Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownikaPobieranie 0.88 Mb.
Strona3/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

3.4. Opcje nawigacji DAISY.

Format DAISY udostępnia czytelnikowi wiele sposobów przemieszczania się po książce. Ten rozdział krótko opisuje najczęściej używane opcje nawigacji.


3.4.1. Poziomy nawigacji.
Książka DAISY może posiadać do 6 poziomów nawigacji. Liczba poziomów w danej książce zależy od struktury oryginalnej książki. Poziomy uporządkowane są hierarchicznie – Poziom 1 to poziom najwyższy, a Poziom 6 – najniższy. Przypomina to hierarchiczny układ spisu treści w książce, w której znajdują się rozdziały główne, w nich podrozdziały itd. Każdy nagłówek zakodowany w książce DAISY posiada z góry określony poziom pomiędzy 1 a 6.
Nie ma żadnych reguł opisujących używanie poziomów nawigacji w książkach DAISY, więc różni ludzie mają na ten temat różne opinie. W prostych książkach, w których wyróżnione zostały tylko rozdziały, prawdopodobnie zostanie użyty tylko jeden poziom nawigacji. W bardziej złożonych książkach posiadających rozdziały, sekcje i podsekcje, można wykorzystać 3 poziomy (Poziom 1 dla rozdziałów, Poziom 2 dla sekcji i Poziom 3 dla podsekcji). Po utworzeniu książki poziomy nawigacji zostają zapisane na stałe i nie mogą być zmieniane przez czytelnika.
Próbując odnaleźć określoną część książki, czytelnik najczęściej rozpocznie poszukiwania od wyższych poziomów (Poziomu 1 lub Poziomu 2), a po znalezieniu interesującego go rozdziału przełączy się na niższy poziom nawigacji, aby zlokalizować poszukiwane informacje. Pozwala to na ominięcie dużych części książki, które w danej chwili czytelnika nie interesują.

3.4.2. Nagłówki.

Aby możliwe było korzystanie z opisanych wyżej poziomów nawigacji, położenie wszystkich istotnych punktów nawigacyjnych musi zostać oznaczone w nagraniu. W tym podręczniku oznaczenia te będziemy nazywać nagłówkami. Po wstawieniu nagłówka do nagrania DAISY można przypisać mu poziom nawigacji zależny od struktury oryginalnej książki. Wstawiane nagłówki automatycznie numerowane są od 1 wzwyż w kolejności fizycznego występowania w nagraniu.3.4.3. Strony.

Jeśli do książki DAISY wstawiono znaczniki służące do nawigacji po stronach, czytelnik może bezpośrednio przejść do strony o wybranym numerze lub przechodzić po jednej stronie do przodu lub do tyłu.

Aby było to możliwe, producent książki musi umieścić w takiej książce znaczniki stron podczas jej tworzenia. Strony będą automatycznie numerowane od 1 wzwyż, zaczynając od początku nagrania. Czytelnik nie może sam dodawać stron do gotowej książki.
UWAGA: Znaczniki stron w książkach DAISY powinny być zawsze umieszczane na początku znajdującego się na stronie tekstu, a nie na jego końcu, gdzie często widoczne są numery stron w książkach drukowanych. Oznacza to, że po przejściu na daną stronę w książce DAISY, będziesz zawsze na początku znajdującego się na tej stronie tekstu.

3.4.4. Grupy.

Znaczniki grup mogą być wykorzystywane do zaznaczania w książce elementów, do których czytelnik może przechodzić niezależnie od pozostałych struktur nawigacyjnych. Mogą to być na przykład diagramy, tabele, ważne uwagi, informacje o bezpieczeństwie itd. Jeśli używa się ich rozważnie, mogą być bardzo użyteczne. Grupy nie mogą być definiowane przez czytelnika, może je tworzyć tylko producent książki DAISY.3.4.5. Frazy.

W czasie nagrywania książki pliki dźwiękowe są automatycznie dzielone na segmenty zwane „frazami”. Oprogramowanie nagrywające samo wykryje początek i koniec frazy w oparciu o długość ciszy pomiędzy poszczególnymi fragmentami nagrania. Długość ciszy, która powoduje utworzenie nowej frazy, nosi nazwę "czas przerwy" i może być konfigurowana przez osobę nagrywającą książkę DAISY. Aby podzielić nagranie na frazy, które nie są zbyt długie ani zbyt krótkie, szybko czytający lektor powinien ustawić krótki czas przerwy, a lektor czytający wolniej – dłuższy czas przerwy. Po zakończeniu nagrywania czytelnik może wykorzystać frazy jako dodatkową możliwość nawigacji po książce.3.4.6. Sekcje.

Termin Sekcja odnosi się do segmentu dźwięku znajdującego się pomiędzy dwoma nagłówkami. Sekcja najczęściej składa się z kilku fraz, ale może także zawierać tylko jedną frazę. Każda sekcja posiada swój nagłówek i skojarzony z nim poziom nawigacji. Nie należy mylić sekcji w nagraniu DAISY z sekcjami (czyli podrozdziałami) tego podręcznika.
3.4.7. Zakładki.
Gdy książka jest już gotowa, czytelnik może w wybranych miejscach wstawić zakładki, aby później szybko odnaleźć zaznaczone fragmenty. Liczba dostępnych zakładek zależy od używanego odtwarzacza DAISY, ale najczęściej dostępnych jest więcej zakładek, niż czytelnik potrzebuje. Zakładki to jedyny element systemu nawigacji, który czytelnik sam może wstawiać i usuwać.

4. Informacje o bezpieczeństwie.

Rozdział ten opisuje, w jaki sposób bezpiecznie obsługiwać urządzenie PTR2, a także podaje informacje o środowisku pracy oraz o bezpiecznym korzystaniu z baterii. Bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, ponieważ nie zastosowanie się do nich może anulować twoją gwarancję, a także być przyczyną poważnych zranień.4.1. Terminologia i symbole bezpieczeństwa stosowane w tym podręczniku.

W podręczniku zastosowano następujące terminy i symbole związane z bezpieczeństwem i ważnymi uwagami:


NIEBEZPIECZEŃSTWO: Uwaga ta ostrzega o ryzyku, które może spowodować poważne zranienia u ciebie lub u osób znajdujących się w pobliżu. Nie zastosowanie się do opisanych ostrzeżeń może skończyć się zranieniami lub śmiercią w ogniu, z powodu porażenia prądem lub eksplozji.
OSTRZEŻENIE: Uwaga ta opisuje sytuację, która może spowodować zranienia.
OSTROŻNIE: Uwaga ta opisuje zagrożenie, które może uszkodzić urządzenie PLEXTALK, nośnik danych, same dane lub konfigurację twojego komputera.

4.2. Ogólne informacje o bezpieczeństwie.

Prosimy zapoznać się ze wszystkimi poniższymi punktami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z PLEXTALK-a:
 • NIEBEZPIECZEŃSTWO: Jeśli usłyszysz dziwny hałas, poczujesz dym lub inny zapach wydostający się z urządzenia PLEXTALK, natychmiast odłącz zasilanie.

 • NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie wkładaj ani nie wyciągaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.

 • OSTRZEŻENIE: Jeśli PLEXTALK wydaje się być uszkodzony lub jego działanie jest w jakiś sposób nieprawidłowe, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

 • OSTRZEŻENIE: Jeśli do odtwarzacza dostanie się płyn lub części metalowe, natychmiast odłącz wtyczkę zasilania.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie rozkręcaj odtwarzacza ani sam nie próbuj go naprawiać.

 • OSTRZEŻENIE: Słuchając odtwarzacza przez dłuższy czas, nie używaj dużej głośności, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia słuchu, szczególnie jeśli korzystasz ze słuchawek.

 • OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem PLEXTALK-a zawsze odłączaj kabel zasilający od gniazda odtwarzacza.

 • OSTRZEŻENIE: Gdy odtwarzacz pobiera zasilanie z gniazdka elektrycznego, upewnij się, że PLEXTALK, zasilacz, kabel zasilający i wtyczka są bezpiecznie podłączone.

 • OSTROŻNIE: Używaj tylko zasilacza i kabla zasilającego, które były dostarczone z PLEXTALK-iem.

 • OSTROŻNIE: Nie korzystaj z transformatora przeznaczonego do użytku międzynarodowego.

 • OSTROŻNIE: Gdy odłączasz zasilanie od PLEXTALK-a, nie wyjmuj wtyczki ciągnąc za kabel.

 • OSTROŻNIE: Nie dopuść do kontaktu PLEXTALK-a z piaskiem lub kurzem, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia, a nawet uniemożliwić naprawę urządzenia.

 • OSTROŻNIE: Korzystaj z PLEXTALK-a tylko, gdy znajduje się on w położeniu poziomym.

 • OSTROŻNIE: Nie przyklejaj na płytę CD żadnych grubszych elementów, takich jak naklejki brajlowskie, ponieważ płyta obraca się w odtwarzaczu bardzo szybko.

 • OSTROŻNIE: PLEXTALK jest kompatybilny tylko z okrągłymi płytami CD. Płyty o nieregularnym kształcie, np. w kształcie wizytówek, spowodują uszkodzenie i nie powinny być używane.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna