Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”Pobieranie 0.73 Mb.
Strona5/6
Data28.04.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6
podkreśla podany rzeczownik, występujący
w zdaniach w różnych formach • zauważa, że rzeczownik zmienia swoją formę w zdaniu • wymienia, przez co odmienia się rzeczownik • uzupełnia zdania odpowiednimi formami podanego rzeczownika • określa przypadek wyróżnionych w tekście form rzeczownika • podejmuje próbę odmiany rzeczownika przez przypadki i liczby • zaznacza związki czasownika z rzeczownikiem • wskazuje w zdaniach rzeczowniki w podanym przypadku • uzupełnia zdania podanymi rzeczownikami
w odpowiedniej formie

• odmienia rzeczownik przez przypadki i liczby • zapisuje pytania, na które odpowiadają rzeczowniki, występujące w podanych zdaniach w związku z czasownikiem • określa przypadek i liczbę rzeczowników • dopasowuje nazwy przypadków do rzeczowników w podpisach pod ilustracjami • uzupełnia krzyżówkę rzeczownikami we wskazanej liczbie i przypadku • tworzy odpowiednie formy rzeczowników
z końcówkami „-ą” i „-om” i uzupełnia nimi zdania

• określa przypadek, liczbę i rodzaj rzeczowników odczytanych z rebusu2.3


2

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 77–79


71.

Pisownia „nie”


z czasownikami
i rzeczownikami
zasady pisowni „nie” z czasownikami
i rzeczownikami, rzeczowniki odczasownikowe

• określa, które spośród wyróżnionych wyrazów
z przeczeniem „nie” to rzeczowniki, a które – czasowniki • zna zasadę pisowni „nie” z czasownikiem
i rzeczownikiem • podkreśla wyrazy, z którymi przeczenie „nie” pisze się oddzielnie i określa, jakimi częściami mowy są te wyrazy • dopisuje przeczenie „nie” do czasowników
w tekście • układa zdanie z rozsypanki wyrazowej, zwracając uwagę na pisownię „nie”

• zastępuje podane rzeczowniki rzeczownikami
z przeczeniem „nie” o podobnym znaczeniu • odróżnia rzeczowniki odczasownikowe od czasowników • uzupełnia zdania, zapisując przeczenie „nie” łącznie lub oddzielnie z podanymi wyrazami


2.3


1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: W krainie baśni

s. 137–14072.

Zranione uczucia księcia• Hans Christian Andersen, „Świniopas”

czytanie ze zrozumieniem, kolejność chronologiczna wydarzeń, baśń i jej cechy, opowiadanie treści baśni, motywacje postępowania bohaterów, formułowanie argumentów

• podejmuje próbę uporządkowania wymienionych wydarzeń według chronologii • odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń

• opowiada treść baśni• porządkuje wymienione wydarzenia według chronologii • wyjaśnia motywację postępowania bohaterów baśni

• udowadnia, że „Świniopas” to baśń, podając odpowiednie cechy utworu1.1 1.2 1.4 3.1

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Prawda i fantastyka
w legendzie

s. 141–14273.

Ile jest prawdy


w legendzie?

• Magdalena Grądzka, „Jurata, królowa Bałtyku”

czytanie ze zrozumieniem, legenda, miejsce wydarzeń, wydarzenia fantastyczne, opowiadanie o historii
i herbie swojej miejscowości, herb, godło

• rysuje herb miejscowości, w której mieszka lub herb wymyślony przez siebie • odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń • podaje miejsce wydarzeń opisanych w utworze • wymienia wydarzenia fantastyczne opisane
w utworze • zna pojęcie: legenda

• opowiada o historii i herbie swojej miejscowości • wyjaśnia pojęcia: herb, godło

• układa pytania i odpowiedzi dotyczące tekstu

1.1 1.2 1.4

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Prawda i fantastyka
w legendzie s. 143–144

74.

Legendarne początki państwa polskiego• Magdalena Grądzka, „O Lechu, Czechu i Rusie”

czytanie ze zrozumieniem, legenda i jej cechy, opowiadanie o wydarzeniach opisanych w legendzie, godło i herb Polski

• opowiada treść legendy • odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń • odpowiada, dlaczego pierwszą polską stolicę nazwano według legendy Gnieznem • opisuje godło i herb Polski

• opowiada treść legendy, wykorzystując podane słownictwo • wyjaśnia, dlaczego herbem Polski jest biały orzeł

• wskazuje w utworze cechy charakterystyczne dla legendy1.1 1.2 1.4

3.2


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 80–82


75.

Co wiemy o przymiotniku?


przymiotnik, pytania przymiotnika, porównanie, praca z ilustracjami, opis postaci, opis budowli

• zapisuje pary cech, którymi różnią się narysowane postacie • podkreśla przymiotniki w tekście • dopisuje do rzeczowników określające je przymiotniki • uzupełnia zdania przymiotnikami nazywającymi kolory i cechy ludzi • uzupełnia porównania przymiotnikami na podstawie ilustracji

• układa zdania z wybranymi porównaniami • wyjaśnia pojęcie: przymiotnik • zna pytania przymiotnika • przyporządkowuje postacie przedstawione na rysunkach odpowiednim opisom • uzupełnia opis odpowiednimi przymiotnikami, korzystając z ilustracji


2.3

1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 83–87


76. Przymiotnik zmienia się w zdaniu

odmiana przymiotnika przez przypadki, liczby i rodzaje, związek rzeczownika
z przymiotnikiem, odmiana przez przypadki i liczby związku rzeczownika z przymiotnikiem, znaczenie związków wyrazowych

• uzupełnia wiersz podanymi przymiotnikami, zmieniając odpowiednio ich formę • podkreśla przymiotniki w związkach wyrazowych • zapisuje pytania, na które odpowiadają wypisane ze zdań przymiotniki • wyjaśnia, przez co odmienia się przymiotnik • podejmuje próbę odmiany przymiotnika przez przypadki, liczby i rodzaje • dopisuje przymiotniki do rzeczowników • określa rodzaj przymiotników i rzeczowników

• dopisuje przymiotniki w rodzaju męskoosobowym do podanych rzeczowników• wie, czego określeniem jest przymiotnik • wypisuje z podanych zdań związki rzeczownika z przymiotnikiem • odmienia przymiotnik przez przypadki, liczby
i rodzaje • odmienia związek rzeczownika
z przymiotnikiem przez przypadki i liczby • wyjaśnia znaczenie związków wyrazowych • odszukuje przymiotnik, który ma inny przypadek, liczbę i rodzaj niż pozostałe przymiotniki

• odszukuje przymiotniki w tekście i określa ich przypadek, liczbę i rodzaj2.3

2

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Prawda i fantastyka
w legendzie

s. 145


77. Najbardziej znane polskie legendy


• Józef Ratajczak, „Legenda”


czytanie ze zrozumieniem, legenda, opowiadanie treści legend, korzystanie z różnych źródeł informacji, rzeczowniki własne, sporządzanie notatki

• podaje tytuły legend, o których jest mowa w wierszu • opowiada treść wybranej legendy • przedstawia na plakacie treść dowolnej legendy • wypisuje z wiersza rzeczowniki własne

• sporządza notatkę, krótko opisując treść legend, o których jest mowa w wierszu i w podpisach pod fotografiami

• wyjaśnia znaczenie legend1.1 1.2 1.4

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Prawda i fantastyka
w legendzie

s. 146–14878.

Warszawa


w legendzie, wierszu, na obrazach
i fotografiach

• Magdalena Grądzka, „Wars
i Sawa”

• Julian Tuwim, „Warszawa”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, legenda i jej cechy, czas i miejsce wydarzeń, opis postaci, recytacja wiersza, opowiadanie treści legendy, uosobienie, korzystanie z różnych źródeł informacji, opis fotografii i obrazu,

praca z ilustracjami• określa czas i miejsce wydarzeń opisanych
w legendzie • opisuje głównego bohatera legendy • opowiada o miłości Warsa i Sawy • wskazuje w utworze „Wars i Sawa” elementy typowe dla legendy • recytuje wiersz z zachowaniem zasad poprawnej recytacji • wymienia nazwy wszystkich miast, które były stolicami Polski • podejmuje próbę opisu fotografii i obrazu przy wykorzystaniu podanego słownictwa

• wymienia cechy legendy• wyjaśnia na podstawie treści legendy, dlaczego syrena zmieniła się w kobietę • wskazuje w utworze „Wars i Sawa” elementy typowe dla legendy • analizuje informacje na temat historii Warszawy zamieszczone w „Warto wiedzieć” • dopasowuje nazwy miast do fotografii • opisuje fotografię i obraz, wykorzystując podane słownictwo • wypisuje z wiersza rzeczowniki, które podkreślają wielkomiejski charakter Warszawy • wskazuje w wierszu uosobienie


1.1 1.2 1.4 3.2

3.3


2

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Formy wypowiedzi s. 83–86

79.

Piszemy opowiadanieopowiadanie, zasady konstruowania opowiadania, wyrażenia wprowadzające wydarzenia w opowiadaniu, opis przedmiotu i postaci, plan wydarzeń, redagowanie opowiadania

• zaznacza fragmenty opowiadania mówiące
o czasie i miejscu wydarzeń • wymienia najważniejsze zasady tworzenia opowiadania • uzupełnia opowiadanie brakującymi wyrazami • dopisuje początek opowiadania

• uzupełnia plan opowiadania na podstawie ilustracji• podaje słownictwo najczęściej używane podczas opowiadania • wypisuje kolejno wydarzenia przedstawione
w opowiadaniu • wplata fragment opisu w opowiadanie

• pisze opowiadanie na podstawie planu


z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych i językowych

2.1 2.3 2.5

3.1


1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne zdarzenia s. 149–151 Słownik wyrazów bliskoznacznych

80.

Niezwykła przygoda Muminków• Tove Jansson, „Historia o ostatnim smoku na świecie”

opowiadanie niezwykłej przygody, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, epitet, korzystanie ze słownika

• podejmuje próbę opowiedzenia niezwykłej przygody, korzystając z podanego słownictwa • odszukuje w tekście odpowiedzi na przynajmniej cztery pytania dotyczące tekstu • wypisuje z tekstu epitet do wyrazu „smok”

• opowiada niezwykłą przygodę, uwzględniając informacje o czasie i miejscu wydarzenia, uczestnikach, okolicznościach, zakończeniu przygody • odszukuje w tekście odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tekstu • wypisuje z tekstu dwa epitety do wyrazu „smok” • wymienia tytuły utworów, w których występuje smok • redaguje dalszy ciąg przygód smoka

• redagując tekst, korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych1.1 1.2 1.4 2.1 2.3 2.5 4.1


2

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności

s. 92–95


81.

Sprawdź swoją wiedzę


i umiejętności
elementy i cechy kartki pocztowej, listu, ogłoszenia, zawiadomienia, opisu przedmiotu i postaci, opowiadania
i dialogu, wyrazy wprowadzające wydarzenia w opowiadaniu, pisownia zwrotów grzecznościowych, sposoby zapisywania dialogu

• wymienia elementy i cechy kartki pocztowej, listu, ogłoszenia, zawiadomienia, opisu przedmiotu i postaci, opowiadania i dialogu • zna i stosuje zasady pisowni zwrotów grzecznościowych

• wymienia przynajmniej dwa wyrazy wprowadzające kolejne wydarzenia


w opowiadaniu

• redaguje zawiadomienie na podany temat
z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych • układa dialog na podany temat
z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych • wymienia wyrazy wprowadzające kolejne wydarzenia w opowiadaniu


2.1 2.3 2.5


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy? s. 88–90

82. Co to jest przysłówek?


przysłówek, pytania przysłówka, związek czasownika z przysłówkiem, praca z ilustracją

• na podstawie ilustracji dopisuje do czasowników wyrazy informujące, jak wykonywana jest czynność • zna pojęcie: przysłówek • podkreśla związki czasownika z przysłówkiem • wyszukuje przysłówki wśród innych części mowy ukrytych w piramidzie

• tworzy przysłówki od podanych przymiotników• wie, że przysłówek jest określeniem czasownika • dopisuje przysłówki o znaczeniu przeciwstawnym • wskazuje przysłówki, które określają wyróżnione w tekście czasowniki • układa zdania z wybranymi przysłówkami

• przekształca zdania, zastępując związki rzeczownika z przymiotnikiem związkami czasownika z przysłówkiem2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne zdarzenia

s. 152


83.

Gdy fikcja miesza się z rzeczywistością• Sesyle Joslin, „A co ty byś wtedy zrobił?”

czytanie ze zrozumieniem, wydarzenia fantastyczne, nastrój wiersza, uzasadnianie własnego zdania

• opowiada o treści wiersza • wypisuje z wiersza nazwy miejsc • wskazuje w utworze wydarzenia fantastyczne


• podaje cechy wiersza • nadaje tytuł każdej zwrotce wiersza • wypowiada się na temat nastroju wiersza, podając argumenty uzasadniające własne zdanie1.1 1.2 1.4

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne zdarzenia

s. 153–15584.

Kogo chciałbyś zagrać na scenie?• Sempé i Goscinny, „Szkolne przedstawienie”

• „Afisz teatralny”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, ocena postępowania bohaterów, opowiadanie
o szkolnym przedstawieniu, afisz teatralny i jego elementy, repertuar teatru, korzystanie z różnych źródeł informacji, praca z ilustracją

• odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń • wymienia imiona uczniów występujących
w tekście • opowiada o szkolnym przedstawieniu • przygotowuje plakat teatralny, korzystając
z fotografii

• wskazuje najważniejsze informacje znajdujące się na plakacie przedstawionym na fotografii• wyjaśnia, na czym polega komizm utworu • podaje role, jakie w przedstawieniu mieli odegrać poszczególni uczniowie • ocenia zachowanie chłopców • szczegółowo opowiada o szkolnych przedstawieniach znanych z własnego doświadczenia • odszukuje repertuar najbliższego teatru
w internecie • zamieszcza na afiszu wszystkie najważniejsze informacje

1.1 1.2 1.4

4.1


2

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Pisownia wyrazów
z „ch” i „h”

s. 156–15885.

Pisownia wyrazów


z „ch” i „h”

• Witold Gawdzik, „Kłopotliwe samo »h«”


zasady pisowni „ch” i „h”, wyrazy pokrewne, zdrobnienia, kolejność alfabetyczna wyrazów, wyrazy przeciwstawne, redagowanie opowiadania


• podaje piętnaście wyrazów zawierających „ch” lub „h” • dopisuje wyrazy, w których „ch” wymienia się na „sz” • zapisuje nazwy przedmiotów przedstawionych na rysunkach zawierające „h” lub „ch” • tworzy zdrobnienia od odgadniętych nazw przedmiotów zawierających „ch” • podejmuje próbę ułożenia wyrazów z „ch” i „h” z rozsypanek sylabowych • podejmuje próbę uzupełnienia tabeli wyrazami
z „h”, będącymi imionami, nazwami państw, miast, zwierząt, roślin i rzek • rozwiązuje przynajmniej trzy hasła z krzyżówki

• podejmuje próbę ułożenia opowiadania zawierającego wyrazy z „h” lub „ch”• zna i stosuje w praktyce zasady pisowni „ch”
i „h” • układa wyrazy z „ch” i „h” z rozsypanek sylabowych • rozwiązuje rebusy • dopisuje wyrazy pokrewne do podanych wyrazów z „h” • uzupełnia tabelę wyrazami z „h”, będącymi imionami, nazwami państw, miast, zwierząt, roślin i rzek • wypisuje w wiersza wyrazy z „h” i układa je
w kolejności alfabetycznej • rozwiązuje krzyżówkę, wpisując wyrazy przeciwstawne do podanych, zawierające „h” lub „ch” • przyporządkowuje odgadnięte nazwy przedmiotów z „ch” lub „h” odpowiednim przymiotnikom

• układa opowiadanie z dziesięcioma wyrazami z „h” lub „ch”
2.1 2.3

2.5


2

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy? s. 91–93

86. Pisownia „nie”
z przymiotnikami i przysłówkami

zasady pisowni „nie” z przymiotnikami, przysłówkami, rzeczownikami
i czasownikami

• zna zasady pisowni „nie” z przymiotnikami
i przysłówkami • uzupełnia zdania odpowiednimi formami przymiotników z przeczeniem „nie” • rozwija zdania, dopisując do wyróżnionych wyrazów ich określenia – przymiotniki
i przysłówki z przeczeniem „nie”

• stosuje zasady pisowni „nie” z przymiotnikami
i przysłówkami • uzupełnia krzyżówkę, wpisując przysłówki
z przeczeniem „nie” • dopisuje przeczenie „nie” do różnych części mowy • uzupełnia tekst, wpisując różne części mowy
z przeczeniem „nie”


2.5

1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 159–160, 162–16387.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności


kołysanka, baśń i jej cechy, wydarzenia realistyczne, wydarzenia fantastyczne, inscenizacja (przedstawienie teatralne), adresat wiersza, legenda i jej cechy, zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h”, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, wyrazy bliskoznaczne, konstruowanie wypowiedzi pisemnej

• odszukuje w tekście informacje dotyczące miejsca i czasu opisywanych wydarzeń • podaje wyraz bliskoznaczny do podanego słowa • rozpoznaje cechy baśni • uzupełnia poprawnie przynajmniej sześć wyrazów z lukami, zgodnie z zasadami pisowni „h” i „ch”

• podejmuje próbę ułożenia krótkiej baśni na zadany temat• analizuje zdania dotyczące tekstu oraz odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych • uzupełnia poprawnie wszystkie wyrazy z lukami, zgodnie z zasadami pisowni „h” i „ch”

• układa baśń na zadany temat, składającą się z co najmniej dziesięciu zdań, przestrzegając zasad kompozycyjnych, gramatycznych i językowych1.1 1.2 1.4 2.1 2.3

2.5


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Nareszcie wiosna, Marcowe i kwietniowe wędrówki po Polsce s. 166, 207

88. Poetycki obraz marcowej przyrody


• Joanna Kulmowa, „Kotki marcowe”

czytanie ze zrozumieniem, epitet, porównanie, układanie pytań do tekstu, wyrazy pokrewne, korzystanie
z różnych źródeł informacji, opis budowli, praca z ilustracją

• podaje skojarzenia ze słowem „wiosna” • układa jedno pytanie do tekstu i udziela na nie odpowiedzi • wypisuje z tekstu rzeczowniki charakteryzujące marcową pogodę • rozwiązuje zagadkę dotyczącą kwiatów • wymienia trzy miasta w Polsce, w których znajdują się słynne zamki • opisuje zamek w Gniewie, korzystając
z fotografii

• układa trzy pytania do tekstu i udziela na nie odpowiedzi • uzupełnia zdania związane z tekstem • wskazuje w wierszu wyrazy pokrewne do podanego słowa • uzasadnia swoje zdanie, odpowiadając na pytanie związane z wierszem • przedstawia własne propozycje wycieczek na marzec i kwiecień • wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat zamku w Gniewie • odpowiada na pytania dotyczące Kopalni Soli
w Wieliczce, korzystając z internetu

• wymienia przynajmniej pięć miast w Polsce,


w których znajdują się słynne zamki

1.1 1.2 1.4 3.3 4.1

5.8


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy? s. 94–96

89.

Poznajemy przyimek

Pobieranie 0.73 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna