Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”Pobieranie 0.73 Mb.
Strona6/6
Data28.04.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6przyimek, wyrażenie przyimkowe, funkcja przyimka i wyrażenia przyimkowego w zdaniu, praca
z ilustracjami

• wie, co to jest przyimek i wyrażenie przyimkowe • uzupełnia zdania podanymi przyimkami • odszukuje w zdaniach wyrażenia przyimkowe

• wyszukuje rzeczowniki, które z wyróżnionymi przyimkami tworzą wyrażenia przyimkowe


i wpisuje je do diagramu

• wie, o czym informują wyrażenia przyimkowe • wskazuje wyrażenia przyimkowe informujące o czasie i miejscu • uzupełnia opis brakującymi wyrażeniami przyimkowymi


2.3

1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 97–99


90. Łącznik wyrazów, czyli spójnik

spójnik, zasada stawiania przecinka przed spójnikami

• uzupełnia wiersz podanymi spójnikami • wie, co to jest spójnik • uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami • wie, przed jakimi spójnikami stawiamy przecinek, a przed jakimi nie • odszukuje spójniki w tekście

• zastępuje podane spójniki innymi, o podobnym znaczeniu • dopisuje zakończenia zdań, wybierając odpowiednie spójniki • zaznacza zdanie, w którym występuje
i przyimek, i spójnik

• stawia przecinki przed odpowiednimi spójnikami2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Szkoła dawniej i dziś s. 174–175 Słownik języka polskiego

91.

O zachowaniu się


w szkole

• Joanna Kulmowa, „Kotki marcowe”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o szkole swoich marzeń, przygotowanie prezentacji, rymy, wyrazy potoczne, recytacja wiersza,

części mowy, korzystanie ze słowników• opowiada o szkole swoich marzeń • wymienia niewłaściwe zachowania w szkole, odwołując się do przeczytanego tekstu • porównuje zachowanie swojej klasy do klasy opisanej w wierszu • wskazuje w wierszu rymy • nazywa część mowy, która najczęściej występuje w wierszu • liczy sylaby w poszczególnych wersach

• wskazuje w tekście wyrazy potoczne• przygotowuje prezentację szkoły swoich marzeń w formie plakatu, scenki lub krótkiego wystąpienia • uzupełnia na podstawie tekstu schemat dotyczący właściwego zachowania się w szkole • wyjaśnia znaczenie trudnych wyrazów z tekstu, korzystając z odpowiednich słowników • podaje inne przykłady niewłaściwych zachowań w szkole • recytuje wiersz z zachowaniem zasad poprawnej recytacji • podejmuje próbę wyjaśnienia postępowania anioła z wiersza

1.1 1.2 1.4

3.4


2

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Szkoła dawniej i dziś

s. 176–17892.

Jacek i Placek idą do szkoły

• Kornel Makuszyński, „Jacek i Placek”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, ocena postępowania bohaterów, porównanie, rymy, opis postaci, praca z ilustracją, postać Kornela Makuszyńskiego, opis obrazu


• opisuje zachowanie Jacka i Placka pierwszego dnia w drodze do szkoły • podejmuje próbę uzupełnienia podanych zdań na podstawie tekstu • odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń • podejmuje próbę opisu wybranego nauczyciela według podanego planu

• opisuje szkołę przedstawioną na obrazie, zwracając przy tym uwagę na wygląd pomieszczenia i stroje postaci• wskazuje w tekście porównanie • uzupełnia podane zdania na podstawie tekstu • ocenia postępowanie bohaterów tekstu • opisuje wybranego nauczyciela według planu • porównuje szkołę przedstawioną na obrazie ze szkołą współczesną

• wie, kim był Kornel Makuszyński1.1 1.2 1.4 2.1 2.3 2.5 3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Szkoła dawniej i dziś

s. 179–18093. Lekcje, na których czas miło płynie


• Kornel Makuszyński, „Jacek i Placek”

części mowy i części zdania, wykres zdania, podmiot liryczny, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o sytuacji znanej z własnego doświadczenia, korzystanie
z różnych źródeł informacji

• określa podmiot liryczny wiersza • odpowiada, dlaczego na lekcji takiej jak opisana w wierszu czas płynie miło • określa, jakimi częściami mowy i częściami zdania są wyróżnione wyrazy • dopisuje określenia do zdań pojedynczych nierozwiniętych • opowiada o lekcji, którą wspomina najmilej • odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń

• układa jedno prawdziwe i jedno fałszywe stwierdzenie dotyczące tekstu• rysuje wykres zdania • wymyśla inne tytuły wiersza • wyjaśnia, na czym polegały opisane w utworze doświadczenia • układa trzy prawdziwe i trzy fałszywe stwierdzenia dotyczące tekstu • odszukuje informacje o Marii Skłodowskiej-Curie, korzystając z różnych źródeł


1.1 1.4 2.2 4.1


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności

s. 100–10494.

Sprawdź swoją wiedzę


i umiejętności
rzeczowniki własne i pospolite, rodzaj rzeczownika, odmiana rzeczownika przez przypadki i liczby, zasady pisowni form rzeczowników z końcówkami „-ą”, „-om”, przymiotnik, odmiana przymiotnika przez przypadki, liczby
i rodzaje, przysłówek, związek czasownika z przysłówkiem, spójnik, przyimek i wyrażenie przyimkowe w zdaniach, zasady pisowni przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, znaczenie związku wyrazowego, przypadek, liczba i rodzaj rzeczownika, cechy bohaterów, praca z ilustracjami

• odszukuje w tekście odpowiednie informacje • wypisuje z tekstu po dwa rzeczowniki własne i pospolite • zaznacza zdania, w których podany rzeczownik wystąpił w tym samym przypadku • dopisuje zakończenia „-ą” lub „-om” do podanych rzeczowników • określa cechy przedmiotów przedstawionych na ilustracjach • wskazuje związek czasownika z przysłówkiem
z podanego zdania

• poprawnie dopisuje przeczenie „nie” do dwóch różnych części mowy• wskazuje przymiotniki, które najlepiej charakteryzują bohaterów tekstu • określa przypadek, liczbę i rodzaj wyróżnionych rzeczowników • rozpoznaje w zdaniu spójniki, wyrażenia przyimkowe i czasowniki w formie nieosobowej • poprawnie dopisuje przeczenie „nie” do różnych części mowy • wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego


2.3


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Szkoła dawniej i dziś

s. 181–18395.

W kręgu szkolnych spraw• Joanna Olech, „Szkolne sprawy” • Hanna Ożogowska, „Poprawiona dwójka” Dzieła sztuki pod lupą: • Leon Wyczółkowski, „Portret dziewczynki w niebieskiej sukni”

• Thomas Gainsborough, „Błękitny chłopiec”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o wydarzeniach opisanych w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, wyrazy potoczne, puenta, opowiadanie wymyślonej historii, przysłowie, uzasadnianie własnego zdania, opis obrazu, opis postaci, nastrój i kolorystyka obrazu, portret, praca
z ilustracjami• odszukuje w tekście „Szkolne sprawy” informacje dotyczące opisanych wydarzeń • wymyśla i opowiada dowcipną historię szkolną • opisuje nieporozumienie przedstawione w utworze „Poprawiona dwójka” • wybiera określenia charakteryzujące bohatera tekstu „Poprawiona dwójka” • opisuje wybrany obraz, odpowiadając na podane pytania • wskazuje w tekście wyrazy potoczne • dostrzega różnice w ubiorze współczesnym
i przedstawionym na wybranym obrazie

• wyjaśnia, co to jest puenta • wymyśla i opowiada dowcipną historię szkolną z puentą w formie przysłowia • dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, podając właściwe argumenty • podaje przykład nieporozumienia, jakie może wyniknąć z niewłaściwego zrozumienia czyichś słów

• wypowiada się na temat postaci przedstawionych na wybranym obrazie1.1 1.2 1.4 2.1 3.3

3.4


2

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Nareszcie wiosna

s. 167–168, 17196. Kwiecień- -plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata• Anna Szarska, „Wiatr i słońce” • Jerzy Ficowski, „Kwiecień” Dzieła sztuki pod lupą: • Pierre-Auguste Renoir, „Wiosna” • Alfons Mucha, „Wiosna

czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie treści utworu, uzasadnianie własnego zdania, komiks, redagowanie komiksu, wyrazy pokrewne, opis kwiatu, przysłowie, uosobienie, atrybut, opis obrazu, opis postaci, kolorystyka obrazu, praca z ilustracjami

• opowiada treść tekstu „Wiatr i słońce” • wskazuje w tekście „Wiatr i słońce” uosobienia • układa plan komiksu do tekstu „Wiatr i słońce” • podejmuje próbę przygotowania komiksu • wie, dlaczego osoba mówiąca w wierszu „Kwiecień” nazywa kwiecień samochwałą • wypisuje z wiersza „Kwiecień” nazwy kwiatów • dopisuje do wyrazu „kwiat” dwa wyrazy pokrewne • krótko opisuje wybrany wiosenny kwiat przedstawiony na fotografii • zna pojęcie: atrybut • opisuje wybrany obraz, odpowiadając na podane pytania

• wyjaśnia, w jaki sposób uzasadniono w tekście trafność przysłowia • wyjaśnia pojęcie: przysłowie • tworzy komiks na podstawie tekstu „Wiatr
i słońce”, rysując bohaterów i zapisując ich wypowiedzi • odszukuje informacje w tekście • dopisuje cztery wyrazy pokrewne do wyrazu „kwiat” • opisuje wybrany wiosenny kwiat przedstawiony na fotografii, stosując bogate słownictwo • określa atrybuty wiosny na podstawie jednego
z obrazów

• wyjaśnia, dlaczego wiosna jest przedstawiana jako młoda kobieta i uzasadnia swoje zdanie1.1 1.2 1.4 2.1 3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Nareszcie wiosna

s. 169–17097. Rozmawiamy
o humorze
i dowcipach w szkole


• Astrid Lindgren, „Prima aprilis”

głośne czytanie tekstu, czytanie
i słuchanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, humor, dowcip, narrator, wyrazy bliskoznaczne, znaczenie związku wyrazowego

• opisuje kolorystykę obrazu i wygląd wiosny • czyta głośno tekst, podejmując próbę właściwego intonowania i przekazania opisanych w tekście uczuć i emocji • odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń

• wskazuje w tekście fragmenty humorystyczne• czyta głośno tekst, pamiętając o właściwej intonacji i starając się przekazać opisane w tekście uczucia i emocje • wyjaśnia pojęcia: dowcip, humor • określa narratora opowiadania • tworzy wyrazy bliskoznaczne do podanych wyrazów

• wyjaśnia znaczenie związku wyrazowego1.1 1.2 1.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania

s. 6–8


98.

Co to jest zdanie?


zdanie a inne wypowiedzenia, poprawny zapis zdania, forma osobowa czasownika, komiks, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, praca z ilustracją, baśń

• układa wypowiedzi bohaterów komiksu, tworząc zdania z rozsypanki wyrazowej • wie, co to jest zdanie • wie, że zdanie rozpoczyna się wielką literą,
a kończy kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem • podkreśla czasowniki w formie osobowej • układa zdanie z rozsypanki wyrazowej, zmieniając formę niektórych wyrazów

• odgaduje zdanie ukryte w rebusie• dzieli fragment baśni na zdania • samodzielnie kończy zdania • układa zdania z rozsypanki wyrazowej, tak aby podać prawdziwe informacje • zapisuje poprawnie zdanie ukryte w rebusie


2.3

1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania

s. 9–13


99.

Zdanie oznajmujące, pytające


i rozkazujące
zdanie oznajmujące, pytające
i rozkazujące, znaki interpunkcyjne
zdaniach, wywiad, komiks, praca
z ilustracją, baśń, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście

• dopasowuje zdania do komiksu • dzieli zdania ze względu na cel wypowiedzi • układa pytania, na które odpowiadają podane zdania oznajmujące • określa typy podanych zdań

• wie, kiedy używa się zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących• odpowiada zdaniami oznajmującymi na pytania • tworzy zdania rozkazujące, pasujące do ilustracji • uzupełnia wywiad brakującymi pytaniami • układa własny wymyślony wywiad z dowolną postacią literacką

• poprawnie odpowiada na pytania dotyczące przeczytanego tekstu2.1 2.3

2.5


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Wielkie problemy małych ludzi

s. 184–186100. Czym jest samotność?• Janusz Korczak, „Samotny król”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opis pogrzebu króla, opowiadanie
o wydarzeniach przedstawionych
w tekście, cechy i zachowanie bohatera, postać Janusza Korczaka• uzupełnia przynajmniej pięć „złotych myśli” • opowiada o wydarzeniach przedstawionych
w tekście • opisuje pogrzeb króla • opowiada o wspomnieniach Maciusia związanych z jego mamą

• uzupełnia wszystkie „złote myśli” • odpowiada na pytania dotyczące tekstu • wyjaśnia, dlaczego Maciuś czuł się nieszczęśliwy • wie, kim był Janusz Korczak1.1 1.2 1.4

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Wielkie problemy małych ludzi

s. 187–190101.

Jak rozwiązywać problemy?• Anna Onichimowska, „Warkoczyk”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, motywacje postępowania bohaterów, tolerancja, ocena postępowania bohaterów, ankieta, portret metodą kolażu, opis obrazu, opis postaci, praca
z ilustracją, Dzień Ojca


• odszukuje w tekście informacje na temat bohatera • częściowo uzupełnia ankietę dotyczącą bohatera tekstu • wykonuje portret własnego ojca metodą kolażu • opisuje postacie przedstawione na obrazie, tło
i kolorystykę obrazu

• wie, kiedy obchodzi się Dzień Ojca• ocenia zachowanie bohaterów tekstu • uzupełnia ankietę dotyczącą bohatera tekstu • wyjaśnia pojęcie: tolerancja

• wyjaśnia, kim są jego zdaniem i co robią postacie przedstawione na obrazie1.1 1.2 1.4 3.4

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Wielkie problemy małych ludzi

s. 191


102.

Nie wszystkie dzieci mają szczęśliwe dzieciństwo• Beata Sabath, „Dzieciom z Domów Małego Dziecka”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o treści wiersza, list i jego elementy, redagowanie listu, epitet

• podejmuje próbę opisania uczuć i marzeń dzieci
z domów dziecka • rysuje swoje skojarzenia ze słowem „rodzina”
w kształcie ozdobnej ramki

• redaguje list do rodziców lub opiekunów, pamiętając o wszystkich elementach charakterystycznych dla listu• opisuje uczucia i marzenia dzieci z domów dziecka • dopisuje epitety do podanego wyrażenia • wskazuje w utworze cytat będący odpowiedzią na podane pytanie • wyjaśnia znaczenie wskazanych fragmentów wiersza

• redaguje list do rodziców lub opiekunów


z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych i językowych

1.1 1.2 1.4 2.1 2.5

3.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania

s. 14–18


103.

Główne części zdania, czyli orzeczenie i podmiot


podmiot i orzeczenie, zdanie pojedyncze i złożone, forma osobowa czasownika, czas przeszły

• podkreśla w zdaniach wyrazy nazywające czynność i wykonawcę czynności • wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie • zapisuje pytania, na które odpowiada orzeczenie w podanych zdaniach • podejmuje próbę wypisania podmiotów ze zdań • podejmuje próbę uzupełnienia diagramu podmiotami wypisanymi z podanych zdań • podkreśla w zdaniach podmioty i orzeczenia oraz zapisuje pytania

• uzupełnia zdania odpowiednimi formami orzeczeń w czasie przeszłym• wie, jakie części mowy są najczęściej podmiotem, a jakie orzeczeniem • podpisuje odpowiednio fotografie na podstawie przeczytanych zdań • wypisuje podmioty z podanych zdań • uzupełnia diagram podmiotami wypisanymi
z podanych zdań • czytając tekst, zauważa, że nie we wszystkich zdaniach są podmioty • tworzy odpowiednie formy orzeczeń w czasie przeszłym od podanego bezokolicznika

• odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego1.1 2.3


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania

s. 19–21


104.

Określenia w zdaniu


zdanie rozwinięte i nierozwinięte, podmiot i orzeczenie, określenia podmiotu i określenia orzeczenia, praca z ilustracją

• dopisuje wyrazy wzbogacające zdanie
o dodatkowe informacje • wie, że w zdaniu oprócz podmiotu i orzeczenia występują określenia • rozwija zdania, dopisując na podstawie ilustracji określenia podmiotu i orzeczenia • uzupełnia tabelę podmiotami, orzeczeniami
i określeniami wypisanymi z podanych zdań

• rozwija zdania, dopisując określenia podmiotu


i orzeczenia odpowiadające na podane pytania

• odróżnia zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego • odróżnia określenia podmiotu od określeń orzeczenia • zapisuje pytania do określeń podmiotu
i określeń orzeczenia • rozwija samodzielnie zdania, dopisując określenia podmiotu i orzeczenia

• ustala, które z wyrazów wyróżnionych w zdaniach są podmiotami, a które określeniami2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Wielkie problemy małych ludzi

s. 192–194105.

Kiedy warto być odważnym?• Astrid Lindgren, „Jonatan w Nangijali”
• Jarosław Iwaszkiewicz, „Do prawnuczki”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, narrator, adresat, nastrój wiersza, nastrój melancholijny, artykuł prasowy a tekst literacki, opowiadanie o wydarzeniach opisanych w tekście, opis fantastycznej krainy, postać Jarosława Iwaszkiewicza

• czyta głośno zaznaczone fragmenty tekstu, podejmując próbę właściwego intonowania
i przekazania opisanych w tekście uczuć • nazywa narratora opowiadania • opowiada o wydarzeniach przedstawionych
w tekście • podaje przykłady z życia codziennego, w których trzeba wykazać się odwagą • wymienia bohaterów literackich występujących w różnych utworach, którzy odznaczyli się odwagą i bohaterstwem • opisuje, jak wyobraża sobie krainę wspomnianą w tekście • wskazuje adresata wiersza • opowiada, co podmiot liryczny pragnie przekazać adresatowi wiersza • odszukuje w wierszu odpowiedź na podane pytanie

• określa nastrój wiersza, wybierając odpowiednie przymiotniki• czyta głośno zaznaczone fragmenty tekstu, pamiętając o właściwej intonacji i starając się przekazać opisane w tekście uczucia • opisuje narratora tekstu • wyjaśnia, dlaczego Jonatan otrzymał swój przydomek • podaje różnice między tekstem publicystycznym a literackim • wyjaśnia pojęcia: melancholijny nastrój, artykuł prasowy • wie, kim był Jarosław Iwaszkiewicz


1.1 1.2 1.4 3.2 3.4

3.7


2

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Nareszcie wiosna s. 172–173 Słownik języka polskiego

106.

Święta wielkanocne w rodzinie Miziołków i w naszych rodzinach
• Joanna Olech, „Święta”

czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie o treści utworu, zwyczaje wielkanocne, opis stołu wielkanocnego, uzasadnianie własnego zdania, korzystanie ze słownika, korzystanie z różnych źródeł informacji, opis postaci, abstrakcyjne dzieła sztuki, praca z ilustracją

• opowiada o wielkanocnych zwyczajach w rodzinie Miziołków • odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie słowa „piroman” • wymienia co najmniej dwa świąteczne
i przedświąteczne zwyczaje • wymienia potrawy, które znajdują się na stole wielkanocnym • uzasadnia swoje zdanie na temat zwyczaju oblewania się wodą w świąteczny poniedziałek

• opisuje wygląd i zachowanie postaci przedstawionych na pocztówce wielkanocnej• wymienia kilka świątecznych
i przedświątecznych zwyczajów • barwnie i szczegółowo opisuje wygląd stołu wielkanocnego • wie, jakie dzieła sztuki określa się jako abstrakcyjne • opowiada o dawnych ludowych zwyczajach wielkanocnych na podstawie informacji zawartych w „Ciekawostkach” i internecie


1.1 1.2 2.1

4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur i szkolne rozterki

s. 195–197107. Koledzy bywają złośliwi


• Carlo Collodi, „Straszny rekin”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, motywacje postępowania bohaterów, ocena zachowania bohaterów, czas wydarzeń, sporządzanie planu wydarzeń, kolejność chronologiczna

• rozwiązuje diagram, wykreślając wyrazy związane ze szkołą • podaje motywy postępowania bohaterów opowiadania • ocenia zachowanie bohaterów • porządkuje punkty planu zgodnie z chronologią • określa czas wydarzeń w utworze

• wyjaśnia znaczenie motta, będącego rozwiązaniem diagramu • określa czas wydarzeń, uzasadniając swoją wypowiedź odpowiednimi cytatami z tekstu

• wyjaśnia, jak powinien zachować się bohater


w określonej sytuacji

1.1 1.2 1.4 3.1

3.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania

s. 22–24


108.

Związki wyrazów


w zdaniu
związek wyrazowy, wyraz nadrzędny
i podrzędny, znaczenie związków wyrazowych

• wypisuje ze zdania określenia odpowiadające na podane pytania, tworząc związki wyrazowe • uzupełnia krzyżówkę wypisanymi ze zdania określeniami odpowiadającymi na podane pytania i odczytuje hasło • uzupełnia pytaniami związki wyrazowe

• wie, czym różni się wyraz nadrzędny od podrzędnego • układa zdanie ze związków wyrazowych • wypisuje związki wyrazowe ze zdania • wyszukuje w zdaniu wyraz, który jest nadrzędny wobec wyróżnionego • tworzy związki wyrazowe o podanym znaczeniu

2.2

4.1


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania s. 25–27

109.

Grupa podmiotu


i grupa orzeczenia
grupa podmiotu i grupa orzeczenia, wykres zdania pojedynczego, określenia podmiotu i orzeczenia, praca z ilustracją

• przepisuje określenia ze zdania w odpowiednie miejsca wykresu • uzupełnia wykres głównymi częściami zdania

• zaznacza na wykresie zdania grupę podmiotu


i grupę orzeczenia

• zapisuje zdanie na podstawie wykresu • odnajduje wykres podanego zdania ukryty na mapie • zaznacza właściwy schemat wykresu podanego zdania

2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur i szkolne rozterki

s. 198–199110.

Nawet szkoła może być wesoła• Jan Brzechwa, „Lekcja kleksografii i geografii”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, porównanie, uzasadnianie własnego zdania, opis postaci, opis obrazu, praca
z ilustracją

• odszukuje w tekście informacje na temat opisanej lekcji • wypisuje z utworu porównanie • podaje swój ulubiony przedmiot szkolny

• podaje propozycje zabaw przy wykorzystaniu określonych przedmiotów• określa, kim jest wskazany bohater tekstu
i uzasadnia swoją odpowiedź • odpowiada na pytanie o ulubiony przedmiot szkolny, uzasadniając własny wybór • opisuje sytuację i postacie przedstawione na obrazie

1.1 1.2 1.4 3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur i szkolne rozterki

s. 200–201111. Analizowanie obrazów. Jak zawiera się znajomości przez internet?

Dzieła sztuki pod lupą: • Marc Louis Benjamin Vautier, „Po lekcjach” • Tadeusz Makowski, „Powrót ze szkoły” • Madzia, 12 lat, „Przyjaźń na czacie”

• „Słowniczek internauty”opis postaci, opis obrazu, kolorystyka obrazu, sytuacja przedstawiona na obrazie, czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie treści tekstu, słownictwo internetowe

• nazywa kolor dominujący w obrazie • opisuje wygląd dzieci i sytuację przedstawioną na obrazie • wymienia przedmioty związane ze szkołą widoczne na obrazie • opowiada o sposobie spędzania wolnego czasu przez bohaterki tekstu • wymienia przynajmniej jedną wadę i jedną zaletę zawierania znajomości na czacie

• wie, czym są: internet, e-mail, czat• określa kolorystykę obrazu • opisuje tło obrazu • wskazuje podobieństwa i różnice między obrazami • wyjaśnia znaczenie wskazanego słowa występującego w tekście • wymienia kilka wad i zalet zawierania znajomości na czacie • formułuje rady dla osób, które zbyt dużo czasu spędzają przy komputerze

• wyjaśnia pojęcia: internauta, emotikony, www1.1 1.2 1.4 2.1 3.4 4.1

4.2


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania s. 28–29

112. Przecinek w zdaniu pojedynczym

zasady używania przecinka w zdaniu pojedynczym

• zadaje pytania o wyrazy wyróżnione w zdaniach • wie, kiedy stawia się przecinek w zdaniu pojedynczym, a kiedy się go nie stawia • odgaduje wyrazy będące rozwiązaniem rebusów i uzupełnia nimi zdania


• prawidłowo wstawia przecinek w zdaniu pojedynczym

1.1 1.2 1.4 2.1 3.4 4.1

4.2


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Pisownia „nie”
z różnymi częściami mowy

s. 202–204113.

Pisownia „nie”


z różnymi częściami mowy

• Zbigniew Rossa, „Dla dzieci”

reguły pisowni „nie” z różnymi częściami mowy, przysłowie, antonim, wyrazy, w których „nie” nie jest przeczeniem, uzasadnianie własnego zdania


• częściowo uzupełnia tabelę, wypisując z przysłów i cytatów „nie” z rzeczownikami, czasownikami i przymiotnikami • zna reguły pisowni „nie” z czasownikami
i przymiotnikami • tworzy od podanych przymiotników przymiotniki i przysłówki z przeczeniem „nie” • wypisuje z wiersza czasowniki z „nie” • dopisuje antonim z „nie” do każdego z podanych przysłówków • uzupełnia przysłowia odpowiednimi czasownikami, zwracając uwagę na poprawną pisownię „nie” • zapisuje pięć zakazów, używając czasowników
z przeczeniem „nie” • dopisuje po dwa antonimy do każdego
z podanych przysłówków, z których jeden zawiera „nie” • prawidłowo zapisuje przeczenie „nie” z różnymi częściami mowy

• podejmuje próbę ułożenia zdań z czasownikami „nienawidzić”, „niedomagać”, „niedowidzieć”• uzupełnia tabelę, wypisując „nie”
z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami • zna reguły pisowni „nie” z rzeczownikami, przysłówkami, czasownikami i przymiotnikami • wyjaśnia, dlaczego przysłowia są mądrością narodów i uzasadnia swoje zdanie • wśród różnych części mowy wskazuje wyrazy,
z którymi „nie” pisze się łącznie • wskazuje wyrazy, w których „nie” jest przeczeniem • zapisuje, czego nie robi żółw, odnosząc się do zwierząt przedstawionych na ilustracjach • układa zdania z wyrazami „nienawidzić”, „niedomagać”, „niedowidzieć”

1.1 2.3

3.4


2

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności

s. 205–206, 208–209114.

Sprawdź swoją wiedzę


i umiejętności
przysłowie, dowcip, humor, atrybut, puenta, tolerancja, artykuł prasowy, nastrój wiersza, nastrój melancholijny, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, korzystanie ze słowników, rzeczowniki własne, zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy, przysłowie, konstruowanie wypowiedzi pisemnej, uzasadnianie własnego zdania

• odszukuje w tekście odpowiednie informacje • wypisuje z tekstu rzeczowniki własne • zapisuje poprawnie przeczenie „nie” z co najmniej dwoma podanymi wyrazami • podejmuje próbę zredagowania tekstu na podany temat z uwzględnieniem norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych • podaje przykład przysłowia

• wie, jakie informacje można znaleźć
w poszczególnych słownikach • umieszcza datę w przedziale czasowym • wyjaśnia zasadę działania żarówki • zapisuje poprawnie przeczenie „nie” ze wszystkimi podanymi wyrazami • pisze tekst na podany temat, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych i uzasadnia swoje zdanie • podaje dwa przykłady przysłów

1.1 1.4 2.1 2.3 2.5 3.1 3.4

4.1


2

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Nadchodzi lato, Majowe i czerwcowe wędrówki po Polsce s. 212–213, 253

115. Deszcz może padać o każdej porze roku


• Stefania Szuchowa, „Majowy deszcz”, „Letnia ulewa”

czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, przysłówek, obrazy występujące
w wierszu, środek stylistyczny (środek poetycki), wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja), uosobienie, zdrobnienie, rymy, recytacja wiersza, opowiadanie treści wierszy, korzystanie z różnych źródeł informacji, zasady obowiązujące podczas zwiedzania zabytków, legenda, opis budowli, praca z ilustracjami

• układa dwa wyrazy z rozsypanki literowej • wie, jakie środki stylistyczne stosuje się
w utworach literackich • opowiada treść wierszy • wymienia nazwy drzew występujące w wierszu „Letnia ulewa” • wypisuje z wiersza „Letnia ulewa” zdrobnienia
i wyrazy dźwiękonaśladowcze • rysuje ilustrację do wybranego fragmentu wiersza „Letnia ulewa” • podaje własne skojarzenia z majem • porównuje oba utwory Stefanii Szuchowej, zwracając uwagę na tematykę • opisuje zamek krzyżacki w Malborku i klasztor
w Świętej Lipce, korzystając z fotografii • wie, w jakim województwie leży Malbork • zapisuje w punktach zasady obowiązujące podczas zwiedzania zabytków • zna inną nazwę Świętej Lipki

• układa cztery wyrazy z rozsypanki literowej • wypisuje z wiersza „Majowy deszcz” przysłówki • poprawnie nazywa wskazany środek stylistyczny występujący w wierszu „Majowy deszcz” • recytuje wiersz „Letnia ulewa” z zachowaniem zasad poprawnej recytacji • opisuje swoje wrażenia podczas słuchania recytacji wiersza • wskazuje w wierszu „Letnia ulewa” obrazy
i nadaje im tytuły • wyjaśnia pojęcie: wyraz dźwiękonaśladowczy • porównuje oba utwory Stefanii Szuchowej, zwracając uwagę na rymy i nastrój • wyszukuje w różnych źródłach informacje
o Świętej Lipce i Malborku • przedstawia własne propozycje wycieczek

• opisuje w kilku zdaniach legendę o Świętej Lipce1.1 1.2 1.4 3.3 4.1

5.8


2

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Nadchodzi lato s. 89, 214

116.

Opis obrazu „Słońce majowe” Józefa Mehoffera• Józef Mehoffer, „Rynek krakowski”
Dzieła sztuki pod lupą:

• Józef Mehoffer, „Słońce majowe”,opis obrazu, pierwszy plan a tło, kolorystyka obrazu, nastrój obrazu, praca z ilustracjami

• opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazie „Słońce majowe” • opisuje, co widzi na pierwszym planie, a co w tle obrazu „Słońce majowe” • opowiada o zachowaniu osoby przedstawionej na obrazie „Słońce majowe”, podając własne przypuszczenia • określa kolorystykę obrazu „Słońce majowe” • nadaje obrazowi „Słońce majowe” inny tytuł • określa nastrój obrazu „Słońce majowe” • podejmuje próbę porównania obrazu „Słońce majowe” z obrazem „Rynek krakowski”, zwracając uwagę na kolorystykę, miejsce, porę roku i sytuację przedstawioną na każdym
z obrazów

• barwnie i szczegółowo opisuje sytuację przedstawioną na obrazie „Słońce majowe” • wskazuje na obrazie „Słońce majowe” elementy świadczące o tym, że nie przedstawia on czasów współczesnych

• porównuje obraz „Słońce majowe” z obrazem „Rynek krakowski”, zwracając uwagę na kolorystykę, miejsce, porę roku i sytuację przedstawioną na każdym z obrazów1.1 1.2 2.1

3.3


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności s. 30–33

117.

Sprawdź swoją wiedzę


i umiejętności
czasownik w formie osobowej, poprawny zapis zdania, zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące, podmiot i orzeczenie, zdanie pojedyncze i złożone, zdanie rozwinięte
i nierozwinięte, określenia podmiotu
i orzeczenia, grupa podmiotu i grupa orzeczenia, zasady stosowania przecinka w zdaniu pojedynczym, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, praca z ilustracją, orzeczenie, podmiot, sporządzanie wykresu zdania pojedynczego

• odszukuje w tekście odpowiednie informacje • podkreśla orzeczenia w zdaniach • uzupełnia częściowo wykres podanego zdania • wstawia w zdaniu pojedynczym brakujący przecinek


• rozwija podane zdanie, dopisując określenia podmiotu i orzeczenia

• uzupełnia wykres podanego zdania2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: W świecie telewizji

s. 220


118.

Z telewizorem trzeba rozważnie• Stanisław Grochowiak, „Telewizor”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, formułowanie argumentów, cytat

• podaje przynajmniej jeden argument na temat wad lub zalet telewizji • wypisuje z wiersza cytat informujący, jak korzystać z telewizora • uzupełnia podane zdania na podstawie wiersza • wypisuje z utworu rzeczowniki związane z telewizją

• rysuje plakat i wymyśla hasło zachęcające do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
• podaje kilka argumentów na temat wad lub zalet telewizji • określa znaczenie wyobraźni

• wyjaśnia poetyckie sformułowanie występujące w wierszu1.1 1.2 1.4

4.2


1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: W świecie telewizji

s. 221


119. Jak zmienił się świat dzięki różnym wynalazkom?


• Ludwik Jerzy Kern, „Historia wynalazcy”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o treści wiersza, uzasadnianie własnego wyboru, diagram, sporządzanie diagramu

• wypisuje z wiersza szczególnie ważne wynalazki • opowiada o treści wiersza, uwzględniając przyczyny i skutki wynalazków • odnajduje w wierszu wskazany cytat • zapisuje liczbę godzin poświęcanych w tygodniu na określone czynności i uzupełnia diagram przedstawiający sposób spędzania wolnego czasu

• wypisuje z wiersza szczególnie ważne wynalazki i uzasadnia swój wybór • odszukuje w wierszu znane powiedzenie

• porównuje swój diagram przedstawiający sposób spędzania wolnego czasu z diagramami innych uczniów1.1 1.2 1.4 2.4

4.2


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Litery i głoski
s. 36–38

120.

Alfabet

alfabet, kolejność liter w alfabecie, zestawy liter w kolejności alfabetycznej, praca z ilustracjami

• wymienia litery w kolejności alfabetycznej • uzupełnia szeregi liter zgodnie z kolejnością alfabetyczną • wskazuje szereg liter, w którym występują one
w kolejności alfabetycznej • uzupełnia krzyżówkę, wpisując nazwy przedmiotów przedstawionych na ilustracjach
w kolejności alfabetycznej • wskazuje wyraz zaczynający się literą, która występuje w alfabecie wcześniej


• wie, jakie litery mogą występować w wyrazach pochodzenia obcego • zapisuje litery w kolejności alfabetycznej • odpowiada, między którymi literami alfabetu znajduje się każda litera podanego wyrazu • wśród podanych wyrazów wskazuje ten, w którym występują litery zapisane w kolejności alfabetycznej • układa pytanie i dwie odpowiedzi, z których poprawna zaczyna się na literę występującą
w alfabecie wcześniej
1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Litery i głoski s. 39–41

Encyklopedia121. Kolejność alfabetyczna wyrazów

kolejność alfabetyczna wyrazów zaczynających się różnymi i takimi samymi literami, korzystanie
z encyklopedii, spisy alfabetyczne, praca z ilustracjami, praca z mapą

• zapisuje w kolejności alfabetycznej nazwy zwierząt ukrytych na ilustracji • wie, co decyduje o kolejności alfabetycznej wyrazów zaczynających się różnymi i takimi samymi literami • podkreśla w parach wyrazów wyrazy pierwsze
w kolejności alfabetycznej • podejmuje próby korzystania z encyklopedii

• wpisuje wyrazy do diagramu zgodnie z kolejnością alfabetyczną • wie, co może być ułożone zgodnie z kolejnością alfabetyczną • zaznacza szuflady katalogu bibliotecznego,
w których znajdują się karty podanych książek • korzysta z encyklopedii

• sporządza alfabetyczny spis ulic i rzeczy4.1

1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: W świecie telewizji

s. 222


122.

Co oglądamy w telewizji?• Anna Sójka, „Najlepszy program”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, programy telewizyjne, opowiadanie
o wydarzeniach przedstawionych
w tekście, uzasadnianie własnego wyboru

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych
w tekście • wypisuje z tekstu informacje na temat ulubionych filmów i programów bohaterów tekstu • opowiada o swoim ulubionym programie telewizyjnym

• wyjaśnia, dlaczego uczniowie nie potrafili ułożyć idealnego programu telewizyjnego • wypisuje z tekstu wskazany cytat

• opowiada o swoich ulubionych programach telewizyjnych, uzasadniając swój wybór1.1 2.1 2.2

4.2


11

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: W świecie telewizji

s. 223


123.

Różne rodzaje informacji• Joanne Kathleen Rowling, „Dziwne wiadomości”

wiadomości telewizyjne i radiowe, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście

• podaje co najmniej dwa przykłady wydarzeń podanych ostatnio w wiadomościach telewizyjnych lub radiowych • wymienia niezwykłe wydarzenia opisane
w tekście • wskazuje różnice między typowym dziennikiem telewizyjnym a wiadomościami opisanymi w tekście

• podaje co najmniej pięć przykładów wydarzeń podanych ostatnio w wiadomościach telewizyjnych lub radiowych

• wyjaśnia znaczenie wskazanego cytatu1.1 1.2 1.4 4.1


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Litery i głoski s. 42–44

Słownik ortograficzny124. Różnice między głoską a literą

głoska a litera, podział wyrazów na głoski i litery, pisownia wyrazów z „ż”, „rz”, „ch”, „h”, „ó”, „u”, korzystanie ze słownika, praca z ilustracjami

• zaznacza podział, który przedstawia kolejne dźwięki wymawianego wyrazu • podejmuje próbę podziału wyrazów na litery
i głoski • zapisuje litery oznaczające określone głoski nazw przedmiotów przedstawionych na ilustracjach • wie, że w języku polskim występują głoski, które zapisuje się na dwa sposoby • wpisuje odpowiednie litery: „ż”, „rz”, „ch”, „h”, „ó”, „u” do podanych wyrazów, korzystając ze słownika ortograficznego • wskazuje na rysunku elementy, których nazwy zawierają „rz”

• zapisuje nazwy artykułów gospodarstwa domowego z „ó”, „u”, „rz”, „ż”• odróżnia literę od głoski • poprawnie dzieli wyrazy na litery i głoski

• poprawnie ustala liczbę głosek i liter


w wyrazach

2.3

1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Litery i głoski s. 45–47

125. Samogłoski
i spółgłoski

spółgłoski i samogłoski, funkcje samogłoski „i”, podział wyrazów na głoski, praca z ilustracją

• uzupełnia wyrazy odpowiednimi samogłoskami
i spółgłoskami na podstawie ilustracji • podkreśla nazwy miast zaczynające się samogłoską • podkreśla spółgłoski w podanym ciągu liter

• podejmuje próbę dzielenia wyrazów na głoski, pamiętając o funkcji samogłoski „i”• wymienia wszystkie samogłoski • uzupełnia ilustracje samogłoskami, tak aby podczas czytania z góry na dół powstały trzyliterowe rzeczowniki w mianowniku • wskazuje wyraz, w którym samogłoski
i spółgłoski występują zgodnie z kolejnością przedstawioną na ilustracji • wyjaśnia, kiedy litera „i” oznacza samogłoskę,
a kiedy tylko miękkość poprzedzającej spółgłoski • dzieli wyrazy na głoski, pamiętając o funkcji samogłoski „i” • wskazuje wyrazy, w których „i” oznacza samogłoskę

2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Wynalazki

s. 224–227126.

Wynalazki pożyteczne dla ludzkości

• Joanna Papuzińska, „Ciekawe pomysły”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie treści utworu, uzasadnianie własnego wyboru, znaczenie związku wyrazowego


• wymyśla nową nazwę i zastosowanie dla wybranego przedmiotu • podejmuje próbę opowiedzenia treści utworu • uzupełnia częściowo tabelę, wypisując z tekstu nazwę proponowanego przez dzieci wynalazku • zapisuje w punktach trudności przewidywane przez bohaterkę opowiadania • wskazuje najbardziej pożyteczny wynalazek spośród opisanych w tekście

• wymyśla nowe nazwy i zastosowania dla kilku wybranych przedmiotów • opowiada o treści utworu • uzupełnia tabelę, wypisując z tekstu korzyści płynące z poszczególnych wynalazków • przyporządkowuje nazwy wad ludzkich określonym zachowaniom ludzi opisanym w tekście • wyjaśnia znaczenie związku wyrazowego • wyszukuje w tekście wskazane cytaty • wskazuje najbardziej pożyteczny wynalazek spośród opisanych w tekście i uzasadnia swój wybór • proponuje własny wynalazek

1.1 1.2 1.4 3.2

3.4


21

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Wynalazki s. 228, 231 Julian Tuwim „Lokomotywa”

Słownik języka polskiego127. Czym jest „sieć, co jest nerwem całego świata”?


• Włodzimierz Ścisłowski, „Parowóz”
• Henryk Jerzy Chmielewski, „Wynalazek profesora T.Alenta”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie treści wiersza, korzystanie z różnych źródeł informacji, opis lokomotywy, praca z ilustracjami, komiks, opowiadanie treści komiksu


• opowiada treść wiersza • odszukuje w wierszu informacje na temat lokomotywy • zna treść wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” • podaje nazwy wynalazków wymienionych
w wierszu • opowiada treść komiksu • wymienia co najmniej dwa elementy charakterystyczne dla komiksu

• wskazuje odpowiednie fragmenty wiersza • porównuje lokomotywy parowe i elektryczne, korzystając z wiersza, fotografii i podpisów pod fotografiami • odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie wyrażenia „prosto spod igły” • wymyśla nazwy wynalazków zakończone na
„-lot”, korzystając z podanych przykładów

• wymienia cztery elementy charakterystyczne dla komiksu1.1 1.2 1.4 4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Wynalazki s. 229–230

128. Podniebne podróże


• Mikołaj Nosow, „Nad chmurami”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o wydarzeniach przedstawionych w tekście, korzystanie
z różnych źródeł informacji

• wymienia bohaterów opowiadania • odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń • opowiada o wydarzeniach przedstawionych
w tekście

• opowiada o pierwszym statku powietrznym, czyli balonie, korzystając z informacji zawartych


w „Ciekawostce”

• przyporządkowuje odpowiednie cechy poszczególnym bohaterom tekstu na podstawie ich imion

• odszukuje w różnych źródłach informacji znaczenie słowa „binokle”1.1 1.2 1.4

4.1


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Litery i głoski

s. 48–50


129. Podział wyrazów na sylaby

sylaba, podział wyrazów na sylaby, zasady przenoszenia wyrazów, praca
z ilustracjami

• zapisuje, na ile cząstek dzieli się każdy
z wymawianych wyrazów • wie, że każda sylaba zawiera samogłoskę • tworzy różne wyrazy, łącząc ze sobą sylaby • zaznacza w wyrazach miejsca przeniesień • wskazuje wyrazy, których nie można podzielić na sylaby

• rozszyfrowuje podane zdania • wypisuje wskazaną sylabę z nazw rzeczy przedstawionych na ilustracjach • wyjaśnia i stosuje zasady przenoszenia wyrazów • zaznacza trzy różne miejsca przeniesień w podanych wyrazach z grupami spółgłoskowymi

• uzupełnia tekst podanymi wyrazami, pamiętając o poprawnym przenoszeniu wyrazów2.3

1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Litery i głoski

s. 51–52


130. Akcentowanie wyrazów

akcent wyrazowy, zasady akcentowania, czas przeszły, osoba i liczba czasownika, list

• wie, na którą sylabę pada najczęściej akcent
w języku polskim • podkreśla w wyrazach sylaby akcentowane

• głośno czyta podany tekst, poprawnie akcentując wyrazy• zna zasady akcentowania na trzecią sylabę od końca • podkreśla w tekście rzeczowniki, w których akcent pada na trzecią sylabę od końca

• przekształca tekst, zmieniając formę wyróżnionych czasowników2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Nadchodzi lato

s. 215


131.

Najcenniejsze życzenia dla Mamy• Barbara Lewandowska, „Cała łąka dla Mamy”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o prezencie dla mamy, korzystanie z różnych źródeł informacji, opis łąki, podmiot liryczny, formułowanie argumentów, Dzień Matki, praca z ilustracją

• uzupełnia schemat, wypisując z wiersza odpowiednie wyrazy • wymienia życzenia dzieci wypowiadających się w wierszu • opowiada, co podarowałby swojej mamie z okazji Dnia Matki i co jest dla niej najcenniejsze • wie, kiedy obchodzi się Dzień Matki

• określa podmiot liryczny wiersza • opisuje kwitnącą łąkę, korzystając z wiersza
i z fotografii • uzasadnia znaczenie uśmiechu w życiu codziennym

• układa wiersz dla swojej mamy z okazji Dnia Matki1.1 1.2 1.4 2.1

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Przygody, wędrówki, podróże
s. 234

132. Wszyscy marzą
o podróżowaniu


• Robert Louis Stevenson, „Podróże”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie treści wiersza, podmiot liryczny, uzasadnianie własnego zdania


• wymienia miejsca, które podmiot liryczny chciałby odwiedzić • podaje nazwy zwierząt występujące w tekście

• rozpoznaje w wierszu postać Robinsona Cruzoe• opowiada o odczuciach podróżnika wypowiadającego się w wierszu, uzasadniając swoje zdanie

• wyjaśnia pojęcia: meczet, Sfinks1.1 1.2 1.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Litery i głoski s. 53–55

133. Spółgłoski twarde
i miękkie
spółgłoski twarde i miękkie, oznaczanie miękkości spółgłosek, praca
z ilustracjami

• wie, jak oznacza się miękkość spółgłosek • potrafi policzyć spółgłoski miękkie w podanych wyrazach • zastępuje spółgłoskę twardą spółgłoską miękką
w podanych wyrazach • odgaduje na podstawie podanych informacji wyrazy, w których miękkość spółgłosek oznacza się za pomocą kreseczki • uzupełnia podane wyrazy odpowiednimi spółgłoskami miękkimi • podkreśla wyrazy, w których spółgłoskę miękką oznacza się za pomocą litery „i” • podejmuje próbę zapisu nazw, w których występują spółgłoski miękkie oznaczone za pomocą litery „i” oraz za pomocą kreseczki

• wyjaśnia, czym różnią się spółgłoski twarde od miękkich • uzupełnia na podstawie ilustracji przysłowia wyrazami, w których wszystkie spółgłoski są twarde • zapisuje nazwy, w których występują spółgłoski miękkie oznaczone z pomocą litery „i” oraz za pomocą kreseczki

• buduje zdanie składające się z przynajmniej pięciu wyrazów, w którym wszystkie wyrazy posiadają spółgłoskę miękką2.3

1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Litery i głoski

s. 56–57


134.

Głoski ustne


i nosowe
głoski ustne i nosowe, praca z ilustracją


• odróżnia głoski ustne od nosowych • wskazuje nazwy przedmiotów przedstawionych na ilustracji, które zawierają głoski nosowe • zaznacza litery oznaczające głoski nosowe • uzupełnia wyrazy, wpisując litery oznaczające samogłoski nosowe

• wyjaśnia, czym różnią się głoski ustne od nosowych • uzupełnia zdanie, wpisując w wolne miejsca odpowiednie spółgłoski nosowe • zapisuje nazwy pór roku, części ciała i drzew zawierające głoski nosowe


2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Nadchodzi lato s. 216–219

Słownik przysłów polskich lub słownik języka polskiego135.

Życzenia na Dzień Dziecka• Hanna Ożogowska, „Jak sobie pościelesz...” • Maria Terlikowska, „Czego Wam życzyć?”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, narrator, dialog, przysłowie, uzasadnianie własnego wyboru, rym, opis przedmiotu, korzystanie ze słowników, Dzień Dziecka, redagowanie wymyślonej historii

• określa narratora opowiadania • uzupełnia przynajmniej trzy zdania dotyczące tekstu • uzupełnia przysłowia, wpisując nazwy zwierząt przedstawionych na rysunkach • wymienia życzenia adresowane do dzieci
w wierszu • opisuje właściwości niezwykłego przedmiotu,
o którym mowa w wierszu • wypisuje z wiersza pięć par rymujących się wyrazów • opisuje wygląd i właściwości wymyślonego przez siebie przedmiotu • wypowiada się na temat swoich upodobań, uzasadniając własne zdanie

• uzupełnia wszystkie zdania dotyczące tekstu • nazywa formę wypowiedzi dominującą
w utworze • wyjaśnia, jak bohaterowie tekstu zrozumieli tytułowe przysłowie • wyjaśnia sens podanych przysłów, korzystając ze słownika przysłów polskich lub ze słownika języka polskiego • układa i zapisuje historię dotyczącą niewłaściwego zrozumienia wybranego przysłowia • spośród życzeń wymienionych w wierszu wskazuje najważniejsze dla siebie i uzasadnia swój wybór


1.1 1.2 1.4 3.4

4.1


2

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Litery i głoski s. 58–61

136.

Pisownia „ą”, „ę”


w wyrazach
zasady pisowni „ą”, „ę” w wyrazach, czas teraźniejszy i przyszły, osoba
i liczba czasownika, liczba i przypadek rzeczownika, praca z ilustracją, opis sytuacji przedstawionej na rysunku

• zna zasady pisowni „ą”, „ę” w wyrazach • łączy w pary wyrazy, w których wyróżnione litery oznaczają te same głoski • dopisuje wyrazy, w których „ą” wymienia się na „ę” lub „ę” wymienia się na „ą” • uzupełnia podane czasowniki odpowiednimi literami • zapisuje w trzeciej osobie liczby mnogiej, co robią postacie przedstawione na ilustracji, pamiętając o poprawnej pisowni zakończeń z „ą” • uzupełnia zdania odpowiednimi rzeczownikami w bierniku liczby pojedynczej, pamiętając o poprawnej pisowni zakończeń z „ą” • uzupełnia zdania odpowiednią formą podanych rzeczowników

• stosuje zasady pisowni „ą”, „ę” w wyrazach • uzupełnia zdania, przekształcając podane wyrazy z „om”, „on”, „em”, „en” • konstruuje wypowiedź, stosując czasowniki
w pierwszej osobie liczby pojedynczej, pamiętając
o poprawnej pisowni zakończeń z „ę” • zapisuje rzeczowniki, które w bierniku liczby pojedynczej zakończone są na „ę”


2.1

2.3


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Litery i głoski s. 62–65

137. Głoski dźwięczne
i bezdźwięczne

głoski dźwięczne i bezdźwięczne, pisownia wyrazów z głoskami ubezdźwięcznionymi, praca z ilustracją

• odróżnia głoski dźwięczne od bezdźwięcznych • odszukuje na ilustracji przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską dźwięczną • wskazuje pary głosek dźwięcznych
i bezdźwięcznych • uzupełnia wyrazy literami oznaczającymi głoski dźwięczne lub bezdźwięczne

• wyjaśnia, jak powstają głoski dźwięczne, a jak bezdźwięczne • wymienienia spółgłoski dźwięczne niemające bezdźwięcznych odpowiedników

• zastępuje wyróżnione głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Przygody, wędrówki, podróże s. 235–236

Encyklopedia138. Ile musi wiedzieć podróżnik?


• Anna Onichimowska, „Rejs”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o swoich marzeniach, korzystanie z encyklopedii, astronom, postać Mikołaja Kopernika, praca
z mapą, uzasadnianie własnego zdania
i wyboru

• wskazuje zdania zgodne z treścią opowiadania • podejmuje próbę zaznaczenia na mapie trasy wyprawy planowanej przez bohaterów • określa swoje zainteresowania i postawy • opowiada o swoich podróżniczych marzeniach

• wie, kim był Mikołaj Kopernik• poprawia błędy w zdaniach niezgodnych
z treścią opowiadania • wyjaśnia, czym zajmuje się astronom, korzystając z encyklopedii • uzasadnia przydatność wiedzy z matematyki, astronomii i geografii podczas rejsu • zaznacza na mapie trasę wyprawy planowanej przez bohaterów • wypowiada się na temat związany z tekstem, uzasadniając własne zdanie • wie, czego dokonał Mikołaj Kopernik • opowiada o swoich podróżniczych marzeniach, uzasadniając własny wybór

1.1 1.2 1.4 3.3 3.4 4.1


1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Przygody, wędrówki, podróże

s. 237


139.

Mapa moich ulubionych miejsc• Czesław Miłosz, „Ojciec objaśnia”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie treści wiersza, praca
z ilustracjami, korzystanie z różnych źródeł informacji, środki stylistyczne, postać Czesława Miłosza

• przyporządkowuje podane nazwy miast odpowiednim fotografiom • wymienia miasta opisane w wierszu • opowiada o treści wiersza • wymienia elementy przyrody, o których jest mowa w wierszu

• przygotowuje wystawę na temat zabytków


i tradycji turystycznych swojego regionu, korzystając z różnych źródeł informacji

• wskazuje na zdjęciach budowle charakterystyczne dla przedstawionych miast • wskazuje w wierszu środki stylistyczne • wie, kim był Czesław Miłosz


1.1 1.2 1.4 3.3 4.1


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności

s. 66–69


140.

Sprawdź swoją wiedzę


i umiejętności
kolejność alfabetyczna liter, kolejność alfabetyczna wyrazów, głoska a litera, podział wyrazów na głoski i litery, pisownia wyrazów z „ż”, „rz”, „ch”, „h”, „ó”, „u”, samogłoski i spółgłoski, sylaba, przenoszenie wyrazów, akcent wyrazowy, spółgłoski twarde i miękkie, głoski ustne i nosowe oraz dźwięczne
i bezdźwięczne, pisownia wyrazów
z „ą” i „ę”

• wpisuje brakujące litery „ó” lub „u” do przynajmniej jednego podanego wyrazu i zapisuje wyrazy w porządku alfabetycznym • podkreśla wyrazy, w których litery występują
w kolejności alfabetycznej • dzieli wyrazy na głoski i litery • uzupełnia podane wyrazy, wpisując odpowiednie zakończenia: „-ą”, „-om”, „-ę”, „-e” przynajmniej w dwóch zdaniach


• wpisuje brakujące litery „ó” lub „u” do podanych wyrazów i zapisuje wyrazy w porządku alfabetycznym • poprawnie zaznacza sylaby akcentowane w podanych wyrazach • poprawnie przenosi wyrazy z grupami spółgłoskowymi • odróżnia spółgłoski od samogłosek, spółgłoski twarde od miękkich, głoski ustne od nosowych, dźwięczne od bezdźwięcznych • uzupełnia podane wyrazy, wpisując odpowiednie zakończenia: „-ą”, „-om”, „-ę”, „-e”


2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Przygody, wędrówki, podróże

s. 238–240141.

Czym różnią się wszechświaty?• Maciej Wojtyszko, „Gżdacz”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohatera, opis postaci

• odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń • wskazuje przymiotniki określające bohatera tekstu • opisuje w dwóch zdaniach wygląd Gżdacza


• opisuje Gżdacza, używając bogatego słownictwa • wypowiada się na temat zaznaczonego fragmentu tekstu, uzasadniając własne zdanie

• dopisuje kolejne wersy wiersza, tworząc neologizmy

1.1 1.2 1.4

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur wyruszają
z pomocą

s. 241–244142.

Dlaczego Smok Wawelski zgodził się pomóc księciu Krakowi?• Stanisław Pagaczewski, „Rozmowa w Smoczej Jamie” • „Legenda”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o świecie przedstawionym w utworze, cechy i zachowanie bohaterów, motywacja postępowania bohatera, notka biograficzna

• opowiada o Krainie Deszczowców na podstawie tekstu • odszukuje w tekście informacje na temat motywów postępowania opisanych postaci • wie, co to jest notka biograficzna • podejmuje próbę ułożenia notki biograficznej na temat jednego z bohaterów tekstu

• wymienia argumenty, którymi Smok Wawelski uzasadniał swoją niechęć przed wyprawą • wyjaśnia motywację postępowania bohatera tekstu • układa notki biograficzne na temat bohaterów tekstu

• porównuje opowiadanie z legendą i uzupełnia tabelę1.1 1.2 1.4

2.1


1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur wyruszają
z pomocą

s. 245–248143.

Zaginiony samolot nad Afryką• Jerzy Broszkiewicz, „Wołanie o ratunek”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o wydarzeniach przedstawionych w tekście, cechy
i zachowanie bohaterów, alfabet Morse’a

• wymienia postacie występujące w opowiadaniu • odszukuje w tekście informacje na temat motywów postępowania opisanych postaci

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych


w tekście

• wypisuje z opowiadania wyrazy lub wyrażenia określające uczucia i emocje • wyjaśnia pojęcie: alfabet Morse’a

• potrafi nadać sygnał SOS alfabetem Morse’a1.1 1.2 2.1

2.2


1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Wynalazki, Przygody, wędrówki, podróże s. 232–233

144.

Gdy przyroda zaprasza na wakacje...• Ludwik Jerzy Kern, „Wynalazek na piątkę z plusem”
• Konstanty Ildefons Gałczyński, „Kronika olsztyńska część XIX”

czytanie ze zrozumieniem, kartka pocztowa i jej elementy, redagowanie kartki pocztowej, wyrazy pokrewne, pozdrowienia z wakacji, rymy, opis miejsca, postać Ludwika Jerzego Kerna, postać Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, uzasadnianie własnego zdania

• odszukuje w tekście informacje na temat tytułowego wynalazku • zapisuje przynajmniej trzy pary rymów pojawiających się w wierszu • przygotowuje kartkę pocztową i poprawnie zapisuje adres • podaje wyrazy związane z podróżowaniem • wypisuje z wiersza „Kronika olsztyńska część XIX” elementy przyrody

• zapisuje tekst pozdrowień z wakacji adresowanych do kolegi lub koleżanki• wymyśla dalszy ciąg opowiadania • wymienia zalety wakacji na podstawie wiersza • wypisuje z wiersza wyrazy pokrewne do podanego słowa • opisuje miejsce przedstawione na narysowanej przez siebie kartce pocztowej • wie, kim jest Ludwik Jerzy Kern • nazywa krainę geograficzną, o której mowa
w wierszu „Kronika olsztyńska część XIX” • wyjaśnia sens ostatniej zwrotki wiersza „Kronika olsztyńska część XIX” • wypowiada się na temat popularności wiersza „Kronika olsztyńska część XIX” jako piosenki turystycznej i uzasadnia swoje zdanie

• wie, kim był Konstanty Ildefons Gałczyński1.1 1.2 1.4 2.1

3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Pisownia wielką
i małą literą

s. 249–250145.

Pisownia wielką


i małą literą

• Ilse Kleberger, „Podróże”

zasady pisowni małą i wielką literą, rzeczownik własny, rzeczownik pospolity

• wypisuje przynajmiej trzy tytuły książek lub filmów, w których występują imiona lub nazwiska • zna reguły pisowni wielką literą: imion, nazwisk, nazw miejscowości i państw • wypisuje z tekstu rzeczowniki własne • uzupełnia tabelę, wpisując rzeczowniki własne nazywające imiona i miejscowości, zaczynające się na podane litery • tworzy nazwy miast od nazw mieszkańców, pamiętając o poprawnej pisowni wielką literą • podejmuje próbę uzupełnienia tekstu pierwszymi literami nazw geograficznych • łączy imiona i nazwiska przynajmniej pięciu pisarzy z tytułami napisanych przez nich utworów

• zna reguły pisowni wielką literą: nazw geograficznych (kontynentów, rzek, gór, mórz), nazw mieszkańców państw i kontynentów • uzupełnia tabelę, wpisując rzeczowniki własne nazywające państwa i rzeki i zaczynające się na podane litery • tworzy nazwy mieszkańców kontynentów
i miast, pamiętając o poprawnej pisowni wielką
i małą literą • uzupełnia tekst, wpisując pierwsze litery nazw geograficznych, pamiętając o poprawnej pisowni wielką i małą literą

• łączy imiona i nazwiska wszystkich pisarzy


z tytułami napisanych przez nich utworów

1.1 1.4

2.3


1

Podręcznik do literatury, R: Majowe i czerwcowe wędrówki B: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności

s. 251–252, 254–256146.

Sprawdź swoją wiedzę


i umiejętności
środki stylistyczne (środki poetyckie), zasady pisowni wielką i małą literą, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, epitet, wyrazy pokrewne, zdrobnienie

• odszukuje w tekście odpowiednie informacje • określa, które wyrażenie jest przykładem użycia epitetu • podejmuje próbę rozwiązania krzyżówki, odszukując w tekście odpowiednie informacje • wypisuje z tekstu przysłówki • dopisuje zdrobnienia do podanych wyrazów • zapisuje poprawnie co najmniej trzynaście podanych wyrazów z trudnościami ortograficznymi

• tworzy wyrazy pokrewne do podanego słowa • rozwiązuje krzyżówkę, odszukując w tekście odpowiednie informacje • zna i stosuje zasady pisowni wielką i małą literą

• zapisuje poprawnie podane wyrazy


z trudnościami ortograficznymi

1.1 1.2 1.4

2.3

1

Plan wynikowy opracowali doświadczeni nauczyciele języka polskiego:


tematy z podręcznika do nauki o języku z ćwiczeniami – mgr Anna Wojciechowska;
tematy z podręcznika do kształcenia literackiego i kulturowego – mgr Marlena Derlukiewicz.

Propozycje lektur do omówienia na lekcjach języka polskiego w klasie IV


Środki dydaktyczne

Numer i temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Uczeń:


Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń


Standardy

Liczba godzin

Sempé i Goscinny „Mikołajek i inne chłopaki”

1. Zawieramy znajomość z Mikołajkiem i jego kolegami


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, czas i miejsce wydarzeń, narrator, bohater literacki, cechy i zachowanie bohatera, ocena postępowania postaci, opis postaci, opowiadanie o wydarzeniach opisanych w tekście, humor, tworzenie plakatu reklamowego, układanie hasła reklamowego, odgrywanie scenek, układanie wywiadu, wyrażanie opinii na temat lektury, uzasadnianie własnego zdania, konstruowanie wypowiedzi pisemnej


• określa czas i miejsce wydarzeń przedstawionych w utworze • wymienia imiona głównych bohaterów tekstu • odnajduje w tekście informacje na temat bohaterów książki • podejmuje próbę oceny zachowania bohaterów tekstu • wskazuje różnice i podobieństwa pomiędzy szkołą opisaną w tekście a szkołą znaną z własnego doświadczenia • opowiada o przynajmniej jednym zabawnym wydarzeniu opisanym w tekście • podejmuje próbę wskazania fragmentów tekstu, do których odnoszą się zaprezentowane scenki pantomimiczne • wykonuje plakat reklamujący książkę • redaguje notatkę na temat lektury • wyraża własną opinię na temat lektury i podejmuje próbę uzasadnienia swojego zdania


• podaje imię postaci, która jest narratorem tekstu • opisuje cechy i zachowanie wszystkich bohaterów • ocenia zachowanie bohaterów tekstu, podając ich zalety
i wady • opowiada o przynajmniej trzech zabawnych wydarzeniach opisanych w tekście • odgrywa scenkę pantomimiczną przedstawiającą jedno
z wydarzeń opisanych w tekście • układa wywiad reporterów radiowych z bohaterami tekstu • wskazuje fragmenty tekstu, do których odnoszą się zaprezentowane scenki pantomimiczne • układa hasło reklamowe zachęcające do przeczytania książki • redaguje notatkę na temat lektury z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych • wyraża własną opinię na temat lektury i uzasadnia swoje zdanie


1.1 1.2 1.4 2.2 2.5

3.4
2.13

Astrid Lindgren „Bracia Lwie Serce”

2.

Świat przedstawiony w utworze „Bracia Lwie Serce”czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, świat przedstawiony, narrator, czas
i miejsce wydarzeń, bohater literacki, cechy i przeżycia bohatera, epitet, ocena postępowania postaci, opis miejsca, baśń, wydarzenia realistyczne i fantastyczne, plan wydarzeń, opowiadanie o przebiegu wydarzeń opisanych w tekście, odgrywanie scenek, wyrażanie opinii na temat lektury, uzasadnianie własnego zdania, konstruowanie wypowiedzi pisemnej

• określa czas i miejsce wydarzeń przedstawionych
w utworze • wymienia imiona głównych bohaterów tekstu • podaje przynajmniej po trzy cechy charakteru i wyglądu Sucharka i Jonatana • podejmuje próbę oceny postępowania bohaterów • podejmuje próbę opowiedzenia o przeżyciach Sucharka • opisuje jedno z miejsc, o których mowa w tekście • podaje przynajmniej cztery epitety określające Nangijalę • odszukuje w tekście fragmenty opisujące Nangijalę • podaje po jednym przykładzie wydarzenia realistycznego i wydarzenia fantastycznego opisanego w tekście • układa plan wydarzeń do tekstu • redaguje notatkę na temat swoich wrażeń po przeczytaniu lektury • wyraża własną opinię na temat lektury i podejmuje próbę uzasadnienia swojego zdania


• określa narratora tekstu • podaje przynajmniej po sześć cech charakteru i wyglądu Sucharka i Jonatana • ocenia postępowanie Sucharka i Jonatana • opowiada o przeżyciach Sucharka • podaje przynajmniej sześć epitetów określających Nangijalę i uzasadnia swój wybór • opisuje Nangijalę, korzystając z odpowiednich cytatów • wskazuje w utworze elementy baśni • opowiada o przebiegu wydarzeń w tekście • proponuje inne zakończenie utworu • odgrywa scenkę przedstawiającą przeżycia Sucharka • redaguje notatkę na temat swoich wrażeń po przeczytaniu lektury z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych • wyraża własną opinię na temat lektury i uzasadnia swoje zdanie • aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat lektury


1.1 1.2 1.4 2.1 2.5

3.4


3

Proponowane lektury nauczyciel może omówić w dowolnym momencie roku szkolnego, w zależności


od własnych preferencji i przyjętego systemu pracy.
Pobieranie 0.73 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna