Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy szóstej szkoły podstawowejPobieranie 108.81 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar108.81 Kb.
Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego

dla klasy szóstej szkoły podstawowej

z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk i Lucyny Zastąpiło

Nauczyciel

Klasa

Rok szkolnyProgram

Podręcznik
Dział/ treści programowe

Wymagania edukacyjne

Uwagi o trafności wymagań

Środki dydaktyczne, materiał nauczania

Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia

Liczba godzin
Podstawowe (P)

Pełne (PP)

Zadania sprawdzające

Kryteria sukcesu (wskaźniki)
Rozdział 1 Die Sommerferien
- Cele wakacyjnych podróży: nach Paris, an die Ostsee, in die Schweiz, in die Alpen;

- Nazwy krajów europejskich: Schweden, Polen, Deutschland, Frankreich, die Schweiz, die Ukraine, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, England;

- Formy aktywnego spędzania czasu na wakacjach:

mit einem Ballon fahren, auf einem Kamel reiten, mit einer Gondel fahren;

ein Formel-1-Rennen sehen, alte Ruinen besichtigen, Flamenco tanzen,

klettern, zelten, tauchen, rudern;

- Zaimek pytający: wo?, wohin?- Perfekt czasowników słabych, mocnych i nieregularnych

- Zaimek dzierżawczy;

- Nazwy języków: Schwedisch, Polnisch, Deutsch, Französisch, Ukrainisch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch;

-Życzenia udanej podróży i dziękowanie za życzenia:Guten Flug!

Schönen Dank!

Gute Reise!

Danke, gleichfalls.

Gute Fahrt!

Schönen Urlaub!

- Rzeczownik w bierniku;

- Przyimki: an, auf, in, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen z biernikiem;

- Gra Partnersuche

-Piosenka Adé Ferien!

- Aussprachetraining
Uczeń

- czyta poprawnie fonetycznie tekstyPost aus den Ferien

- czyta z podziałem na role dialog Wohin in die Ferien? i dokonuje w nim substytucji oznaczonych fraz

- zna wszystkie przyimki służące do określenia kierunku ruchu (Wechselprapositionen mit Akkusativ)

- zna nazwy krajów europejskich umieszczone na mapie na str. 11 w podręczniku;

- zna nazwy języków, którymi mówi się w w/w krajach;

- stawia pytania z zaimkiem pytającym wo?/wohin? w czasie Präsens i Perfekt;

- zna formy Infinitiv oraz Partizip II czasowników występujących w ćwiczeniach A3, A5, B3- B7, C2, C3, C6,

- wykonuje ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu czytanego

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu słyszanego

- wymawia poprawnie fonetycznie poznane słówka i zwroty

- rozwiązuje większość zadań dotyczących Sprechendes Foto

- poprawnie czyta tekst piosenki Adé Ferien! rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy

- opracowuje samodzielnie projekt Faltprojet, w którym pisze o swych wakacjach
Uczeń potrafi sprostać wymaganiom edukacyjnym podstawowym (P), a ponadto :

- zna nazwy krajów europejskich występujących w ćwiczeniu B1 na str. 6 w zeszycie ćwiczeń

- stosuje w sytuacjach komunikacyjnych słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z zakresu tematycznego Die Sommerferien zintegrowane z materiałem leksykalnym Meine Freizeit, Wohin gehst du?, Klassenfahrt z poprzednich klas

- odgrywa scenkę Beim Hausarzt i przejmuje w niej zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- śpiewa lub recytuje samodzielnie piosenkę

Adé Ferien!

- odtwarza dialogi z Rollenspiel i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- pisze w ramach projektu Faltprojekt tekst na temat wakacji, w którym wykazuje umiejętność stosowania nowopoznanych struktur gramatycznych (Wechselpräpositionen mit Akkusativ, Perfekt) w odniesieniu do innych niż w podręczniku czasowników/ rzeczowników.

- stosuje nowopoznane słownictwo i środki komunikacji językowej w sytuacjach innych niż te ćwiczone na lekcji
Podręcznik:

- str. 9-18Nagrania na

płycie CD

do podręcznika :


A Post aus den Ferien

D Deutsch lernen in den Sommerferien

E Sommerferien im Ausland

G Rollenspiel

H Adé Ferien! – tekst

H Adé Ferien! – piosenka

Adé Ferien! – melodia

I Aussprachetraining
Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia do rozdziału Die Sommerferien na str. 3-18

Nagrania na płycie CD do zeszytu ćwiczeń:

I1 Aussprache-training

I2 Diktat

L1 Die Sommerferien
Pacynka
Kolorowa wkładka w zeszycie ćwiczeń do ćwicz. D. w podręczniku str. 13
Tabliczka osiągnięć- Theo-Test 1 w Poradniku dla nauczyciela na str. 82
Plakat do

rozdziału I


Tablice – 2- 8 z Poradnika dla nauczyciela


Uczeń

- pisze test samokontroli w zeszycie ćwiczeń Theo prüft 1


- pisze test z Poradnika dla nauczyciela Theo-Test 1
- wykonuje w zeszycie ćwiczeń w Für mein Portfolio zadanie do rozdziału 1

- wypowiada się zgodnie z treścią kart Theo prüft- Sprich mit Theo 1Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO.
Rozwiązanie zadań testowych według klucza.
Tabliczka osiągnięć- Theo-Test 1 w Poradniku dla nauczyciela na str. 82.


10
Rozdział 2 In der Stadt
- Nazwy instytucji i obiektów znajdujących się w mieście

- Zwroty służące do opisywania drogi:geradeaus, links, links abbiegen, rechts, rechts abbiegen, bis zur Kreuzung, bis zur Ampel, an der Kirche vorbei, über die Brücke, über den Marktplatz, durch das Stadttor, über den Radweg

- Zwroty umożliwiające pytanie o drogę oraz udzielanie odpowiedzi na pytanie o drogę:Entschuldigung, wo ist hier die Post?

Tut mir Leid, ich bin selbst fremd hier.

Wo befindet sich ….?

Gibt es hier einen Bus zum….?. Ja, Linie ….

Ich suche die Damenabteilung. Wo ist das? Im zweiten Stock.

- Znaki nakazu i zakazu znajdujące się w mieście

- Czasowniki modalne: dürfen, sollen, müssen, wollen, können

- Przyimki aus, bei, mit, nach, seit, von, zu

- Określanie czasu zegarowego

- Gra Verhör bei der Polizei

- Piosenka Wo ist das?

- Aussprachetraining
Uczeń

- czyta poprawnie fonetycznie tekstEr wohnt in der Stadt

- czyta z podziałem na role dialog Wir fragen nach dem Weg i dokonuje w nim substytucji oznaczonych fraz

- zna znaczenie oraz formy osobowe czasowników modalnych dürfen, sollen, müssen, wollen, können

- zna nazwy instytucji i obiektów znajdujących się w mieście;

- potrafi zapytać o drogę i wskazać ją.

- rozumie zakazy obowiązujące w miejscach publicznych;

-rozumie znaczenie piktogramów;

- potrafi zaprzeczyć przy pomocy nein; kein/keine;

- potrafi określić czas zegarowy

- wykonuje ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu czytanego

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu słyszanego

- wymawia poprawnie fonetycznie poznane słówka i zwroty

- rozwiązuje większość zadań dotyczących Sprechendes Foto

- poprawnie czyta tekst piosenki Wo ist das?, rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy

- opracowuje samodzielnie projekt Faltprojet, w którym opisuje swoją drogę do szkoły.
Uczeń potrafi sprostać wymaganiom edukacyjnym podstawowym (P), a ponadto :

- potrafi powiedzieć, co oznacza dany znak nakazu/ zakazu (powiedzieć, co wolno, a czego nie wolno robić)

- potrafi powiedzieć, jakie są różnice miedzy miastem a wsią

- potrafi powiedzieć, o której godzinie wykonuje różne czynności (również w odniesieniu do materiału leksykalnego z poprzednich klas)

- stosuje w sytuacjach komunikacyjnych słownictwo oraz wyrażenia/ zwroty z zakresu tematycznego In der Stadt zintegrowane z materiałem leksykalnym Wir Reisen/Klassenfahrt poprzednich klas

-śpiewa lub recytuje samodzielnie piosenkę Wo ist das?

- odtwarza dialogi z Rollenspiel i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- pisze w ramach projektu Faltprojekt tekst na tematowej drogi do szkoły, w którym wykazuje umiejętność integrowania nowopoznanych fraz z tymi z klasy 3 (Rozdział Wir reisen z klasy 3)

Stosuje nowopoznane słownictwo i środki komunikacji językowej w sytuacjach innych niż te ćwiczone na lekcji


Podręcznik:

- str. 19-30


Nagrania na

płycie CD

do podręcznika :


A Er wohnt in der Stadt

B Wir fragen nach dem Weg

E Wo sind sie?

G Rollenspiel

H Wo ist das? – tekst

H Wo ist das? – piosenka

H Wo ist das? – melodia

Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia do rozdziału In der Stadt na str. 22- 41
Kolorowa wkładka w zeszycie ćwiczeń do ćwicz. D. w podręczniku str. 25
Nagrania na płycie CD do Zeszytu ćwiczeń:

F1 Der Weg durch die Stadt

I Aussprachetraining

I1 Aussprache-training

I2 Diktat

L1 In der Stadt

Pacynka
Plakat do

rozdziału II
Tablica 1 Poradnika dla nauczyciela


Uczeń

- pisze test samokontroli w zeszycie ćwiczeń Theo prüft 2


- pisze test z Poradnika dla nauczyciela Theo-Test 2

- wykonuje w zeszycie ćwiczeń w Für mein Portfolio zadanie do rozdziału 2


- wypowiada się zgodnie z treścią kart Theo prüft- Sprich mit Theo 2


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO.
Rozwiązanie zadań testowych według klucza.
Tabliczka osiągnięć- Theo-Test 2 w Poradniku dla nauczyciela na str. 82.

10
Rozdział 3 Krankheit
- Nazwy dolegliwości i objawów choroby

- Rodzaje leków i ich zastosowanie

- Pytania o czas: Wie lange?/ Seit wann?

- Określenia czasu: seit einem Tag, seit einer Woche, seit einer Stunde

- Tryb rozkazujący; Mach den Mund auf!/ Miss bitte die Temperatur!

- Zwroty stosowane podczas umawiania wizyty u lekarza: Ich möchte einen Termin bei Dr. Möller haben/Dr. Möller hat heute keine Sprechstunde.

- Zwroty stosowane podczas wizyty u lekarza: Was ist denn passiert?/ Wo tut es denn weh?/ Ich wünsche dir gute Besserung!/

- Zwroty przydatne podczas rozmowy na temat wypadku:

Ich bin die Treppe runtergefallen.

Warum hast du einen Gips? / ein Gipsbein?

Ich hatte einen Unfall.

- Gra Absagespiel

- Piosenka Virenbank

- Aussprachetraining
Uczeń

- czyta poprawnie fonetycznie tekst Katrin ist krank

- czyta z podziałem na role dialog Beim Hausarzt i dokonuje w nim substytucji oznaczonych fraz

- potrafi zapytać i odpowiedzieć na pytania o samopoczucie;

- potrafi nazwać dolegliwości swoje i innych osób

- zna nazwy form leków

- potrafi odmówić i znaleźć wymówkę (Absagespiel)

- wykonuje ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu czytanego

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu słyszanego

- wymawia poprawnie fonetycznie poznane słówka i zwroty

- rozwiązuje większość zadań dotyczących Sprechendes Foto

- poprawnie czyta tekst piosenki Virenbank, rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy

- opracowuje samodzielnie projekt Faltprojekt, w którym pisze o swej wizycie u lekarza
Uczeń potrafi sprostać wymaganiom edukacyjnym podstawowym (P), a ponadto :

- odgrywa scenkę Beim Hausarzt i przejmuje w niej zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- śpiewa lub recytuje samodzielnie piosenkę Virenbank

- odtwarza dialogi z Rollenspiel i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- pisze w ramach projektu Faltprojekt tekst poszerzony o dodatkowe informacje

- stosuje nowopoznane słownictwo i środki komunikacji językowej w sytuacjach innych niż te ćwiczone na lekcji


Podręcznik:

- str. 31-40


Nagrania na

płycie CD

do podręcznika :


A Katrin ist krank

B Beim Hausarzt

D Ich bin nicht erkältet

E Was fehlt ihnen?

G Rollenspiel

H Virenbank – tekst

H Virenbank – piosenka

H Virenbank – melodia

I Aussprache-training
Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia do rozdziału Krankheit na str. 42-59


Nagrania na płycie CD do zeszytu ćwiczeń:

A5 Was tut ihnen weh?

I1 Aussprache-training

I2 Diktat

L1 Nur die Kinder sind krank
Pacynka
Kolorowa wkładka w zeszycie ćwiczeń do ćwicz. D. w podręczniku str. 35
Plakat do

rozdziału III

Uczeń

- pisze test samokontroli w zeszycie ćwiczeń Theo prüft 3


- pisze test z Poradnika dla nauczyciela Theo-Test 3

- wykonuje w zeszycie ćwiczeń w Für mein Portfolio zadanie do rozdziału 3


- wypowiada się zgodnie z treścią kart Theo prüft- Sprich mit Theo 3


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO.
Rozwiązanie zadań testowych według klucza.
Tabliczka osiągnięć- Theo-Test 3 w Poradniku dla nauczyciela na str. 82.


10
Rozdział 4 Hauspflichten

Rozdział 3 Essen und Trinken

- Obowiązki w domu: mit dem Hund Gassi gehen, Staub saugen, den Müll wegbringen, die Toilette putzen, das Zimmer aufräumen, bügeln, Wäsche waschen/aufhängen, Blumen gießen, einkaufen gehen

- Czas Präsens czasowników słabych, mocnych i rozdzielnie złożonych (aufräumen, wischen, wegbringen, spülen, zubereiten, leeren, ausführen, putzen, bügeln, decken, aufhängen, gehen) i czas Perfekt w/w czasowników w zdaniu pytającym/ decyzji

- Określanie częstotliwości wykonywania danego obowiązku: ab und zu/oft/selten/nie

- Zaimek dzierżawczy w celowniku: Ich helfe meiner Muter/ meinem Vater/ meinen Eltern

- Rekcja czasownika helfen; pytania: Wem hilfst du?/ Wobei hilfst du?

- Rzeczowniki odczasownikowe: das Autowaschen, das Aufräumen, das Bügeln…

- Mówienie o powinnościach i wywiązywaniu się z nich: Sie sollte die Wäsche aufhängen. Sie hat die Wäsche nicht aufgehängt.

- Tryb rozkazujący: Putze dein Fahrrad!/ Führe deinen Hund aus!

- Formy oferowania

komuś pomocy:

Was soll ich für dich tun?/ Kann ich Ihnen helfen?/ Brauchst du Hilfe?

- Reagowanie na zaproponowaną pomoc: Danke, das ist nett von dir.Nein, danke.

- Wyrażanie dezaprobaty z powodu nieporządku:Du bist hier nicht im Hotel. Du solltest dich schämen.

- Aussprachetraining

- Gra Satzkalender

- Piosenka Ich habe immer viel zu tun

- Aussprachetraining


Uczeń

- czyta poprawnie fonetycznie tekst Meine Pflichten

- czyta z podziałem na role dialogi Hast du das schon gemacht?oraz Wem hilfst du und wobei? i dokonuje w nich substytucji oznaczonych fraz

- zna nazwy obowiązków w domu

- potrafi wymienić swoje obowiązki domowe

- potrafi wymienić, które z obowiązków są uciążliwe, a które nie.

- potrafi nakazać wykonanie jakiejś czynności.

- potrafi powiedzieć komu i przy czym pomaga

- wykonuje ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu czytanego

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu słyszanego

- wymawia poprawnie fonetycznie poznane słówka i zwroty

- rozwiązuje większość zadań dotyczących Sprechendes Foto

- poprawnie czyta tekst piosenki Ich habe immer viel zu tun, rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy

- opracowuje samodzielnie projekt Faltprojekt, w którym pisze o swych obowiązkach domowych.


Uczeń potrafi sprostać wymaganiom edukacyjnym podstawowym (P), a ponadto :

- potrafi powiedzieć, jak wygląda podział obowiązków domowych w jego rodzinie (kto i jak często wykonuje daną czynność)

- potrafi powiedzieć, kto wykonał dane obowiązki w domu w przeszłości (Mein Vater hat Pfannkuchen gebacken)

- zna na pamięć piosenkę Ich habe immer viel zu tun

- odtwarza dialogi z  Rollenspiel i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- pisze w ramach projektu Faltprojekt tekst poszerzony o dodatkowe informacje

- stosuje nowopoznane słownictwo i środki komunikacji językowej w sytuacjach innych niż te ćwiczone na lekcji

Podręcznik:

- str. 41-50

Nagrania na

płycie CD

do podręcznika :


A Meine Pflichten

C Hast du das schon gemacht?

D4 Wem hilfst du und wobei?

E Computerspiele –Verbot

G Rollenspiel

H Ich habe immer viel zu tun – tekst

H Ich habe immer viel zu tun – piosenka

H Ich habe immer viel zu tun – melodia

I Aussprachetraining

Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia do rozdziału Hauspflichten na str. 60- 77
Nagrania na płycie CD do zeszytu ćwiczeń:

B8

C3 Wie hat Imke das Wochenende verbracht?

D4 Wem und wobei helfen sie?

I1 Aussprachetraining

I2 Diktat

L1 Beim Tischdecken
Pacynka
Kolorowa wkładka w zeszycie ćwiczeń do ćwicz. D. w podręczniku str. 44
Plakat do

rozdziału IV
Uczeń

- pisze test samokontroli w zeszycie ćwiczeń Theo prüft 4


- pisze test z Poradnika dla nauczyciela Theo-Test 4
- wykonuje w zeszycie ćwiczeń w Für mein Portfolio zadanie do rozdziału 4
- wypowiada się zgodnie z treścią kart Theo prüft- Sprich mit Theo 4


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO.
Rozwiązanie zadań testowych według klucza.
Tabliczka osiągnięć- Theo- Test 4 w Poradniku dla nauczyciela na str. 83.Rozdział 5 Sport- Nazwy dyscyplin sportu

- Wyrażanie opinii na temat różnych dyscyplin sportu

- Nazwy wydarzeń sportowych: die Olympischen Spiele /die olympischen Winterspiele/ das Fortel-1-Rennen/die Basketball- Europameisterschaft/die Basketball- Weltmeisterschaft/ Weltcup im Skispringen

- Nazwy trofeów sportowych: die Urkunde/ die Bronzemedaille/ die Silbermedaille/ die Goldmedaille

- Określanie dat i terminówWann war das?

- Pory roku, pory dnia, godziny;

- Pytanie o wynik zawodów: Wie ist das Ergebnis?/ Wer hat gewonnen?

- Podawanie wyniku zawodów: ….. hat verloren. / zwei zu null.

- Formułowanie ostrzeżeń: Pass auf!

- Zachęcanie do kąpieli: Ab ins Wasser!

- Odradzanie kąpieli: Auf keinen Fall, das Wasser ist doch zu kalt.

- Gra Domino

- Piosenka Sport ist gesund

-Aussprachetraining
Uczeń

- czyta poprawnie fonetycznie tekst Treibst du Sport? Interview

- czyta z podziałem na role dialog Wie findest du diese Sportarten?

- czyta z podziałem na role dialog Wann war das? I dokonuje w nim substytucji oznaczonych fraz

- zna nazwy sportów

- zna nazwy wydarzeń sportowych

- wyraża opinię na temat kilku rodzajów sportu używając 3-4 różnych sformułowań z zadania B na str. 53 w podręczniku

- wykonuje ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu czytanego

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu słyszanego

- rozwiązuje większość zadań dotyczących Sprechende Fotos

- poprawnie czyta tekst piosenki Sport ist gesund, rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy- opracowuje samodzielnie projekt Faltprojet, w którym pisze o swojej ulubionej dyscyplinie sportowej

Uczeń potrafi sprostać wymaganiom edukacyjnym podstawowym (P), a ponadto :

- odpowiada ze słuchu na pytania z ćwiczenia A5 na str. 79 w zeszycie ćwiczeń

- wyraża opinię na temat kilku rodzajów sportu używając 5-8 różnych sformułowań z zadania B na str. 53 w podręczniku

- wypowiada się na temat ulubionych sportowców (wzór: ćwiczenia F1 i F2 na str. 85 w zeszycie ćwiczeń- prowadzi dialog Wie findest du diese Sportarten? przejmuje w nim zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- prowadzi dialog Wann war das? przejmuje w nim zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- odtwarza dialogi z Rollenspiel i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- pisze w ramach projektu Faltprojekt tekst poszerzony o dodatkowe informacje

- stosuje nowopoznane słownictwo i środki komunikacji językowej w sytuacjach innych niż te ćwiczone na lekcji

Podręcznik:

- str. 49-60


Nagrania na

płycie CD

do podręcznika :


A Treibst du Sport? Interview

D Wann war das?

E Interview mit Fabian Hambüchen

G Rollenspiel

H Sport ist gesund – tekst

H Sport ist gesund – piosenka

H Sport ist gesund – melodia

I Aussprachetraining
Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia do rozdziału Sport na str. 78- 87


Nagrania na płycie CD do zeszytu ćwiczeń:

B4

D4 Wann ist das passiert?

I1 Aussprachetraining

I2 Diktat

L1 Anrufbeantworter
Pacynka
Kolorowa wkładka w zeszycie ćwiczeń do ćwicz. D. w podręczniku str. 55

Plakat do

rozdziału V


Uczeń

- pisze test samokontroli w Zeszycie ćwiczeń Theo prüft 5


- pisze test z Poradnika dla nauczyciela Theo-Test 5
- wykonuje w zeszycie ćwiczeń w Für mein Portfolio zadanie do rozdziału 5
- wypowiada się zgodnie z treścią kart Theo prüft- Sprich mit Theo 5


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO.
Rozwiązanie zadań testowych według klucza.

Tabliczka osiągnięć- Theo-Test 5 w Poradniku dla nauczyciela na str. 83.

10
Rozdział 6 Ich und du
- Wyrażenia określające emocje, odczucia i uczucia:

glücklich sein, froh sein, fröhlich sein, sich ärgern, wütend sein, strahlen, sich Sorgen machen, Angst haben;

- Reakcje na usłyszane wiadomości: Du spinnst ja wohl!/ Das ist unglaublich!/ Das kann nicht wahr sein!/ Wirklich?

- Zdania warunkowe z wenn

- Nazwy przyczyn fobii: Angst vor Schlangen, Spinnen, Geistern, Dunkelheit, Fliegen, Mäusen, Monstern, Schnecken, Ratten;

- Koniugacja czasowników zwrotnych

- Nazwy zjawisk atmosferycznych: Es regnet den ganzen Tag/Die Sonne scheint und es ist warm./Es donnert und es blitzt./Es schneit und es ist sonnig./Es ist windig, neblig und kalt.

- Deklinacja zaimka osobowego

- Uzasadnianie sympatii/ antypatii względem kogoś: Ich kann mich auf dich/ ihn/ sie/ euch verlassen/ nicht verlassen- Pytania o przyczyny różnych uczuć: Warum ärgerst du dich so? Warum bist du heute so schlecht gelaunt?

Du strahlst ja heute vor Freude.

- Podawanie przyczyny dobrego/złego nastroju: Ich bin froh/ wütend/ zufrieden/ unzufrieden, denn…

- Zwroty

..... hat mit mir Schluss gemacht.

Ich bin so glücklich.

…… hat mich enttäuscht.

…… hat sich heute mit mir verabredet!, Na so was?

- Gra Memory

- Piosenka Freundschaft

- Aussprachetraining
Uczeń

- czyta poprawnie fonetycznie tekst Unsere Gefühle- Sturm und Sonnenschein

- czyta z podziałem na role dialogi Wovor hast du Angst?/Worüber freust du dich? i dokonuje w nich substytucji oznaczonych fraz

- czyta z podziałem na role dialog Wie findest du…? i dokonuje w nim substytucji oznaczonych fraz

- nazywa emocje i uczucia

- potrafi, korzystając z informacji zawartych w tekście, utworzyć zdania warunkowe

- potrafi określić przyczyny swego strachu

- potrafi zareagować na informację, która go zadziwia

- zna odmianę czasowników zwrotnych

- zna odmianę zaimków osobowych

- potrafi wyrazić opinie na temat innych osób: Ich finde ihn/sie/ euch sympathisch

- potrafi scharakteryzować swoją przyjaciółkę/ swojego przyjaciela

- wykonuje ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu czytanego

- rozwiązuje większość zadań z zakresu rozumienia tekstu słyszanego

- wymawia poprawnie fonetycznie poznane słówka i zwroty

- rozwiązuje większość zadań dotyczących Sprechendes Foto

- poprawnie czyta tekst piosenki Freundschaft , rozumie jej treść i śpiewa ją z pomocą klasy

- opracowuje samodzielnie projekt Faltprojekt, w którym pisze o swoich uczuciach


Uczeń potrafi sprostać wymaganiom edukacyjnym podstawowym (P), a ponadto :

- prowadzi dialogi Wovor hast du Angst?/Worüber freust du dich? przejmuje w nim zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- prowadzi dialog Wie findest du…? przejmuje w nim zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- bierze udział w rozmowie na temat uczuć, przyczyn lęku, swych przyjaciół, stawiając pytania oraz reagując adekwatnie na pytania rozmówcy

- zna na pamięć piosenkę Freundschaft

- odtwarza dialogi z  Rollenspiel i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- pisze w ramach projektu Faltprojekt tekst poszerzony o dodatkowe informacje

- stosuje nowopoznane słownictwo i środki komunikacji językowej w sytuacjach innych niż te ćwiczone na lekcjiPodręcznik:

- str. 63-72


Nagrania na

płycie CD

do podręcznika :


A Unsere Gefühle – Sturm und Sonnenschein

B Wovor hast du Angst?

D Wie findest du ...?

E Wer mag wen und warum?

G Rollenspiel

H Freundschaft – tekst

H Freundschaft – piosenka

H Freundschaft – melodia

I Aussprachetraining

Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia do rozdziału Ich und du na str. 90- 105
Nagrania na płycie CD do zeszytu ćwiczeń:

C4 Verabredung.

I1 Aussprachetraining

I2 Diktat

L1 Wo sind sie?

Kolorowa wkładka w zeszycie ćwiczeń do ćwicz. D. w podręczniku str. 67


Pacynka
Plakat do

rozdziału VI

Uczeń

- pisze test samokontroli w zeszycie ćwiczeń Theo prüft 6


- pisze test z Poradnika dla nauczyciela Theo-Test 6
- wykonuje w zeszycie ćwiczeń w Für mein Portfolio zadanie do rozdziału 6
- wypowiada się zgodnie z treścią kart Theo prüft- Sprich mit Theo 6


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO.
Rozwiązanie zadań testowych według klucza.
Tabliczka osiągnięć- Theo -Test 6 w Poradniku dla nauczyciela na str. 83.


11
Theaterstück
- Poznane w ciągu całego roku struktury w nowym kontekście

- Scenariusz teatrzyku Dorn und Röschen
Uczeń

- czyta poprawnie fonetycznie swoją rolę

- wykonuje rekwizyt do swej roli

- współpracuje przy tworzeniu dekoracjiUczeń

- zna na pamięć swoją rolę i prezentuje ją podczas przedstawieniaPodręcznik:

- str. 76- 86


Nagrania na płycie CD:


Scenariusz

teatrzykuDorn und RöschenUczniowie przedstawiają sztukę teatralną np. podczas uroczystości szkolnej

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej ujęte w PSO.
Arkusz oceny projektu z Poradnika dla nauczyciela na str. 83.


4
Feste und Feiertage
- Die deutschsprachigen Länder

- Handysprüche zu Ostern

- Weihnachtsmarkt


Uczeń

-potrafi odnaleźć kraje niemieckojęzyczne na mapie Europy;

- zna najważniejsze dane dotyczące krajów DACHL;

- potrafi ułożyć puzzle przedstawiające kraje niemieckiego obszaru językowego

- czyta poprawnie fonetycznie i rozumie selektywnie treść wiadomości SMS

- potrafi powiedzieć wiersz: Das Osterei, zamieszczony na plakacie świątecznym

WSZPWN

- czyta poprawnie fonetycznie i rozumie selektywnie tekst Weihnachtsmarkt
Uczeń potrafi sprostać wymaganiom edukacyjnym podstawowym (P), a ponadto

- prezentuje w plenum informacje dotyczące krajów niemieckojęzycznych posługując się mapą i zebranymi przez siebie materiałami krajoznawczymi

- opisuje typowe symbole i zwyczaje wielkanocne

- przekazuje podstawowe informacje o Weihnachtsmarkt bazując na tekście z podręcznika

- potrafi opowiedzieć o zwyczajach adwentowych w Niemczech.


Podręcznik:

- str. 73- 75


Nagrania na płycie CD:

Der Weihnachts-markt
Tablice 9-11 z Poradnika dla nauczyciela

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej ujęte w PSO.

3
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna