Plik wybrać opcję Nowy (lub nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-N) a dalej w zakład­ce OgólnePobieranie 10.59 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.59 Kb.
IMPORT DANYCH TYPU ASCII DO MS EXCEL


 1. W programie MS Excel otworzyć nowy arkusz. W tym celu w pasku Plik wybrać opcję Nowy... (lub nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-N) a dalej w zakład­ce Ogólne okna Nowy dwukrotnie nacisnąć lewym klawiszem myszy na ikonę Skoroszyt.

 2. W pasku Plik wybrać polecenie Otwórz (Ctrl-O).

 3. Na planszy polecenia Otwórz wykonaj kolejno:

 1. W okienku Pliki typu wybierz Wszystkie pliki

 2. W okienku Szukaj w podaj ścieżkę dostępu do żądanego pliku (np. Dane010.txt, Dane010.asc).

 3. Naciskając lewy klawisz myszy podświetl wybrany plik (np. Dane010.txt, Dane010.asc).

 4. Naciśnij przycisk Otwórz otwierając w ten sposób kreator importu tekstu obejmujący trzy kroki pojawiające się na kolejnych planszach.

 1. Na planszy kroku 1 Kreatora importu tekstu zaznacz odpowiednio:

 1. W okienku Typ danych źródłowych wybierz opcję Z separatorami.

 2. W okienku Zacznij import od wiersza wpisz jego numer (domyślnie ustawiono wiersz nr 1).

 3. W okienku Wybierz pochodzenie pliku wybierz odpowiedni typ (domyślnie ustawiono Windows (ANSI)).

 4. Naciśnij klawisz Dalej_.__Na_planszy_kroku_2_Kreatora_importu_tekstu'>Dalej.

 1. Na planszy kroku 2 Kreatora importu tekstu zaznacz odpowiednio:

 1. W okienku Separatory zaznacz typ separatora użytego w oryginalnym pliku danych (np. spację).

 2. Umieszczenie w okienku Kolejne separatory traktuj jako jeden zaznaczenia oznacza na zgodę na łączenie w importowanym tekście kolejno następujących po sobie separatorów.

 3. W okienku dialogowym Kwalifikator tekstu zaznacz odpowiednią opcję (jako opcja domyślna ustawiony jest cudzysłów).

 4. W okienku Podgląd danych znajdujące się w jego dolnej części importowane dane program MS Excel rozmieści w kolumnach ograniczonymi pionowymi liniami.

 5. W przypadku nieodpowiedniego formatu tabeli z danymi zaproponowanego przez program zmień typ separatora na inny.

 6. Naciśnij klawisz Dalej.

 1. Na planszy kroku 3 zaznacz odpowiednio:

 1. W okienku Format danych w kolumnie wybierz odpowiedni typ zapisu importowanych danych zaznaczając kropkę przy odpowiednim typie. Jako domyślny ustawiony jest typ Ogólny.

 2. W przypadku chęci pominięcia wybranej kolumny importowanych danych w okienku Podgląd danych zaznacz nagłówek tej kolumny (domyślnie jest to nazwa typu tej kolumny, np. ogólny) a następnie w okienku Format danych w kolumnie zaznacz opcję Nie importuj kolumny (Pomiń). W wyniku tej operacji wybrana kolumna zostaje podświetlona a w jej nagłówku pojawia się napis Pomiń.

 3. Naciśnij klawisz Zakończ.

 1. W wyniku tych operacji otrzymuje się liczby justowane do lewej krawędzi kolumn. Są one zapisane przy zastosowaniu kropek jako znaków dziesiętnych (np. 12.345).

 2. Zaznacz obszar całego arkusza do zamiany znaków. W tym celu lewym klawiszem myszy naciśnij na szary prostokąt położony w lewym górnym narożniku arkusza stanowiący przecięcie nagłówków kolumn i wierszy. Po zaznaczeniu arkusza następuje odwrócenie kolorów tekstu i tła.

 3. W menu Edycja wybierz polecenie Zamień

 4. W okienku polecenia Znajdź wpisz kropkę ”.”).

 5. W okienku polecenia Zastąp wpisz przecinek ”,”.

 6. Naciśnij klawisz polecenia Zamień wszystko. W wyniku tych operacji w arkuszu otrzymuje się liczby justowane do prawy krawędzi kolumn. Są one już zapisane przy zastosowaniu przecinków jako znaków dziesiętnych (np. 12,345).

 7. Lewym klawiszem myszy naciśnij na symbol wiersza nr 1 a następnie z menu Wstaw wybierz Wiersze. W ten sposób program przesuwa całą zawartość arkusza o jeden wiersz w dół. W utworzonym pustym górnym wierszu wpisz nagłówki zawartości importowanych kolumn (np. X, Y).

 8. Zapamiętaj tak otrzymany arkusz z importowanymi danymi na dysku. W tym celu w menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako....

 9. W okienku Nazwa pliku podaj wybraną nazwę dla tego pliku (np. Dane010A). Jako domyślny format program MS Excel zaproponuje zapisanie tego pliku z rozszerzeniem (.xls). W okienku Zapisz w podaj nazwę i położenie katalogu do zapisu pliku na dysku. Po naciśnięciu klawisza Zapisz we wskazanym miejscu na dysku zapisany zostanie plik, np. Dane012A.xls.

 10. Wykonaj wykres punktowy zaimportowanych danych.

 11. Zapamiętać arkusz w wybranych pliku, np. Dane012A.xls.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna