruje lesisty szczyt Łysej Góry (785m n.p.m.).

Od północy, wschodu i południa Limanowa graniczy z gminą Limanowa, od zachodu z gminami Tymbark i Słopnice.
Rys. 1. Położenie miasta Limanowa w powiecie limanowskim

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego


Miasto Limanowa zajmuje powierzchnię 19 km2 i jest drugim pod względem powierzchni miastem w powiecie limanowskim. Biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię powiatu limanowskiego, udział miasta wynosi 2%, co przedstawia rysunek 2.

Tabela 1. Powierzchnia miasta Limanowa.L.p.

Wyszczególnienie

Powierzchnia

[ha]

[km2]

1

Powiat Limanowski

95 196

952

2

Miasto Limanowa

1 864

19

Źródło: Bank danych regionalnych (http:/www.stat.gov.pl)

Rysunek 2. Procentowy udział powierzchni miasta limanowa w ogólnej powierzchni powiatu limanowskiego

Źródło: „Profil społeczno-gospodarczy powiatu limanowskiego” opracowanie CDS, Kraków 2003
Pobieranie 0.82 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna