Plan rozwoju lokalnegoPobieranie 0.79 Mb.
Strona1/10
Data03.05.2016
Rozmiar0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


GMINA KAMIEŃ POMORSKI

Ul. Stary Rynek 1

Kamień Pomorski


PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

NA LATA 2004 – 2006

Kamień Pomorski

2004


PLAN ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2004-2006


- SPIS TREŚCI -


 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 4

1.1. Podstawa prawna i formalna opracowania planu 4

1.2. Cel i zakres opracowania 5
 1. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W GMINIE

KAMIEŃ POMORSKI - ANALIZA 8

2.1. Położenie geograficzne gminy 8

2.2. Strefa społeczna 11

2.2.1. Sytuacja demograficzna i społeczna gminy 11

2.2.2. Rynek pracy 17

2.2.3. Bezrobocie 21

2.2.4. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa 23
2.3. Środowisko przyrodnicze 24

2.4. Turystyka 29

2.5. Infrastruktura techniczna 29

2.5.1. Komunikacja, transport 29

2.5.2. Gospodarka wodno-ściekowa 30

2.5.3. Gospodarka odpadami 34


3. KIERUNKI I ZADANIA DO REALIZACJI W GMINIE 35

3.1. Elementy rozwoju 35

3.2. Identyfikacja problemów gminy 36

3.3. Strefa środowiska przyrodniczego, krajobraz 37

3.4. Zagospodarowanie terenu 41

3.5. Gospodarka 42

3.5.1. Rolnictwo 42

3.5.2. Rybactwo 43

3.5.3. Przemysł, usługi nieuciążliwe 44

3.5.4. Port 44


3.6. Turystyka 44

3.7. Infrastruktura techniczna 46

3.7.1. Drogi 46

3.7.2. Zaopatrzenie w wodę 47

3.7.3. Odprowadzanie ścieków 47

3.7.4. Elektroenergetyka 48

3.7.5. Gazownictwo 49

3.7.6. Ciepłownictwo 49


3.8. Warunki bytowe i jakości życia mieszkańców

3.9. Podsumowanie 50


4. REALIZACJA ZADAŃ i PROJEKTÓW 52

4.1. Identyfikacja zadań strategicznych 52

4.2. Lista zadań według hierarchii ważności 56

4.3. Program realizacji zadań w latach 2004 - 2006 56

4.3.1. Zadania do realizacji w latach 2004-2006 57

4.3.2. Zadania do realizacji w latach 2007-2015 59


5. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI

NA TERENIE GMINY KAMIEŃ POMORSKI, POWIATU KAMIEŃSKIEGO

i WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 67
6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

I PLAN FINANSOWY 70

6.1. Wskaźniki Planu Rozwoju Lokalnego 70

6.2. Plan finansowy na lata 2004-2006 72

7. SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMINIKACJI

SPOŁECZNEJ 74

7.1. System wdrażania 74

7.2. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 75

7.3. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 76

7.4. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego 76
1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

1.1. Podstawa prawna i formalna opracowania planu

1.2. Cel i zakres opracowania  1. Podstawa prawna i forma opracowania planu

Plan Rozwoju Lokalnego został sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Ogólnym Podręczniku Wdrażania” opracowanym dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz dokumentu pn. Uzupełnienie ZPORR, wdrażającym strategię i priorytety programu, szczegółowe informacje na temat działań, ich celów, sposobów ich realizacji, opisów kryteriów wyboru projektów, typów beneficjentów, stanowiącego jeden z instrumentów jego realizacji.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju i Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework) na lata 2004-2006 (NPR/CSR) – dokumentów przyjętych przez Komisję Europejską w uzgodnieniu z rządem polskim zawierającym strategię i priorytety działań i ich cele szczegółowe, współfinansowanym z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Program ten rozwija cele Narodowego Planu Rozwoju, przygotowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule 18 Rozporządzenia Rady UE nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999r. (1260/99/WE), wprowadzającego ogólne przepisy funduszy strukturalnych, określającego priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.

W oparciu o analizę cech społeczno-gospodarczych w kraju oraz w kontekście polityki spójności społeczno-ekonomicznej całej Wspólnoty, sformułowane zostały cele i strategie zmierzające do ich osiągnięcia.

Przedstawione w planie wybory strategiczne są zgodne z kierunkami określonymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (NSRR) . Cele strategiczne będą realizowane poprzez szereg działań, zmierzających do rozwijania konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy, przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Realizacja ZPORR ma przyczynić się przede wszystkim do osiągnięcia celu polegającego na wspieraniu rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów opóźnionych w rozwoju oraz gospodarczego i społecznego przekształcenia obszarów z trudnościami strukturalnymi.

Proponowane w ramach programu kierunki interwencji i działania wynikają z kierunków i wstępnej oceny efektywności interwencji o charakterze regionalnym, podejmowanej w latach 2000-2003 w ramach realizacji Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju (WNPR), w szczególności - programu rozwoju regionalnego Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare SSG) i programu współpracy przygranicznej Phare-Crossborder, a także kontraktów wojewódzkich realizowanych w latach 2001-2003 na podstawie Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

ZPORR został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) w ścisłej współpracy z samorządami wszystkich województw. Proponowane cele, priorytety i działania obejmują terytorium całego kraju, jednakże wielkość środków finansowych przeznaczona na ich realizację jest zróżnicowana przestrzennie i zależy od sytuacji i struktury społeczno-gospodarczej województw, realizowanej strategii rozwoju oraz zdolności absorpcji wynikających ze stopnia przygotowania projektów.

Podział środków strukturalnych zaangażowanych w realizację poszczególnych programów odzwierciedla stopień ich ważności dla budowania podstaw wzrostu konkurencyjności i spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z krajami i regionami Unii Europejskiej oraz uwzględnia faktyczne możliwości absorpcyjne.

Zasady wdrażania programu opierają się na regulacjach Funduszy Strukturalnych UE oraz na krajowych regulacjach dotyczących finansów publicznych, pomocy publicznej i podziału odpowiedzialności w prowadzeniu i realizacji polityki regionalnego pomiędzy rządem a samorządami terytorialnymi
1.2. Cel i zakres opracowania Planu Rozwoju Lokalnego
W celu unormowania procesu wieloletniego planowania rozwoju gminy Kamień Pomorski przystąpiono do procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego. Procedura przygotowania PRL jak i sam dokument jest instrumentem organizującym system określenia potrzeb inwestycyjnych, ich uzasadnienie i kwalifikację do realizacji w sposób określony w dokumencie pn. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który jest dokumentem regulującym sposób realizowania wydatków z funduszy strukturalnych. Proponowana procedura Planu jest zgodna z zaleceniami ZPORR. Jej głównym przesłaniem jest przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego w taki sposób, by w procesie wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności włączyć jak najszersze spektrum odbiorców działań, realizowanych przez wsparciu w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dokument ten tworzony jest przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych i stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Potrzeba opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z kilku przesłanek. Najważniejszą z nich jest konieczność zaprogramowania skoordynowanych działań, które w określonej przestrzeni, czasie i sytuacji społeczno-politycznej, uwzględniając środki jakimi dysponuje społeczność gminy oraz możliwe do uruchomienia regionalne zasoby, dadzą oczekiwane efekty. Na zasoby regionalne składają się zasoby materialne, tj. uwarunkowania fizjograficzne (przyrodnicze), zasoby naturalne, położenie geograficzne, istniejąca infrastruktura techniczna, komunikacyjna i społeczna oraz zasoby niematerialne, czyli ludzka wiedza, dynamizm i przedsiębiorczość. Wychodząc z tych przesłanek PRL ma się przyczyniać do zwiększenia konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej. PRL ma stanowić z jednej strony program działania, formułujący cele strategiczne władz lokalnych, z drugiej zaś ma stać się formalną podstawą, umożliwiającą ubieganie się o środki wsparcia z budżetu państwa, jak i o środki pomocowe Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.

Najogólniej rzecz biorąc Plan Rozwoju Lokalnego:


 • formułuje cele strategiczne gminy na lata 2004-2006 i określa sposoby ich realizacji, korzystając ze wsparcia finansowego z UE

 • ustala hierarchię tych celów

 • ulega aktualizacji i jest korygowany

 • ma charakter partnerski (społeczny)

Bezpośrednim celem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kamień Pomorski jest zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządu lokalnego, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem działań, uwzględniając przy tym przyjęta hierarchię zadań. Plan ma służyć koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania. Plan Rozwoju Lokalnego będzie realizowany w wieloletniej perspektywie czasowej, co pozwoli samorządowi Gminy Kamień Pomorski na wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych również w kolejnych okresach programowania. Zgodnie z przyjętymi założeniami dokument ten będzie monitorowany przez partnerów społecznych i podlegał będzie okresowej aktualizacji.

Zakres Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kamień Pomorski uwzględnia: 1. Strategia Rozwoju Gminy Kamień Pomorski

 2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Kamień Pomorski

 3. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Kamień Pomorski

 4. Budżet gminy na rok 2004

 5. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego


Zakres opracowania Planu Rozwoju Lokalnego opiera się na:

 1. diagnozowania stanu istniejącego

 2. budowaniu prognoz

 3. identyfikacji problemów, oraz wynikających z uwarunkowań zewnętrznych szans i zagrożeń

Rzetelna diagnoza istniejącego stanu gminy warunkuje poprawność określenie celów strategicznych w sferze gospodarczej i społecznej oraz wyodrębnienia pakietu zadań niezbędnych do realizacji.


Zakres Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje:

 1. Obszar i czas realizacji PRL

 2. Aktualną sytuację społeczno-gospodarczą (uwarunkowania wewnętrzne), identyfikację problemów

 3. Wykaz kierunków i zadań w Gminie Kamień Pomorski

 4. Wykaz zadań i projektów przyjętych do realizacji

 5. Powiązania projektów z innymi działaniami

 6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć PRL

 7. System wdrażania, monitoring, komunikacja społeczna


2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU
2.1. Położenie geograficzne gminy

2.2. Sfera społeczna

2.2.1. Sytuacja demograficzna i społeczna gminy

2.2.2. Rynek pracy

2.2.3. Bezrobocie

2.2.4. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa

2.3. Środowiska przyrodnicze

2.4. Turystka

2.5. Infrastruktura techniczna

2.5.1. Komunikacja, transport

2.5.2. Gospodarka ściekowa

2.5.3. Gospodarka odpadami

2.1. Położenie, powierzchnia
Gmina Kamień Pomorski położona jest w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w pasie nadmorskim.

Ze względu na podział administracyjny gmina przynależy do województwa zachodniopomorskiego. Sąsiaduje z gminami: Wolin (od zachodu), Golczewo (od południa), Świerzno (od wschodu) i Dziwnów (od północy). Odległość dzieląca Kamień Pomorski od Szczecina - stolicy województwa wynosi 90 km. Kamień Pomorski położony jest w pasie nadmorskim, jednak gmina nie ma bezpośredniego dostępu do Bałtyku; odległość miasta do morza wynosi 6 km.


Miasto Kamień Pomorski – stolica powiatu ziemskiego, jest ośrodkiem subregionalnym i ponadgminnym zapewniającym obsługę dla całego obszaru. Posiada ono status uzdrowiska, co czyni go obszarem szczególnie chronionym. Ze względu na swe położenie jest głównym ośrodkiem administracyjnym ludności żyjącej w rejonie Zalewu Kamieńskiego, rzeki Dziwny, Świńca z Niemicą i Wołczenicy z Grzybnicą.

W skład gminy miejsko-wiejskiej wchodzi miasto Kamień Pomorski oraz 21 następujących sołectw:

Benice, Buszęcin, Chrząstowo, Chrząszczewo, Dusin, Grabowo, Grębowo, Górki Pomorskie, Jarszewo, Jarzysław, Kukułowo, Połchowo, Rekowo, Rozwarowo, Rzewnowo, Skarchowo, Stawno, Strzeżewo, Szumiąca, Trzebieszewo, Wrzosowo.

Powierzchnia gminy Kamień Pomorski wynosi 208,57 km2, co stanowi 0,009% powierzchni regionu zachodniopomorskiego (strukturę powierzchni gminy przedstawia tabela nr 1).

Wg danych ewidencyjnych, powierzchnia miasta Kamień Pomorski wynosi 1.075 ha.

W strukturze użytków gruntowych przeważają użytki rolne, które stanowią 45,77 % powierzchni ogólnej, co daje 492 ha.

Drugą pozycję stanowią tereny zabudowane, zajmujące 190 ha, co stanowi 17,67 % powierzchni ogólnej, a następnie wody płynące 189 ha, stanowiące 17,58 % całkowitej powierzchni.

Struktura użytków gruntowych cechuje się:

- słabym wykorzystaniem terenów, wzdłuż brzegów otwartych wód, dla funkcji turystycznej i portowej,

- małą ilością terenów zielonych, w odniesieniu do uzdrowiskowego charakteru miasta,

- małą ilością terenów komunikacyjnych w stosunku do zabudowy.
Wg danych ewidencyjnych, powierzchnia gminy Kamień Pomorski (bez miasta), wynosi 19.782 ha.

W strukturze użytków gruntowych przeważają użytki rolne, które stanowią 66,47 % powierzchni ogólnej, co daje 13.150 ha.

Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, zajmujące powierzchnię 9.542 ha (48,23 %), a pozostałe tereny - to łąki (11,62 %) oraz niewielki areał pastwisk i sadów (6,36 %).

Drugą pozycją wśród użytków gruntowych zajmują grunty pod wodami (2.407 ha) oraz lasy i zadrzewienia (2.231 ha), stanowiące 11,28 % powierzchni całego obszaru.

GMINA


MIASTO

L.p.

Wyszczególnienie

Pow.

[ha]

Udział

[%]

Pow.

[ha]

Udział

[%]

1.

UŻYTKI ROLNE – razem

13150

66,47

492

45,77
Grunty orne

9542

48,23

311

28,93
Sady

52

0,26

2

0,19
Łąki

2298

11,62

156

14,51
Pastwiska

1258

6,36

23

2,14

2.

LASY

2231

11,28

19

1,77
Lasy

2048

10,35

15

1,39
Zadrzewienia

183

0,93

4

0,37
3.

WODY

2407

12,17

189

17,58
Morskie wewnętrzne

2236

11,30

155

14,42
Śródlądowe płynące

162

0,82

34

3,16
Śródlądowe stojące

9

0,05

0

0

4.

DROGI

516

2,61

80

7,44

5.

KOLEJE

24

0,12

10

0,93

6.

TERENY ZURBANIZOWANE

295

1,49

190

17,67
Grunty rolne zabudowane

275

1,39

8

0,74
Tereny mieszkaniowe

1

0,005

47

4,37
Tereny przemysłowe

1

0,005

72

6,69
Tereny niezabudowane

4

0,02

22

2,04
Tereny rekreacyjne

14

0,07

41

3,81

7.

NIEUŻYTKI

958

4,84

86

8,00

8.

POZOSTAŁE

201

1,02

9

0,84
OGÓŁEM

19782

100.00

1075

100.00


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna