Plan wynikowy z historii sztuki w klasie IPobieranie 101.08 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar101.08 Kb.
PLAN WYNIKOWY Z HISTORII SZTUKI W KLASIE I.

Rok szk. 2015 / 2016
Program nauczania nr: 16

Podręcznik: Barbara Osińska, „ Sztuka i czas”
Lp.

Temat

(zagadnienia)Wymagania

( poziom podstawowy)

uczeń potrafi:


Wymagania

( poziom ponadpodstawowy)

uczeń potrafi:


Uwagi

Treści z podstawy programowejWymagania edukacyjne i PSOWstęp do historii sztuki – podstawowe pojęcia.

 • Dziedziny sztuk plastycznych

 • Pojęcia: sztuka, historia sztuki, styl, treść i forma dzieła sztuki, ikonografia

 • Podstawowe wątki tematyczne

 • Perspektywa i jej rodzaje

 • Wyjaśnić podstawowe pojęcia.

 • Wymienić podstawowe wątki tematyczne.

 • Wymienić i scharakteryzować podstawowe rodzaje perspektywy
 • Rozróżnić różne rodzaje sztuki użytkowej.

 • Scharakteryzować wątki tematyczne

 • Rozróżnić perspektywę rozumianą jako iluzję rzeczywistości od zwyczajowych w dawnych epokach konwencji widzenia

2 godz. lekcyjne

1.9;

1.10;

Podział dziejów sztuki.

 • Dokonać ogólnego podziału dziejów sztuki.

 • Wymienić style w sztuce w ramach podziału sztuki na epoki historyczne.
 • Przedstawić ramy czasowe poszczególnych okresów w dziejach sztuki
1.3Budowa dzieła sztuki.

 • Wyjaśnić pojęcie kompozycja.

 • Wymienić i scharakteryzować podstawowe rodzaje kompozycji plastycznych.

 • Wymienić środki wyrazu artystycznego.

 • Wymienić funkcje dzieł sztuki

 • Dokonać klasyfikacji kompozycji plastycznych wg określonych kryteriów.

 • Rozróżnić funkcje przykładowych dzieł sztuki.

2 godz. lekcyjne

1.10Powtórzenie wiadomości – przygotowanie do PKPraca kontrolna – Wstęp do historii sztuki
Omówienie pracy kontrolnej.Sztuka ery prehistorycznej.

 • Scharakteryzować warunki rozwoju sztuki prehistorycznej.

 • Opisać przykłady malarstwa jaskiniowego i drobnej rzeźby mentalnej w epoce paleolitu.

 • Wymienić formy architektury megalitycznej.

 • Przedstawić przybliżoną chronologię sztuki pradziejowej.

 • Omówić rozwój malarstwa jaskiniowego.

 • Zdefiniować pojęcia: megality, menhiry, dolmeny, kromlechy.

 • Scharakteryzować funkcje sztuki, które wytworzyły się w prehistorii

2 godz.lekcyjne

1.1;

1.3;


1.6;

3.1
Warunki rozwoju sztuki egipskiej.

 • Wskazać, w jaki sposób na charakter sztuki egipskiej wpłynęły uwarunkowania kulturowe i religijne.

 • Scharakteryzować religię i ustrój państwa egipskiego.

 • Wymienić najistotniejsze dla sztuki wydarzenia oraz najsławniejsze zabytki na przestrzeni dziejów państwa egipskiego.
1.1;

1.3;


1.7;

1.12;

Architektura starożytnego Egiptu.


 • Zdefiniować terminy i pojęcia: mastaba, piramida, kanon, architektura sakralna, architektura sepulkralna, kolumna, filar, sfinks, pylony, dziedziniec, sarkofag, komora.

 • Rozpoznać wybrane dzieła architektury egipskiej.

 • Określić charakter sztuki egipskiej.

 • Przedstawić genezę i rozwój architektury sepulkralnej w starożytnym Egipcie.

 • Opisać i wyjaśnić znaczenie schematu świątyni egipskiej.

 • Scharakteryzować pod względem formalnym wybrane dzieła architektury egipskiej.

2 godz.lekcyjne

1.1;

1.6;


1.7;

1.10;


2.3;

2.5;


3.1Rzeźba starożytnego Egiptu

 • Wyjaśnić pojęcie kanonu w sztuce egipskiej.

 • Scharakteryzować wpływ statusu społecznego na charakter przedstawień w rzeźbie egipskiej.

 • Rozpoznawać wybrane dzieła rzeźby egipskiej.

 • Omówić kompozycyjne kanony postaci ludzkiej w rzeźbie.

 • Wyjaśnić na czym polegały synteza i symbolizm w plastyce egipskiej.

2 godz. lekcyjne

1.1;

1.6;


1.7;

1.10;


2.3;

2.5;


3.1Relief i malarstwo egipskie.

 • Scharakteryzować wpływ statusu społecznego na kompozycyjne i kolorystyczne kanony postaci ludzkiej w reliefie i malarstwie.

 • Rozpoznawać wybrane dzieła egipskiego reliefu i malarstwa.

 • Scharakteryzować stosunek do natury w plastyce egipskiej.

 • Scharakteryzować rewolucję religijną i kulturalną czasów Echnatona.
1.1;

1.6;


1.7;

1.10;


2.3;

2.5;


3.1Powtórzenie wiadomości – przygotowanie do PKSprawdzian wizualny- Sztuka starożytnego EgiptuPraca kontrolna – Sztuka starożytnego Egiptu.Sztuka kreteńska i mykeńska.

 • Potrafi scharakteryzować charakter sztuki kreteńskiej i mykeńskiej.

 • Rozpoznawać przykłady tej sztuki.

 • Wyjaśnić pojęcia:megaron, tolos, kopuła fałszywa.

 • Określić ramy czasowe i zasięg terytorialny sztuki Cyklad.

 • Przedstawić wyniki odkryć archeologicznych z kręgu Morza Egejskiego.

 • Scharakteryzować sztukę Cyklad na przykładzie idoli.

 • Omówić sztukę kreteńską na przykładzie pałaców w Knossos i Fajstos.

 • Scharakteryzować sztukę mykeńską na podstawie megaronu i grobu Agamemnona.

2 godz.lekcyjne

1.1;

1.6;


1.7;

1.10;


2.3;

2.5;


3.1Warunki rozwoju sztuki greckiej.

 • Poglądy estetyczne starożytnych Greków.

 • Wpływ wierzeń na rozwój sztuki.

 • Atrybuty najważniejszych bóstw.

 • Określić ramy czasowe poszczególnych okresów w kulturze greckiej ( archaicznego, klasycznego, hellenistycznego).

 • Wskazać, w jaki sposób na charakter sztuki greckiej wpłynęły uwarunkowania kulturowe i religijne.

 • Wymienić najczęściej spotykane typy przedstawień oraz atrybuty bogów greckich.

 • Scharakteryzować poglądy estetyczne Greków.

2 godz. lekcyjne

1.1;

1.7;


1.11;

2.2
Architektura grecka – style w sztuce greckiej.

 • Wymienić i omówić architektoniczne porządki greckie.
 • Zdefiniować terminy i pojęcia: kapitel, baza, trzon, półkolumna, woluta, gzyms, fryz, tryglif, metopa, architraw, fronton, tympanon.

2 godz.lekcyjne

1.1;

1.6;


1.7;

1.10; 2.3; 2.5; 3.1

Architektura grecka – typy świątyń, zabudowa Akropolu.

 • Omówić wygląd przykładowej świątyni greckiej.

 • Wymienić i omówić budowle akropolu ateńskiego

 • Omówić typy świątyń greckich.

 • Zdefiniować terminy i pojęcia: echinus, abakus, krepidoma, stylobat, orchestra, buleuterion, stoa, akroteriony, perypteros, dipteros, tetrastylos, heksastylos, oktostylos, dekastylos.

2 godz.lekcyjne

1.1;

1.5;


1.6;

1.7;


1.10;

2.3;


2.5;

3.1
Rzeźba grecka okresu archaicznego.

 • Przedstawić przemiany i rozwój w rzeźbie greckiej okresu archaicznego.

 • Rozpoznawać najsłynniejsze dzieła rzeźby greckiej okresu archaicznego.

 • Zanalizować pod względem formalnym wybraną rzeźbę grecką okresu archaicznego.
1.1;

1.6;


1.7;

1.10;


2.3;

2.5;


3.1Rzeźba grecka okresu klasycznego.

 • Przedstawić przemiany i rozwój rzeźby greckiej okresu klasycznego.

 • Rozpoznawać najsłynniejsze przykłady rzeźb greckich okresu klasycznego.

 • Zanalizować pod względem formalnym wybraną rzeźbę okresu klasycznego.

 • Omówić kanon Polikleta.

 • Przedstawić genezę aktu kobiecego od techniki „mokrej szaty” do Afrodyty z Knidos.

2 godz.lekcyjne

1.1;

1.5;


1.6;

1.7;


1.10;

2.3;


2.5;

3.1Rzeźba grecka okresu hellenistycznego.

 • Zanalizować pod względem formalnym wybraną rzeźbę hellenisyczną
2 godz. lekcyjne

1.1;

1.5;


1.6;

1.7;


1.10;

2.3;


2.5;

3.1


 1. 1

Greckie malarstwo wazowe.

 • Wymienić i omówić cztery style malarstwa wazowego

 • Rozpoznać najważniejsze typy waz greckich

Utrwalenie wiadomości o sztuce starożytnej Grecji.

Praca kontrolna – sztuka starożytnej Grecji.

Sprawdzian wizualny – sztuka starożytnej Grecji

Sztuka Etrusków.

 • Rozpoznać i omówić architekturę sakralną i sepulkralną Etrusków

 • wymienić charakterystyczne cechy rzeźby, malarstwa oraz rzemiosła artystycznego

 • Zanalizować pod względem formalnym wybrane przykłady sztuki Etrusków.

2 godz.

1.1;

1.6;


1.7;

1.10;


2.3;

2.5;


3.1Historyczne czynniki rozwoju sztuki rzymskiej.

 • Określić ramy czasowe poszczególnych okresów w kulturze rzymskiej

 • określić zasięg terytorialny sztuki rzymskiej1.1;

1.7;


1.11;

2.2
Architektura rzymska – typy budowli rzymskich.

 • Omówić różne typy domów rzymskich od kamienic, poprzez wille do rezydencji cesarskich1.1;

1.6;


1.7;

1.10;


2.3;

2.5;


3.1Najsłynniejsze budowle rzymskie – analiza formy.

 • Opisać formy świątyń i grobowców rzymskich

 • opisać typ rzymskiej willi z wewnętrznym atrium

 • Zanalizować pod względem formalnym Panteon rzymski i Koloseum
2.3;

3.1
Realistyczny portret rzymski.

 • Zdefiniować pojęcie weryzm portretowy

 • Opisać charakterystyczne cechy portretu rzeźbiarskiego na wybranych przykładach
1.3;

1.10;


2.1
Analiza wybranych przykładów rzeźby rzymskiej.

 • Zanalizować wybrane przykłady rzeźby rzymskiej

 • Zanalizować wskazane przykłady rzeźby rzymskiej
3.1Relief rzymski

 • Opisać płaskorzeźby z Ara Pacis oraz kolumny Trajana

2 godz.

3.1Malarstwo pompejańskie.

 • Wymienić techniki malarskie stosowane w starożytnym Rzymie

 • scharakteryzować malarstwo ścienne i portretowe

 • Omówić cztery style malarstwa pompejańskiego

 • wyjaśnić na czym polegała technika enkaustyczna
1.3;

1.7;


1.8Utrwalenie wiadomości o sztuce rzymskiej.

 • Zdefiniować pojęcia: weryzm portretowy, styl kontynuacyjnej narracji, kolumna toskańska i kompozytowa, akwedukt, termy, perystyl, atrium, impluvium, compluvium, amfiteatr

 • rozpoznać najważniejsze dzieła sztuki rzymskiej

Sprawdzian wizualny – sztuka rzymska

Praca kontrolna – sztuka starożytnego Rzymu.

Sztuka wczesnochrześcijańska.

 • Przedstawić chronologię i zasięg terytorialny sztuki wczesnochrześcijańskiej

 • wyjaśnić podstawowe symbole w malarstwie wczesnochrześcijańskim

 • Opisać ideowe funkcje sztuki wczesnochrześcijańskiej

 • dostrzegać rolę dziedzictwa antycznego w sztuce wczesnochrześcijańskiej

 • omówić budowę bazyliki wczesnochrześcijańskiej

2 godz.

1.1;

1.3;


1.11;

1.12


2.1Sztuka bizantyjska – warunki rozwoju.

 • Określić warunki rozwoju, ramy czasowe i zasięg terytorialny sztuki bizantyjskiej

 • określić wpływ kościoła i dworu na formę w sztuce bizantyjskiej

 • Określić wpływ kościoła i dworu na ikonografię w sztuce bizantyjskiej

 • scharakteryzować najważniejsze wzory ikonograficzne w sztuce bizantyjskiej1.1;

1.11;


3.2

 1. .

Architektura bizantyjska – San Apollinare in Classe, San Vitale.

 • Opisać wymienione budowle bizantyjskie / architekturę oraz wystrój

 • Przeprowadzić analizę ikonograficzną mozaiki bizantyjskiej na przykładzie kościołów w Rawennie

2 godz. lekcyjne

1.3;

1.6;


1.7;

1.10;


2.4
Hagia Sophia – analiza formalna świątyni bizantyjskiej.

 • Opisać kościół Hagia Sophia pod względem formy architektonicznej1.3;

1.6;


1.7;

1.10;


2.4
Cerkiew jako nowy typ świątyni w krajach bałkańskich i na Rusi1.1;

1.6;

Ikona i jej ewolucja w wiekach późniejszych.

 • Scharakteryzować malarstwo ikon – technika, typy ikonograficzne

 • Zna najwybitniejszych przedstawicieli i ich dzieła

 • Omówić ewolucję ikon w wiekach późniejszych
1.1;

1.3;


1.5;

1.6;


1.8;

1.11;


2.2Sprawdzian wizualny – Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska

Praca kontrolna – Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska45.

Sztuka przedromańska – geneza, warunki rozwoju.

 • Omówić genezę sztuki przedromańskiej, chronologię i zasięg terytorialny

 • Przedstawić wpływ sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej na sztukę przedromańską
1.1;

2.146

Sztuka karolińska i ottońska

 • Rozróżniać na ilustracjach miniatury iroszkodzkie i ottońskie

 • Przeprowadzić analizę formy kaplicy Karola Wielkiego w Akwizgranie

2 godz. lekcyjne

1.3;

1.6;


1.7;

2.1;


3.1

47

Sztuka romańska w Europie Zachodniej.

 • Wyróżniać regionalny charakter architektury romańskiej i i podać przykłady budowli w różnych krajach

 • zdefiniować pojęcia: pendentywy, sklepienie kolebkowe, krzyżowe, transept, biforium, triforium, ambit, system wiązany, empory, katedry, kolegiaty, kościoły klasztorne, refektarz, rozpoznać najważniejsze obiekty sztuki romańskiej

 • Porównać stanowiska opata Sergiusza i św. Bernarda z Clairvaux w kształtowaniu się estetyki średniowiecznej

3 godz. lekcyjne

1.3;

1.6;


1.7;

1.10;


3.2

48

Sztuka przedromańska w Polsce.

 • Wymienić i opisać przykłady architektury przedromańskiej w Polsce

 • Przeprowadzić analizę formy rotundy NMP na Wawelu
1.1;

1.3;


1.6;

1.7;


3.1

49

Sztuka romańska w Polsce.

 • Wymienić i opisać przykłady architektury romańskiej w Polsce

 • omówić rozwój plastyki romańskiej w Polsce.

 • Przeprowadzić analizę formy wybranego zabytku sztuki romańskiej

2 godz. lekcyjne

Pozostałe godziny – do wykorzystania na referaty, prezentacje, odpowiedzi ustne – według potrzeb©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna