Plan rozwoju wsi kamionkaPobieranie 106.55 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar106.55 Kb.PLAN ROZWOJU

WSI KAMIONKA

na lata 2006 - 2013

Kamionka, luty 2006r.Wprowadzenie

Dokument niniejszy opracowany został zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, Dz. U. Nr 284 poz. 2846.

Plan ten zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację jej zasobów, planowane kierunki rozwoju, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości oraz harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Dzięki temu stanowić ma podstawę podejmowania działań rozwojowych, nie koniecznie związanych tylko z założeniami w/w Sektorowego Programu Operacyjnego.

Cele i kierunki rozwoju wsi Kamionka nakreślone w tym Planie zbieżne są celami Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO ROL). Plan rozwoju wsi Kamionka wykracza jednak znacznie poza horyzont czasowy SPO ROL, ponieważ czas jego wdrażania obejmuje lata 2006-2013. Oznacza to, że obejmuje swym zasięgiem cały kolejny okres programowania Unii Europejskiej (2007-2013). Ponadto Plan ten jest próbą kompleksowego spojrzenia na rozwój Kamionki, nie tylko w zakresie zadań, jakie przewiduje działanie 2.3 SPO ROL, czy nawet cały ten program. W planie tym zidentyfikowane zostały zasoby tej miejscowości, dokonano oceny mocnych i słabych stron, jej szans rozwojowych i zagrożeń. Plan niniejszy stara się odpowiedzieć na pytania: Jak jest? Jak być powinno? Jak to osiągnąć?

Celem nadrzędnym, który przyświeca wizji dalszego rozwoju Kamionki jest zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój tej miejscowości. Zrównoważony rozwój oznacza prowadzenie działań rozwojowych w sposób zapewniający trwałość struktur społecznych, gospodarczych i kulturowych. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich takich jak wieś Kamionka wiąże się z koncepcją wielofunkcyjności, polegającą na promowaniu rozwoju funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich, kształtowaniem warunków różnorodnej działalności ekonomicznej, utrzymaniem wartości krajobrazowych i przyrodniczych, zachowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego, rozwojem funkcji społecznych i kulturalnych oraz rozwojem infrastruktury społecznej i technicznej. Zrównoważony rozwój zwiększyć ma atrakcyjność Kamionki, jako miejsca życia i pracy, przyczynić się do redukcji bezrobocia oraz wpływać na kształtowanie produkcji rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska i zachowania krajobrazu.

Kierowanie się niniejszym Planem pozwoli na koncentrację środków na działaniach priorytetowych, zmierzających do jasno określonego celu. Umożliwi postępowanie zgodnie z określonym harmonogramem i przyjętą hierarchią zadań. Plan ten ma służyć koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania. Będzie też jasną deklaracją mieszkańców Kamionki w stosunku do władz gminy Pątnów i instytucji udzielających wsparcia ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych, w której mieszkańcy swoimi głosami zdecydują o kierunkach rozwoju swojej miejscowości i realizacji swoich życiowych potrzeb.

Plan rozwoju wsi Kamionka powstał przy dużym zaangażowaniu mieszkańców tej miejscowości, a zwłaszcza Radnego Rady Gminy, Sołtysa i Rady Sołeckiej, a także wsparciu Wójta oraz Urzędu Gminy Pątnów.

Podstawą opracowania Planu rozwoju wsi Kamionka była „Strategia rozwoju Gminy Pątnów”, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pątnów, a także Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami w Gminie Pątnów oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pątnów na lata 2006-2013.

Zgodnie z zalecaną metodologią odstąpiono od obszernych i wysoce abstrakcyjnych zapisów dot. formułowania celów i priorytetów zmierzających do realizacji wizji rozwoju. Zrezygnowano również z budowy rozbudowanych „drzew celów”, na rzecz „konkretnego ujęcia zadaniowego”. Taka forma Planu uczynić ma ten dokument bardziej przystępnym i łatwiejszym do monitorowania oraz oceny jego realizacji.

Przedsięwzięcia przewidziane w Planie do realizacji ujęte są w większości hasłowo bez szczegółowych aspektów ich realizacji. Nie są tu skwantyfikowane wielkości materiałów, nie są określone technologie lub metody, jakie będą zastosowane do realizacji, a planowane nakłady podane są w wielkości szacunkowej bez rozbicia na poszczególne elementy przedsięwzięcia. Dane te ustalane będą na etapie bezpośredniego przygotowywania przedsięwzięcia do realizacji. Do ich określenia posłużą stosowne opracowania: dokumentacja techniczno-kosztorysowa, studia wykonalności, audyty, lub szczegółowe opisy projektów.

W tym celu Plan wzbogacany będzie o Karty Realizacji Przedsięwzięcia zawierające w/w dane.


CHARAKTERYSTYKA KAMIONKI

Wieś Kamionka leży w północno-zachodniej części Gminy Pątnów. Jest jednym z 12 sołectw tej gminy.

Kamionka leżą poza terenem Załęczańskiego Parku Krajobazowego (i jego otuliny), który to zajmuje 47,1% powierzchni gminy.

Zwarta zabudowa Kamionki skupiona jest wzdłuż gminnej i drogi powiatowej, które to łączą się bezpośrednio z drogą krajową nr 43 Wieluń - Częstochowa. Droga krajowa rozdziela wieś na dwie części. Dlatego też Kamionka posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne, z bezpośrednim dostępem do dróg powiatowych i dróg krajowych. Kamionka oddalona jest o ok. 3 km od siedziby gminy Pątnowa i ok. 4 km od siedziby powiatu Wielunia. Bliskość Wielunia jako jednego z najważniejszych w województwie łódzkim węzła komunikacyjnego i prężnego ośrodka gospodarczego, a także administracyjno-edukacyjnego sprawia, że mieszkańcy Kamionki mają ułatwiony dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych), a także do różnego rodzaju usług edukacyjnych, administracyjnych i gospodarczych.


ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Kamionka leży na Wyżynie Wieluńskiej, której geologiczna historia wiąże się z okresem jurajskim.

Większość terenów Gminy Pątnów charakteryzuje się dużymi różnicami wysokości. Obszar Kamionki leży na obszarze o stosunkowo małych różnicach zniesień .

Wschodnie krańce zabudowy przylegaja do lasu ciągnącego się w kierunku rzeki Warty. Środowisko naturalne charakteryzuje się niskim stopniem zanieczyszczenia, jednak nie posiada też wyjątkowych walorów mogących stanowić swoisty atut tej miejscowości, np. w zakresie turystyki, czy agroturystyki. Brak również na terenie Kamionki pomników przyrody i innych form ochrony przyrody i krajobrazu.

ŚRODOWISKO KULTUROWE


Wieś Kamionka znana jest w źródłach historycznych od 1357 r., - stanowiła niegdyś własność arcybiskupią. Pozostałością świadczącą o dziejach miejscowości są ruiny murowanego dworu kapituły gnieźnieńskiej z 1. poł. XVI w., prawdopodobnie fundacji Mikołaja Dzierzgowskiego. Budowla piętrowa na planie prostokąta bez dekoracji architektonicznych, jedyną dekorację stanowi wyryty w tynku elewacji południowej zegar słoneczny – obecnie własność prywatna wymagająca prac odtworzeniowych.

Kamionka leży w obrębie Ziemi Wieluńskiej stanowiącej historyczną, administracyjną i kulturową tożsamość. Mieszkańcy Kamionki identyfikują się z Ziemią Wieluńską i kulturą Ziemi Wieluńskiej.


Mieszkańcy, organizacje społeczne, instytucje
Liczba ludności Kamionki wg. danych Urzędu Gminy w Pątnowie wynosi obecnie 583 osoby. W większości są to rolnicy, utrzymujący się z pracy we własnych gospodarstwach rolnych. Część mieszkańców dojeżdża do pracy do pobliskiego Wielunia lub innych miejscowości, niewielka grupa prowadzi własną pozarolniczą działalność produkcyjną.

W Kamionce działalność prowadzą: • Społeczna Katolicka Szkoła Podstawowa (klasy 0-3) i Przedszkole – łącznie dla ok. 20 dzieci

 • Kościół filialny – Parafia w Rudzie

 • Koło Gospodyń Wiejskich

 • Ochotnicza Straż Pożarna – wyposażona w ciężarowy samochód ratowniczo-gaśniczyGospodarkaPodmioty gospodarczeGospodarstwa

powyżej 1 ha


Gospodarstwa

poniżej 1 haGospodarstwa agroturystyczne0


* wg stanu na – dane U.G. Pątnów
Podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Gospodarstwa gospodarują na zróżnicowanej jakości glebach. W ok. 50% są to gleby III i iV klasy bonitacji, kolejne 50% stanowią gleby V i VI klasy. Większość gospodarstw posiada poniżej 15 ha użytków rolnych i zajmuje się hodowlą trzody chlewnej. Zaledwie 2 mają nieznacznie powyżej 15 ha i specjalizują się w produkcji mleka.

Na terenie wsi działa 1 sklep spożywczy. Inne działające podmioty gospodarcze to jednoosobowe lub rodzinne zakłady gł. usługowe, z wyjątkiem zakładu elektromechanicznego i wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w Kamionce, a należącej do przedsiębiorstwa drogowego z Wielunia. Są to zakłady oferujące niewielką liczbę miejsc pracy dla pracowników najemnych.


Infrastruktura, obiekty
Wieś jest w całości zwodociągowana i stelefonizowana (dostęp do łączy Telekomunikacji Polskiej i Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej). Teren Kamionki objęty w całości zasięgiem telefonii komórkowych ERA GSM, PLUS GSM, IDEA GSM. Mieszkańcy mają dostęp do Internetu – łącza typu NEOSTRADA TP lub łącza Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Brak jest kanalizacji sanitarnej lub innego rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Są one odprowadzane do indywidualnych zbiorników, z których wywożone są do oczyszczalni ścieków w Wieluniu, a także wywożone na pola i odprowadzane do lokalnych cieków wodnych.

Wieś posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg asfaltowych. Brakuje chodników, brak parkingu przy kościele.

Wieś nie posiada świetlicy, na cele kulturalne i organizacje imprez okolicznościowych wykorzystywany jest Dom Strażaka.
Nasze mocne i słabe strony. Szanse i zagrożenia

Analiza SWOT


Mocne strony:
 • dobre gleby

 • czyste powietrze

 • brak uciążliwego przemysłu

 • indywidualne rolnictwo o znacznym rozproszeniu – co sprzyja zachowaniu naturalnego krajobrazu

 • szkoła podstawowa

 • pszedszkole

 • infrastruktura: wodociąg, telefony stacjonarne, zasięg tel. komórkowych, drogi gminne

 • położenie przy drodze krajowej

 • droga powiatowa, dobra sieć dróg gminnych


Słabe strony:
 • ucieczka ludzi młodych, dobrze wykształconych

 • mała liczba podmiotów gospodarczych

 • mała liczba pozarolniczych miejsc pracy

 • mała aktywność gospodarcza mieszkańców

 • brak obiektów gastronomicznych dla mieszkańców, turystów i przejeżdżających drogami krajowymi

 • brak świetlicy – centrum kulturalnego

 • mała aktywność mieszkańców

 • nieuregulowana gospodarka ściekami

Szanse:

Zagrożenia

 • rozwój rolnictwa

 • możliwość uzyskania wsparcia na zrównoważony rozwój terenów wiejskich

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców

 • odradzanie się aktywności społecznej mieszkańców

 • rozwój sektora usług

 • nowe możliwości pracy i prowadzenia działalności gosp. z wykorzystaniem Internetu i innych form nowoczesnej komunikacji

 • bliskość Wielunia – prężnego ośrodka społeczno-gospodarczego
 • skomplikowane procedury i trudne do spełnienia warunki umożliwiające pozyskanie środków Unii Europejskiej na inwestycje w gospodarstwach

 • ubożenie społeczeństwa

 • słaby wzrost gospodarczy w skali kraju


KIERUNKI ROZWOJU
Dalszy rozwój Kamionki powinien przebiegać jednocześnie w trzech kierunkach:

1. Rozwój nowoczesnego rolnictwa

Źródłem dochodów dla wielu mieszkańców w przyszłości będzie nadal rolnictwo. Mimo, że liczba gospodarstw może ulec zmniejszeniu - na rzecz mniejszej ilości gospodarstw większych, to jednak w okresie, którego plan ten dotyczy rolnictwo nadal pozostanie głównym źródłem utrzymania dla wielu rodzin. Dobra jakość gleb, możliwość uzyskania wsparcia finansowego na inwestycje w rolnictwie oraz położenie na obszarze o bogatych tradycjach rolniczych i dobrze rozwiniętym rynku zbytu płodów rolnych mogą stanowić podstawę rozwoju tej gałęzi gospodarki i stymulować rozwój miejscowości.
2. Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej

Kamionka leży poza granicami Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i poza jego otuliną. Stąd też nie ma ograniczeń w zakresie różnorodnej działalności gospodarczej, z wyjątkiem wyjątkowo uciążliwej, która może negatywnie wpływać na obszar Parku i obszar Natura 2000 w „Załęczańskim Łuku Warty”. Dogodne położenie komunikacyjne i dostęp do podstawowej infrastruktury sprzyjają podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Podejmowanie takiej działalności przez mieszkańców Kamionki pozwoli zlikwidować już obecnie niewysokie bezrobocie i podnieść poziom dochodów mieszkańców. Działalność taka stanowić powinna podstawowe źródło dochodu jak i dodatkowe w przypadku podejmowania jej przez rolników i członków rodzin rolniczych. Ważnym czynnikiem stymulującym dalszy rozwój powinna być bliskość Wielunia i dostęp do drogi krajowej.


3. Poprawa warunków życia, integracja mieszkańców i kultywowanie miejscowych tradycji.

Z racji swych obecnych walorów i dużych możliwości rozwojowych Kamionka może stać się miejscowością, która rozwijać się będzie w sposób harmonijny, oferując atrakcyjne warunki życia wszystkim swym mieszkańcom. Podniesienie standardów życia postrzegane być musi jako cel bezpośredni, a także warunek wzmocnienia funkcji ekonomicznych i społecznych wsi. W tym celu w Kamionce mieszkańcy muszą mieć dostęp do wszelkich niezbędnych usług, mediów oraz infrastruktury technicznej, społecznej i kulturalnej. Stworzy to odpowiednie warunki do pracy, rozwoju intelektualnego, aktywnego wypoczynku i umożliwi odpowiednie warunki rozwoju dzieci i młodzieży. Ponadto kontakt z tradycjami lokalnymi, ich kultywowanie oraz wszelkie inne pozytywne przejawy działalności służyć będą integracji mieszkańców i zachowaniu lokalnej specyfiki miejscowości. Z racji niewielkiej odległości od Wielunia wielu mieszkańców tam własnie podejmować będzie pracę, a Kamionka będzie miejscem zamieszkania i powinna oferować warunki ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego.


CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA
I. Co wieś wyróżnia?
A. Analiza - co jest?
- Szkoła Podstawowa

- Przedszkole

- boisko sportowe

- kościół,

- Dom Strażaka
B. Diagnoza - jak jest?

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole prowadzona przez Zrzeszenie Szkół Katolickich z siedzibą w Czestochowie. Rocznie uczęszcza tu ok. 20 dzieci. Placówki te znajdują się w starym drewnianym budynku, bez sali gimnastycznej. Do zajęć wychowania fizycznego wykorzystywane jest boisko o nawierzchni gruntowej nie wyposażone w nie zbędną infrastrukturę oraz sala Domu Strażaka

- Kościół filialny Parafii w Rudzie – nowoczesny, murowany z białej cegły. Brak parkingu przy kościele.

- Dom Strażaka – obiekt obejmuje garaż dla samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce, salę – wykorzystywaną do organizacji imprez okolicznościowych (wesela, stypy itp.). Obiekt wymaga kompleksowej modernizacji, zwłaszcza wymiany więźby i porycia dachowego.


C. Prognoza - jak ma być?
- budynek szkoły umożliwiać powinien kształcenie z zachowaniem właściwych warunków sanitarnych,

- boisko sportowe powinno być odpowiednio przygotowane i umożliwiać dzieciom, młodzieży i innym zainteresowanym czynne spędzanie czasu wolnego,

- Przy kościele zorganizowany być powinien parking dla samochodów,

- Dom Strażaka powinien być poddany modernizacji, wymieniony powinien być dach.


D. Projekty - co trzeba zrobić?
1. Modernizacja boiska przy szkole.

2. Budowa boiska na gruncie stanowiącym własność Gminy Pątnów.

3. Budowa parkingu przy kościele.

4. Momodernizacja Domu Strażaka.

5. Montaż nowej tablicy lub słupa ogłoszeniowego
II. Jakie wieś pełni funkcje?

A. Analiza – co jest?
- funkcje mieszkaniowe

- funkcje rolnicze


B. Diagnoza – jak jest?
Wieś zapewnia mieszkańcom realizacje podstawowych potrzeb w niepełnym wymiarze. Mieszkańcy mają dostęp do edukacji na poziomie przedszkolnym i podstawowym, brak jest obiektów sportowych, na których można w sposób aktywny spędzać czas wolny. Lokalizacja w Kamionce kościoła sprawia, że mieszkańcy nie muszą dojeżdżać do kościoła parafialnego w Rudzie oddalonym o ok. 5km. Mają także możliwość czynnego udziału w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Brak innych niż OSP prężnie działających organizacji społecznych zespołów, twórców, artystów ludowych.
C. Prognoza – jak ma być?
Utrzymane i rozwijane powinny być obecne funkcje. Ponadto wieś powinna pełnić funkcje usługowo-rzemieślnicze, zapewniać możliwość wszechstronnego rozwoju swoim mieszkańcom poprzez dostęp do infrastruktury, do aktywnych form spędzania czasu wolnego. Powinna też zachowywać i upowszechniać tradycję, zwyczaje i koloryt ludowy.

III. Kim są mieszkańcy?
A. Analiza – co jest?
Ludność miejscowa identyfikująca się z historią i kulturą Ziemi Wieluńskiej

B. Diagnoza – jak jest?
Zwarta społeczność o dobrych relacjach wzajemnych. Stosunek mieszkańców w wieku produkcyjnym, poprodukcyjnym, dzieci i młodzieży nie odbiega od przeciętnego dla obszarów wiejskich Polski.
C. Prognoza – jak ma być?
Utrzymać należy obecną sytuację, nie dopuszczając do nadmiernego odpływu ludzi młodych.


IV. Co daje utrzymanie?

A. Analiza – co jest?
Głównym źródłem utrzymania jest rolnictwo, praca zarobkowa poza Kamionką i świadczenia socjalne.
B. Diagnoza – jak jest?
- mała aktywność ekonomiczna mieszkańców,

- słabo rozwinięta pozarolnicza działalność gospodarcza, mało pozarolniczych miejsc pracy w Kamionce,

- niewielu rolników podejmuje dodatkową działalność na własny rachunek
C. Prognoza – jak ma być?

Powinny istnieć możliwości znalezienia pracy poza rolnictwem w Kamionce lub prowadzenia własnej działalności. Na wsi powinny działać zakłady produkcyjne, a zwłaszcza usługowe i rzemieślnicze dające zatrudnienie mieszkańcom. Większa liczba rolników i członków rodzin rolniczych powinna podejmować dodatkową działalność gospodarczą na własny rachunek.


D. Projekty – co trzeba zrobić?


 1. Pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków i ubieganiu się o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.

 2. Szkolenia dla mieszkańców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 3. Szkolenia w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych i ubezpieczeniowych.V. Jak wieś jest zorganizowana?
A. Analiza – co jest?
Rada Sołecka

Ochotnicza Straż Pożarna

Koło Gospody Wiejskich
B. Diagnoza – jak jest?
Brak nowych form organizowania się mieszkańców, mało aktywne Koło Gospodyń Wiejskich
C. Prognoza – jak ma być?
Oddolne organizowanie się mieszkańców – sformalizowane i nieformalne – w celu osiągnięcia wspólnych celów
VI. Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży?
A. Analiza – co jest?
- Szkoła Podstawowa

- boisko sportowe


B. Diagnoza – jak jest?
- brak kół zainteresowań,

- brak zachęt dla kultywowania tradycji i zwyczajów przez uczniów,

- boisko zaniedbane, wymagające przebudowy,

- brak liderów organizujących życie kulturalne i sportowe dzieci i młodzieży


C. Prognoza – jak ma być?
- konkursy i prezentacje – plastyczne, muzyczne, recytatorskie, teatrzyk,

- amatorskie drużyny sportowe,

- wieś powinna stwarzać możliwości pełnego rozwoju dzieci i młodzieży

D. Projekty – co trzeba zrobić?


 1. Organizowanie dla dzieci i młodzieży wiejskich konkursów i prezentacji o szerokim zasięgu tematycznym.

 2. Organizowanie czasu w trakcie ferii i wakacji.


VII. W jaki sposób rozwiązywane są problemy?
A. Analiza – co jest?
Rada Sołecka

Zebrania wiejskie


B. Diagnoza – jak jest?
Sprawdzone, dobre sposoby rozwiązywania problemów i zajmowania stanowiska przez mieszkańców w sprawach dla nich ważnych.
C. Prognoza – jak ma być?
Obecna forma rozwiązywania problemów wymaga zachowania. Większą dbałością i systematycznością należy przekazywać mieszkańcom informacje w istotnych dla nich i wioski, w której mieszkają sprawach.
D. Projekty – co trzeba zrobić?
Organizacja szkoleń dla mieszkańców w sprawach, w których podejmować będą decyzję na zebraniach wiejskich i w sprawach wymagających ich aktywności.
VIII. Jakie obyczaje wieś pielęgnuje i rozwija?
A. Analiza – co jest
Kamionka jest integralna częścią Ziemi Wieluńskiej, z którą identyfikują się mieszkańcy Kamionki i pielęgnują obyczaje charakterystyczne dla Ziemi Wieluńskiej.
B. Diagnoza – jak jest?
Zanikają niektóre tradycje i obyczaje lub są kultywowane przez niewielką część mieszkańców. Młodzież nie posiada wiedzy nt. wielu zwyczajów, nie podejmuje ich kultywowania mimo, że nie straciły one podłoża w sposobie życia i pracy mieszkańców Kamionki. Zanika ludowy koloryt wsi. Sposób obchodzenia świąt kościelnych, dożynek, tradycji weselnych staje się coraz bardziej ubogi, zanika znajomość pieśni ludowych.
C. Prognoza – jak ma być?
Wieś powinna zachować charakterystyczne dla tych terenów obyczaje, ludowy charakter wielu świąt. Młodzież powinna przejmować wiedzę o tych obyczajach i aktywnie je kultywować. Wieś powinna zachować swój ludowy koloryt. Nadal aktywnie działać powinien zespół folklorystyczny.

D. Projekty – co trzeba zrobić?


 1. Organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży z etnografami Muzeum Ziemi Wieluńskiej i starszymi mieszkańcami Kamionki w celu prezentowania, wyjaśniania genezy i znaczenia obyczajów charakterystycznych dla Kamionki.


IX. Jaki wieś ma wygląd?
A. Analiza – co jest?
Brak zdecydowanie zarysowanego centrum, układ typu „ulicówka”, ze zwartą zabudową,
B. Diagnoza – jak jest?
Wieś zadbana. Brak chodników.

X. Jakie są mieszkania i obejścia?
A. Analiza – co jest?
Domy jednorodzinne, wolnostojące, z nielicznymi wyjątkami murowane.
B. Diagnoza – jak jest?
Domy i obejścia są zadbane. W zdecydowanej większości gospodarstw miejsca składowania obornika znajdują się w miejscu nie widocznym z ulicy, posesje ogrodzone, dużo kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych wokół posesji.


C. Prognoza – jak ma być?
W dalszym ciągu należy dbać o czystość wokół gospodarstw.
D. Projekty – co trzeba zrobić?
Organizowanie konkursu „Na najładniejszą posesję”.
XI. Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
A. Analiza – co jest?
Wieś otoczona polami, bez dostępu do większych cieków i zbiorników wodnych.

B. Diagnoza – jak jest?
Środowisko naturalne nie zanieczyszczone. Wieś nie jest podłączona do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni, ścieki przedostają się do gleby i wód gruntowych. Większość gospodarstw rolnych nie posiada płyt obornikowych i zbiorników na gnojowice odpowiadających obowiązującym normom ochrony środowiska.
C. Prognoza – jak ma być?
Środowisko naturalne w obrębie Kamionki powinno być wolne od zanieczyszczeń, zachowany powinien być obecny krajobraz wsi, jej najbliższego otoczenia i pól otaczających Kamionki. W przyszłości istnieje możliwość budowy kanalizacji sanitarnej podłączonej do planowanej oczyszczalni ścieków w Pątnowie lub wybór koncepcji opartej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Gospodarstwa rolne dysponować powinny płytami obornikowymi i zbiornikami na gnojowice odpowiadającymi obowiązującym normom. Rolnicy prowadząc uprawy nie powinni wprowadzać zasadniczych zmian w krajobrazie, stosować nawożenie w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.
D. Projekty – co trzeba zrobić?


 1. Organizowanie akcji sprzątania wsi i okolic – np. w ramach akcji „Sprzątania Świata”

 2. Szkolenia rolników w zakresie prowadzenia upraw w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zmierzający do zachowania walorów krajobrazu.XII. Jakie jest rolnictwo?
A. Analiza – co jest?
Przeważają gospodarstwa o areale 5-15ha, zaledwie 2 większe gospodarstw gospodarujące na areale nieznacznie większym niż 15ha. Przeważa hodowla trzody chlewnej.
B. Diagnoza – jak jest?
Większość gospodarstw produkuje zboża i ziemniaki na własne potrzeby i jako pasze na potrzeby własnej hodowli. Zanikła hodowla krów mlecznych. Dla wielu rodzin areał gospodarstw jest zbyt mały (średnia podobnie jak dla całej gminy 6,8ha), do osiągnięcia dochodu gwarantującego odpowiedni poziom życia w rodzinach rolników.
C. Prognoza – jak ma być?
Nowoczesne gospodarstwa, korzystające z wszystkich dostępnych form wsparcia Unii Europejskiej. Zwiększenie areału bardziej prężnych gospodarstw, gospodarstwa wyposażone w nowoczesny sprzęt, stosujące nowoczesne techniki upraw i wysokiej klasy materiał siewny i zarodowy.
D. Projekty – co trzeba zrobić?


 1. Pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych o dopłaty obszarowe, dofinansowanie inwestycji oraz o inne formy wsparcia.

 2. Doradztwo w zakresie nowoczesnych form gospodarowania.XIII. Jakie są powiązania komunikacyjne?

A. Analiza – co jest?
Wieś położona pomiędzy przy drodze krajowej nr 43 Wieluń – Częstochowa

B. Diagnoza – jak jest?
Dobre połączenie Kamionki z siedzibą gminy Pątnowem, siedzibą powiatu Wieluniem, Częstochową. Połączenia PKS – przystanki przy drodze krajowej nr 43 i drodze powiatowej. Zaniedbana, zniszczona wiata przystankowa przy drodze krajowej nr 43, drogi gminne na niektórych odcinkach wymagają modernizacji.
C. Prognoza – jak ma być?
Przy drodze krajowej nr 43 zamontowana powinna być nowa wiata przystankowa, na całej długości wioski wybudowany powinien być chodnik umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych, zmodernizowane powinny być wymagające tego odcinki dróg gminnych.
D. Projekty – co trzeba zrobić?

1. Przebudowa drogi Dzietrzniki – Pątnów – Kamionka (7km)

2. Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Małej Kamionce – budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 800m.

3. Budowa chodnika, połączona z konserwacją i zabezpieczeniem rowów.

4. Wymiana wiat przystankowych przy drodze krajowej nr 43 i drodze powiatowej.
Harmonogram rzeczowo-finansowyProjekt/zadanie

Szacowany koszt realizacji w zł

Planowany termin realizacji

Źródła finansowania

I.

1. Modernizacja boiska przy szkole.


2. Budowa boiska na gruncie stanowiącym własność Gminy Pątnów.
3. Budowa parkingu przy kościele.
4. Momodernizacja Domu Strażaka.
5. Montaż nowej tablicy lub słupa ogłoszeniowego

.

50 000

300 00045 000

300 000


3 000

2008


2010

2011


2011-2012

2007Budżet gminy

Fundusze Unii Europejskiej
Budżet gminy

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej, budżet gminy
Fundusze Unii Europejskiej, budżet gminy
budżet gminyIV.

1. Pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków i ubieganiu się o wsparcie funduszy Unii europejskiej

2. Szkolenia dla mieszkańców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

3. Szkolenia w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych i ubezpieczeniowych1.500

1.500

1.500Stałe

2006,2008,2010

2006,2008,2010

Fundusze Unii Europejskiej przekazane na ten cel instytucjom wdrażającym programy UE


Fundusze Unii Europejskiej przekazane na ten cel instytucjom wspierającym przedsiębiorczość

Fundusze Unii Europejskiej przekazane na ten cel instytucjom wspierającym przedsiębiorczość

VI.
1. Organizowanie dla dzieci i młodzieży konkursów i prezentacji

2 Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w trakcie ferii i wakacji
rocznie 1.000

rocznie 2.000


2006-2013

2006-2013


Sponsorzy

Sponsorzy, MENiS, budżet gminy

Fundusze Unii Europejskiej, budżet gminy,

sponsorzy, fundacje


VII.

1. Szkolenia w sprawach wymagających decyzji mieszkańcówrocznie 200


2006-2013


Budżet gminyVIII.

1. Organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży z etnografami i starszymi mieszkańcami Kamionki w celu prezentowania, wyjaśniania genezy i znaczenia obyczajów charakterystycznych dla Kamionki i okolic 1. Organizowanie występów zespołu folklorystycznego.rocznie 100

15 000

2006-2013

2006 - 2013

Budżet gminy, Muzeum Ziemi Wieluńskiej


Budżet gminy, Ministerstwo Kultury

X.

1. Konkursy na najładniejszą posesję


rocznie 1.500


2006-2013


Budżet gminyXI.

1. Organizowanie akcji sprzątania wsi i okolic – np. w ramach akcji „Sprzątania Świata”

2. Szkolenia rolników w zakresie prowadzenia upraw w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zmierzający do zachowania walorów krajobrazu


rocznie 350

1.000

2006-2013

2006-2008

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wieluniu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin, Ośrodek Doradztwa Rolniczego


XII.

1. Pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych o dopłaty obszarowe, dofinansowanie inwestycji oraz o inne formy wsparcia

2. Doradztwo w zakresie nowoczesnych form gospodarowania

rocznie 600


1 000

2006-2013


2007, 2010, 2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Oddział regionalny w Łodzi i Biuro Powiatowe w Wieluniu

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w BratoszewicachXIII.

1. Przebudowa drogi Dzietrzniki - Pątnów - Kamionka


2. Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Małej Kamionce – budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 300m. (do Drygały).
3. Modernizacja Drogi Gminnej Kamionka – Parcela
3. Budowa chodnika, połączona z konserwacją i zabezpieczeniem rowów.
4. Wymiana wiat przystankowych przy drodze krajowej nr 43 i drodze powiatowej.
5. Utwardzenie drogi gminnej do posesji nr 131 i budowa sieci wodociągowej , budowa oświetlenia

6. Utwardzenie drogi gminnej do posesji Irasiaka, Mencfel, Biduła (Parcela)


3.000.000


450 000


2.615.000

60 000

12 000

30 000

60 000

2007-2008


2009


2006-2007

2011-2012


2010-2011


2008-2009


2009-2010


budżet gminy, budżet państwa

Fundusze Unii Europejskiej

budżet gminy

Fundusze Unii Europejskiej

Budżet gminy, Fundusze UE, krajowe i inne.


Budżet gminy

Budżet powiatu


Budżet gminy, Fundusze UE


Budżet gminy, budżet państwa
Realizacja i Monitoring

Plan realizowany będzie we współpracy Rady Sołeckiej z Wójtem Gminy Pątnów. Plan jest dokumentem, który podlegać może modyfikacjom, wprowadzane mogą być dodatkowe zadania uznane za ważne dla mieszkańców, inne mogą być z niego usuwane. Decydujący wpływ na jego realizację będzie miało pozyskiwanie środków ze źródeł innych niż budżet gminy. Fakt ten może determinować kolejność i zakres realizowanych zadań. Zmiany w Planie wprowadzane mogą być w sposób analogiczny do jego przyjęcia.

Plan uzupełniany będzie o szczegółowe karty zadań obejmujące dokładne dane o przedsięwzięciu takie jak: ilość i rodzaj niezbędnych materiałów, technologie i roboty niezbędne do wykonania, szczegółowy opis przedsięwzięcia (cele, uzasadnienie, opis realizacji), harmonogram rzeczowo-finansowy. Do opracowania takiej karty służyć będzie dokumentacja techniczno-kosztorysowa dla przedsięwzięć infrastrukturalnych i opis projektu w przypadku innych przedsięwzięć.

Raz w roku Sołtys Kamionki na zebraniu wiejskim przedstawi informacje o realizacji Planu Rozwoju Kamionki.


Pobieranie 106.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna