Plan wynikowyPobieranie 214.41 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar214.41 Kb.

Plan wynikowy Activate B1

PLAN WYNIKOWY
Activate B1


Unit 1

A new you!

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 1.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania leksykalne dotyczące zawodów i umiejętności. Wykorzystując podane wyrażenia, układa zdania opisujące umiejętności.

Poprawnie wykonuje zadania leksykalne dotyczące zawodów i umiejętności. Samodzielnie opisuje zawody i umiejętności osób wykonujących określone zawody.

Zna zasady użycia i formy czasów teraźniejszych i czasowników typu state. Częściowo poprawnie wykonuje zadania gramatyczne. Częściowo poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi w wypowiedzi.

Poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi oraz czasownikami typu state w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi.

W większości poprawnie uzupełnia zdania odpowiednimi przyimkami (kolokacje z przymiotnikami).

Poprawnie stosuje kolokacje przymiotników z przyimkami.

Umiejętności językowe

Wymienia zawody, które są dla niego atrakcyjne.

Opisuje zawody dla niego atrakcyjne. Uzasadnia wybór.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko przekazuje główną myśl przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Dokładnie przekazuje treść przeczytanego tekstu.

Mówi, kim chciałby być w przyszłości.

Mówi, kim chciałby być w przyszłości. Wyraża opinie dotyczące przeczytanego tekstu.

Krótko wypowiada się na temat roli wyglądu i osobowości.

Wyczerpująco wypowiada się na temat roli wyglądu i osobowości.

Krótko opisuje ulubione gatunki muzyczne.

Swobodnie rozmawia na temat muzyki i gatunków muzycznych.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji).

Zwięźle odpowiada na pytania dotyczące swoich zainteresowań i upodobań.

Zadaje różnorodne pytania dotyczące zainteresowań i upodobań. Odpowiada na nie.

Krótko odpowiada na pytania z kwestionariusza dotyczące gumy do żucia.

Wyczerpująco odpowiada na pytania z kwestionariusza dotyczące gumy do żucia.

Pisze email – odpisuje na ogłoszenie, opisuje siebie. Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Pisze email – odpisuje na ogłoszenie, opisuje siebie. Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 2

Rule the school

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 2.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 2.

Częściowo poprawnie tworzy rzeczowniki od podanych czasowników (-ment, -ion).

Poprawnie tworzy rzeczowniki od podanych czasowników (- ent, -ion).

Zna część form przeszłych czasowników nieregularnych.

Zna większość form przeszłych czasowników nieregularnych.

Zna zasady użycia oraz formy czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia tekst oraz stosuje czasy w wypowiedzi.

Swobodnie posługuje się czasami przeszłymi Past SimplePast Continuous. Prawidłowo uzupełnia tekst oraz stosuje czasy w wypowiedzi.

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania poznanymi czasownikami złożonymi (phrasal verbs) oraz kolokacjami typu make friends with.

Posługuje się poznanymi czasownikami złożonymi (phrasal verbs) oraz kolokacjami typu make friends with. Uzupełnia zdania i stosuje je w wypowiedzi.

Wybiera odpowiedni zaimek względny w zdaniach przydawkowych (relative clauses) lub uzupełnia zdania brakującymi zaimkami. Częściowo poprawnie formułuje zdania przydawkowe z dwóch podanych zdań pojedynczych.

Poprawnie formułuje zdania przydawkowe, dokańcza zdania przydawkowe (relative clauses). Prawidłowo stosuje zdania przydawkowe w swobodnej wypowiedzi.

Uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami. Sporadycznie stosuje je w wypracowaniu.

Często stosuje spójniki budując zdania złożone w wypracowaniu.

Umiejętności językowe

Krótko opisuje zdjęcia i wypowiada się na temat szkoły.

Wyczerpująco opisuje zdjęcia i wypowiada się na temat szkoły.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Dokładnie streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Krótko wyraża proste opinie związane z treścią przeczytanego tekstu.

Wyraża opinie związane z treścią przeczytanego tekstu.

Mówi, ile czasu zajmuje mu wykonanie pracy domowej.

Mówi, ile czasu zajmuje mu wykonanie pracy domowej. Krótko komentuje swoją odpowiedź.

Przy pomocy podstawowego słownictwa i prostych zdań krótko opisuje swoje zajęcia w czasie wolnym.

Szczegółowo opisuje zajęcia w czasie wolnym, stosuje różnorodne słownictwo i konstrukcje.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz).

W prosty sposób przeprasza i podaje powód: I’m very sorry I didn’t do my homework. I was ill.

Prowadzi dialog – przeprasza, podaje powód, stosuje różnorodne konstrukcje. Prawidłowo reaguje w określonych sytuacjach językowych.

Częściowo poprawnie proponuje proste zmiany, które mogłyby uatrakcyjnić szkołę.

Proponuje rozwiązania, które mogłyby uatrakcyjnić szkołę.

Pisze opowiadanie (120-150 słów) – konkurs na najśmieszniejszą historyjkę szkolną. Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Pisze opowiadanie (120-150 słów) – konkurs na najśmieszniejszą historyjkę szkolną. Praca poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 3

Room for improvement

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 3.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 3.

Częściowo poprawnie tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników i czasowników.

Poprawnie tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników i czasowników i stosuje je w transformacjach oraz wypowiedzi.

Zna sposoby wyrażania przyszłości. Częściowo poprawnie wykonuje zadania gramatyczne.

Prawidłowo posługuje się formami wyrażania przyszłości (wykonuje zadania gramatyczne).

Częściowo poprawnie uzupełnia tekst przymiotnikami z negatywnymi przedrostkami un-, im-, in-.

Prawidłowo uzupełnia tekst przymiotnikami z negatywnymi przedrostkami un-, im-, in-. Potrafi je zastosować w wypowiedzi.

Rozumie znaczenie czasowników modalnych must, can’t, should, ought to, may, might, could, ale popełnia błędy w ich użyciu.

Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi must, can’t, should, ought to, may, might, could.

Umiejętności językowe

Krótko wypowiada się na temat urządzeń elektronicznych, które ma lub które chciałby mieć.

Dokładnie wypowiada się na temat urządzeń elektronicznych, które ma lub które chciałby mieć.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Dokładnie streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Stosując podstawowe formy wyrażania przyszłości, krótko przedstawia swoje plany na weekend.

W rozbudowany sposób przedstawia swoje plany na weekend.

Krótko odpowiada na pytania dotyczące stosunku do pieniędzy.

Swobodnie rozmawia na temat swojego stosunku do pieniędzy. Wyraża swoją opinię.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru).

Zna niektóre konstrukcje, służące do pytania, wyrażania sugestii i rad. Częściowo poprawnie reaguje w określonych sytuacjach językowych.

Zna konstrukcje służące do pytania, wyrażania sugestii i rad. Prawidłowo stosuje je i reaguje w określonych sytuacjach językowych.

Krótko opisuje rytm swojego typowego dnia.

Dokładnie opisuje rytm swojego typowego dnia.

Pisze list oficjalny – odpowiedź na list (120-150 słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Pisze list oficjalny – odpowiedź na list (120-150 słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 4

Festival fever

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 4.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 4.

Zna formy oraz zasady użycia czasów Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w odpowiednich czasach.

Prawidłowo posługuje się czasami Present Perfect SimplePresent Perfect Continuous w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi.

Zna zasady tworzenia przysłówków. W większości poprawnie tworzy przysłówki od podanych przymiotników. Częściowo poprawnie stosuje przysłówki w wypowiedzi.

Poprawnie tworzy i stosuje przysłówki.

Częściowo poprawnie porządkuje wyrazy w zdaniu z dwoma dopełnieniami.

Poprawnie formułuje zdania z dwoma dopełnieniami.

Umiejętności językowe

Wymienia festiwale i święta obchodzone w swoim miejscu zamieszkania.

Krótko opisuje festiwale i święta obchodzone w swoim miejscu zamieszkania.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Krótko streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Wyraża preferencje dotyczące festiwali opisanych w podręczniku.

Wyraża preferencje dotyczące festiwali opisanych w podręczniku. Wymienia cechy dobrego festiwalu.

Wypowiada się na temat potrawy opisanej w podręczniku.

Wypowiada się na temat potrawy opisanej w podręczniku. Opisuje nietypowe potrawy, których próbował.

Mówi, jakie festiwale lubi.

Mówi, jakie festiwale lubi. Krótko opisuje i wypowiada się na temat festiwali na zdjęciach.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test typu prawda/fałsz).

Potrafi w prosty sposób uzasadnić lub podać przyczynę.

Potrafi zapytać o przyczynę i dokładnie uzasadnić lub podać przyczynę.

Krótko opisuje grupę muzyczną i jej występ.

Dokładnie opisuje grupę muzyczną i jej występ.

Krótko opisuje wybrane wydarzenie muzyczne.

Dokładnie opisuje wybrane wydarzenia muzyczne.

Pisze artykuł (150-180 słów) na temat festiwalu, w którym uczestniczył. Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Pisze artykuł (150-180 słów) na temat festiwalu, w którym uczestniczył. Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 5

Extreme behaviour!

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 5.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 5.

Częściowo poprawnie tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym przy pomocy przedrostków il-, ir-, dis-.

Prawidłowo tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym przy pomocy przedrostków il-, ir-, dis- i stosuje je w wypowiedzi.

Zna zasady zastosowania oraz formy czasowników w trybach warunkowych (zero, first, second). Częściowo poprawnie uzupełnia zdania i formułuje częściowo poprawne pojedyncze zdania.

Prawidłowo posługuje się trybami warunkowymi (zero, first, second).

Potrafi połączyć niektóre czasowniki z odpowiednimi przyimkami tworząc wyrażenia typu blame (sb) for sth.

Prawidłowo stosuje w zdaniach i w wypowiedzi czasowniki z przyimkami (blame sb for sth).

Uzupełnia zdania słowami such, so, such a… Częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Prawidłowo stosuje w wypowiedzi słowa such, so oraz konstrukcje z ich użyciem.

Umiejętności językowe

Rozwiązuje quiz.

Rozwiązuje quiz. Porównuje swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Przekazuje informacje z przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Przekazuje szczegółowe informacje z przeczytanego tekstu.

Mówi, czy zgadza się z radami przedstawionymi w tekście.

Mówi, czy zgadza się z radami przedstawionymi w tekście. Komentuje swoje stanowisko.

Mówi, jaki kraj chciałby odwiedzić.

Mówi, jaki kraj chciałby odwiedzić. Wyjaśnia swój wybór.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie).

Krótko przedstawia swoją opinię na temat tatuaży. Stosuje niektóre wyrażenia służące do wyrażania opinii.


Obszernie wypowiada się na temat tatuaży. Potrafi zastosować wszystkie poznane wyrażenia służące do wyrażania opinii. Dyskutuje, zgadza się lub nie zgadza z rozmówcą.

Krótko wypowiada się na tematy związane z „dojrzałością”.

Wyczerpująco wypowiada się na tematy związane z „dojrzałością”.

Pisze list z poradą (letter of advice). Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Pisze list z poradą (letter of advice). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 6

Stay in or go out?

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 6.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 6.

Zna formy i zasady stosowania czasów Past SimplePresent Perfect Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania i stosuje czasy w wypowiedzi.

Prawidłowo uzupełnia zdania czasownikami w czasach Past SimplePresent Perfect Continuous oraz stosuje je w wypowiedzi.

Stosuje niektóre rzeczowniki złożone.

Stosuje poznane rzeczowniki złożone.

Zna kategorię policzalności / niepoliczalności rzeczowników. Częściowo poprawnie stosuje odpowiednie określenia ilościowe.

Prawidłowo stosuje odpowiednie określenia ilościowe (quantifiers) w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Częściowo stosuje właściwą kolejność przymiotników opisujących jeden rzeczownik.

Stosuje właściwą kolejność przymiotników opisujących jeden rzeczownik.

Umiejętności językowe

Krótko wypowiada się na temat gier komputerowych.

Wypowiada się na temat gier komputerowych. Podaje cechy dobrej gry.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test typu prawda/fałsz). Przekazuje informacje z przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test typu prawda/fałsz). Przekazuje szczegółowe informacje z przeczytanego tekstu.

Krótko wypowiada się na temat korzystania z komputera i Internetu.

Wypowiada się na temat korzystania z komputera oraz Internetu.

Krótko opisuje doświadczenia swoich rodziców i dziadków z komputerami.

Opisuje doświadczenia swoich rodziców i dziadków z komputerami. Opisuje zmiany, które zaszły.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru).

Opisuje ulubione zajęcia, które wykonuje w wolnym czasie. Stosuje niektóre przymiotniki wyrażające opinię typu fantastic, terrible itp.

Swobodnie rozmawia na temat zajęć wykonywanych w wolnym czasie. Stosuje poznane przymiotniki oceniające (pozytywne i negatywne).

Mówi, czy chciałby być pisarzem. Wskazuje na tematy książek, które go interesują.

Mówi, czy chciałby być pisarzem. Wskazuje na tematy książek, które go interesują. Mówi, czy woli książki czy filmy.

Pisze recenzję książki. Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Pisze recenzję książki. Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 7

Horrible history

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 7.

Zna i stosuje niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 7.

Częściowo poprawnie zapisuje i wymawia liczebniki porządkowe. Częściowo poprawnie podaje daty.

Prawidłowo zapisuje i wymawia liczebniki porządkowe. Podaje daty.

Zna zasady oraz formy czasów Past Perfect SimplePast Perfect Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w odpowiednich czasach.

Prawidłowo stosuje czasy Past Perfect SimplePast Perfect Continuous w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi.

W większości poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika be able to oraz can. Formułuje proste, w większości poprawne zdania.

Prawidłowo formułuje zdania w różnych czasach z czasownikami can oraz be able to.

Umiejętności językowe

Krótko wypowiada się na tematów filmów o piratach.

Wypowiada się na tematów filmów o piratach oraz o życiu piratów.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Przekazuje informacje z przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Przekazuje szczegółowe informacje z przeczytanego tekstu.

Mówi, jakie aspekty życia w XXI wieku podobają mu się.

Wypowiada się na temat życia w XVIII wieku. Mówi, jakie aspekty życia w XXI wieku podobają mu się.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru).

Przy pomocy podstawowych wyrażeń opisuje zdjęcia, podejmuje próby porównania fotografii.

Przy pomocy rozbudowanych wyrażeń i bogatego słownictwa opisuje zdjęcia, porównuje je.

Krótko wypowiada się na temat wydarzeń z życia rodziców i dziadków.

Wyczerpująco wypowiada się na temat wydarzeń z życia rodziców i dziadków. Wyraża swoje opinie i uzasadnia je.

Pisze artykuł pod tytułem Then and now. Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Pisze artykuł pod tytułem Then and now. Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 8

Communication breakdown

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 8.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 8.

W większości poprawnie tworzy nazwy zawodów.

Poprawnie tworzy nazwy zawodów.

Zna zasady użycia oraz formy strony biernej w czasach Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania i niekiedy stosuje te formy w wypowiedzi.

Prawidłowo stosuje formy strony biernej w czasach Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple w zadaniach gramatycznych i swobodnej wypowiedzi.

 1. Częściowo poprawnie stosuje poznane czasowniki złożone.

 1. Prawidłowo stosuje poznane czasowniki złożone.

 1. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania formami question tags.

 1. Poprawnie uzupełnia zdania formami question tags i w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Umiejętności językowe

 1. Krótko wypowiada się na temat zadań wykonywanych przez roboty.

 1. Wypowiada się na temat funkcjonowania i roli robotów.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Krótko streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Wyczerpująco streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Krótko wypowiada się na temat urządzenia/wynalazku, które wykorzystujemy codziennie.

Wyczerpująco wypowiada się na temat urządzenia/wynalazku, które wykorzystujemy codziennie. Spekuluje, czy roboty mogłyby usprawnić jego użycie.

 1. Krótko opisuje różnorodne metody komunikowania się między ludźmi.

 1. Dokładnie opisuje metody komunikowania się między ludźmi.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (test wyboru na podstawie ilustracji).

Przy pomocy podstawowych wyrażeń opisuje wybrany przedmiot / wynalazek.

Przy pomocy różnorodnych wyrażeń opisuje wybrany przedmiot / wynalazek.

 1. Krótko odpowiada na pytania dotyczące problemów z urządzeniami elektronicznymi i nowymi technologiami.

 1. Wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące problemów z urządzeniami elektronicznymi i nowymi technologiami.

 1. Pisze list-skargę (letter of complaint). Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

 1. Pisze list-skargę (letter of complaint). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 9

Getting on...

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 9.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 9.

Zna zasady użycia mowy zależnej. Częściowo poprawnie przekształca zdania.

Poprawnie przekształca zdania na mowę zależną. W większości poprawnie posługuje się mową zależną w wypowiedzi.

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przedimkami a/an, the, zero article.

Poprawnie uzupełnia zdania przedimkami a/an, the, zero article i w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Formułuje proste, w większości poprawne zdania z czasownikami w formie gerund i infinitive.

Formułuje różnorodne zdania z czasownikami w formie gerund i infinitive.

Umiejętności językowe

Krótko wypowiada się na temat zawierania przyjaźni, przyjaciół i współlokatorów.

Wypowiada się na temat przyjaźni, trudności w jej zawieraniu, przyjaciół i współlokatorów.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Wyczerpująco streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Przy pomocy części przymiotników opisuje, którą dobrze zna i krótko opisuje relacje między nimi.

Dokładnie opisuje osobę i relację z tą osobą. Stosuje poznane przymiotniki.

Mówi, z kim się więcej kłóci: rodziną czy przyjaciółmi.

Mówi, z kim się więcej kłóci: rodziną czy przyjaciółmi. Spekuluje nad przyczynami.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie).

Odgrywa zaprezentowane scenki, stosuje część wyrażeń (kłótnie, konflikty).

Odgrywa zaprezentowane scenki (kłótnie, konflikty). Poprawnie reaguje w różnorodnych konfliktowych sytuacjach.

Mówi, czy chciałby mieć dużą rodzinę. Krótko uzasadnia swoją odpowiedź.

Mówi, czy chciałby mieć dużą rodzinę. Krótko uzasadnia swoją odpowiedź. Wymienia zalety i wady dużej rodziny.

Pisze opis (120-180 słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Pisze opis (120-180 słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 10

Planet Earth

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 10.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 10.

Zna zasady użycia oraz formy czasowników w III trybie oraz po czasowniku wish. Częściowo poprawnie uzupełnia / przekształca zdania, sporadycznie poprawnie stosuje te formy w wypowiedzi.

Prawidłowo stosuje III tryb oraz czasownik wish w zadaniach gramatycznych. Zasadniczo poprawnie posługuje się tymi formami w swobodnej wypowiedzi.

Częściowo poprawnie dodaje przedrostki i przyrostki -less, -free, re-.

Dodaje przedrostki i przyrostki -less, -free, re- oraz prawidłowo stosuje utworzone wyrazy.

Częściowo poprawnie formułuje zdania z konstrukcją have sth done (by sb).

Prawidłowo posługuje się formą have sth done (by sb).

Umiejętności językowe

Krótko opowiada o sytuacji, gdy przebywał poza domem z przyjaciółmi.

Krótko opowiada o sytuacji, gdy przebywał poza domem z przyjaciółmi. Spekuluje, jakie warunki pogodowe byłyby trudne dla niego i grona przyjaciół.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Wyczerpująco streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Wybiera wycieczkę, na którą by chciał pojechać.

Wybiera wycieczkę, na którą by chciał pojechać. Wyczerpująco uzasadnia swój wybór.

Przy pomocy podstawowych wyrażeń potrafi opisać warunki pogodowe.

Stosując rozbudowane słownictwo, potrafi scharakteryzować klimat i warunki pogodowe.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie).

Krótko odpowiada na niektóre pytania dotyczące przetrwania w warunkach ekstremalnych.

Prawidłowo formułuje pytania oraz odpowiada na pytania dotyczące przetrwania w warunkach ekstremalnych.

Częściowo poprawnie odgrywa krótkie rozmowy: pyta o usługi z użyciem konstrukcji have something done.

Odgrywa krótkie rozmowy: pyta o usługi z użyciem konstrukcji have something done.

Pisze raport (150-180 słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Pisze raport (150-180 słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 11

Get fit, have fun

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 11.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 11.

Częściowo poprawnie tworzy nazwy zawodników od dyscyplin sportowych.

Poprawnie tworzy nazwy zawodników od dyscyplin sportowych.

Zna czasowniki modalne have to, must, don’t have to, mustn’t. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi.

Prawidłowo stosuje czasowniki modalne have to, must, don’t have to, mustn’t w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi.


Częściowo poprawnie stosuje czasowniki do, play, go z nazwami dyscyplin sportowych.

Prawidłowo stosuje czasowniki do, play, go z nazwami dyscyplin sportowych.

Częściowo poprawnie przekształca / uzupełnia zdania z zastosowanie czasowników modalnych w czasie przeszłym could / must / should + have + past participle.

 1. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi w czasie przeszłym could / must / should +have + past participle.

Umiejętności językowe 1. Krótko wypowiada się na temat uprawiania sportu w szkole.

 1. Swobodnie wypowiada się na temat uprawiania sportu w szkole.

 1. Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Krótko streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

 1. Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (dobieranie). Wyczerpująco streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

 1. Krótko wypowiada się na temat sportu opisanego w podręczniku.

 1. Wypowiada się na temat sportu opisanego w podręczniku. Wyjaśnia, jakich nowych sportów chciałby spróbować.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (uzupełnianie informacji).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (uzupełnianie informacji).

Wyraża swoją opinię na temat sportów ekstremalnych. Krótko uzasadnia.

Wyraża swoją opinię na temat sportów ekstremalnych. Szczegółowo uzasadnia, podaje przykłady.

 1. Odpowiada na pytania quizu How sporty are you?

  1. Swobodnie rozmawia na temat uprawiania różnych dyscyplin sportu. W trakcie rozmowy stosuje konstrukcje wyrażające zaciekawienie lub zdziwienie. Prawidłowo reaguje w określonych sytuacjach językowych.

Przy pomocy podstawowego słownictwa opisuje ulubionego sportowca.

Przy pomocy urozmaiconego słownictwa opisuje ulubionego sportowca.

 1. Pisze rozprawkę (100-150 słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

 1. Pisze rozprawkę (100-150 słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.Unit 12

Thrills and chills

Poziom podstawowy

UCZEŃ:

Poziom ponadpodstawowy

UCZEŃ:

Środki językowe

Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 12.

Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 12.

Zna zasady stopniowania przymiotników. Uzupełnia zdania, częściowo poprawnie stosuje formy stopnia wyższego i najwyższego w wypowiedzi.

Prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi.

Częściowo poprawnie posługuje się formami czasów Future Simple i Future Perfect Continuous.

Szczegółowo opisuje plany na wakacje. Stosuje rozbudowane słownictwo. Poprawnie posługuje się czasami Future Simple i Future Perfect Continuous.

Umiejętności językowe

Krótko wypowiada się na temat parków rozrywki i dostępnych tam atrakcji.

Przy pomocy rozbudowanego słownictwa wypowiada się na temat parków rozrywki i dostępnych tam atrakcji.

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Krótko streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu czytania (test wyboru). Wyczerpująco streszcza informacje z przeczytanego tekstu.

Krótko wypowiada się na jeden z tematów w podręczniku (dłuższa wypowiedź ustna).

Wyczerpująco wypowiada się na jeden z tematów w podręczniku (dłuższa wypowiedź ustna).

Częściowo poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie).

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu słuchania (dobieranie).

Krótko wypowiada się na temat wakacji przedstawionych na zdjęciach w podręczniku.

Wypowiada się na temat wakacji przedstawionych na zdjęciach w podręczniku. Swobodnie wyraża swoje preferencje i uzasadnia je.

Krótko opisuje plany na przyszłość.

Wyczerpująco opisuje plany na przyszłość. Używa różnych konstrukcji.

Pisze opowiadanie (120-180 słów). Praca jest częściowo poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Pisze opowiadanie (120-180 słów). Praca jest poprawna pod względem gramatycznym i językowym.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.

Wykonuje zadania oparte na materiale DVD.
/


Pobieranie 214.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna