Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”Pobieranie 0.73 Mb.
Strona3/6
Data28.04.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6
z dialogiem, komiks

• zauważa, że wypowiedzi bohaterów tekstu zaczynają się myślnikiem i od nowej linii • wyjaśnia pojęcie: dialog • zna jeden sposób zapisywania dialogu • uzupełnia podany dialog brakującymi znakami interpunkcyjnymi

• uzupełnia dialog brakującymi czasownikami• zna wszystkie sposoby zapisywania dialogu • przekształca komiks w opowiadanie z dialogiem


1.1

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: O dobrym wychowaniu

s. 75–77


38. Jeżeli chcemy, możemy się zmienić


• Carlo Collodi, „Pinokio przyrzeka Wróżce, że będzie posłuszny”

czytanie z podziałem na role, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, porównanie, dialog, monolog, cechy i zachowanie bohatera, postać Carla Collodiego

• czyta tekst z podziałem na role • rozpoznaje w tekście porównanie • odszukuje w tekście proste informacje na temat bohatera • odróżnia dialog od monologu

• wyszukuje w tekście wskazany cytat• wyjaśnia pojęcia: dialog, monolog • wymienia na podstawie tekstu trzy cechy dobrze wychowanego chłopca i trzy zachowania typowe dla niegrzecznych chłopców • uzupełnia zdanie, korzystając z tekstu

• wie, kim był Carlo Collodi1.1 1.2

1.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 38–42


39.

Czasowniki w czasie teraźniejszym


czas teraźniejszy, forma osobowa czasownika, odmiana czasowników w czasie teraźniejszym przez osoby
i liczby, zasady pisowni zakończeń czasowników w czasie teraźniejszym, praca z ilustracjami, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście

• wskazuje zdanie, w którym czynność odbywa się w chwili mówienia o niej • zaznacza zdania z czasownikami w czasie teraźniejszym • podejmuje próbę wypisania z tekstu czasowników w czasie teraźniejszym • dopisuje wykonawcę czynności do podanych czasowników • przekształca różne formy czasowników w czasie teraźniejszym • tworzy formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym od bezokoliczników i uzupełnia nimi zdania • podejmuje próbę używania czasowników
w różnych osobach i liczbach w czasie teraźniejszym

• podejmuje próbę uzupełnienia tabeli i diagramu formami osobowymi czasowników w czasie teraźniejszym, utworzonymi od bezokoliczników• wyjaśnia, o czym informuje czasownik w czasie teraźniejszym • wie, przez co odmieniają się czasowniki
w czasie teraźniejszym • wypisuje z tekstu czasowniki w czasie teraźniejszym • określa osobę i liczbę czasowników w czasie teraźniejszym • poprawnie zapisuje zakończenia czasowników w czasie teraźniejszym • używa czasowników w różnych osobach
i liczbach w czasie teraźniejszym • uzupełnia tabelę i diagram formami osobowymi czasowników w czasie teraźniejszym, utworzonymi od bezokoliczników


1.1 2.1

2.32

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: O dobrym wychowaniu s. 78–79

40.

Wśród kolegów• ksiądz Jan Twardowski, „Lekarstwo dla złośnicy”

• Krystyna Pokorska, „Ewka- -Marchewka”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o sytuacjach znanych
z własnego doświadczenia, opis, przysłowie, wyraz bliskoznaczny, uzasadnianie własnego zdania, przezwiska i przydomki

• odszukuje w tekstach informacje na temat opisanych w nich postaci • opowiada o sytuacjach wywołujących złość, znanych z własnych doświadczeń życiowych • bierze udział w zabawie grupowej • wypisuje z wiersza różne formy podanego wyrazu

• wypisuje z tekstu przysłowie • podaje wyrazy bliskoznaczne do podanego rzeczownika • formułuje zasady radzenia sobie ze złością • opisuje miny koleżanek i kolegów • wypowiada się na temat postępowania bohaterki wiersza i uzasadnia swoje zdanie • analizuje informacje zawarte w „Ciekawostce”

1.1 1.2 1.4 3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: Niedługo zima

s. 65–66


41.

Rozmowy o szarej godzinie


w leśniczówce

• Jan Edward Kucharski, „Leśniczówka”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, ocena postępowania bohatera, opowiadanie
o wydarzeniach przedstawionych w tekście, uzasadnianie własnego zdania

• odszukuje w tekście informacje na temat bohaterów • uzupełnia zdania dotyczące tekstu brakującymi wyrazami • wskazuje przymiotniki określające babcię opisaną w opowiadaniu • proponuje zimowe zabawy

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych
w tekście • wypowiada się na temat postępowania bohatera tekstu i uzasadnia swoje zdanie • ocenia postępowanie bohatera tekstu


1.1 1.2 1.3 1.4

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: O dobrym wychowaniu s. 80–82

42.

O antonimach słów kilka

• Roman Pisarski, „Zagadka” • Rade Obrenovicz, „Jak szpiegowałam Mamę i Tatę”


czytanie ze zrozumieniem, antonim (wyraz przeciwstawny), części mowy, narrator, wyraz bliskoznaczny, cechy
i zachowanie bohaterów, ocena postępowania bohaterów, formułowanie argumentów

• wypisuje z wiersza wyrazy przeciwstawne • rozpoznaje w tekście czasowniki, przymiotniki
i rzeczowniki • wskazuje narratora w tekście • dopisuje antonimy do podanych przymiotników • wskazuje przymiotniki określające poszczególnych bohaterów tekstu • podaje przykłady niewłaściwych zachowań

• wyjaśnia pojęcie: antonim • układa krótką rymowankę z użyciem wyrazów przeciwstawnych, określających cechy zwierząt przedstawionych na ilustracjach • wyjaśnia znaczenie słowa „filozofować”, zapisując wyrazy bliskoznaczne • odnajduje w tekście przymiotniki określające bohaterów i dopisuje do nich antonimy • ocenia postępowanie bohaterów tekstu

• dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, podając właściwe argumenty1.1 1.2 1.4 2.1 2.5 3.4


2

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 43–47


43.

Czas przeszły czasowników


czas przeszły, rodzaj męski, żeński, nijaki, męskoosobowy
i niemęskoosobowy, odmiana czasowników w czasie przeszłym przez liczby, osoby i rodzaje, praca
z ilustracją, herb

• uzupełnia zdania czasownikami informującymi o czynnościach, które odbywały się w przeszłości • podejmuje próbę odszukania czasowników w czasie przeszłym wśród innych czasowników
i uzupełnienia nimi zdania • do podanych rzeczowników dopisuje czasowniki w czasie przeszłym w odpowiednim rodzaju • odróżnia rodzaj męskoosobowy od niemęskoosobowego • podejmuje próbę przyporządkowania podanych rzeczowników czasownikom w rodzaju męskoosobowym i niemęskoosobowym
i uzupełnienia diagramu odpowiednimi czasownikami

• tworzy od podanych bezokoliczników formy czasu przeszłego w odpowiednim rodzaju• wyjaśnia, o czym informują czasowniki
w czasie przeszłym • odszukuje czasowniki w czasie przeszłym wśród innych czasowników i uzupełnia nimi zdania • wyjaśnia, przez co odmieniają się czasowniki
w czasie przeszłym • odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez osoby, liczby i rodzaje • określa liczbę i rodzaj podanych czasowników • wyjaśnia, kiedy stosuje się czasowniki
w rodzaju męskoosobowym, a kiedy
w niemęskoosobowym • przyporządkowuje podane rzeczowniki czasownikom w rodzaju męskoosobowym
i niemęskoosobowym i uzupełnia diagram

• przekształca sprawozdanie, tak aby użyć odpowiedniej formy czasownika2.3

2

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Formy wypowiedzi s. 72–75

44.

Kartka pocztowa


i list
nadawca i odbiorca, elementy kartki pocztowej, stałe elementy listu, pisownia zwrotów grzecznościowych, adresowanie i redagowanie kartki pocztowej, redagowanie listu, praca
z ilustracją

• wskazuje adresata podanej kartki pocztowej • nazywa elementy kartki pocztowej • podejmuje próbę napisania tekstu kartki pocztowej na podstawie treści podanego SMS-a • poprawnie adresuje kartkę pocztową • nazywa stałe elementy listu • pisze zwroty do adresata wielką literą • zaznacza wszystkie elementy listu • uzupełnia list

• poprawnie konstruuje kartkę pocztową • pisze tekst kartki pocztowej na podstawie teści podanego SMS-a • pisze tekst kartki pocztowej na wyznaczony temat z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych i językowych • poprawnie konstruuje list, pamiętając
o wszystkich elementach

• pisze list na podstawie ilustracji


z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych i językowych

1.1 2.1 2.3 2.5


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: O dobrym wychowaniu s. 82–85

45.

Mycie to nie zabawa, tylko ważna sprawa – o komiksie słów kilka• Julian Tuwim, „List do dzieci”

• Rafał Skarżycki, Tomasz Lew Leśniak, „Czarny rycerz”czytanie ze zrozumieniem, list i jego elementy, hasło reklamowe, pouczenie
i prośba, rozkaz i obietnica, komiks, opowiadanie treści komiksu


• odpowiada, o co osoba mówiąca w wierszu prosi dzieci • wypisuje z wiersza słowa związane z wyrazem „mycie” • rysuje ilustrację związaną z treścią wiersza • podejmuje próbę ułożenia hasła reklamowego • odróżnia pouczenie od rozkazu i obietnicy • wskazuje różnice pomiędzy komiksem a innymi tekstami literackimi • częściowo uzupełnia schemat, wpisując informacje dotyczące komiksu

• podejmuje próbę opowiedzenia treści komiksu• odróżnia pouczenie od prośby • wskazuje w wierszu elementy charakterystyczne dla listu • układa hasło reklamowe na podany temat • szczegółowo uzupełnia schemat dotyczący komiksu, korzystając z różnych źródeł • wskazuje moment przełomowy w utworze • opowiada treść komiksu


1.1 1.4 2.1

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: O dobrym wychowaniu s. 85–87

46.

Czym obdarować przyjaciela?• Alan Alexander Milne, „Urodziny Kłapouchego”


czytanie z podziałem na role i ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, korzystanie z różnych źródeł, cechy bohatera, opis postaci, kolejność chronologiczna, opowiadanie
o sytuacjach znanych z własnego doświadczenia, formułowanie argumentów, praca z ilustracją, konstruowanie wypowiedzi pisemnej

• czyta tekst z podziałem na role • opisuje wygląd, nastrój i charakter bohatera, korzystając z tekstu i ilustracji • opowiada na podstawie własnych doświadczeń życiowych o przyczynach swojego złego nastroju
i sposobach pocieszania innych


• porządkuje wydarzenia zgodnie z chronologią • układa dalszy ciąg historii opisanej w tekście
z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

• dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, podając właściwe argumenty1.1 1.2 1.4 2.3 2.5 3.1 3.2

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: Polska, mój kraj s. 88–91 Słownik języka polskiego

47.

Różne oblicza ojczyzny
• Tadeusz Różewicz, *** • Antoni Słonimski, „Polska” • Juliusz Słowacki, „W pamiętniku Zofii Bobrówny”

• „Poradnik młodego recytatora”czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, korzystanie ze słownika, zdrobnienie, epitet, porównanie, recytacja wiersza, uosobienie, osoba mówiąca w wierszu, formułowanie argumentów, postacie Tadeusza Różewicza i Juliusza Słowackiego


• wymienia nazwy polskich miast • podejmuje próbę opowiedzenia o wybranym polskim mieście • uzupełnia schemat, wypisując z wiersza Tadeusza Różewicza określenia ojczyzny • podaje jedno własne skojarzenie z wyrazem „ojczyzna” • odszukuje w słowniku języka polskiego definicję wyrazu „ojczyzna” • odpowiada na przynajmniej dwa pytania dotyczące Polski • wymienia elementy przyrody, o których jest mowa w wierszu „Polska” • wskazuje adresata wiersza „Polska” • odpowiada, o co podmiot liryczny prosi adresatkę wiersza „W pamiętniku Zofii Bobrówny” • wyszukuje w wierszu „W pamiętniku Zofii Bobrówny” zdrobnienia, epitety i porównanie • podejmuje próbę recytacji wiersza
„W pamiętniku Zofii Bobrówny”

• wie, kim był Juliusz Słowacki• opowiada o wybranym polskim mieście • podaje własne skojarzenia z wyrazem „ojczyzna” • wskazuje w wierszu Tadeusza Różewicza uosobienie • odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania dotyczące Polski • opowiada, co mówi o Polsce podmiot liryczny w wierszach • dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, podając właściwe argumenty • wie, kim jest Tadeusz Różewicz • wyszukuje w wierszu „W pamiętniku Zofii Bobrówny” uosobienia • charakteryzuje podmiot liryczny wiersza
„W pamiętniku Zofii Bobrówny” • wyjaśnia funkcję zdrobnień • recytuje wiersz „W pamiętniku Zofii Bobrówny” z uwzględnieniem zasad recytacji

• odpowiada na pytania dotyczące sposobu odczuwania wiersza „W pamiętniku Zofii Bobrówny”1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1

5.8


3

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy? s. 48–51

48. Trudne czasowniki w czasie przeszłym

zasady pisowni zakończeń czasowników w czasie przeszłym, odmiana czasowników w czasie przeszłym przez osoby, liczby i rodzaje, list, instrukcja, praca z mapą

• zaznacza czasowniki, w których zakończeniach występuje „-ą” • przekształca bezokoliczniki w odpowiednie formy czasowników w czasie przeszłym • uzupełnia tekst poprawnymi formami czasowników w czasie przeszłym, utworzonymi od bezokoliczników

• rysuje na planie miasta drogę opisaną w tekście• wymienia zasady pisowni zakończeń czasowników, które w bezokoliczniku kończą się na „-ąć” • stosuje w wypowiedzi pisemnej czasownik
i w określonych formach czasu przeszłego • przekształca zdania, zmieniając rodzaj czasowników w czasie przeszłym

• odmienia trudne czasowniki przez osoby, liczby i rodzaje w czasie przeszłym2.3 4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe i grudniowe wędrówki B: Polska, mój kraj

s. 92–94


49.

Jak powstał nasz hymn narodowy?• Stanisław Marciniak, „Legiony Polskie” • Józef Wybicki, „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” (wersja z 1797 roku), „Mazurek Dąbrowskiego” (wersja współczesna)

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, hymn państwowy, refren, opis godła i flagi, recytacja hymnu, zasady zachowania podczas wykonywania hymnu, podmiot liryczny, praca z ilustracją


• podejmuje próbę odszukania w tekście szczegółowych informacji na temat Legionów Polskich • podaje, kim jest podmiot liryczny i adresat wiersza • określa tematykę wiersza • wypisuje z tekstu nazwy państw • wskazuje w wierszu refren • opisuje wygląd flagi Polski i godła narodowego • zna zasady zachowania podczas wykonywania hymnu państwowego

• wygłasza słowa polskiego hymnu z pamięci• odszukuje w tekście szczegółowe informacje na temat Legionów Polskich • tworzy związki frazeologiczne ze słowem „ojczyzna” • wyjaśnia pojęcie: hymn państwowy • recytuje hymn Polski z pamięci, zachowując zasady prawidłowej recytacji i przyjmując odpowiednią postawę

• wypowiada się na temat pierwszych słów hymnu
1.1 1.2 1.4 2.1 3.1

3.2


2

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: Niedługo zima

s. 67–69


50.

Zbliżają się święta• Krzysztof Dzikowski, „Dzień jeden w roku” • Julian Kornhauser, „Gwiazdka” • Ludwik Jerzy Kern, „Choinka”

• Magdalena Samozwaniec, „Dzieci i jeż”głośne czytanie utworu, czytanie ze zrozumieniem, rytm, refren, epitet, porównanie, wiersz ikonograficzny

• odczytuje głośno wiersz „Dzień jeden w roku”, korzystając z podanych wskazówek • określa tematykę wierszy • uzupełnia podane wyrażenia na podstawie tekstu wiersza „Dzień jeden w roku” • liczy sylaby w poszczególnych zwrotkach wiersza „Dzień jeden w roku” • wskazuje w wierszu „Choinka” porównanie • wypisuje z wiersza „Choinka” epitet • wskazuje jedną cechę wiersza ikonograficznego • zna pojęcia: rytm, refren i zaznacza te elementy w tekście

• odczytuje wiersz „Dzień jeden w roku” głośno
i wyraźnie, z właściwą intonacją
i zaangażowaniem • opisuje, czym charakteryzuje się wieczór wigilijny • wyjaśnia sformułowania o przenośnym znaczeniu, występujące w wierszu „Dzień jeden w roku” • określa adresata wiersza „Choinka” • wypisuje z wiersza „Choinka” wszystkie epitety • wymienia kilka cech wyróżniających wiersze ikonograficzne

• układa prosty wiersz ikonograficzny, korzystając z podanych wzorów1.1 1.2 1.4

2.5


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur obchodzą święta s. 95–98

51. Świąteczny czas
w rodzinie Antka
i Agnieszki


• Joanna Papuzińska, „Tajemniczy klucz”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, kolejność chronologiczna, zwyczaje bożonarodzeniowe, opowiadanie
o sytuacjach znanych z własnego doświadczenia, praca z ilustracjami

• wykonuje ozdobną kartkę świąteczną • układa ilustracje w kolejności chronologicznej • podejmuje próbę odszukania w tekście szczegółowych informacji dotyczących opisanych wydarzeń • wymienia dwa zwyczaje bożonarodzeniowe

• opowiada, w jaki sposób obchodzi się święta


w jego rodzinie

• nadaje tytuły ilustracjom • odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń • wymienia pięć zwyczajów bożonarodzeniowych

• opowiada o nastroju, jaki powinien panować


w czasie świąt oraz odnajduje w tekście odpowiedni cytat

1.1 1.2 1.4 2.1 3.1

3.4


2

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy? s. 52–55

52.

Czasowniki w czasie przyszłymczas przyszły, forma prosta i złożona czasu przyszłego, bezokolicznik, rodzaj czasowników w czasie przyszłym, odmiana czasowników w czasie przyszłym przez osoby, liczby i rodzaje, instrukcja, praca z ilustracjami

• wypisuje czasowniki, które odpowiadają na podane pytania • odróżnia formę prostą i złożoną czasu przyszłego • wskazuje w tekście czasowniki w czasie przyszłym • zaznacza bezokoliczniki, od których utworzono podane formy czasu przyszłego

• określa rodzaj czasowników w czasie przyszłym• wyjaśnia, o czym informują czasowniki
w czasie przyszłym • tworzy wypowiedź, używając odpowiednich form czasu przyszłego • wie, przez co odmieniają się formy proste
i złożone czasu przyszłego • określa osobę, liczbę i rodzaj czasowników
w czasie przyszłym

• tworzy proste i złożone formy czasu przyszłego od podanych bezokoliczników i uzupełnia nimi zdania2.1

2.3


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności s. 56–61

53.

Sprawdź swoją wiedzę


i umiejętności
bezokolicznik i formy osobowe czasownika, odmiana czasownika przez przypadki, liczby i rodzaje, czas przeszły, przyszły i teraźniejszy, zasady pisowni zakończeń czasowników, forma złożona czasu przyszłego czasownika, miejsce wydarzeń, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, znaczenie związku wyrazowego, opowiadanie
o wydarzeniach przedstawionych w tekście

• wskazuje rysunek stanowiący ilustrację do tekstu • odszukuje w tekście odpowiednie informacje • tworzy przynajmniej trzy bezokoliczniki od podanych form osobowych czasu przeszłego, przyszłego i teraźniejszego • uzupełnia jedno zdanie odpowiednią formą czasu przeszłego utworzoną od podanego bezokolicznika • wskazuje, czym różnią się podane formy czasowników • określa osobę, liczbę, czas i rodzaj czasowników • zaznacza zdanie z formą złożoną czasu przyszłego

• odmienia podany czasownik w liczbie pojedynczej i mnogiej czasu teraźniejszego, podając kilka form• tworzy bezokoliczniki od wszystkich podanych form osobowych czasu przeszłego, przyszłego
i teraźniejszego • wypisuje z tekstu po jednym czasowniku
w każdym czasie • uzupełnia przynajmniej dwa zdania odpowiednimi formami czasu przeszłego utworzonymi od podanego bezokolicznika • układa dwa zdania z podanymi czasownikami, zmieniając bezokolicznik na formę osobową • redaguje opowiadanie, stosując odpowiednie formy czasowników w czasie przeszłym • odmienia podany czasownik w liczbie pojedynczej i mnogiej czasu teraźniejszego, podając wszystkie formy


Pobieranie 0.73 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna