Początki literaturyPobieranie 39.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar39.13 Kb.

POCZĄTKI LITERATURY


568 – początek osiedlania się Słoweńców w krainach alpejskich

623 – 658 powstanie księstwa Karantanii, władcy: Sam i Waluk (Państwo Sama i Waluka)

740 - Karantania wchodzi w skład państwa Franków

po 750 - chrystianizacja Słowian zamieszkujących Karantanie

763 – 772-bunty Słowian przeciwko chrystianizacji

po 820 – koniec władania Książąt Słowiańskich w Karantanii

863 – przybycie Cyryla i Metodego na Morawy

ok. 870 - w dolnej Panonii panuje książe Kocelj, na krótko gości Metodego

od XI w. powstają pierwsze klasztory, rozwój kultury,filozofii,tworzą się Ptuj,Celje,Kranj

ok. 1300 – panowanie Habsburgów – rozwój hrabstw i kultury

1396 – 1456 – rozwój hrabstwa Celskiego

1408 – napaści tureckie na Słowenie

1461 – pierwsze biskupstwo w Lublanie,rozwój kultury

1478 – pierwsze powstanie chłopskie w Karyntii

1515 – powst. Chłopskie na większości ziem słoweńskich

X – XVI w. – pierwsze teksty słoweń.: Koroška, Goreńska i Doleńska  • „Brižinski spomeniki” – ok. 1000r. w Korošce,zachowały się w Brižnie, własność biskupa Abrahama, składały się z 3 tekstów (1 i 3 to Splošna spoved, 2 to prigioli o pokori),powst. W IX w. na dworze króla Kocelja

  • „Raterški albo Celovški rokopis” – 1380r., powstał w mieście Raterški a przechowywany jest w Celovcu,zawiera 3 modlitwy(Očenaš,Apostolska Vera[ok.800r],Zdravemarija[XIIw]), te same modlitwy zawiera „Starogorski rokopis” powst. W XV/XVIw. Przechowywany w Čedaju

„Striški rokopis” – napisany w Strični, przechowywany w Lublanie, Starsza część – 1430r., modlitwa zapisana przez mnicha zaczyna się od słów „Bądź pozdrowiona królowa..”; druga modlitwa – 1440,pierwsza strofa pieśni kościelnej „Naš gospud je od smirti vstal” ; trzecia to spowiedź powszechna,teksty przepisane przez rodzimych skryptorów i pisane w dialekscie doleńskim

LITERATURA PROTESTANCA XVI W


1517 – wystąpienie M.Lutra,początek reformacji w Niemczech

po 1520 – początek reformacji w Słoweni;szybko rozpowszechniona

1547 – wypędzenie protestantów ze Słowenii;Primož Trubar wypędzony do Niemiec

1555 – pokój w Augsburgu;pierwsze organizacje protestanckie w Słowenii

1560-64 - Primož Trubar na czele protestantów w Słowenii

1578 – apogeum reformacji w Słowenii

1579 – kontrreformacja w Słowenii

1598 – kolejne wygnanie protestantów;zakaz tworzenia organizacji protestanckich

1599 – wygnanie protestanckich chłopów i mieszczan

1600 – 01 – komisja kontrreformacyjna

1628 – ostatnie wygnanie protestantów

Dominują w tym okresie: modlitwy,katechizmy(służą rozpowszechnianiu wiary),przekłady PŚ,kazania,rozprawy teologiczne,pieśni kościelne

„ARCTICAE HORULAE” – gramatyka słoweńska po łacinie – Adam Bohorič

Primož Trubar – bojownik o język słoweński;”Prosti zidavi cerkva” próbuje opisać sytuacje panującą w XVIIw. w kontekście ruchów religijnych. Pisze prostym językiem,stara się wytłumaczyć reformacje na Słowenii. „Katechizm”(1550);”Abecedarium”(1550);”Ewangelia św. Mateusza“(1555);“Przekład psałterza Dawidowego (1582);Przekład Nowego Testamentu“(1582)

Sebastian Krejl – „Otroška biblja”

„Postylla Słoweńska” – zbiór kazań

Jurij Dalmatin – „Biblia” po słoweńsku
KATOLICKA TWÓRCZOŚĆ KOŚCIELNA XVII-XVIII W

1534 – powstanie zakonu jezuitów ( I. Lojola)

1545 – 63 – sobór w Trydencie

1596 – Jezuici przybywają do Ljubljany

1618 – 48 – wojna trzydziestoletnia

1683 – odsiecz wiedeńska

1693 – Ljubljana, założenie pierwszej Academii Operosorum

1713 – bunt chłopów w okolicy Tolminu

1740 – 80 – rządy Marii Teresy

1773 – rozwiązanie zakonu Jezuitów

Popularne: kazania,opowieści o cudach i o świętych.

XVI i XVIIw. zaczynają powstawać pierwowzory dramatu,tzw. DUHOVNE IGRE – źródła teksty włoski,łacińskie i niemieckie oraz twórczość oryginalna Janeza Svetokriški i Tomaža Kempčari

Janez Svetokriški – „Na noviga lejta dan” ; „Anekdota o cesarici Livji”; Šallijvka o očetu Rogeriju”; ”Anekdota o Sokratesu in Ksantypi”

Inne kazania:

„Katolicki wybór z Nowego Testamentu”m Tomasza Hrega z 1613r.

Janez Čandek w 1615r wydaje katechizm

1695 – 1707 - Janez Svetokriški wydaje pięcioksiąg kazań „Sacrum promptuarium”

1715 – ojciec Hipolit wznawia wydanie gramatyki Bohoriča

1721 – zostaje wystawiona „Šleofjeloška procesija” dramat religijny przetłumaczony przez o.Romualda

1731 – 43 – zostają wydane kazania ojca Rogera (pridige očeta Rogerija) „Palmorinu empyreum” w 2-óch księgach

1734 – Kazania Jerneja Basara

OŚWIECENIE


1774 – dekret o powszechnym obowiązku szkolnym

1780 – 90 – panuje cesarz Józef II

1782 – zostaje zniesione poddaństwo chłopskie

1789 – rewolucja francuska

1790 – koniec panowania cesarza Józefa II i jego reform

1797 – początek wojen Napoleona z Austrią

1809 – na terenie Słowenii powstają prowincje ilyryjskie, namiastka państwowości

1810 – reformy w szkolnictwie

1813 – Słowenia wraca pod rządy austyjackie

1814 – 15 – Kongres wiedeński

1821 – Kongres Lublański

RAZSVETJENSTVO – oświecenie

Przedstawiciele: Žiga Zois;Antoni Linhart;Valentin Vodnik – Skoncentrowani wokół rozumu,narzędzia do osiągnięcia szczęścia,przeszkoda – dewocja. Literatura staje się świecka.

1768 – poczatek epoki w Słowenii – Marco Polhin wydaje „Kranska gramatika”

1819 – zmarli Žiga Zois i Valentin Vodnik.

LIRYKA – oda,epigramat,elegia

DRAMAT – przede wszystkim komedie

Antoni Linhart – tworzy dramaty świeckie „Županova Micka” i „Ta veseli dan ali Matiček se ženi”. Wzór- źródła niemieckie


ROMANTYZM

1808 – Jernej Kopitar wydaje gramatykę słoweńską po niemiecku „Gramatik der slavischen Sprache”

1816 – Matija Čop poznaje Jerneja Kopitara w Wiedniu

1825 – Franc Metelka wydaje gramatykę swojego autorstwa

1830 – założono pismo „Kranjska čebelica”

1835 – umiera Matja Čop

1844 – umiera Jernej Kopitar

1825 – Metelka uporządkował alfabet;od jego nazwiska metelčica

Matja Čop – krytyk literatury, historyk,teoretyk,stawiał na rozwój literatury,porównywał ją z piękną literaturą europejska

1831 – na życzenie Jerneja Kopitara zredagował prace na temat literatury słoweńskiej.Podzielił dotychczasową twórczość na epoki i je nazwał:  1. twórczość protestancka

  2. twórczość katolicka po 1600 r.

  3. Nowa epoka po wydaniu gramatyki Marco Polhina

Jego badania kontynuowali: F. Levstik, F. Levec, K. Glaster, I. Prijatelj, I. Grafenauer, F. Kidrič, A. Slodniak , M. Borsnik, F. Petre, F. Zdravec, F. Bernik, B. Paeternu, J. Pogačnik, M. Kmecl, H. Glušic, J. Kos

France Prešeren – (1800 – 49) Kształcił się w Lublanie i Wiedniu(studiował prawo), przyjźnił się z Čopem, współredagował „Kranjską Čebelice”,opublikował „Krst pri Savici”(opowiada o poczatkach chrześcijaństwa na Słoweni),był wieszczem narodowym wzorem A. Mickiewicza


EPOKA POMIĘDZY ROMANTYZMEM A REALIZMEM

1843- wychodzą Kmetinske in Rotodelskie Novice J. Bleiveisa

1848- wiosna ludów (tzw Rewolucja marcowa) kształtuje się świadomość państwwowa i narodowa

1854- założenie Moharjevej Druzby w Celovcu

1858- 1868 wychodzi Slovenski Glasnik

1861- pierwsze czytelnie ludowe

1864 slovenska Matica propag. Kulture

1867- mon Aust- Węg

1868- zaczyna wychodzić Slovenski Naroci

1870, 76-80 wychodzi Svitarjev Zvon

1881- um Janez Bleiweis i Josip Jurcic, czasopismo Ljublanski Zwon

1888- pocz wydawania czas. Domin Svet

1892- powst Słoweńska partia ludowa

1894- Paartia Narodowa

1896- Soclaldemokratyczna Partia Jugosławii

Koniec epoki- śmierć Preserena

1850 jest uznawany za przełom, który nastąpił w kulturze, obyczajowości społecznej, świadomości politycznej. Miało to bezpośredni wpływ na powstająca literaturę. Międzyczas kończy się pod koniec XIX w.

Ok. 1899 powstaje nowa epoka słoweński modernizm MODERMA. Pomiędzy romantyzmem a moderną upływa 50 lat, kształtują się literaci, nowi twórcy i wszystko z tym związane. Cecha tej miedzy epoki było stopniowe zanikanie tendencji literackich przy jednoczesnym zakorzenianiu się konwersji literackich przypadających nurtowi realistycznemu.

II polowa XIX w. To romantyczny realizm. Obecne są wyznaczniki romantyczne wśród słoweńskich poetów ale staja się oni realistam

Romantyzm:

-początek rewolucja francuska, Wiosna Ludów, w Polsce:1822 wydanie ”Ballad i romansów”. Cechy:

-bohater romantyczny,

prawdy które nie są dostępne umysłowi,

-uczuciowość, przejaw wolności artysty, ujawnienie jego siły kreatywnej,

-liryka.

Realizm:


-prawdziwy, rzeczywisty,

-prawdziwy obraz rzeczywistości,

-wiele nurtów, epok literackich,

-głębokie przekształcenia,

-zgodność ze zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem,

-konstrukcja nowatora,

-proza,epika,troche lirki,

-szczegółowość i sposób opisywania osób, postaci, miejsc,

-chronologiczny lub inwersyjny układ czasowy,

-podobieństwo życiowe ale tez psychologiczne,

-realizm=Anglia wiek XVIII,

-kształtowanie się nowej mieszczańskiej publiczności

-narrator wszechwiedzący, był obiektywny, komentował i oceniał,

-obowiązywał go dystans ,neutralność,

-narracja jawna,

-iluzja zdolność dzieła do wywołujących wyobrażeń,-

wiek XX-kryzys, wypalił się ,odkryto psychoanalizę w literaturze, naruszenie chronologii i czasu psychologicznego

PIERWSZE FORMY PROZATORSKIE OD CZASU ROMANTYZMU


1836-wydano pierwsze opow. Janeza Ciglera „Sreća w nesreću” („Szczęście w nieszczęściu”)

1858- wydaono: „Popotovanje”,”Zlitije od Ćateża”,”Martin Krpan” Fran Levstik

1858- wyd. 2 utwory Simona Jenko „Jeprski ućitel” „Tilko”

1863-Fran Levstik „deseti brat”

1868-Josip Jurćić „Sosedov sin“

1876-1888- Ivan Tavćar zbiór opowieści “Med gorami”

druga poł XIX w- zachłyśnięcie folklorem

1882-1891-Janes Trdina wydajezbiór podań i legen ludowych „Bajke in povesti o goriancich”

1882-1891- Janko Kersnik wydaje zbiór opow. „Kmetske slike”

1883-Ivan Tavćar wydaje zbior opow. „Vita vitae mea”

1894- Tavćar wydaje zbiór nowel “V zali”

Proza funkcjonowała w twórczości ludowej: legendy, kazania, podania.

Valenin Vodnik- oświecenie, carakter dydaktyczny „Povedanje od sloveskega jazika”

1848-po tym roku pojawiają się krótkie formy prozatorskie: opowiadania, pamiętniki z podróży, charakterystyki, opowiadania wiejskie, nowele, szkice literackie.

Artyści mieszali różne gatunki, dzięki temu powstały pierwsze dokumenty odzwierciedlające życie Słoweńców.

Pierwsi prozaicy:

Fran Levstik (1858-1863)” trzy utwory prozatorskie, które się różniły tematyką i patetyką. „Popotovanje i slitije do ćateża”- opis podróży, „Martin Krpan”-powiasta z elementami bajki, „Deseti drat”- nazywany pierwszą powieścią słoweńską. „Popotovanje..” opisem miejsc, obyczajów, tradycji. Podobnie Metzinger „Moja hoja na Tri Glav”. Inni twórcy to Juś Kozan, Preżihov Voranc.

*Simon Jenko- uwarzany za mistrza w tworzeniu kreacji bohaterskich, tytułowy bohater utw. „Tilko” indywidualistą, zamknięty w sobie. Jenko przedstawia go romantycznie, bohater ze środowiska wiejskiego, towarzyszy mu tylko kilku bohaterów. Utwór niczym nowela.

*Janez Trdina-zbieracz ludowych bajek, legend, podań. Przerobił według swoich uznań motywy ludowe w celach dydaktycznych- zakończone morałem. To służyło obronie tożsamości narodowej Słoweńców, wskrzeszał ducha kultury ludowej.

*Josip Jurcić- autor opowiadań, nowel, opowiadań historycznych, ale też pisze o wsiach („Chći mestnego sadnika”, „Domen”, „Sosedov sin”). Bohaterowie indywidualiści, kreowane przez niego postacie wyobcowane- przykład „Teleśja poćenka” (pieczeń cielęca).

*Janko Kersnik autor „Kmetske slike”. Główni bohaterowie to ludzkie wady, namiętności np w utworze “Mamon” bohaterem mamona- jako siła destrukcyjna.

Gatunki prozatorskie tematyka wiejska, robotnicza, bohaterowie z niższych warstw społecznych uwikłani w problemy, często stawali przed wyborem, ponosili odpowiedzialność.

Czas między romantyzmem to okres miniony, który otwiera drogę do świadomości literackiej.

1870-„Zorin” Stritara

1876-„Gospod mirodolski” Stritar

1876- „Na Zerjicach” Janko Kersnik

1878-„Sved in sad” Jurćić

1883- J Kersnik kończy rozpoczęte przez Jurćića „Rokunjaće”

1883-„Ciklamen” Kersnika

1885-Kersnik wydaje „Agitatora”

1889-„Rosljin in vrjanko: Kersnika

1893-„Jara gospoda“ Kersnika

1893-Metzinger „Abadol“ treść satanistyczna

1897- „Moje hoje na Tri Glav” Metzinger

Ten cykl powieści realistycznych zamyka Ivan Tavćar „Visoźka kronika”.

Powieść słoweńska kształtuje się na podstawie krótkich powieści prozatorskich.

*Josip Jurćić „Deseti brat”, do jej wydania kilka innych reprezentujących powieści, była to powieść wzorowana na powieściach Waltera Scotta, na kilkuwątkowe opowiadanie losy kilku bohaterów mieszkańców wsi, Jurćić modyfikuje powieści na użytek społeczny (Słow. Wiejska). Wydarzenia zgodnie z chronologią czasową, chociaż przenikają je pewne fakty z przeszłości. Zważywszy na najważniejsze motywy, w powieści tematyka miłosna: Lovret Kwas i Manica, natomiast historia Martinka Szpako, jego ojca, przyrodniego brata nawiąuje do romantycznego motywu zemsty syna nad ojcem, okrótna tajemnicza zbrodnia (europ. Lit XVIII w). Tematyka wiejska: tradycje, obrzędy, codziene obowiązki mieszkańców szi, nie jest to utwór w pełni realistyczny- brak w nim wnikliwej analizy motywacji biologiczn-psychologicznej bohaterów.

*Janko Kersnik- twórczość przypomina Jurćića, zakończył jego powieść „Rokovaće”; później bardziej współcześnie- zignorował historie i koncentracja na obecności: problem wsi, nie brak wątków miłosnych, chęniej społeczne, patriotyczne, problem ochrony przed germanizacją, chętnie moralizacje. Utwory :”Ciklamen”, „Agitator”, „Roslin in vrjanko”, „Jara gospoda”(powieścio-opowiadanie), wiernie wkomponowuje się w rzeczywistość, wartościowanie postaci.Jara gospoda”- pokazuje krytykę moralności chłopskiej (bo zachowuje pozornie panującą i przyjętą normę w stosunku do rzeczywistości)-przejawiają się przez nią inne cechy takie jak brak szacunku do służby, traktowanie jej z góry. Anćka jest tak zagubiona i nieszczęśliwa jak Jagna Reymonta, Gospod Pavel jest mieszczaninem, bogatym i mającym gospodarstwo, a mimo to chce wykorzystać służącą do zaspokojenia potrzeb i Ona go odpycha ale po części pozostaje w sprzeczności sama ze sobą.

Visożka kronika” Ivana Tavćara wydana w 1919 roku. Powieść historyczna z pewnymi cechami psychologicznej. Nawiązuje do wydarzeń związanych z kontrreformacją, a co za tym idzie wojną 30 letnią, polowania na czarownice. Wszystko doskonałym tłem historycznym, najwięcej uwagi postać głónego bohatera Izydora Kahallan, ponadto analiza motywacji psychologicznej a to służy temu, że Izydor jest postacią napiętnowaną przez winę ojca Polikarpa. Ta wina ojca do końca nie jest wytłumaczona, winę Izydor musi odpokutować. Opuszcza rodzinny dom, ukochaną-nawiązanie do tragicznych losów Słoweńców podczas I wojny światowej. (To jak Sienkiewicz- ku pokrzepieniu serc). Jest to nurt realizmu romantycznego: sięganie do historii, przywoływanie mrocznych opowieści rodzinnych, bohaterami kierują silne namiętności (są emocjonalni)- te cechy typowo romantyczne. Cechą realizmu romantycznego jest sięganie do tematu polityczno-społecznego, styl też mówi o realizmie rom. Styl nawiązuje do stylu kroniki: zawsze pierwszoosobowa narracja, bohaterowie zmysłowi i ekspresywni a narracja bez uczuć, narrator pierwszoplanowy, opowiada o swoich kolejach losu.

LIRYKA W DOBIE MIĘDZY ROMANTYZMEM


1854-wydanie „Pesni” Frana Leustika

1855-„Pesni” Matija Veljavec

1854-„Pesni” Simona Jenko

1869-„Pesni” Josipa Stritara

1972-„Dunajski sonet” josipa Stritara- jedno z najlepszych przykładów słoweńskiej poezji satyrycznej, dominuje polityka społeczna, narodowa, polityczna

1882-tomik poezji Simona Gregorćića „Poezije 1”

1888- Gregorćić „Poezije 2”

Liryka w dobie między romantyzmem a realizmem z jednej strony pod znakiem twórczości Preśerna, z drugiej próbowała wyjść naprzeciw nowej epoce. Pod względem gatunkowym nadal bardzo ceniono gatunki wymagające szczególnego kunsztu literackiego; niemniej ........, czterozgłoskowce wzorowane na ludowej twórczości lirycznej. Zmieniła się tematyka- oczywiście nadal miłosna, niemniej coraz częściej społeczno-polityczna.

Simon Jenko- najwybitniejszy poeta epoki, opowiada o uczuciach bez romantycznego patosu. Autor poezji miłosnej, refleksyjnej, dotykal problemu przemijania, motywu vanitas. Wiersze mają charakter pewnych obrazów lirycznych (tytuł tomiku „Obrazi”), w których podmiot liryczny jest zepchnięty na dalszy plan, relacjonuje z dalszego planu sytuację. „Obrazi” można porównać z „Sonetem nieszczęścia” Preśerna biorąc pod uwagę te same motywy; różnice, stanowiska poetów różnią się tym, że Preśeren źródła nieszczęścia upatruje między rzeczywistością a ideałami, Jenko dostrzega ontologiczny punkt widzenia. Człowiek uzależniony od kaprysów przyrody, skazany na śmierć, toteż nie może zaznać ani spokoju ani szczęścia. „Slovenska zgodovina”- utwór o tematyce patriotycznej, dla Słoweńców to czas małego narodu bez historii pełnej chwały, bez mitów, przez to nie mógł zasługiwać na szacunek innych narodów. „Na prej”- podniosły ton, forma hymnu.; nawiązuje do czynów w imię polepszenia sytuacji panslavistycznej (wszystkich narodów).

„Uvod”; 7 zgłosek, adresat kobieta, podmiot liryczny mężczyzna, forma wierszowana, miłosny

„Prośnja”: miłosny, podmiot mężczyzna, adresat kobieta

„Po slovesu”

„.............”

- w nich 2 puenta, podsumowanie, wszystkie miłosne, 2 strofowe, większość 7 zgłoskowców, 1 wprowadzenie w klimat, 2 kwintesencja i pewne zaskoczenie.

„Obujenke”- cykl ma taki tytuł, 10 części, tematyka miłosna, motyw tanatos- śmierć, miłość ona ma znaczenie destruktywne, trzeba było ją pogrzebać- 1 część cykliczność nieszczęśliwych zdarzeń miłosnych, ma wymiar upiorny. Motyw tańca śmierci- miał podmiot dużo nieszczęśliwych miłości, ale on się delektuje tymi wspomnieniami. Ból wspomnień towarzyszy temu, co kiedyś sprawiało radość i szczęście. I część- reaktywacja wspoomnień, radosny jest. II część- nie chciał jej podarować tego co mu powiedziała, IV- piękny początek, krwawe zakończenie, VI- sytuacja po rozstaniu; czas który się niemiłosiernie dłuży, powoduje cierpienie, na ziemi wiosna ale jego ona nie cieszy. VIII- do byłej, nawołuje do spojrzenia na gwiazdy, odczytała to co ją łączyło, gwiazdy nic nie czują, nie mówią. X- podsumowanie „czas biegnie niustająco zadaje rany i leczy” analiza do starego powiedzenia „ćas najbojlśi zdravnik”- czas najlepszym lekarzem. Dla mnie tą ranę kiedyś zadaną codziennie ktoś rozdrapuje, czas nie jest w stanie jej uleczyć. Być może w ciągu czasu ona się zmieni w mądrą kobietę z dziewczyny, on w mężczyznę, serce się uspokoi, znikną słodkie sny.

MODERNIZM


*Murin: „Pomladska romanca”- bohater św. Jerzy, przyjechał na koniu, pozbył się diabła, metafora- koniec XVI w, św. Jerzy symbolem walki ze złem, trzeba się otworzyć aby pokonać inne narody i wygnać diabła i zło.„Pomladska slutnja”- teat wiosenne nostalgie, ma depresję bo go piękno przytłacza, trzy zwrotki, niedokładne rymy.„O mraku”: 2 pierwsze strofy opisowo, ostatnia refleksyjna, to kojarzy się z sonetem, obserwacje przyrodnicze wzbudzają w nim smutek„Ko dobrave se moraće”: tematyka mroczna, charakter refleksyjny, pierwsze cztery strofy refleksyjne.„Pesem”: o śmierci, metafory „pieśń tęsknoty serca” spowodowanej brakiem miłości, /z braku miłości pisze się wiersze/

Ogólnie: refleksje o przyrodzie, życiu i śmierci, mało patriotyczne.*Kette: „Na poljani”-liryka ludowa, rymy niedokładne, brak strof, tematyka- opis przyrody, ale to pretekst do rozważań o dziewczynie, melancholja„Tam zunaj je sneg”-tematyka miłosna, rozważania o dziewczynie” metaforyka przyrody bo opisowi dziewczyny sprzyja burza, śnieg, grad „Nie ma więcej w ogrodzie piękniejszych kwiatów”.„Na trgu”- tematyka miłosna, klucz- pierwsza i ostatnia strofa takie same, podmiot liryczny zaangażowany

*Aśkerc: przedstawiciel poezji epickiej, charakteryzuje się narracją, musi przedstawaić zamkniętą historię z bohaterami, namiastkę fabuły, akcje. „Mejnik”- bohaterem celnik, jest dialogowość, stała budowa utworu, strofika, rymy są, Mejnik sam wraca do domu późno w nocy, uczestnicząc w bitwie się nie bał a teraz czuje strach, rozmawia sam ze sobą. Napada go duch sąsiada, bo ten zmarł a ten o tym nie wiedział.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna