Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”Pobieranie 0.73 Mb.
Strona1/6
Data28.04.2016
Rozmiar0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Plan wynikowy z języka polskiego
dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”


Prezentowany plan wynikowy stanowi propozycję realizacji wymagań edukacyjnych stawianych uczniowi w klasie IV szkoły podstawowej. Został opracowany zgodnie z koncepcją programu „Słowa na start!” i jest w pełni dostosowany do podręczników „Słowa na start! 4”. Koncepcja ta, zgodnie
z podstawą programową, przewiduje kształcenie u uczniów sprawności mówienia, słuchania, pisania i czytania oraz przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI. Zagadnienia prezentowane w podręcznikach „Słowa na start!” i odzwierciedlone w planie wynikowym obejmują treści z zakresu kształcenia literacko-kulturowego oraz nauki o języku. Plan wynikowy jest propozycją, którą można swobodnie modyfikować w zależności od poziomu klasy oraz rozkładu godzin. Opracowany został przy założeniu, że nauczanie języka polskiego w klasie IV odbywa się w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. Liczbę godzin poświęconych na realizację poszczególnych zagadnień można dostosować do predyspozycji i uzdolnień konkretnego zespołu klasowego. Dodatkowo do planu dołączono propozycje lektur do omówienia, które nauczyciel może wykorzystać w dowolnie wybranym przez siebie momencie roku szkolnego.

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”


Środki dydaktyczne
(Dział programowy)


Numer
i temat lekcji


Utwory z podręcznika

Zagadnienia

Wymagania odstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Standardy

Liczba godzin

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Zaczyna się jesień, Wrześniowe
i październikowe wędrówki po Polsce

s. 10–11, 571.

Kończy się lato, więc wracamy do szkoły• Joanna Papuzińska, „Koniec lata”

• Tadeusz Kubiak, „Wracamy”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o sytuacji opisanej
w wierszu, opis przedmiotu, nastrój wiersza, uzasadnianie własnego zdania, korzystanie z różnych źródeł informacji, praca z ilustracjami

• podaje kilka wyrazów kojarzących się
z wakacjami • określa tematykę wierszy • podejmuje próbę rozwiązania krzyżówki na podstawie wiersza „Koniec lata” • wypisuje z wiersza „Wracamy” określenia podanych rzeczowników • krótko opisuje wygląd i kształt pamiątki
z wakacji • wie, co to jest nastrój wiersza • nazywa swoją ulubioną porę roku • dopasowuje określenia do fotografii

• wie, w jakim mieście znajduje się pałac


w Wilanowie

• opowiada o swoich wspomnieniach z wakacji • opowiada wyczerpująco o sytuacji opisanej
w każdym z wierszy • rozpoznaje grzyby jadalne • rozwiązuje krzyżówkę na podstawie wiersza „Koniec lata” • określa nastrój wiersza „Wracamy”, wykorzystując podane wyrazy • podaje argumenty uzasadniające wybór swojej ulubionej pory roku • przedstawia własne propozycje wycieczek na wrzesień i październik • wyjaśnia zasady poruszania się po jaskiniach • wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat zabytków Wilanowa

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 3.3 3.4 4.1 5.8


2

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Zaczyna się jesień s. 12–13

2.

Pierwszego września w szkole• Czesław Janczarski, „Wrzesień”

• Jan Brzechwa, „Pierwszy września”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, głośne czytanie tekstu, opis miejsca, opowiadanie o wydarzeniach opisanych w tekście, bohater literacki, konstruowanie wypowiedzi pisemnej


• wymienia miejsca opisane w wierszu „Wrzesień” • podaje obraz pozostający w pamięci po przeczytaniu wiersza „Wrzesień” • rysuje ilustrację do wiersza „Wrzesień” • głośno i wyraźnie czyta tekst „Pierwszy września” • wypisuje z tekstu imiona bohaterów • opowiada, co robili poszczególni bohaterowie tekstu • wymienia zwierzęta, które zamieszkiwały parkowy staw opisany w tekście • wypisuje z tekstu pięć wyrazów z „ż” • podaje przynajmniej jedno własne skojarzenie
z pierwszym września

• podejmuje próbę napisania dalszego ciągu historii o Królewnie Żabce• opisuje, jak zmieniają się miejsca przedstawione w wierszu „Wrzesień” w zależności od pór roku • wie, kim jest bohater literacki • opowiada, co wydarzyło się w parku opisanym w tekście • układa pięć zdań z wyrazami z „ż” wypisanymi z tekstu • wyczerpująco opowiada o własnych skojarzeniach związanych z pierwszym września • zapisuje wymyślone przez siebie dalsze przygody Królewny Żabki z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych
i interpunkcyjnych


1.1 1.2 1.4 2.1 2.3 2.5 3.7


2

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Jak się porozumiewamy?

s. 6–8


3.

Witam się i żegnam


zwroty powitalne i pożegnalne, zasady powitania i pożegnania, zwroty grzecznościowe, praca z ilustracjami

• zaznacza zwroty powitalne w podanych fragmentach tekstu • przyporządkowuje odpowiednie słowa powitania do podanych wypowiedzi

• podkreśla w tekście zwroty pożegnalne• wymienia najważniejsze zasady dotyczące powitania i pożegnania • stosuje słowa powitania i pożegnania pasujące do określonych sytuacji • układa rozmowę, używając zwrotów powitalnych i pożegnalnych

2.2 2.5 5.1


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Moja rodzina i ja

s. 19
Słownik wyrazów bliskoznacznych4.

Czym dla każdego człowieka jest dom?• Wiktor Woroszylski, „Czas miłości”

czytanie ze zrozumieniem, chronologia, oś czasu, opis postaci, wyrazy bliskoznaczne (synonimy), uzasadnianie własnego zdania, korzystanie ze słownika, wyszukiwanie informacj
i w tekście


• tworzy oś czasu, wykorzystując rodzinne pamiątki i zapisując wydarzenia ze swojego życia • zapisuje informacje o sobie • dopisuje wyrazy bliskoznaczne do wyrazu „dom” • układa zdania z podanymi wyrazami • korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych • wie, co zdaniem osoby mówiącej w wierszu jest ważne, a co nie ma znaczenia dla istnienia domu

• wypisuje z wiersza wyrażenia mówiące o tym, co jest ważne dla istnienia domu• wyjaśnia pojęcia: chronologia, oś czasu • szczegółowo opisuje swój wygląd • wyjaśnia pojęcie: wyraz bliskoznaczny • wyjaśnia sens wiersza • podaje własne propozycje wyrażeń mówiących o tym, co jest ważne dla istnienia domu • wyjaśnia tytuł wiersza i uzasadnia swoją odpowiedź


1.1 1.2 1.4 2.1 2.4 3.1 3.4

4.1


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Jak się porozumiewamy?

s. 9–11


5.

Przedstawiam siebie i innych

komunikacja w sytuacjach codziennych, zasady przedstawiania sobie nieznających się osób, zwroty grzecznościowe, praca z ilustracjami

• wie, kiedy należy się przedstawiać • dopasowuje wypowiedzi dotyczące przedstawiania do odpowiednich ilustracji • wyjaśnia zasady przedstawiania jednej osoby osobie drugiej • na podstawie tekstu podejmuje próbę przedstawiania nieznających się osób

• przedstawia się odpowiednio do podanych sytuacji • dobiera argumenty na potwierdzenie swojego zdania • prezentuje scenki ukazujące prawidłowy sposób przedstawiania nieznających się osób


2.2 3.4 5.1


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Zaczyna się jesień

s. 14–15


6.

Jesienne spotkanie


z wiewiórką

• Joanna Kulmowa, „Wiewiórki jesienią”

• Michel Cuisin, „Wiewiórka”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, korzystanie z różnych źródeł informacji, opis zwierzęcia, formułowanie argumentów, praca z ilustracją


• wie, kiedy należy się przedstawiać • dopasowuje wypowiedzi dotyczące przedstawiania do odpowiednich ilustracji • wyjaśnia zasady przedstawiania jednej osoby osobie drugiej • na podstawie tekstu podejmuje próbę przedstawiania nieznających się osób

• wyjaśnia poetyckie sformułowanie • podaje wymyślone przez siebie poetyckie określenia dotyczące poszczególnych pór roku • formułuje argumenty na potwierdzenie określonych racji • opisuje wiewiórkę, wykorzystując różne źródła informacji


1.1 1.4 2.1 2.2 3.4

4.1


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Formy wypowiedzi s. 79–82

7.

Opis przedmiotu


i postaci
elementy opisu przedmiotu i opisu postaci, opis przedmiotu a opis postaci, praca z ilustracjami, redagowanie opisu samochodu, redagowanie opisu postaci

• odszukuje wśród podanych wyrazów określenia cech przedmiotu widocznego na ilustracji • uzupełnia opis brakującymi określeniami • zna najważniejsze elementy opisu przedmiotu • stwierdza na podstawie opisu, jaki przedmiot jest opisywany • wypisuje z tekstu informacje dotyczące opisywanego przedmiotu • zapisuje wyrazy określające wygląd przedmiotu przedstawionego na ilustracji • zna najważniejsze elementy opisu postaci

• wskazuje ilustrację przedstawiającą postać pasującą do opisu• podaje przykłady wszystkich elementów wchodzących w skład opisu przedmiotu • uzupełnia opis przedmiotu na podstawie wybranej ilustracji • opisuje przedmiot przedstawiony na ilustracji, używając podanych wyrazów • podaje przykłady wszystkich elementów wchodzących w skład opisu postaci • opisuje postać widoczną na ilustracji, wykorzystując podane wyrazy


1.1 2.1


2

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Moja rodzina i ja

s. 20–23


8. Co wiesz o rodzinie?


• ksiądz Jan Twardowski, „Co wiesz o swojej rodzinie?” • Joanna Olech, „Dynastia Miziołków”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy bohaterów, opis postaci, drzewo genealogiczne, stopnie pokrewieństwa w rodzinie, postać księdza Jana Twardowskiego, humor

• odszukuje w tekście informacje na temat bohaterów i częściowo uzupełnia opis postaci • opisuje wybranego członka własnej rodziny według podanego wzoru • podejmuje próbę stworzenia drzewa genealogicznego własnej rodziny

• podejmuje próbę humorystycznego przedstawienia wybranego członka swojej rodziny• odszukuje w tekście szczegółowe informacje na temat bohaterów i uzupełnia opis postaci • tworzy drzewo genealogiczne własnej rodziny • wyjaśnia sens wskazanego fragmentu tekstu • nazywa stopnie pokrewieństwa w rodzinie • wie, kim jest ksiądz Jan Twardowski • wyjaśnia, w jaki sposób została opisana rodzina narratora tekstu • przedstawia w żartobliwy sposób wybranych członków swojej rodziny

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2

2.4


2

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Moja rodzina i ja

s. 24–25, 279.

Jakie są skutki niepunktualności?• Julian Tuwim, „Spóźniony słowik” • Joanna Papuzińska, „Klucha”

• „Rady dla tych, którzy chcą pięknie czytać”czytanie z podziałem na role, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohatera, ocena postępowania bohatera, opis postaci, epitet, porównanie, rola określeń rzeczownika w tekście, uzasadnianie własnego zdania, postać Juliana Tuwima

• czyta wiersz z podziałem na role • krótko odpowiada na pytania, wchodząc w rolę bohaterki wiersza • wybiera określenia pasujące do bohatera wiersza, oceniając jego postępowanie • wypisuje z wiersza określenia rzeczowników • wie, kim był Julian Tuwim • krótko opisuje wygląd i zachowanie bohatera wiersza „Klucha” • wyjaśnia sens wskazanego fragmentu wiersza „Klucha” • wypisuje z wiersza „Klucha” epitety
i porównania

• wymienia zalety i wady posiadania rodzeństwa


i uzasadnia swoje zdanie

• czyta wiersz z podziałem na role,
z zachowaniem zasad poprawnego głośnego czytania • wyczerpująco odpowiada na pytania, wchodząc w rolę bohaterki wiersza • wyjaśnia, jaką rolę pełnią w wierszu wypisane określenia rzeczowników • podaje własne propozycje poetyckich dań • określa osobę mówiącą w wierszu „Klucha”, wskazując w utworze odpowiedni fragment

• szczegółowo opisuje wygląd i zachowanie bohatera wiersza „Klucha”1.1 1.2 1.4 2.1 2.2

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: O przyjaźni
i koleżeństwie s. 28

Słownik języka polskiego10.

Tworzymy klasowy kodeks przyjaźni• Maria Dańkowska, „Kodeks przyjaźni”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, korzystanie ze słownika, uzasadnianie własnego zdania

• wypisuje cechy dobrego kolegi i przyjaciela • krótko wypowiada się na temat tekstu

• wyjaśnia słowa „lojalność” i „dyskrecja”, korzystając ze słownika języka polskiego• wypowiada się na temat tekstu, uzasadniając swoje zdanie • zapisuje w punktach obowiązki wobec przyjaciół


1.1 1.4 2.2 2.5 3.4 4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe i październikowe wędrówki B: O przyjaźni i koleżeństwie s. 29

11. Na co należy zwrócić uwagę, oglądając obraz?


Dzieła sztuki pod lupą: • Stanisław Wyspiański, „Portret dziewczynki”

• Thomas Sully, „Rozdarty kapelusz”opis obrazu, opis postaci, nastrój
i kolorystyka obrazu, pejzaż, portret, scena rodzajowa, martwa natura, praca
z ilustracjami

• podaje autora i tytuł obrazu • określa kolorystykę dominującą w obrazie

• podejmuje próbę opisu postaci widocznej na obrazie• odróżnia portret od pejzażu, sceny rodzajowej
i martwej natury • określa nastrój obrazu • opisuje postać widoczną na obrazie


1.2 1.4

2.1


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: O przyjaźni
i koleżeństwie s. 30–32 Słownik języka polskiego

12.

Czy przyjaciel powinien być ideałem?• Zbigniew Lengren, „Kto to może być?” • Józef Baran, „Hymn o sobie samym – najwierniejszym przyjacielu”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, części mowy, wers, korzystanie ze słownika, uzasadnianie własnego zdania, przysłowia, osoba mówiąca (podmiot liryczny), cytat

• wymienia przynajmniej pięć czynności wykonywanych przez bohatera wiersza „Kto to może być?” • odróżnia czasownik od innych części mowy • zapisuje najbardziej pożądane zachowania lub cechy charakteru przyjaciela • dobiera odpowiednie wyjaśnienia do podanych przysłów i powiedzeń • wie, kim jest podmiot liryczny • wypisuje z wiersza wskazany cytat • podejmuje próbę uzasadnienia własnego zdania na temat związany z treścią wiersza • odnajduje w słowniku języka polskiego znaczenie słowa „ideał”

• wymienia czynności wykonywane przez bohatera wiersza i te, których nie robił opisany chłopiec • wyjaśnia pojęcie: wers • uzasadnia swoje zdanie na temat związany
z treścią wiersza • wyszukuje w wierszach odpowiednie cytaty • uzupełnia tabelę, wyjaśniając własnymi słowami znaczenie cytatów z tekstu • wyjaśnia pojęcia: podmiot liryczny, cytat • odróżnia podmiot liryczny od autora wiersza


1.1 1.2 1.4 2.4 3.4

4.1


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Jak się porozumiewamy? s. 12–14

13.

Proszę i dziękuję


prośba i podziękowanie, zwroty grzecznościowe, znaczenia słowa „dziękuję” jako wyrażającego podziękowanie lub odmowę, praca
z ilustracjami

• wskazuje prośbę wśród innych wypowiedzi • podkreśla w tekście zdanie, które jest prośbą • podejmuje próbę zapisania odpowiednich próśb na podstawie ilustracji • dopasowuje do podanych sytuacji odpowiednie zwroty podziękowania • zaznacza wypowiedź, w której słowo „dziękuję” oznacza odmowę • używa słowa „dziękuję” jako wyrażającego wdzięczność i jako oznaczającego odmowę

• wie, jak się zachować, kiedy ktoś spełni naszą prośbę• wyjaśnia, czym jest prośba • przekształca wypowiedzi, tak aby stały się uprzejmymi prośbami, wykorzystując przy tym podane zwroty • wyjaśnia, czym jest podziękowanie • zapisuje odpowiednie podziękowania do podanych sytuacji • redaguje dwa krótkie dialogi, używając słowa „dziękuję” wyrażającego wdzięczność oraz oznaczającego odmowę


2.2 2.5

5.1


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Moja rodzina i ja

s. 25–27


14.

Dzieci, rodzeństwo, rodzice...• Alan Alexander Milne, „Grzeczna dziewczynka”

• „Rady dla tych, którzy chcą pięknie czytać”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohatera, głośne czytanie wiersza, epitet, zdrobnienie, zgrubienie, wyraz neutralny, uzasadnianie własnego zdania, postać Alana Alexandra Milne’a

• czyta głośno wiersz • wypisuje zdrobnienia z wiersza • odszukuje w wierszu informacje na temat podmiotu lirycznego

• podaje przykłady słów neutralnych, zdrobnień i zgrubień, epitetów• czyta głośno wiersz, z zachowaniem zasad poprawnego głośnego czytania • wyjaśnia pojęcia: epitet, wyraz neutralny, zdrobnienie, zgrubienie • wyraża swoją opinię na temat związany z treścią wiersza i uzasadnia swoją odpowiedź

• wie, kim był Alan Alexander Milne1.1 1.2 1.4 2.1 3.4

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: O przyjaźni
i koleżeństwie s. 32–34

Słownik języka polskiego15.

Domowe zwierzęta naszymi przyjaciółmi• Jan Grabowski, „Historia psich figlów”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, korzystanie ze słownika, narrator, utwór prozatorski (epicki), przysłowie, opis zwierzęcia

• zna pojęcie: narrator • odszukuje w tekście informacje na temat bohatera opowiadania • odszukuje w słowniku języka polskiego informacje na temat jamnika • odszukuje w tekście dokończenie podanego przysłowia • wymienia przynajmniej trzy pozytywne cechy swojego zwierzęcia

• podejmuje próbę opisu zwierzęcia domowego

• wyjaśnia pojęcia: narrator, utwór prozatorski • wskazuje przynajmniej trzy zachowania bohaterów opowiadania świadczące o tym, że są przyjaciółmi

• opisuje zwierzę domowe, stosując odpowiednie środki językowe1.1 1.2 1.4 2.1 2.5

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: O przyjaźni
i koleżeństwie

s. 35


16.

Czego się można dowiedzieć z diagramów?• „Ankieta”

ankieta, diagram kołowy i słupkowy, odczytywanie informacji z diagramów, uzasadnianie własnego zdania


• wie, czym jest ankieta • określa różne kształty diagramów • odpowiada na co najmniej dwa pytania, odczytując z diagramów potrzebne informacje • układa proste pytania do wykresów

• sporządza diagram słupkowy przy pomocy nauczyciela• wyjaśnia pojęcie: ankieta • proponuje nazwy dla diagramów na podstawie ich kształtu • odpowiada na wszystkie pytania, odczytując
z diagramów potrzebne informacje • układa pytania do podanych wykresów • uzasadnia swoje zdanie na podany temat, podając właściwe argumenty • sporządza diagram słupkowy

1.1 1.3 1.4 2.2 2.4

3.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Jak się porozumiewamy? s. 15–17

17.

Wyrażam swoje zdanie


ocena zachowania bohaterów tekstu
i ilustracji, wyrażanie i uzasadnianie własnego zdania, zwroty odpowiednie do wyrażania własnego zdania, praca z ilustracjami

• podejmuje próbę oceny zachowania bohaterów na podstawie ilustracji • udziela krótkich odpowiedzi na postawione pytania • odszukuje w tekście fragmenty, w których bohater wyraża swoje zdanie

• podejmuje próbę wyrażania własnego zdania na podany temat• używa odpowiednich zwrotów do wyrażania własnego zdania • uzasadnia swoje zdanie • ocenia zachowanie bohaterów przeczytanych tekstów • redaguje krótkie wypowiedzi, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych
i językowych

1.1 2.2

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: O przyjaźni
i koleżeństwie s. 36–38

18.

Rozejrzyj się, przyjaciel jest blisko• Elwira Lindo, „Maciek, mój przyjaciel na całe życie”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, świat przedstawiony, cechy bohaterów, narrator, czas i miejsce wydarzeń, ocena postępowania bohaterów, opowiadanie
o wydarzeniach opisanych w tekście, uzasadnianie własnego zdania

• wymienia przynajmniej dwóch bohaterów opowiadania • określa miejsce i czas wydarzeń przedstawionych w utworze • uzupełnia schemat, wpisując przynajmniej dwie cechy wyglądu, charakteru i upodobania bohaterów • uzupełnia zdania związane z tekstem • odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń • podaje swoich ulubionych wykonawców muzycznych

• wymienia elementy świata przedstawionego w utworze literackim • opowiada o świecie przedstawionym w tekście • podaje informacje o narratorze opowiadania • wymienia wszystkich bohaterów opowiadania • uzupełnia schemat, wpisując cechy wyglądu, charakteru i upodobania bohaterów • wymyśla dwa możliwe zachowania bohatera tekstu i ocenia każde z nich • podaje swoich ulubionych wykonawców muzycznych i uzasadnia swój wybór

1.1 1.2 1.4 2.1 2.5

3.4


1


Pobieranie 0.73 Mb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna