Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na znalezienie pracy poza rolnictwem” Zawarta w dniu w Rzeszowie pomiędzy Firma amd group michał Drymajło zwaną dalej „Realizatorem projektu”Pobieranie 33.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar33.83 Kb.PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Umowa uczestnictwa w projekcie …./2011/EFS

Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na znalezienie pracy poza rolnictwem”


Zawarta w dniu …………………. w Rzeszowie pomiędzyFirma AMD GROUP Michał Drymajło (zwaną dalej „Realizatorem projektu”) z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Krakowska 18g/54, 35-111 Rzeszów, NIP – 517 00 50 703, REGON – 180203870
reprezentowaną przez

Michała Drymajło


a
Panią/Panem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zam..........................................................................................................................................................................
PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej „Beneficjentem Ostatecznym”.
PREAMBUŁA
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu pt.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na znalezienie pracy poza rolnictwem, ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KapitałLudzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.2. Projekt ten jest nadzorowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach umowy, nr UDA-POKL.08.01.02-18-243/10-00 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy

w Rzeszowie a Firmą AMD Group Michał Drymajło w dniu 15 lipiec 2011 r.


§ 1

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 1. Programie – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

 2. Poddziałaniu – należy przez to rozumieć Poddziałanie 8.1.2. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na znalezienie pracy poza rolnictwem”,

 3. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na znalezienie pracy poza rolnictwem”,

 4. Realizatora projektu – należy przez to rozumieć AMD Group Michał Drymajło

 5. Biurze projektu – należy przez to rozumieć Biuro przy ul. Piłsudskiego 34, w Rzeszowie

 6. Instytucji Pośredniczącej (IP) – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy

w Rzeszowie,

 1. Kursie – należy przez to rozumieć szkolenia na jakie zgłosił się Beneficjent Ostateczny,

 2. Beneficjencie Ostatecznymstronę niniejszej umowy, która zgłosiła się, została zakwalifikowana na Kurs i jest stroną niniejszej Umowy.


§ 2

ZAKRES UMOWY

Umowa niniejsza określa warunki uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie oraz prawa


i obowiązki stron projektu.
§ 3

CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Niniejsza umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania przez wszystkie strony i będzie trwać do czasu:

  1. zakończenia kursów, na które został zakwalifikowany Beneficjent Ostateczny oraz,

  2. wywiązania się Beneficjenta Ostatecznego z wszystkich obowiązków wobec Wykonawcy określonych w umowie.

 2. Umowa traci moc prawną najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji projektu przez Wykonawcę tj.: 28.02.2013 r.


§ 4

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

 1. Beneficjent Ostateczny oświadcza, iż przystępuje dobrowolnie do uczestnictwa w projekcie i wyraża wolę jego ukończenia na warunkach określonych w niniejszej umowie.

 2. Beneficjent Ostateczny oświadcza, iż zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania Regulaminu projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na znalezienie pracy poza rolnictwem,” zwanego dalej Regulaminem, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

 3. Regularnego uczęszczania na wszystkie działania, co potwierdzać będzie własnoręcznym podpisem składanym na właściwej liście obecności. Nieobecności mogą zostać usprawiedliwione poprzez niezwłoczne przedstawienie Realizatorowi projektu, stosownego zwolnienia lekarskiego lub odpowiednio uzasadnionego wyjaśnienia na piśmie. Dopuszcza się możliwość nieobecności na 20% zajęć, w tym nie więcej niż 10 % nieusprawiedliwionych.

 4. Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych działaniach oraz przystąpienia do testów sprawdzających i egzaminu końcowego w ramach szkoleń.


§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji szkoleń oraz innych świadczeń na rzecz Beneficjenta Ostatecznego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
§ 6

KWALIFIKACJA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH
Kwalifikacja Beneficjenta Ostatecznego do uczestnictwa w projekcie dokonana została zgodnie
z postanowieniami Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników szkolenia przetwarzane są przez Wykonawcę na potrzeby Instytucji Pośredniczącej.

 2. Dane osobowe uczestników szkoleń przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z projektem.

 3. Dane osobowe uczestników szkolenia mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 4. Podanie danych osobowych przez uczestników szkolenia jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

 5. Uczestnicy szkolenia mają prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania.

§ 7

ROZWIĄZANIE UMOWY I KARY UMOWNE

 1. Beneficjent Ostateczny może rozwiązać Umowę jedynie w formie pisemnej, z zachowaniem postanowień Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

 2. Realizator projektu może dokonać jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy

z powodu:

 • istotnego naruszenia przez uczestnika postanowień umowy

 • rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń

 • opuszczenia przez uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10 % czasu ( godzin) zajęć

 • opuszczenia przez uczestnika ponad 20% czasu ( godzin) zajęć

 • podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych

 1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że Uczestnik nie spełniał warunków udziału w projekcie lub podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, albo gdy wyjdzie na jaw, że Uczestnik nie spełniał warunków do otrzymania poszczególnych świadczeń w ramach wsparcia Uczestnika, Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu
  w odpowiednim zakresie na rzecz realizatora projektu poniesionych kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie wraz z odsetkami.

§ 8

WYMIANA INFORMACJI

 1. Wymiana bieżących informacji pomiędzy Stronami następuje drogą elektroniczną, telefoniczne .

 2. Wymiana informacji wpływających na realizację projektu następuje wyłącznie pisemnie, drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 3. Wszelką korespondencję do Wykonawcy projektu należy kierować na adres Biura Projektu:

AMD GROUP

ul. Piłsudskiego 34 – C.H. Europa II – IV piętro

35-001 Rzeszów

tel.: (17)779 01 88

Kom. 608 396 822


 1. Wszelką korespondencję do Beneficjenta Ostatecznego należy kierować na adres:

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

tel.: ....................................................., email - …………………………………………………………………………..
§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

 2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 3. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy,

a postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, pierwszeństwo będą miały postanowienia umowy o dofinansowanie projektu, które będą wiążące dla Stron.

 1. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszystkich sporów wynikających

z realizacji niniejszej Umowy.

 1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.

 2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.…………………………………………….

….…………………………………………………………………

AMD GROUP

Czytelny podpis Beneficjenta OstatecznegoRealizator projektu:Biuro projektu:
AMD Group

ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II - 4 piętro)

tel. 17 779 01 88; 608 396 822 e-mail: biuro@amd-group.pl

http://www.amd-group.pl, www.darmoweszkolenia.rzeszow.pl


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna