Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó łPobieranie 1.29 Mb.
Strona1/14
Data01.05.2016
Rozmiar1.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Nr F.III.0932-34/10P r o t o k ó ł
Kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lesku ulica Rynek 1 , kod. 38 – 600 Lesko , NIP 688-12-31-718 ; Regon 371034974 zwanym w dalszej części protokołu „ Starostwem „.

Kontrolę przeprowadził pracownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie

- mgr Piotr Rajchel - Starszy Inspektor Wojewódzki działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr F.IV.0939-40/10 z dnia 18.06.2010 roku podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono w :

- siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku ulica Rynek 1 w dniach : 01;02;05;06;07;08;09;12;13;14;15;16;19;20;21;22;23;26;27;28;29;30 lipca 2010 r.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący zapoznał Skarbnika Leska o tematyce i zakresie kontroli oraz uzgodnił sposób jej realizacji.Ustalenia wstępne .

1. Starostą Powiatu Leskiego w Lesku jest Pan mgr inż. Merek Scelina na podstawie wyboru na mocy Uchwały Nr I/3/2002 z dnia 19 listopada 2002 roku Rady Powiatu w Lesku .

2. Wice starostą Powiatu Leskiego w Lesku jest Pan mgr inż. Stanisław Szelążek na podstawie wyboru na mocy Uchwały Nr I/4/2002 z dnia 19 listopada 2002 roku Rady Powiatu w Lesku .

3. Skarbnikiem Powiatu Leskiego będącym Głównym Księgowym budżetu

Powiatu jest Pan mgr Stanisław Hutek wybrany na mocy Uchwały Nr I/2/2002 z dnia 03 stycznia 2002 roku Rady Powiatu Leskiego w Lesku .

4. Sekretarzem Powiatu w Lesku jest od dnia 1 stycznia 2002 roku

Pan mgr Czesław Gawłowski wybrany na mocy Uchwały Rady Powiatu w Lesku Nr I/3/2002 z dnia 3 stycznia 2002 roku .

II. Ustalenia ogólne:

W toku kontroli wyjaśnień udzielali :

- Pan Stanisław Szelążek - Wicestarosta Powiatu Leskiego ,

- Pan Stanisław Hutek - Skarbnik Powiatu Leskiego ,

- Pani Wanda Kolarz - Główny Księgowy

Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa

Powiatu w Lesku ,

- Pan Stanisław Skalski - Kierownik Wydziału Geodezji , Katastru i

Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Lesku ,

- Pan Dariusz Kapinos - od 01 kwietnia 2010 r. pełniący funkcję p.o. Powiatowego

Inspektora Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Lesku

W 2009 r. Powiatowym Inspektorem Nadzoru

Budowlanego w Lesku był Pan Jarosław Suchora


- Pani Teresa Wota - Podinspektor pracownik Wydziału Budżetu i Finansów

Starostwa Powiatowego w Lesku

- Pani Anna Sowa - pracownik Starostwa Powiatowego w Lesku

- Pani Renata Niemiec - Główna Księgowa SOW w Lesku ,

- Pani Jolanta Szatkowska - Główna Księgowa KP PSP w Lesku ,

- Pani Małgorzata Komska - Główna Księgowa PINB w Lesku.

oraz pozostali pracownicy Starostwie Powiatowym w Lesku i objętych kontrolą jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za powierzone im zadania do wykonania .
Wyjaśnienie używanych w protokole kontroli skrótów :

- Starostwo - Starostwo Powiatowe w Lesku ulica Rynek 1

- SOW w Lesku - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Lesku ulica Jana Pawła II 18 b

- PINB w Lesku - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

- KP PSP w Lesku - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku

- PUW w Rzeszowie – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowiePodstawa prawna kontroli : art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o administracji rządowej w województwie ( Dz. Nr 31 , poz. 206 ).

Zawiadomienie kierownika jednostki kontrolowanej : pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.06.2010 r. znak : F.III.0932-34/10 zawierające dane dotyczące przedmiotu kontroli jej zakresu , terminie rozpoczęcia i przewidywanym okresie trwania kontroli .

Akta kontroli : str. 1

Program kontroli : zatwierdził Finansów dniu 18.06.2010 r. Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Pani mgr Bożena Sadecka:

Wyszczególnienie


Opis


Data i inne zagadnienia


Numer i data


F.III.0932-34 /10


z dnia 18.06.2009 r.

Rodzaj kontroli

Kontrola problemowa

Jednostka objęta kontrolą

Starostwo Powiatowe w Lesku ulica Rynek 1

38-600 LESKO


Podstawa prawna

Art. 36 ustawy o administracji rządowej w województwie

Okres objęty kontrolą

2009 r.
Planowany termin kontroli

Rzeczywisty okres kontroli

01.07.2010 r.

01.07.2010 r.

30.07.2010 r.

30.07.2010 r.
Osoba kontrolująca

Piotr Rajchel

Starszy Inspektor Wojewódzki

Przedmiot

Zakres kontroli


„ Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez jednostki samorządu terytorialnego za 2009 r. „.

Przyjęta metoda kontroli - reprezentacyjna

Zagadnienia objęte kontrolą ( plan kontroli )

1.Planowanie budżetowe

A ) Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej dokonywane na podstawie decyzji wojewody .
Realizacja bezpośrednia zagadnienia dotyczyła :

1/ ustalania planu i wprowadzenia dokonanych zmian w dochodach Skarbu Państwa i dotacjach ,

2/ zawiadomienia jednostek organizacyjnych o przyjętym do realizacji planie i jego dokonywanych zmianach ,

3/ informowania dysponenta środków o zatwierdzonych do realizacji planach ,

4/ upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych.


2. Sprawozdawczość budżetowa

A ) prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych , w tym ich zgodność
z ewidencja księgową .

Realizacja bezpośrednia zagadnienia dotyczyła:

Prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdań :

- Rb 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ,

- Rb 50 o dotacjach/ wydatkach związanych
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.3. Dochody budżetowe

1 ) ocena realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej ;

2 ) terminowość odprowadzania do budżetu państwa dochodów pobranych przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ;

3 ) należności budżetu państwa i ich windykacja ;

4 ) gospodarka gruntami i nieruchomościami4. Wydatki budżetowe środków dotacji

1 ) prawidłowość wykorzystania dotacji według klasyfikacji budżetowej ;

2 ) dokonywanie wydatków z uwzględnieniem Prawa zamówień publicznych ;

3 ) zwroty niewykorzystanych dotacji ;

4 ) analiza prawidłowości opisu dowodów księgowych wydatków ;


Kontrola w ppkt. 1;3;4 prowadzono na przykładach reprezentacyjnie /losowo / wybranych wydatków środków dotacji , analizując ich wykorzystania w zakresie :

- celowości , legalności , gospodarności , wyboru wykonawcy z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych i poprawności zawierania umów.5.Kontrola wewnętrzna ( kontrola finansowa )

1 ) funkcjonowanie kontroli wewnętrznej prowadzonej przez służby finansowe JST .

Temat kontroli w nawiązaniu do mechanizmów kontroli finansowej przyjętych i funkcjonujących w jednostce kontrolowanejDodatkowo :

6. Podsumowanie czynności kontrolnych .


7. Wnioski końcowe , ustalenia kontroli ewentualne zalecenia pokontrolne

AKTY PRAWNE wykorzystane do kontroli :Akt prawny

Wyszczególnienie

Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 05.06.1998 roku

O samorządzie powiatowym

TJ. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm .

Ustawa z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104
z późn . zm. /.

Ustawa z dnia 13.11.2003 roku

O dochodach JST

Z 2008 roku Nr 88 , poz. 539 z późn. zm.


Ustawa z dnia 29.01.2004 roku

Prawo zamówień publicznych

TJ Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.


Ustawa z dnia 29.09.1994 roku

O rachunkowości

TJ z 2002 roku Nr 76 , poz. 694 z późn. Zm.

Ustawa z dnia 23.04.1964 roku

Kodeks Cywilny

Z 1964 roku Nr 16 , poz. 93 z późn. Zm.

Ustawa z dnia 17.11.1964 roku

Kodeks Postępowania Cywilnego

z1964 roku Nr 43 , poz. 296 z późn. Zm.

Ustawa z dnia 17.06.1966 roku

O postępowaniu egzekucyjnym w administracji

TJ z 2005 roku Nr 229 , poz. 1954 z późn. Zm.

Ustawa z dnia 14.06.1960 roku

Kodeks Postępowania Administracyjnego

TJ z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz. U. TJ z 2008 roku Nr 164 , poz. 1027

Rozporządzenie MF z dnia 27.06.2006 roku

W sprawie sprawozdawczości budżetowej

z 2006 roku Nr 115 , poz. 781 z późn. zm.

rozporządzenie RM z dnia 03.07.2006 roku

W sprawie szczegółowych sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

Dz. U. Z 2006 roku Nr 120 , poz. 831

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2006 roku

W sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami , przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań

z 2006 roku Nr 135 , poz. 955rozporządzenie MF z dnia 14.06.2006 roku

w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dz. U. z 2006 roku Nr 107 , poz. 726 z późn. zm.

rozporządzenie MF z dnia 29.06.2006 rokuW sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych , zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno prawną

Dz. U. z 2006 roku Nr 116 , poz. 783 z późn. zm.

rozporządzenie MF z dnia 29.09.2006 roku w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i formy udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach /Dz. U. z 2006 roku Nr 116 , poz. 785 z późn. zm /

rozporządzenie MF z dnia 28.07.2006 roku

W sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa , budżetów JST oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych

z 2006 roku Nr 142 , poz. 1020 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 roku

W sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

z 2001 roku Nr 137 , poz. 1541 z późn. zm.

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 roku

W sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej , a także zakresu informacji , które muszą być zawarte w rachunkach

Z 2005 roku Nr 165 , poz. 1373

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.03.2006

W sprawie grzywien , kar pieniężnych , opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych

Z 2006 roku Nr 42 , poz. 288 /

Od dnia 01.07.2005 roku obowiązuje ustawa z dnia 17.12.2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 14 , poz. 114 /

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Tj Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm .

Tekst jednolity SEJM RP Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 102 poz. 651Nowe akty prawne obowiązujące w 2010 r.

- Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 , poz. 1240 )

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

( Dz. U. z 2010 r. Nr 20 poz. 103 ) ;

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( dz. U. z 2010 r. Nr 38 , poz. 207 ) ,.

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. z 2010 r. 43 , poz. 247 );

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej( Dz. U. z 2010 r. Nr 128 , poz. 861 ) - obowiązuje 14 dni od daty ogłoszeniaAkta kontroli : str. 2-4

4. Wprowadzenie do kontroli :

A/ Dane dotyczące Starostwa Powiatowego w Lesku:

Starostwo Powiatowe w Lesku

Kierownictwo :


ADRES :

Strona internetowaStarostwo Powiatowe w Lesku

godziny pracy urzędu:


od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00

ul. Rynek 1


38-600 Lesko

tel. (13) 469 71 24 


fax (13) 469 71 30

e-mail: starostwolesko @ home.pl www.powiat-leski.pl

STAROSTA
mgr inż. Marek Scelina

WICESTAROSTA


 mgr inż. Stanisław Szelążek

SKARBNIK POWIATU


mgr Stanisław Hutek

SEKRETARZ POWIATU


mgr Czesław Gawłowski

Kierownik Wydziału Organizacji Kadr i Nadzoru


mgr Barbara Żuławska

Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów


mgr Wanda Kolarz

Kierownik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju


mgr inż. Ewa Orlef

Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego


i Spraw Obywatelskich
Kazimierz Janków

Kierownik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


mgr inż. Andrzej Orłowsk

iKierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich
Kazimierz Janków

Kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa


inż. Marek Pańko  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna