Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”Pobieranie 0.73 Mb.
Strona4/6
Data28.04.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6


1.1 2.1 2.3


1

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur obchodzą święta

s. 99–10254.

Nie wystarczy przeczytać, trzeba także zrozumieć• Clive Staples Lewis, „Prezenty Świętego Mikołaja”

• „Jak stworzyć dobrą reklamę?”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, reklama, hasło reklamowe, opis reklamy, rymy

• odszukuje w tekście odpowiednie informacje
i poprawnie rozwiązuje co najmniej osiem zadań testu • podejmuje próbę opisu wybranych reklam, korzystając z podanych pytań • wskazuje elementy powtarzające się w reklamach • układa hasło reklamowe

• zaznacza w podanym tekście rymy• rozwiązuje poprawnie cały test, odszukując
w tekście odpowiednie informacje • opisuje reklamy, korzystając z podanych pytań • wyjaśnia, w jaki sposób wybrane reklamy zachęcają do kupna produktu

• proponuje reklamę dowolnego produktu


i układa hasło reklamowe zawierające rymy

1.1 1.2 1.4 2.2

3.4


2

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: Pisownia wyrazów
z „ż” i „rz” s. 103–106

55.

Pisownia wyrazów


z „ż” i „rz”

• Małgorzata Strzałkowska, „Żaba”, „Chrząszcz”, „Cietrzew”

• Jerzy Ficowski, „Dziwna rymowanka”zasady pisowni „ż” i „rz”, wyrazy pokrewne, recytacja wiersza, wyjątki
w pisowni „ż” i „rz”, praca z ilustracjami

• zna zasady pisowni „rz” • dopisuje do podanych wyrazów wyrazy pokrewne, w których „rz” wymienia się na „r” • dopisuje do nazw przedmiotów przedstawionych na rysunkach rzeczowniki, w których „r” wymienia się na „rz” • zapisuje po trzy wyrazy zakończone na „-arz”
i „-erz” • z liter wyrazu „dramatopisarz” układa przynajmniej pięć wyrazów • układa z rozsypanki sylabowej wyrazy z „rz” • wygłasza z pamięci wiersz „Cietrzew” • wypisuje z wierszy „Chrząszcz” i „Cietrzew” wyrazy z „rz” • zna reguły pisowni „ż” i stosuje je w praktyce • dopisuje do podanych wyrazów wyrazy pokrewne, w których „ż” wymienia się na „g”, „h” lub „dz” • uzupełnia podpisy pod fotografiami, wpisując „ż”, „rz” lub „sz” • wypisuje z wiersza „Dziwna rymowanka” wyrazy z „rz” i „ż”

• stosuje reguły pisowni „rz” w rzeczownikach męskich zakończonych na „-arz”, „-erz”,
„-mistrz”, „-mierz” • wyjaśnia, czym są wyrazy pokrewne • zapisuje przynajmniej po pięć wyrazów zakończonych na „-arz” i „-erz” • recytuje wiersz „Chrząszcz”, głośno i wyraźnie wymawiając cząstki „trz-”, „brz-”, „chrz-”, „prz-”, „drz-” • wpisuje wyrazy z „rz”, występujące w wierszu „Chrząszcz”, w odpowiednie rubryki tabeli • recytuje wiersz „Cietrzew” z pamięci, starannie wymawiając wszystkie głoski • zna wyjątki, kiedy po spółgłoskach „p”, „b”, „k”, „g” pisze się „ż” lub „s”

• wpisuje wyrazy z „rz” i „ż”, występujące w wierszu „Dziwna rymowanka”, w odpowiednie rubryki tabeli1.1 1.2 2.3 4.1


2

Podręcznik do literatury, R: Listopadowe
i grudniowe wędrówki B: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności

s. 107–108, 110–11156. Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności

rytm, refren, uosobienie, ożywienie, rymy, dialog, monolog, wyrazy przeciwstawne (antonimy), hymn państwowy, zasady pisowni wyrazów
z „ż” i „rz”, wyrazy pokrewne, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, pouczenie, zaproszenie, opowiadanie, ogłoszenie, epitet, wyrazy przeciwstawne (antonimy), rym, ożywienie, uosobienie, konstruowanie wypowiedzi pisemnej

• określa temat wiersza • odszukuje w tekście odpowiednie informacje • podaje liczbę sylab w poszczególnych wersach jednej ze zwrotek wiersza • dopisuje wyraz przeciwstawny do podanego przymiotnika • wskazuje wyrażenie będące przykładem użycia epitetu • wypisuje z wiersza rymy • podejmuje próbę zredagowania krótkiej wypowiedzi na zadany temat z uwzględnieniem reguł ortograficznych, językowych
i interpunkcyjnych

• formułuje wypowiedź na temat związany
z wierszem • odróżnia pouczenie od zaproszenia, opowiadania i ogłoszenia • wyjaśnia, co to są antonimy • odróżnia ożywienie od uosobienia • redaguje krótką wypowiedź na zadany temat
z uwzględnieniem reguł ortograficznych, językowych i interpunkcyjnych


1.1 1.2 1.4 2.1 2.5


2

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Zimowy czas, Styczniowe i lutowe wędrówki po Polsce s. 114–115, 161

57.

Czy zimą świat może być piękny?• Joanna Kulmowa, „Zasypianie lasu” • Edward Szymański, „Mróz”


czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opis pejzażu, korzystanie z różnych źródeł informacji, kołysanka, recytacja wiersza, opowiadanie o treści wiersza, uosobienie, praca z ilustracją, opis obrazu, kolorystyka i nastrój obrazu, opis budowli

• opisuje zimowy pejzaż, korzystając z wybranych przez siebie ilustracji • wyszukuje w wierszu „Zasypianie lasu” odpowiednie informacje • podaje tytuł znanej mu kołysanki • opisuje wygląd lasu zimą, odpowiadając na podane pytania • zapisuje pierwszą zwrotkę i refren znanej mu kołysanki • opowiada o treści wiersza „Mróz” • wyjaśnia związek tytułu „Mróz” z treścią wiersza • odszukuje w wierszu „Mróz” informacje na temat opisanej postaci • maluje ilustrację do wiersza „Mróz” • opisuje obraz, zwracając uwagę na porę roku, miejsce i sytuację przedstawioną na obrazie • na podstawie fotografii opisuje wygląd Wawelu

• dobiera wiersz pasujący do wybranej przez siebie widokówki, zdjęcia lub ilustracji
z zimowym pejzażem • recytuje wiersz „Zasypianie lasu”
z zachowaniem zasad poprawnej recytacji • odpowiada na pytania dotyczące sposobu odczuwania wysłuchanego wiersza • określa tematykę obu wierszy • wyjaśnia pojęcie: kołysanka • wskazuje elementy kołysanki w wierszu „Zasypianie lasu” • wskazuje w wierszu „Mróz” uosobienie • określa nastrój i kolorystykę obrazu • zauważa szczegóły obrazu • przedstawia własne propozycje wycieczek na styczeń i luty • wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat Wawelu i Zalipia


1.1 1.2 1.4 3.3 4.1 5.8


2

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 62–64


58.

Co wiemy o rzeczowniku?


znaczenie rzeczownika, pytania rzeczownika, praca z ilustracją


• na podstawie ilustracji wypisuje wyrazy nazywające osoby, rzeczy, zwierzęta i rośliny • zna pojęcie: rzeczownik • odszukuje rzeczowniki wśród innych części mowy • rozwiązuje proste zagadki, odgadując nazwy zwierząt i drzew

• odszukuje rzeczowniki ukryte w diagramie• odszukuje w tekście rzeczowniki nazywające osoby • uzupełnia diagram odpowiednimi rzeczownikami będącymi nazwami zjawisk atmosferycznych

• zapisuje rzeczowniki wiążące się


z wymienionymi sytuacjami

1.1 1.4

2.3


11

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: W krainie baśni

s. 122


59.

Najpiękniejsze baśnie świata• Joanna Kulmowa, „List do Andersena”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, adresat wiersza, opowiadanie o treści wiersza, baśń, list, redagowanie listu, praca z ilustracjami

• zapisuje przynajmniej pięć tytułów znanych mu baśni • wymienia cechy baśni • uzupełnia tytuły baśni Andersena, korzystając
z ilustracji • opowiada o treści wiersza • określa adresata wiersza

• redaguje list, w którym wyraża wdzięczność wybranej osobie• zapisuje przynajmniej dziesięć tytułów znanych mu baśni • redaguje list poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, w którym wyraża wdzięczność wybranej osobie


1.1 1.2 1.4 2.1 2.3

2.5


1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Zimowy czas s. 116–119

60.

Pamiętajmy o naszych babciach


i dziadkach

• Wanda Chotomska, „Wiersz dla Babci” • Anna Kamieńska, „Babcia” • ksiądz Jan Twardowski,
„O owocu i liście stokrotnym”

• Wanda Chotomska, „Dzień Dziadka”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, części mowy, epitet, rym, list, redagowanie listu, podmiot liryczny, cechy i zachowanie bohaterów, motywacje postępowania bohaterów, porównanie, rola powtórzenia w utworze, głośne czytanie tekstu, postać Wandy Chotomskiej, Dzień Babci, Dzień Dziadka


• określa podmiot liryczny w „Wierszu dla Babci” • wypisuje z „Wiersza dla Babci” najważniejszą myśl (przesłanie, motto) • wypisuje z wiersza „Babcia” epitety • odróżnia rzeczownik i przymiotnik od pozostałych części mowy • zapisuje rymy występujące w wierszu „Babcia” • podaje własne skojarzenia ze słowem babcia
i wyjaśnia ich pochodzenie • odszukuje informacje w tekście „O owocu i liście stokrotnym” • wskazuje w tekście „O owocu i liście stokrotnym” porównania • odpowiada na pytanie dotyczące motywów postępowania postaci opisanej w tekście • określa adresata wiersza „Dzień Dziadka” • zna elementy listu • redaguje list na zadany temat • wypowiada się na temat roli babci i dziadka
w życiu każdego człowieka • wie, kiedy obchodzi się Dzień Babci i Dzień Dziadka • proponuje sposoby sprawiania radości dziadkom

• wypisuje z „Wiersza dla Babci” wyrazy pokrewne do podanego słowa • wie, kim jest Wanda Chotomska • czyta głośno tekst z odpowiednią modulacją głosu i właściwą intonacją, starając się przekazać uczucia opisane w tekście • wyjaśnia znaczenie tytułu „O owocu i liście stokrotnym” • wskazuje w tekście odpowiednie cytaty • redaguje list poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym • wyjaśnia funkcję powtórzenia w wierszu „Dzień Dziadka”

• wyjaśnia sformułowanie o przenośnym znaczeniu z wiersza „Dzień Dziadka”1.1 1.2 1.4 2.1 2.3 2.5

3.4


2

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Zimowy czas s. 120–121

61. Tak niewiele trzeba, by sprawić radość drugiemu człowiekowi

• Joanna Papuzińska, „Wizyta u starszej pani”

czytanie z podziałem na role, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, motywacje postępowania bohaterów, ocena postępowania bohaterów, dialog, sposób zapisywania dialogu, znaczenie związku wyrazowego

• wymienia bohaterów opowiadania • wybiera określenia najlepiej pasujące do wskazanej postaci • czyta opowiadanie z podziałem na role • podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące motywów postępowania bohaterów tekstu • zapisuje poprawnie dialog


• ocenia postępowanie bohaterów tekstu • czyta opowiadanie z podziałem na role zgodnie z zaznaczonymi wskazówkami narratora • odpowiada na pytanie dotyczące motywów postępowania bohaterów tekstu • określa formę, która dominuje w opowiadaniu • wyjaśnia znaczenie związku wyrazowego • wyjaśnia, jak zapisuje się dialog


1.1 1.2 1.4 2.5

3.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 65–67


62.

Rzeczowniki własne i pospolite


rzeczowniki własne i pospolite, zasady pisowni rzeczowników własnych
i pospolitych

• zapisuje odpowiedzi na podane pytania, używając odpowiednich nazw własnych • zna zasady pisowni rzeczowników własnych
i pospolitych • odróżnia rzeczowniki własne od pospolitych • dopisuje do rzeczowników własnych odpowiednie rzeczowniki pospolite • zapisuje dane dotyczące swoich bliskich
i otoczenia, używając rzeczowników własnych

• wyjaśnia różnice między rzeczownikami własnymi i pospolitymi • uzupełnia krzyżówkę nazwami mieszkańców podanych państw

• zapisuje poprawnie nazwy mieszkańców podanych miast i państw2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: W krainie baśni s. 123–126 Słownik języka polskiego

63.

Pracowitość


i skromność zostaje nagrodzona• Marta Berowska, „Szklana góra”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, baśń, opis zachowania bohatera, opowiadanie o wydarzeniach opisanych w baśni, kolejność chronologiczna wydarzeń, wydarzenia realistyczne
i fantastyczne, motywacje postępowania bohaterów, ocena postępowania bohaterów, korzystanie ze słownika

• opisuje zachowanie wybranego bohatera baśni • opowiada o wydarzeniach przedstawionych
w baśni • odróżnia wydarzenia realistyczne od fantastycznych • przedstawia motywację postępowania bohaterów baśni, wskazując w tekście odpowiednie cytaty • podejmuje próbę oceny postępowania bohaterów • rozwiązuje rebus • odszukuje w tekście baśni odpowiednie informacje i odpowiada na pytania

• odszukuje znaczenie hasła w słowniku języka polskiego• określa czas i miejsce wydarzeń • opowiada o wydarzeniach przedstawionych
w baśni w kolejności chronologicznej, wykorzystując podane wyrażenia • wyjaśnia pojęcia: wydarzenia fantastyczne, wydarzenia realistyczne

• ocenia postępowanie bohaterów baśni1.1 1.2 1.4 2.1 2.3 3.1 3.4

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: W krainie baśni s. 127–130

64.

Ile prawdy można znaleźć w baśni?• Maria Niklewiczowa, „Dlaczego woda morska jest słona”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, baśń, wydarzenia realistyczne
i fantastyczne, czas i miejsce wydarzeń, cechy i zachowanie bohaterów, motywacje postępowania bohaterów

• uzupełnia tabelę, wpisując odpowiednie informacje dotyczące świata przedstawionego
w baśni • wskazuje przynajmiej trzy błędy w zdaniach
i poprawia je, zapisując zdania prawdziwe • przedstawia motywację postępowania wskazanego bohatera baśni • podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule baśni • wymienia trzy wydarzenia realistyczne opisane
w baśni

• poprawia zdania podane przez innych uczniów, zawierające błędne informacje o baśni• podaje przykłady przedmiotów magicznych • wskazuje wszystkie błędy w zdaniach dotyczących baśni i poprawia je, zapisując prawdziwe zdania • odpowiada na pytanie postawione w tytule baśni

• układa zdania zawierające błędne informacje


o baśni

1.1 1.2 1.4 2.2

3.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 68–70


65. Rodzaj

rzeczownika


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, baśń, wydarzenia realistyczne
i fantastyczne, czas i miejsce wydarzeń, cechy i zachowanie bohaterów, motywacje postępowania bohaterów

• dopisuje rzeczowniki w odpowiednim rodzaju do podanych wyrazów, korzystając z ilustracji • nazywa rodzaje rzeczownika • zapisuje rzeczowniki w odpowiednim rodzaju • określa rodzaj podanych rzeczowników

• zapisuje podane rzeczowniki w mianowniku• odszukuje w tekście rzeczowniki w określonym rodzaju • uzupełnia zdania rzeczownikami
w odpowiednim rodzaju

• określa rodzaj, liczbę i przypadek rzeczownika2.3

1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Formy wypowiedzi

s. 76–78


66.

Ogłoszenie


i zawiadomienie
ogłoszenie a zawiadomienie, tematyka ogłoszenia i zawiadomienia, nadawca
i odbiorca ogłoszeń i zawiadomień,
redagowanie ogłoszenia, redagowanie zawiadomienia

• dopasowuje nagłówki do ogłoszeń • wskazuje ogłoszenie, w którym brakuje istotnej informacji • przyporządkowuje podane tematy ogłoszeń odpowiednim czasopismom • odszukuje w gazetach ogłoszenia na podane tematy • potrafi odpowiedzieć, do kogo są skierowane
i o czym informują przeczytane zawiadomienia • odszukuje zawiadomienia w różnych przeznaczonych do tego miejscach i określa,
o czym informują i do kogo są skierowane


• wyjaśnia pojęcie: ogłoszenie • pisze ogłoszenie na zadany temat
z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych • wyjaśnia pojęcie: zawiadomienie • pisze zawiadomienie na zadany temat
z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych


1.1 1.4 2.1 2.3

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: W krainie baśni

s. 131–13267.

Różne wersje tej samej baśni. Przygotowujemy inscenizację „Kopciuszka”• Wanda Chotomska, „Kopciuszek” • Magdalena Samozwaniec, „Pantofelki Kopciuszka”

• „Słowniczek teatralny”czytanie z podziałem na role, czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie treści utworu, inscenizacja, zawiadomienie, elementy charakterystyczne dla utworów przeznaczonych do wystawiania na scenie

• czyta wiersz „Kopciuszek” z podziałem na role • opowiada o treści wierszy „Kopciuszek”
i „Pantofelki Kopciuszka” • wyjaśnia, co to jest inscenizacja • przygotowuje inscenizację przedstawienia na podstawie wiersza • pisze zawiadomienie o przedstawieniu

• uzupełnia częściowo tabelę dotyczącą trzech utworów o Kopciuszku, opisując wstęp, rozwinięcie i zakończenie• wskazuje elementy charakterystyczne dla utworów przeznaczonych do wystawienia na scenie na podstawie wiersza „Kopciuszek” • rozumie pojęcia ze „Słowniczka teatralnego” • przygotowuje plakat będący zawiadomieniem
o przedstawieniu • opowiada treść baśni Charles’a Perraulta • porównuje trzy utwory o Kopciuszku, opisując wstęp, rozwinięcie i zakończenie w odpowiednich rubrykach tabeli

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2


2

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: W krainie baśni

s. 133–13468.

W świecie baśni• Henryk Sienkiewicz, „Bajka”

czytanie z podziałem na role, czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie treści utworu, inscenizacja, zawiadomienie, elementy charakterystyczne dla utworów przeznaczonych do wystawiania na scenie

• czyta tekst z podziałem na role • wymienia dary ofiarowane księżniczce przez wróżki • odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń • wypisuje z tekstu wyrazy z „ó” • wie, co to jest Nagroda Nobla i wymienia przynajmniej dwóch polskich laureatów • podejmuje próbę zredagowania wypowiedzi na temat proponowanego prezentu dla księżniczki


• nadaje baśni inny tytuł • uzasadnia swoje wypowiedzi • uzasadnia pisownię wypisanych z tekstu wyrazów z „ó” • ocenia wartość darów poszczególnych wróżek
i uzasadnia swoją wypowiedź • proponuje własny prezent dla księżniczki
i redaguje krótką wypowiedź na ten temat • redaguje wypowiedź na temat proponowanego prezentu dla księżniczki z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych
i interpunkcyjnych • wymienia polskich laureatów Nagrody Nobla • wie, kim był Henryk Sienkiewicz

1.1 1.2 1.4 2.3 3.3

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: W krainie baśni s. 135–136

69.

Czy musimy kiedyś pożegnać się


z baśniami?

• Józef Ratajczak, „Pożegnanie baśni”

czytanie ze zrozumieniem, adresat wiersza, baśń i jej cechy, postacie Hansa Christiana Andersena, Jacoba i Wilhelma Grimm i Charles’a Perraulta, uzasadnianie własnego zdania, redagowanie baśni, praca z ilustracją

• określa adresata utworu • odróżnia czasownik od innych części mowy • wymienia przynajmniej trzy cechy baśni • podejmuje próbę uzupełnienia schematu „Cechy baśni” • podejmuje próbę napisania baśni, korzystając
z ilustracji • wymienia nazwiska najbardziej znanych baśniopisarzy

• wyjaśnia tytuł utworu • uzupełnia schemat „Cechy baśni” • redaguje baśń z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych i językowych • wymienia nazwiska i utwory najbardziej znanych baśniopisarzy • wyjaśnia pojęcia: adresat wiersza, baśń

• odpowiada na pytanie dotyczące świata baśni


i uzasadnia swoją wypowiedź

1.1 1.2 1.4 2.1 2.3 2.5 3.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy? s. 71–76

70.

Odmiana rzeczownika


odmiana rzeczownika przez przypadki
i liczby, związek czasownika
z rzeczownikiem, rodzaj rzeczownika, pisownia form rzeczowników
z końcówką „-ą” lub „-om”, przysłowiePobieranie 0.73 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna