Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”Pobieranie 0.73 Mb.
Strona2/6
Data28.04.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności s. 18–21

19.

Sprawdź swoją wiedzę


i umiejętności
zasady powitania i pożegnania, zwroty powitalne i pożegnalne, zasady przedstawiania osób, zwroty grzecznościowe, prośba
i podziękowanie, wyrażanie
i uzasadnianie własnego zdania, zasady pożegnania, zwroty pożegnalne, pisemne konstruowanie wypowiedzi

• dopasowuje wypowiedź będącą powitaniem do podanej sytuacji • tworzy przynajmniej jeden zwrot grzecznościowy, dopasowując określenie do podanych wyrazów • wskazuje wypowiedź, w której ktoś wyraża własne zdanie

• przedstawia sobie nieznające się osoby • tworzy zwroty grzecznościowe, dopasowując wszystkie określenia do podanych wyrazów • układa krótkie podziękowanie • tworzy wypowiedź będącą pożegnaniem

• uzasadnia, którą porę roku lubi najbardziej2.2 2.5 3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Zaczyna się jesień

s. 16–17


20.

Porównanie jako element opisu• Igor Sikirycki, „Zoologiczny talent” • Jan Brzechwa, „Październik”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, porównanie, budowa i funkcja porównania, nastrój wiersza, postać Jana Brzechwy


• podejmuje próbę uzupełnienia wiersza „Zoologiczny talent” odpowiednimi wyrazami • wskazuje w wierszu „Zoologiczny talent” porównania • zapisuje poprawne porównania, wybierając odpowiednie człony porównań • wymienia rośliny i zwierzęta pojawiające się
w wierszu „Październik” • podejmuje próbę ułożenia pytań do wiersza „Październik”

• uzupełnia wiersz „Zoologiczny talent” odpowiednimi wyrazami • wyjaśnia, czemu służą porównania w wierszu „Zoologiczny talent” • wyjaśnia budowę porównania • wypisuje porównania z wiersza „Październik” • określa nastrój wiersza „Październik” • układa pytania do wiersza „Październik” • wie, kim był Jan Brzechwa

1.1 1.2 1.4 2.2

2.5


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: O przyjaźni i koleżeństwie s. 38–40

Słownik języka polskiego21. Zabawy wśród przyjaciół
i kolegów


• Sempé i Goscinny, „Futbol”

• Joanna Olech, „Koło Fortuny”głośne czytanie tekstu, czytanie
i słuchanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, zdania pytające i wykrzyknikowe, opowiadanie o wydarzeniach opisanych w tekście, korzystanie ze słownika

• odszukuje w opowiadaniu „Futbol” zdania pytające i wykrzyknikowe i odczytuje je w odpowiedni sposób • wymienia przynajmniej trzy imiona bohaterów opowiadania „Futbol” • określa charakter opowiadania „Futbol”, wybierając odpowiednie określenia • częściowo rozwiązuje krzyżówkę związaną
z treścią tekstu „Futbol” • z pomocą nauczyciela opowiada o wydarzeniach opisanych w opowiadaniu „Koło Fortuny” • tworzy krótki tekst, w którym wszystkie wyrazy zaczynają się na tę samą literę

• odszukuje w słowniku języka polskiego definicję słowa „eliminacje”• czyta tekst „Futbol” głośno i wyraźnie • rozwiązuje krzyżówkę związaną z treścią tekstu „Futbol” • opowiada o wydarzeniach przedstawionych w opowiadaniu „Koło Fortuny” • tworzy wiersz lub historyjkę, tak aby wszystkie wyrazy zaczynały się na tę samą literę


1.1 1.2 1.4 2.1 4.1


2

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe i październikowe wędrówki B: Zaczyna się jesień, Bohaterowie naszych lektur są zagubieni s. 15, 41–42

22.

Tworzymy ankietę czytelniczą• Tadeusz Śliwiak, „Kwiaty dla nauczycieli”

• Witold Zechenter, „Moje książeczki”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, ankieta, zdrobnienia i zgrubienia, wyciąganie wniosków, uzasadnianie własnego wyboru, książka rękopiśmienna, inicjał, opis przedmiotu, praca z ilustracją, Dzień Nauczyciela

• odszukuje informacje w wierszu • zapisuje skojarzenia z wyrazem „książka” • dopisuje przymiotniki do podanych wyrazów • wypisuje z tekstu zdrobnienia • wymienia tytuły lub podaje tematykę swoich ulubionych książek • wskazuje inicjał na fotografii karty „Psałterza floriańskiego” • wymienia, za co osoba mówiąca w wierszu „Kwiaty dla nauczycieli” dziękuje nauczycielom • uzupełnia podane zdania dotyczące nauczycieli • opisuje kartę z „Psałterza floriańskiego”

• wie, kiedy i dlaczego obchodzi się Dzień Nauczyciela• opracowuje ankietę na temat czytelnictwa, układając odpowiednie pytania • wyciąga wnioski na temat czytelnictwa we własnej klasie na podstawie ankiety • tworzy zdrobnienia i zgrubienia od podanych wyrazów • wypowiada się na temat swoich ulubionych lektur i uzasadnia swój wybór

• zna pojęcia: książka rękopiśmienna, inicjał1.1 1.2 1.4 2.5 3.3

3.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy? s. 24–26

23.

Co wiemy
o czasowniku?


znaczenie czasownika, pytania czasownika, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, praca z ilustracjami

• odpowiada na pytania czasownika • podkreśla czasowniki w tekście • uzupełnia zdania czasownikami

• podaje czasowniki określające czynności pokazane na ilustracjach• wyjaśnia pojęcie: czasownik • dzieli podane czasowniki na informujące
o czynności i stanie

• wypisuje kolejne czynności wykonywane przez bohaterów tekstu1.1

2.3


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur są zagubieni

s. 43–46


24.

Układamy plan wydarzeń do opowiadania „Mam wszystko”• Anna Onichimowska, „Mam wszystko”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, sporządzanie planu wydarzeń, kolejność chronologiczna, opowiadanie o wydarzeniach przedstawionych w tekście, uzasadnianie własnego zdania


• określa temat opowiadania • odszukuje w tekście odpowiednie cytaty • porządkuje podane punkty planu zgodnie
z chronologią • podejmuje próbę opowiadania o wydarzeniach przedstawionych w opowiadaniu

• opowiada o przedstawionych w opowiadaniu wydarzeniach z punktu widzenia wybranego bohatera • wypowiada się na temat opowiadania, uzasadniając swoją wypowiedź

• udziela rad bohaterce opowiadania1.1 1.2 1.4 2.2 3.1

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur są zagubieni s. 46–47

25.

Problemy Miziołków• Joanna Olech, „Rodzinka”

czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie o wydarzeniach przedstawionych w tekście, miejsce wydarzeń, ocena postępowania bohaterów, język potoczny, wyrażenia potoczne, porównania

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze • odpowiada na pytanie dotyczące miejsca wydarzeń • odszukuje w tekście porównanie

• wyjaśnia pojęcie: język potoczny • ocenia postępowanie bohaterów • wskazuje w tekście wyrażenia potoczne
i wyjaśnia ich znaczenie

• odgrywa scenki z życia bohaterów utworu opisane w tekście1.1 1.2 1.4 3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur są zagubieni

s. 48


26.

Do czego służy poczta internetowa?• „Poczta internetowa“

czytanie ze zrozumieniem, e-mail, redagowanie e-maila

• zna zasady wysyłania e-maili • podejmuje próbę odpowiedzi na pytania postawione w listach elektronicznych • podejmuje próbę zredagowania e-maila do kolegi lub koleżanki, w którym opisuje dowolną kłopotliwą sytuację i prosi o radę

• odpowiada na wszystkie pytania postawione
w listach elektronicznych • redaguje e-maila do kolegi lub koleżanki,
w którym opisuje dowolną kłopotliwą sytuację
i prosi o radę


1.1 2.1 2.2 3.4

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Pisownia wyrazów
z „ó” i „u” s. 49–54

27.

Pisownia wyrazów


z „ó” i „u”

• Julian Tuwim, „Słówka i słufka”

zasady pisowni „ó” i „u”, wyjątki
w pisowni „ó” i „u”, przysłowia, wyrazy przeciwstawne, praca z ilustracjami

• wypisuje z wiersza wyrazy z trudnościami ortograficznymi • podejmuje próbę ułożenia zdań z wyrazami
z trudnościami ortograficznymi • wymienia zasady pisowni „ó” • wypisuje z wiersza wyrazy z „ó” i segreguje je według zasad pisowni „ó” • uzupełnia podane zdania wyrazami
z zakończeniem „-ówka” • wypisuje z mapy Polski nazwy miast zakończone na „-ów” • uzupełnia wyrazy z „ó”, korzystając z fotografii • rozwiązuje rebusy, poprawnie zapisując wyrazy
z „ó” • stosuje w praktyce zasady pisowni „u” na początku wyrazu, na końcu wyrazu i w zakończeniach: „-unek”, „-uje”, „-usz”, „-ura”,
„-us”, „-ulec” • uzupełnia podpisy pod fotografiami, wstawiając „ó” lub „u” • zapisuje pięć czasowników zakończonych na
„-uje”

• rozwiązuje krzyżówkę, poprawnie zapisując co najmniej trzy wyrazy z „u”• układa zdania z wyrazami z trudnościami ortograficznymi • dopisuje do podanych wyrazów wyrazy pokrewne, w których „ó” wymienia się na „o” lub „e” • dopisuje do podanych wyrazów słowa o znaczeniu przeciwstawnym, zawierające „ó” • tworzy przysłowia z rozsypanki wyrazowej • tworzy opowiadanie z wybranymi rzeczownikami z „ó” i „u” • tworzy z rozsypanki sylabowej wyrazy z „ó” niewymiennym • wymienia wyjątki pisowni „ó” na początku wyrazu • tworzy z rozsypanki literowej wyrazy z „u” • zapisuje dziesięć czasowników zakończonych na „-uje” • rozwiązuje krzyżówkę, poprawnie zapisując wyrazy z „u”


1.1 1.4 2.1

2.3


2

Podręcznik do literatury, R: Wrześniowe
i październikowe wędrówki B: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności s. 55–56, 58–59

28.

Sprawdź swoją wiedzę


i umiejętności
nastrój wiersza, bohater literacki, porównanie, chronologia, oś czasu, wyrazy bliskoznaczne, epitet, wyraz neutralny, zdrobnienie, zgrubienie, osoba mówiąca (podmiot liryczny), wers, cytat, narrator, ankieta, świat przedstawiony
i jego elementy, język potoczny, zasady pisowni wyrazów z „ó” i „u”, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, kolejność alfabetyczna wyrazów, konstruowanie wypowiedzi pisemnej

• odszukuje w tekście informacje na temat bohaterów • odróżnia elementy świata przedstawionego • dopisuje wyraz bliskoznaczny do podanego słowa • wypisuje z tekstu zdrobnienie • odróżnia epitet od porównania • uzupełnia poprawnie przynajmniej osiem wyrazów z lukami, zgodnie z zasadami pisowni „ó” i „u” • podejmuje próbę zredagowania krótkiej wypowiedzi pisemnej na zadany temat
z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

• wskazuje narratora opowiadania • układa imiona bohaterów w kolejności alfabetycznej • uzupełnia poprawnie wyrazy z lukami, zgodnie z zasadami pisowni „ó” i „u”

• redaguje krótką wypowiedź pisemną na zadany temat z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych1.1 1.2 1.4 2.1 2.3

2.5


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: Niedługo zima

s. 63


29.

Pamiętajmy o ludziach, którzy odeszli• Danuta Wawiłow, „Znicze”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, korzystanie z różnych źródeł informacji


• określa temat utworu • odszukuje w wierszu powtarzające się wyrażenie • opowiada o treści wiersza

• wyjaśnia, dlaczego znicze opisane w wierszu palą się w nietypowych miejscach • odpowiada na pytanie dotyczące wydarzeń mających miejsce na ulicach opisanych w utworze, korzystając z informacji zawartych w „Warto wiedzieć”

• wyjaśnia, dlaczego ludzie oddają hołd poległym w powstaniu1.1 1.2 1.4

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: Niedługo zima, Listopadowe
i grudniowe wędrówki po Polsce s. 62, 64,109
Słownik języka polskiego

30.

Jak wygląda przyroda późną jesienią?• Joanna Kulmowa, „Czerń” • Jerzy Ficowski, „Szron”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, części mowy, kolorystyka dominująca
w utworze, korzystanie ze słownika, korzystanie z różnych źródeł informacji, porównanie, opis pejzażu, praca
z ilustracjami

• układa wiersz z rozsypanki wyrazowej • odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie wyrazów: „buczyna”, „dąbrowa”, „grąd” • rozumie znaczenie podanego wyrażenia • wypisuje z wiersza „Czerń” określenia kolorów
i dopisuje do nich odpowiednie nazwy miesięcy • podejmuje próbę opowiedzenia o listopadowym pejzażu na podstawie wierszy i fotografii • wykonuje dowolną techniką ilustrację do wiersza „Czerń” • określa kolorystykę dominującą w wierszu „Szron” • odszukuje w wierszu „Szron” wskazane rzeczowniki • uzupełnia schemat, wypisując własne skojarzenia dotyczące listopada • opisuje zamek w Niedzicy na podstawie fotografii • wskazuje atrakcje turystyczne związane
z Kasprowym Wierchem

• opowiada o listopadowym pejzażu na podstawie wierszy i fotografii • tworzy własne porównania z przymiotnikiem „biały” • odpowiada na podstawie wiersza „Szron”, jak powstaje szron • przedstawia własne propozycje wycieczek na listopad i grudzień • zna wysokość Kasprowego Wierchu • wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat zamku w Niedzicy i odpowiada na podane pytania


1.1 1.2 2.1 2.2 3.3 3.7 4.1


2

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R:
Co należy wiedzieć
o częściach mowy?
s. 27–30

31.

Czasownik odmienia się przez osoby


liczba pojedyncza i mnoga oraz osoba czasownika, kartka pocztowa i jej elementy

• uzupełnia zdania czasownikami • odróżnia liczbę pojedynczą i mnogą czasowników • podkreśla czasowniki w zdaniach • podejmuje próbę określania osoby i liczby czasownika • wskazuje czasowniki w tej samej osobie i liczbie

• podejmuje próbę zredagowania treści kartki pocztowej, zmieniając formę podanych czasowników• odmienia czasownik przez osoby i liczby • określa osobę i liczbę czasownika

• redaguje treść kartki pocztowej, zmieniając formę podanych czasowników2.1 2.3


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 31–33


32.

Forma osobowa


a bezokolicznik
forma osobowa i nieosobowa czasownika, bezokolicznik, osoba
i liczba czasownika, praca z ilustracjami, instrukcja, redagowanie instrukcji

• dopisuje wykonawcę czynności do podanych czasowników • odróżnia osobową formę czasownika od bezokolicznika • wskazuje bezokoliczniki wśród innych czasowników • podejmuje próbę tworzenia bezokoliczników od osobowych form czasownika

• podejmuje próbę tworzenia osobowych form czasownika od bezokoliczników• wyjaśnia pojęcia: osobowa i nieosobowa forma czasownika • wskazuje bezokoliczniki i czasowniki w formie osobowej wśród innych części mowy • tworzy bezokoliczniki od osobowych form czasownika • tworzy osobowe formy czasownika od bezokoliczników • pisze instrukcję, używając bezokoliczników


1.1 1.4 2.1 2.3


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: O dobrym wychowaniu s. 70–71 Słownik wyrazów bliskoznacznych

Słownik wyrazów obcych33. O zasadach dobrego zachowania się w różnych miejscach
i sytuacjach


• Maria Dańkowska, „Bon ton przy stole” • Jan Sztaudynger, „Nie trzeba w lesie kląć”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, korzystanie ze słownika, zasady zachowania się, uosobienie (personifikacja), ożywienie (animizacja), uzasadnianie własnego zdania, opowiadanie wymyślonej historii


• odszukuje w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimy słowa „nietakt” • odszukuje w słowniku wyrazów obcych, co oznacza wyrażenie „bon ton” • podaje dwie zasady zachowania się przy stole, korzystając z tekstu • podaje po jednym przykładzie poprawnego zachowania się w autobusie, na lekcji, w kinie,
w lesie • podejmuje próbę uzasadnienia twierdzenia zawartego w tytule wiersza • wypisuje z wiersza nazwy drzew

• wyszukuje w tekście przykłady uosobienia• układa hasło z podanymi wyrazami • odnajduje w tekście wszystkie zasady zachowania się przy stole • podaje po trzy przykłady poprawnego zachowania się w autobusie, na lekcji, w kinie,
w lesie • uzasadnia, dlaczego nie wolno przeklinać • wyjaśnia pojęcia: uosobienie, ożywienie

• opowiada wymyśloną przez siebie historię na podany temat1.1 1.2 1.4 2.5 3.4


2

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: O dobrym wychowaniu

s. 72


34.

Grzeczność na co dzień• Jan Brzechwa, „Kwoka”


czytanie z podziałem na role, czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie
o wydarzeniach przedstawionych w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, ocena postępowania bohaterów, uzasadnianie własnego zdania, formułowanie argumentów, znaczenie związku wyrazowego

• czyta wiersz z podziałem na role • opowiada o wydarzeniach przedstawionych
w utworze • nazywa uczucia wyrażone przez kwokę

• ocenia postępowanie bohaterów wiersza• wyjaśnia znaczenie związku wyrazowego • uzasadnia własną ocenę tytułowej bohaterki wiersza

• dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, podając właściwe argumenty1.1 1.2 1.4 2.5

3.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy? s. 34–37

35.

Bezokoliczniki o trudnych zakończeniach


czytanie z podziałem na role, czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie
o wydarzeniach przedstawionych
w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, ocena postępowania bohaterów, uzasadnianie własnego zdania, formułowanie argumentów, znaczenie związku wyrazowego

• zauważa, że zakończenia bezokoliczników „-ść” i „-źć” wymawia się tak samo • podejmuje próbę utworzenia bezokoliczników od podanych form osobowych czasowników • dopisuje odpowiednie zakończenia bezokoliczników: „-ąć”, „-ić”, „-yć”, „-ać” • gra w grę edukacyjną, tworząc bezokoliczniki od podanych form osobowych czasowników

• zna i stosuje w praktyce zasady pisowni zakończeń bezokoliczników: „-ść”, „-źć” i „-ąć” • tworzy bezokoliczniki od podanych form osobowych czasowników

• wyjaśnia znaczenie tworzonych związków wyrazowych2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe i grudniowe wędrówki B: O dobrym wychowaniu s. 73–74

36.

Bawimy się w rymy• Antoni Marianowicz, „Bawimy się
w rymy”

• ksiądz Jan Twardowski, „Obiecanki cacanki”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, rymy, tworzenie rymów, części mowy, cechy i zachowanie bohatera, opis postaci, ocena postępowania bohatera

• układa wyrazy z rozsypanych sylab • wypisuje z wiersza „Bawimy się w rymy” nazwy zwierząt • rozpoznaje w wierszu „Obiecanki cacanki” czasowniki i rzeczowniki • wskazuje przymiotniki określające bohatera wiersza „Obiecanki cacanki”

• odszukuje w wierszu „Obiecanki cacanki” informacje na temat opisanej postaci• wyjaśnia pojęcie: rym • dopisuje rymy do podanych wyrazów • układa krótkie rymowanki, nawiązujące do treści wiersza „Bawimy się w rymy” • opisuje bohatera wiersza „Obiecanki cacanki”
i ocenia jego postępowanie


1.1 1.2 1.4 2.5

3.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Formy wypowiedzi s. 87–89

37.

Jak zapisywać dialog?


dialog, sposoby zapisywania dialogu – znaki interpunkcyjne, opowiadanie


Pobieranie 0.73 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna