Plan wynikowy do podręcznika Wir neu 3 dla klasy VIPobieranie 117.27 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar117.27 Kb.
Plan wynikowy do podręcznika Wir neu 3 dla klasy VI
Nauczyciel …………………………………………….. Rok szkolny …………………….

Klasa …………


Sprachinsel 5

Krank, gesund, ungesund

Temat

Treści

Liczba godzin

Wymagania programowe

podstawowe ponadpodstawowe

Środki językowe

Uczeń :

Lektion 1
Mir tut der Kopf weh


8

 • zna nazwy części ciała,

 • zna nazwy chorób i dolegliwości,

 • pyta kolegę/koleżankę o jego/jej samopoczucie,

 • pyta kolegę/koleżankę, co mu/jej dolega,

 • mówi, jak się czuje, co mu dolega,

 • radzi koledze/koleżance, co powinien/powinna zrobić, aby złagodzić dolegliwości związane z daną chorobą,

 • zna odmianę rzeczownika
  z rodzajnikiem określonym
  w celowniku,

 • zna tryb rozkazujący,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym z pomocą nauczyciela,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym z pomocą nauczyciela,

 • pisze tekst użytkowy z pomocą nauczyciela,

 • przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom,

 • zapisuje poprawnie poznane struktury,

 • poprawnie czyta na głos znany tekst,

 • poprawnie wymawia znane słownictwo.
 • nawiązuje i podtrzymuje rozmowę
  z kolegą/koleżanką i osobą dorosłą,

 • poprawnie stosuje odmianę rzeczownika z rodzajnikiem określonym w celowniku,

 • zna i poprawnie stosuje odmianę zaimka osobowego w celowniku,

 • poprawnie stosuje tryb rozkazujący,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym,

 • samodzielnie pisze tekst użytkowy,

 • tworzy pytania do odpowiedzi,

 • tworzy dialogi według schematu,

 • układa dialogi z podanych zdań.

 • nazwy części ciała,

 • nazwy chorób
  i dolegliwości,

 • nazwy lekarstw,

 • odmiana rzeczownika
  z rodzajnikiem określonym w celowniku,

 • odmiana zaimka osobowego w celowniku,

 • tryb rozkazujący.Hör zu und sing mit! – Krankheit -Rap

1

 • rozumie globalnie tekst piosenki ze słuchu,

 • uzupełnia w tekście niektóre brakujące wyrazy,

 • z pomocą nauczyciela lub innych uczniów śpiewa piosenkę,

 • wykonuje zadania przydzielone przez grupę.

 • rozumie selektywnie tekst piosenki ze słuchu,

 • samodzielnie uzupełnia słownik niemiecko-angielsko-polski,

 • uzupełnia w tekście wszystkie brakujące wyrazy,

 • śpiewa piosenkę samodzielnie
  i poprawnie fonetycznie,

 • skutecznie współdziała w grupie.Bist du schon fit

in Deutsch?1

 • wykonuje niektóre zadania kontrolne,

 • z pomocą nauczyciela dokonuje samooceny.

 • wykonuje wszystkie zadania kontrolne,

 • rozpoznaje popełnione błędy,

 • dokonuje samooceny.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 1

Sei kreativ! – Unsere Hausapotheke

1

Uczniowie potrafią wykonać i zaprezentować pracę projektową.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 1

Test 5.1
Korrektur


2

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 1 w stopniu dostatecznym i posiada podstawową wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 1 w stopniu dobrym /bardzo dobrym, i posiada szeroką wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 1

Lektion 2
Gesund leben


8

 • pyta kolegę/koleżankę, w jaki sposób on/ona dba o swoje zdrowie,

 • mówi, w jaki sposób dba o swoje zdrowie,

 • prosi o pozwolenie,

 • pyta o powód działań kolegi/koleżanki,

 • podaje powód swoich działań/swojego zachowania,

 • zna słownictwo związane ze zdrowym trybem życia,

 • rozumie proste przepisy kulinarne,

 • zna odmianę czasownika dürfen
  w czasie teraźniejszym,

 • zna użycie czasownika schaden
  z celownikiem,

 • zna zasady użycia spójnika weil ,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym z pomocą nauczyciela,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym z pomocą nauczyciela,

 • przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom,

 • zapisuje poprawnie poznane struktury,

 • poprawnie czyta na głos znany tekst,

 • poprawnie wymawia znane słownictwo.

 • nawiązuje i podtrzymuje rozmowę
  z kolegą/koleżanką i osobą dorosłą,

 • mówi, jaki prowadzi tryb życia (np. co lubi jeść, w jaki sposób dba o swoje zdrowie itp.),

 • poprawnie stosuje odmianę czasownika dürfen w czasie teraźniejszym,

 • poprawnie używa czasownika
  w celowniku,

 • używa zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem weil ,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym,

 • pisze swój ulubiony przepis kulinarny,

 • tworzy pytania do odpowiedzi,

 • tworzy dialogi według schematu.

 • nazwy posiłków,

 • nazwy wybranych produktów żywnościowych,

 • słownictwo związane
  z przepisami kulinarnymi,

 • słownictwo związane ze zdrowym trybem życia,

 • odmiana czasownika dürfen w czasie teraźniejszym,

 • czasownik schaden
  z celownikiem,

 • zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem weil,

 • okoliczniki czasu.

Hör zu und sing mit – Sport macht fit

1

 • rozumie globalnie tekst ze słuchu,

 • uzupełnia niektóre luki w tekście,

 • z pomocą innych uczniów śpiewa piosenkę.

 • rozumie szczegółowo tekst ze słuchu,

 • uzupełnia wszystkie luki w tekście,

 • śpiewa piosenkę samodzielnie
  i poprawnie fonetycznie.Bist du schon fit in Deutsch?

1

 • wykonuje niektóre zadania kontrolne,

 • z pomocą nauczyciela dokonuje samooceny. • wykonuje wszystkie zadania kontrolne,

 • rozpoznaje popełnione błędy,

 • dokonuje samooceny.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 2

Sei kreativ! – Bleib top fit!

1

Uczniowie potrafią wykonać i zaprezentować pracę projektową.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 2

Test 5.2
Korrektur


2

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 2 w stopniu dostatecznym i posiada podstawową wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 2 w stopniu dobrym /bardzo dobrym, i posiada szeroką wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 2

Lektion 3
Tina hat sich wehgetan


8

 • pyta kolegę/koleżankę, co on/ona robił/-ła poprzedniego dnia/tygodnia,

 • mówi, co robił poprzedniego dnia/tygodnia,

 • odpowiadając na pytania, opowiada
  o swoich ostatnich wakacjach,

 • zna zasady tworzenia czasu przeszłego Perfekt,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym z pomocą nauczyciela,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym z pomocą nauczyciela,

 • układa zdania z rozrzuconych elementów,

 • zapisuje poprawnie poznane struktury,

 • poprawnie czyta na głos znany tekst,

 • poprawnie wymawia znane słownictwo.

 • nawiązuje i podtrzymuje rozmowę
  z kolegą/koleżanką i osobą dorosłą,

 • formułuje dłuższą wypowiedź ustną na temat wydarzeń z poprzedniego dnia/tygodnia,

 • formułuje dłuższą wypowiedź ustną na temat swoich ostatnich wakacji,

 • opowiada historyjkę na podstawie obrazków i podanych zwrotów,

 • formułuje wypowiedź pisemną na temat wydarzeń z poprzedniego dnia/tygodnia/roku,

 • poprawnie stosuje czas przeszły Perfekt poznanych czasowników,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym,

 • tworzy pytania do odpowiedzi,

 • tworzy dialogi według schematu.
 • czas przeszły Perfekt czasowników regularnych
  i nieregularnych
  z czasownikami posiłkowymi haben i sein,

 • okoliczniki czasu,

 • nazwy posiłków,

 • odmiana czasowników rozdzielnie złożonych
  z przedrostkami ab-, fort-, hin-, los-, mit-, unter-,
  weg-.


Hör zu und sing mit – Mein Perfekt-Rap

1

 • z pomocą nauczyciela lub innych tworzy z rozsypanki wyrazowej formę Partizip Perfekt,

 • rozumie globalnie tekst ze słuchu,

 • uzupełnia w tekście niektóre brakujące wyrazy,

 • z pomocą innych uczniów śpiewa piosenkę,

 • z pomocą nauczyciela opisuje przebieg dnia.
 • samodzielnie tworzy z rozsypanki wyrazowej formę Partizip Perfekt,

 • rozumie selektywnie tekst ze słuchu,

 • uzupełnia w tekście wszystkie brakujące wyrazy,

 • śpiewa piosenkę samodzielnie
  i poprawnie fonetycznie,

 • samodzielnie opisuje przebieg dnia.
Bist du schon fit in Deutsch?

1

 • wykonuje niektóre zadania kontrolne,

 • z pomocą nauczyciela dokonuje samooceny.
 • wykonuje wszystkie zadania kontrolne,

 • rozpoznaje popełnione błędy,

 • dokonuje samooceny.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 3

Sei kreativ! – tun - getan - Tangram

1

Uczniowie potrafią wykonać i zaprezentować pracę projektową.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 3

Test 5.3
Korrektur

2

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 3 w stopniu dostatecznym i posiada podstawową wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 3 w stopniu dobrym /bardzo dobrym, i posiada szeroką wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 3

Fit-in-Deutsch-Training 5

2

 • rozumie niektóre informacje w tekście słuchanym,

 • rozumie niektóre informacje w tekście pisanym,

 • przeprowadzi krótki dialog według materiału stymulującego.

 • rozumie selektywnie teksty słuchane
  i pisane,

 • odpowiada na e-mail,

 • nawiązuje i podtrzymuje rozmowę na temat: zdrowia, choroby, zdrowego trybu życia.
Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 1- 3

Kontrollarbeit 1
Selbstevaluation

2

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 1-3 w stopniu dostatecznym i posiada podstawową wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.


Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 1-3 w stopniu dobrym /bardzo dobrym, i posiada szeroką wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.


Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 1- 3


Sprachinsel 6

Mein Stadtviertel, meine vier Wände…

Temat

Treści

Liczba godzin

Wymagania programowe

podstawowe ponadpodstawowe

Środki językowe

Uczeń:

Lektion 1
Wo ist denn hier…?

8

 • pyta o położenie danej instytucji, danego lokalu lub sklepu,

 • mówi, gdzie znajduje się dana instytucja, dany lokal lub sklep,

 • proponuje spotkanie i określa jego miejsce,

 • przyjmuje propozycję spotkania lub ją odrzuca,

 • zna nazwy lokali, sklepów i instytucji życia publicznego,

 • zna odmianę czasowników w czasie teraźniejszym,

 • zna znaczenie przyimków określających położenie,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym z pomocą nauczyciela,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym z pomocą nauczyciela,

 • przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom,

 • układa zdania z rozrzuconych elementów,

 • zapisuje poprawnie poznane struktury, poprawnie czyta na głos znany tekst,

 • poprawnie wymawia znane słownictwo.
 • nawiązuje i podtrzymuje rozmowę
  z kolegą/koleżanką i osobą dorosłą,

 • mówi, gdzie robi zakupy,

 • poprawnie stosuje odmianę czasowników w czasie teraźniejszym,

 • poprawnie stosuje przyimki określające położenie,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym,

 • tworzy pytania do odpowiedzi,

 • układa dialog z podanych zdań.
 • nazwy lokali, sklepów, obiektów i instytucji życia publicznego,

 • zaimek pytający wo,

 • okoliczniki miejsca
  z przyimkami an, hinter, in, neben, vor z celownikiem,

 • odmiana czasownika zwrotnego sich treffen
  i czasownika wissen
  w czasie teraźniejszym.
Hör zu und sing mit! – Wo wollen wir uns treffen?

1

 • z pomocą nauczyciela dopasowuje nazwy niektórych sklepów, instytucji
  i obiektów do zdjęć,

 • rozumie globalnie tekst piosenki ze słuchu,

 • potrafi uzupełnić niektóre luki
  w tekście,

 • potrafi z pomocą nauczyciela lub innych uczniów korzystać ze słownika

(internetowego),

 • wykonuje zadanie przydzielone przez grupę,

 • z pomocą innych uczniów śpiewa piosenkę,

 • samodzielnie dopasowuje nazwy niektórych sklepów, instytucji
  i obiektów do zdjęć,

 • rozumie selektywnie tekst piosenki ze słuchu,

 • potrafi uzupełnić wszystkie luki
  w tekście,

 • potrafi samodzielnie korzystać ze słownika (internetowego),

 • skutecznie współdziała w grupie,

 • samodzielnie śpiewa piosenkę.Bist du schon fit in Deutsch?

1

 • wykonuje niektóre zadania kontrolne,

 • z pomocą nauczyciela dokonuje samooceny. • wykonuje wszystkie zadania kontrolne,

 • rozpoznaje popełnione błędy,

 • dokonuje samooceny.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 1

Sei kreativ! – Kennst du deine Stadt/deinen Ort gut?

1

Uczniowie potrafią wykonać i zaprezentować pracę projektową.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 1

Test 6.1
Korrektur


2

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 1 w stopniu dostatecznym, i posiada podstawową wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 1 w stopniu dobrym /bardzo dobrym, i posiada szeroką wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 1

Lektion 2
Hast du Lust, ins Kino zu gehen?

8

 • zna słownictwo związane z określaniem drogi,

 • proponuje koledze/koleżance formę spędzenia wolnego czasu,

 • przyjmuje propozycję spędzenia wolnego czasu lub ją odrzuca,

 • pyta o drogę i udziela informacji,

 • zna znaczenie przyimków określających położenie,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym z pomocą nauczyciela,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym z pomocą nauczyciela,

 • układa zdania z rozrzuconych elementów,

 • zapisuje poprawnie poznane struktury,

 • poprawnie czyta na głos znany tekst,

 • poprawnie wymawia znane słownictwo.

 • nawiązuje i podtrzymuje rozmowę
  z kolegą/koleżanką i osobą dorosłą,

 • pyta, gdzie można wymienić pieniądze, zjeść pizzę itp. i udziela podobnych informacji,

 • mówi, jakim środkiem transportu miejskiego można dojechać do danego miejsca,

 • pisze e-mail, w którym opisuje drogę ze szkoły do swojego domu,

 • zna i stosuje konstrukcję bezokolicznikową z zu ,

 • poprawnie stosuje przyimki in, auf, zu, mit z odpowiednimi przypadkami,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym,

 • tworzy pytania do odpowiedzi,

 • układa dialog według schematu.

 • słownictwo związane
  z opisem drogi,

 • zaimki pytające wo i wohin,

 • przyimki in, auf
  z
  celownikiem i biernikiem,

 • przyimki zu, mit
  z
  celownikiem,

 • bezokolicznik z zu.

Hör zu und sing mit! – Wie komme ich zum Bahnhof?

1

 • z pomocą nauczyciela rozumie opis drogi oraz nazwy obiektów i instytucji,

 • rozumie globalnie tekst piosenki ze słuchu,

 • z pomocą nauczyciela numeruje fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności,

 • wykonuje zadania przydzielone przez grupę,

 • z pomocą innych uczniów śpiewa piosenkę.
 • rozumie opis drogi oraz nazwy obiektów i instytucji,

 • rozumie szczegółowo tekst piosenki ze słuchu,

 • samodzielnie numeruje fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności,

 • skutecznie współdziała w grupie,

 • samodzielnie śpiewa piosenkę.Bist du schon fit in Deutsch?

1

 • wykonuje niektóre zadania kontrolne,

 • z pomocą nauczyciela dokonuje samooceny. • wykonuje wszystkie zadania kontrolne,

 • rozpoznaje popełnione błędy,

 • dokonuje samooceny.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 2

Sei kreativ! – Ich bin dein „Navi”

1

Uczniowie potrafią wykonać i zaprezentować pracę projektową.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 2

Test 6.2

Korrektur


2

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 2 w stopniu dostatecznym i posiada podstawową wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 2 w stopniu dobrym /bardzo dobrym, i posiada szeroką wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 2

Lektion 3
Ordnung muss sein!

7

 • zna nazwy mebli i przedmiotów codziennego użytku,

 • pyta o położenie przedmiotów,

 • określa położenie danego przedmiotu,

 • zna znaczenie i odmianę czasowników w czasie teraźniejszym,

 • zna znaczenie przyimków określających położenie,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym z pomocą nauczyciela,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym z pomocą nauczyciela,

 • zapisuje poprawnie poznane struktury,

 • poprawnie czyta na głos znany tekst,

 • poprawnie wymawia znane słownictwo.
 • opisuje swój pokój,

 • opisuje swój wymarzony pokój,

 • pyta, gdzie ma umieścić dany przedmiot,

 • mówi, gdzie umieszcza dany przedmiot,

 • poprawnie stosuje czasowniki ,

 • poprawnie stosuje przyimki określające położenie,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście czytanym,

 • wyszukuje określone informacje
  w tekście słuchanym,

 • tworzy pytania do odpowiedzi,

 • nawiązuje i podtrzymuje rozmowę
  z kolegą/koleżanką i osobą dorosłą.

 • nazwy mebli i przedmiotów codziennego użytku,

 • czasowniki stehen, stellen, liegen, legen, hängen
  z okolicznikami miejsca,

 • przyimki z celownikiem
  i biernikiem.
Hör zu und sing mit – Wohin kommt der Kleiderschrank?

1

 • potrafi odnaleźć w wężu literowym niektóre przyimki,

 • rozumie globalnie tekst piosenki ze słuchu,
 • potrafi odnaleźć w wężu literowym wszystkie przyimki,

 • rozumie szczegółowo tekst piosenki ze słuchu,

 • samodzielnie pisze odpowiedzi na pytania,

 • skutecznie współdziała w grupie.Bist du schon fit in Deutsch?

1

 • wykonuje niektóre zadania kontrolne,

 • z pomocą nauczyciela dokonuje samooceny. • wykonuje wszystkie zadania kontrolne,

 • rozpoznaje popełnione błędy,

 • dokonuje samooceny.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 3

Sei kreativ! – Mein Traumzimmer

1

Uczniowie potrafią wykonać i zaprezentować pracę projektową.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 3

Test 6.3
Korrektur


2

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 3 w stopniu dostatecznym i posiada podstawową wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 3 w stopniu dobrym /bardzo dobrym, i posiada szeroką wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 3

Fit-in-Deutsch-Training 6


2

 • Rozumie niektóre informacje w tekście słuchanym,

 • Rozumie niektóre informacje w tekście pisanym,

 • przeprowadzi krótki dialog według materiału stymulującego.
 • Rozumie selektywnie teksty słuchane
  i pisane,

 • napisać i odpowiedzieć na e-mail,

 • nawiązać i podtrzymać rozmowę na temat: orientacja w terenie, opis drogi, środki komunikacji miejskiej.

Materiał leksykalny i gramatyczny Lektion 1-3

Kontrollarbeit 2
Selbstevaluation

2

Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 1-3 w stopniu dostatecznym i posiada podstawową wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.


Uczeń opanował materiał leksykalny
i gramatyczny Lektion 1-3 w stopniu dobrym /bardzo dobrym, i posiada szeroką wiedzę
i umiejętności w tym zakresie.

Pobieranie 117.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna