P/N/04/2012/2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Pobieranie 129 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar129 Kb.
P/N/04/2012/2
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL POWIATOWY

w BIAŁOGARDZIE

ul. Chopina 29

78-200 Białogard
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

dostawa
środków oraz materiałów

czystościowych

oraz na stronie internetowej Szpitala

www.szpitalbialogard.pl

P/N/04/2012

I. ZAMAWIAJĄCY


SZPITAL POWIATOWY

ul. Chopina 29, 78-200 BiałogardSekretariat - tel. 94 / 311 37 02, fax 311 37 24

II. TRYB POSTĘPOWANIA


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków oraz materiałów czystościowych.

Symbole CPV:

39830000-9

-

środki czyszczące

39224000-8

-

miotły, szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

33771000-5

-

toaletowe produkty z papieru

33711900-6

-

Mydło

 1. Asortyment, zamawiane ilości oraz wymagania wobec przedmiotu zamówienia określone zostały w załącznikach do siwz.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na dowolnie wybrany pakiet lub pakiety.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERT


 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

 2. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzorów stanowiących załączniki do siwz.

 3. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w dziale V i VI specyfikacji. Jest to bezwzględny warunek uznania ważności oferty.

 4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę oraz muszą zawierać stwierdzenia zgodne z faktami i być zgodne ze stanem prawnym, istniejącym w chwili składania ofert.

 5. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

 7. Ewentualne poprawki dokonane przez wykonawcę muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

 8. Wszystkie strony oferty powinny być skompletowane zgodnie ze specyfikacją, podpisane i ponumerowane oraz winien być dokonany spis treści /w formularzu ofertowym/.

 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (np. w teczkach wiązanych). Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.

 10. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione.
W przypadku zastrzeżenia niejawności części dokumentów wykonawca winien złożyć ofertę w dwóch oddzielnych częściach, w jednej kopercie tj.

 • części jawnej,

 • części poufnej, stanowiącej tajemnicę techniczną, technologiczną, organizacyjną wykonawcy.

Jeżeli wykonawca złoży ofertę bez zastrzeżenia, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej ujawnienie.

Oferta winna być dostarczona zamawiającemu w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby nie można było otworzyć jej bez uszkodzenia. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy oraz posiadać hasło: „środki czystości P/N/04//2012/2“. Proszę również zamieścić na kopercie informację o treści: „NIE OTWIERAĆ PRZED 23.04.2012 r. godz. 1030”. 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną - e-mail zamawiającego upaczesniak@szpitalbialogard.pl
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa powyżej również pisemnie lub faksem - fax zamawiającego 94 311 37 24 i dodatkowo drogą elektroniczną,w celu zapewnienia szybkości i płynności postępowania.

 2. Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

 3. Zamawiający wymaga ponadto, aby korespondencja przesyłana pocztą lub faksem opatrywana była adresem e-mailowym nadawcy.

 4. Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część.


V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące: (art. 22 ust. 1 ustawy).

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
  wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26, ust. 2b ustawy)


 1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w art. 22. ust. 1 ustawy Pzp.

  1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w cz. V niniejszej SIWZ.

  2. Zamawiający uważał będzie te warunki za spełnione wtedy, gdy Wykonawca wykaże ich treścią, że je spełnia.

  3. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału

 1. w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  • oświadczenie, czy wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3 do siwz

 2. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia;

  • oświadczenie, czy wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3 do siwz

 3. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  • oświadczenie, czy wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3 do siwz

 4. w zakresie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  • oświadczenie, czy wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3 do siwz

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. V.3.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4


ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt V.2.4. dotyczącej tych podmiotów. 1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania (art. 24 ust 1 ustawy Pzp) zamawiający żąda następujących dokumentów:
 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 3 do siwz,

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - załącznik nr 3.

W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa:

Dokumenty, zgodnie z § 4 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24.05.2006 r., Nr 87, poz. 605 z późn. zm.), potwierdzające, że: • wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 • wobec wykonawcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.VI. SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGOOcenę spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający przeprowadzi po analizie żądanych następujących dokumentów:

 1. Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary są dopuszczone do obrotu i używania wykonawca złoży wraz z ofertą:

 1. w przypadku wyrobów niemedycznych - deklaracje zgodności z normami europejskimi i krajowymi.

 1. Foldery, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające opis oferowanego towaru, potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych w zał. 2 do specyfikacji.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania (po otwarciu ofert) innych dokumentów

potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.


VII. WADIUM


W tym postępowaniu nie jest wymagane.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT


 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny –100%

 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego. Przy obliczaniu liczby punktów zostanie zastosowany następujący wzór:

Cn

PC = ---------------- x 100 pkt

Cb PC - liczba pkt przyznanych wykonawcy

gdzie:

Cn - najniższa zaoferowana cenaCb - cena zaoferowana w ofercie badanej

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i otrzyma maksymalną ilość punktów - zawiera najniższą z oferowanych cen.

IX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ


 1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 • Pani Urszula Pacześniak tel. 94 / 311 37 17 w sprawach proceduralnych.

 • Pani Katarzyna Mroczek ( w sprawach merytorycznych) - tel. 94 / 311 37 76, 1. Wyjaśnień udziela się w godzinach 900 - 1400.

 2. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
  istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
  niezwłocznie, jednak nie później na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,


pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa pkt.4

 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
  przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
  zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

X. SKŁADANIE OFERT


 1. Oferty należy składać na adres zamawiającego: Szpital Powiatowy w Białogardzie, ul. Chopina 29- Sekretariat do dnia 23.04.2012 r. godz.1000.

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt.1.

 2. Wprowadzane zmiany winny być dostarczone zamawiającemu w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy, hasłem przetargu i dodatkowo zaznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XI. OTWARCIE OFERT


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2012 r. o godz. 1030 w sekcji zamówień publicznych IIIp. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. W części jawnej posiedzenia komisji zamawiający ogłosi:

 • kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem ofert);

 • nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

 • cenę oferty.

 1. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.

XII. UMOWA


Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest projekt umowy dostawy - zał. nr 4, według którego zamawiający podpisze umowę z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ


 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
  uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
  uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
  naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
  zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
  zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy i dotyczącej:

  1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub
   zapytania o cenę;

  2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
   postępowaniu;

  3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  4. odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 1. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy, w następującym brzmieniu Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania”

  1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do
   wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
   ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
   on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
   podstawie pkt. 2.

  2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

  3. Na czynności, o których mowa w pkt. 7, nie przysługuje odwołanie, z
   zastrzeżeniem pkt. 2.

  4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
   zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
   prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
   specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

  8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
   otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w
   postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
   ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
   zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
   zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
   wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
   terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
   przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
   przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
   pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
   weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
   przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
   uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby
   odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
   innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia
   opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma
   interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w
   przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo
   oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na
   postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

  13. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 11 nie mogą następnie
   korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Ustawy.

  14. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli Ustawa nie stanowi inaczej.

  15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  16. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

  17. Środki ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego reguluje Dział VI Ustawy (art. 179-198g).

XIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE


Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

ZATWIERDZAM

dnia ............................. 2012 r.

P/N/04/2012/2

OFERTA


ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL POWIATOWY

w BIAŁOGARDZIE

ul. Chopina 29

78-200 Białogard
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
dostawa
środków oraz materiałów

czystościowych

Przetarg ogłoszony w BZP

pod nr .................................w dniu ....................................

oraz na stronie internetowej Szpitala

www.szpitalbialogard.pl

Załącznik nr 1 – formularz oferty


OFERTA

dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie


I. Dane wykonawcy


1. Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2. Adres: ..............................................................................................................

województwo ................................... powiat .....................................

3. Internet: http// .................................. pl, e-mail .....................@........................... 1. Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ............................... Nr faxu ................................

 2. NIP __ __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ ­­

 3. REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego, na dostawę środków oraz materiałów czystościowych i dezynfekcyjnych, w asortymencie i ilościach określonych w zał. nr 2 do siwz.III. Informacje dotyczące ceny

Pakiet 1

 • netto ..................................... PLN

 • brutto………………………… PLN

Słownie brutto: ……………………………………………………………………… PLN

Pakiet 2

 • netto ..................................... PLN

 • brutto………………………… PLN

Słownie brutto: ……………………………………………………………………… PLN

IV. Oświadczenia

Oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń w tym również okres związania ofertą w czasie 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

 2. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 3. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / część zamówienia w zamierzamy wykonać przy pomocy podwykonawcy (w razie potrzeby wypełnić zał. nr 5 do siwz)*V. Spis treści oferty

1. Oferta …………………………………………. - str. 1

……………………………………………………. - str.
.................................., data ............... 2012 r.

(miejscowość) ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)


Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy
m.p.


OŚWIADCZENIE

– o spełnianiu wymagań art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Będąc przedstawicielem(lami) wykonawcy


Oświadczam(amy), że:

wykonawca, którego reprezentuję(emy) spełnia warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.


______________________________

dn. .................................

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcym.p.


OŚWIADCZENIE

– o braku podstaw do wykluczenia postępowania

Będąc przedstawicielem(lami) wykonawcy


Oświadczam(my), że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy którego reprezentuję(my).


______________________________

dn. .................................

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy
m.p.


OŚWIADCZENIE

- dla osób fizycznych, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp


Będąc przedstawicielem(lami) wykonawcy ……………… …………………………………….


Oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy którego reprezentuję(my) nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości / po ogłoszeniu upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, nie przewidujący zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.*

______________________________

dn. .................................

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 4 – projekt umowy dostawyU M O W A nr …………………..
zawarta dnia ............. 2012 r. w Białogardzie

pomiędzy

Szpitalem Powiatowym w Białogardzie

78-200 Białogard ul. Chopina 29

zarejestrowanym w KRS pod nr ...............................................................

NIP: 672-17-59-617, REGON: 331031257

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Przemysław Dawid - Dyrektor Szpitala

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu ........................... do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ................, z kapitałem zakładowym ........................ PLN

*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej

w ..................................... pod nr .................................

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

*w zależności od formy własnościowej
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy P/N/04/2012/2, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………………………………….., zwanych dalej towarem, wymienionych w zestawieniu asortymentowo-wartościowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.§ 2

Termin realizacji zamówienia

 1. Umowa obowiązuje w okresie jednego roku od daty jej zawarcia.

 2. Termin określony w ust. 1 zostanie za zgodą Stron przedłużony do czasu, gdy wykonanie umowy osiągnie wartość nominalną określoną w § 3 ust. 3.

§ 3

Cena przedmiotu umowy

 1. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto określonymi w załączniku Nr 1 do umowy plus podatek VAT.

 2. Ustala się niezmienność cen netto przez okres obowiązywania umowy.

 3. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z umowy wynosi ....................... PLN /słownie brutto: .................................................. PLN/

§ 4

Warunki płatności

 1. Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony mu towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

 2. Faktura winna zawierać nr umowy przetargowej oraz nr zamówienia Zamawiajacego.

 3. W przypadku zamówienia towaru spoza przetargu Wykonawca wystawi odrębną fakturę.

 4. Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko w ilościach uzgodnionych dla każdej dostawy.

 7. Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające 60 dni, licząc od daty upływu terminu płatności, określonego w § 4 ust. 1, nie spowodują wstrzymania dostaw towaru lub ich nieterminowość.

 8. Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem, przesłanym Zamawiającemu pisemnie lub faksem, na nie mniej niż 14 dni od daty wstrzymania dostaw.


§ 5

Należyte wykonanie umowy

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

 2. Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania i odbioru towaru oraz zapłaty umówionej ceny.

 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko w ilościach uzgodnionych dla każdej dostawy.

§ 6

Kary umowne

 1. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego brutto wynikającej z umowy, za każdy dzień opóźnienia.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego brutto wynikającej z umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 3. Kary umowne Zamawiający potrąci z bieżących należności, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar.

 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca odmówi wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem.

 6. W przypadku stwierdzenia wad towaru, towar wadliwy winien być wymieniony na wolny od wad w ciągu 14 dni od dnia uznania zasadności reklamacji.

 7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może naliczyć odsetki z tytułu zwłoki w wysokości ustawowej.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie co najmniej jeden z warunków:

 1. zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

 2. zmiany są konieczne ze względu na wystąpienie okoliczności których Strony umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia.

 1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.

 3. Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późń. zmianami). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

 4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

 5. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej.

 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 5 – wykaz podwykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

środków czystościowych
Części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć Podwykonawcom.


Lp.


Nazwa (firma) proponowanych podwykonawców

Rodzaj i zakres powierzonej części

Wartość brutto zamówienia powierzonej części

zamówienia w zł.


1

2

3

4
data: ........................

_________________________

(podpisy z pieczątką imienną osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

: dokumenty -> 2012
2012 -> Numer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2012 -> W olsztynie raport o stanie sanitarnym rok 2011 częŚĆ: a –powiat grodzki olsztyn
2012 -> Pytania I odpowiedzi do siwz w przetargu nieograniczonym na Budowę sali gimnastycznej przy sp w Pogórzu
2012 -> Pytania od wykonawcy nr 1 Dotyczy: siwz, pkt V, ppkt10
2012 -> Wykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego stanowiących wyposażenie kaplicy przyszpitalnej pod wezwaniem św. Juliusza w Rybniku przy ul. 3 Maja 18 podlegających przekazaniu w drodze darowizny na rzecz Archidiecezji
2012 -> Sprawozdanie zarządu z 20-letniej działalności klubu wspóŁczesnej myśli politycznej w gdańsku
2012 -> Pierwsze gołębie
2012 -> 1. cel i zakres opracowania metody
2012 -> I. ogolne informacje dotyczace regulaminu
2012 -> Nazwa aglomeracji

Pobieranie 129 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna