Podpisanie oraz pilny zwrot (odesłanie) 1 egzemplarza umowy wraz z kopią dowodu wpłaty pierwszej raty zaliczkiPobieranie 126.03 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar126.03 Kb.

Pan(i) .........................................

............................................................

W załączeniu przesyłam Panu/Pani potwierdzenie - umowę na czarter jachtu kabinowego z prośbą o podpisanie oraz pilny zwrot (odesłanie) 1 egzemplarza umowy wraz z kopią dowodu wpłaty pierwszej raty zaliczki.

Wpłaty należy dokonywać w/g załączonych blankietów na niniejszy adres:

Andrzej Łapiński: 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 43/14.

Wpłacając należność oraz przy korespondencji należy zawsze umieszczać numer rezerwacji.

Pozostałe informacje otrzymacie Państwo listownie lub przy odbiorze jachtu. W przypadku niejasności kontakt z nami pod adresem lub telefonami podanymi jak wyżej. W przypadku rezygnacji z czarteru jachtu z ważnych przyczyn prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub listowny, aby nie blokować terminów innym Klientom.

Właściciele Firmy

Andrzej i Łukasz ŁapińscyUwaga: Prosimy o zapoznanie przed rejsem całej załogi z warunkami umowy oraz
z protokołem zdawczo - odbiorczym. - Dziękujemy.

Umowa - Potwierdzenie nr ......../......../......../

z dnia .......................................... zawarta pomiędzy Andrzejem i Łukaszem Łapińskimi –10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 43/14 (dow. osob. AAI 433806 i AAC 076074), zwanymi dalej Armatorem, a:

Panem/Panią ............................................................................................................................................... zam. ............................................................................................................................................................

Nr dowodu osobistego: ............................................................ nr patentu ...............................................

zwanym dalej Czarterantem, o wynajęcie jachtu(ów).


    1. Terminy, typy, ilości, cena jachtu:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    1. Ogółem należność wynosi ................................ zł (słownie ....................................................... ........................................................ ................ zł) płatna w ratach:

a) I rata (zadatek): ........................................ zł, do dnia ....................................................................;

b) II rata (zadatek): .......................................... zł, do dnia .....................................................................;

c) III rata przekazana 15 dni przed odbiorem jachtu(ów); tj. ..................... zł, do dnia ..........................;

d) przedpłata dokonana przed zawarciem umowy dn. ........................, zł ................... (zalicza się w pkt. 2a).

 1. Ustala się kaucję gwarancyjną - zwrotną w kwocie 350  500 zł. (od jachtu) płatną w dniu odbioru jachtu oraz za silnik przyczepny 200 zł, łącznie .......................... zł.

 2. Armator przekaże Czarterantowi jacht(y) zaopatrzone w stosowne wymagane przepisami PZŻ dokumenty, sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej. Wyposażenie będzie wykazane w „Protokole przekazania jachtu”.

 3. Przekazanie jachtu Czarterantowi odbędzie się w porcie A. Z. S. i PTTK w Wilkasach k/Giżycka, ul. Niegocińska 3 i 5, w godzinach od 1100 do 1700 na podstawie okazania przedstawicielowi Armatora:

a) Kompletu potwierdzeń opłat za jacht;

b) Dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień żeglarskich;

c) Okazanie dowodu osobistego przez prowadzącego jacht.

 1. Przy przekazywaniu i przejmowaniu jachtu, przedstawiciel Armatora i Czarterant zobowiązani są do potwierdzenia stanu technicznego jachtu i wyposażenia odpowiednimi wpisami i podpisami w „Protokole przekazania jachtu”.

7. Protokół przekazania jachtu stanowi integralną część umowy.

8. W przypadku nie przekazania jachtu w terminie przewidzianym umową, Armator zobowiązany jest zagwarantować załodze jachtu noclegi (dotyczy sytuacji awaryjnych). 1. Czarterant zobowiązuje się eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami PZŻ, danymi zawartymi w dokumentach jachtu, dobrą praktyką żeglarską oraz wytycznymi Armatora.

Czarterant zobowiązany jest dbać o dobry stan techniczny jachtu,

zapewnić mu stałą i należytą konserwację.

 1. Czarterant zobowiązany jest oddać jacht sprawny technicznie, dokładnie wyczyszczony, sklarowany (oraz gotowy do dalszego przekazania) - w godzinach od 800 do 1100 - w dniu zakończenia czarteru.

UWAGA! - Godziny zdania lub odbioru jachtu mogą być zmienione (w określonych przypadkach) tylko po uzgodnieniu z Armatorem.

 1. Czarterant zobowiązany jest do poniesienia kosztów strat w wyposażeniu jachtu i wszelkich innych powstałych z jego winy.

 2. W przypadku nie przekazania jachtu przedstawicielowi armatora w ustalonym terminie, Czarterant zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 300% dziennej stawki czarterowej (max. w danym sezonie) za każdą rozpoczętą dobę spóźnienia.

 3. Należność za spowodowane wszelkie straty oraz kary za nieterminowe przekazanie - zdanie jachtu będą potrącane w pierwszej kolejności z kaucji Czarteranta.

 4. Nieterminowe opłacenie czarteru może spowodować rozwiązanie umowy czarteru jachtu na
  ryzyko Czarteranta (z poniesieniem konsekwencji ustalonych w umowie).

 5. Zmiana terminu i miejsca przekazania jachtu Czarterantowi może być dokonana tylko
  w przypadku porozumienia stron.

 6. Bez zgody Armatora jacht nie może być przekazywany - podczarterowywany osobom trzecim.

 7. W przypadku wyczarterowania jachtu na okres dłuższy niż 14 dni Czarterant zobowiązany jest umożliwić okresowe przeglądy techniczne danego jachtu Armatorowi, wskazując mu miejsce zmian lub postoju w określonym dniu.

 8. W razie rezygnacji z wynajęcia jachtu przez Czarteranta, ponosi on (w wypadku porozumienia z Armatorem) tylko opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł. Natomiast w sytuacji nie znalezienia załogi zastępczej cały zadatek wpłacony w myśl art. 394 Kodeksu Cywilnego przepada na rzecz Armatora. Przy rezygnacji z zamówienia poniżej 30 dni od dnia wypłynięcia przepada 100% należności na rzecz Armatora.

 9. W przypadku zerwania umowy o czarter jachtu przez Armatora, bez zgody Czarteranta ponosi on koszty wypłacając Czarterantowi podwójnie pobraną kwotą zadatku zgodnie z art. 394 K. C.

 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.

 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Czarterant Armator

.............................................. ..............................................
UWAGA: PROSZĘ ODESŁAĆ 1 PODPISANY EGZEMPLARZ

- dziękujemy -

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

Łapińscy - Jacht - Czarter

Tel: 0-502/51-00-00, Tel/Fax: 089/535-40-70


Typ: .................................. Imię: ..................................... Nr rej. ..........................


lp

przedmiot

SZT

p

z

lp

przedmiot

SZT

p

z

1.

Cumy


33.

Wiadro + szczotka na kiju

1+12.

Kotwica z liną

134.

Szczotka, szmata, gąbka

1+1+13.

Fał foka

135.

Szufelka + zmiotka

1+14.

Fał grota

1


5.

Kabestany

236.

Skrzynka bosmańska

16.

Krzyżak + pantograf

1+137.

Szekle stałe ......... luzem .........


7.

Odbijacze


38.

Szeklownik

18.

Urządz. do kładzenia masztu

kpl.39.

Śrubokręt

19.

Talia achtersztagu

kpl.40.

Klucze płaskie do ściągaczy


10.

Wózki i bloki szotów foka

241.

Kombinerki

111.

Żagiel fok + worek

142.

Igła, juzing, dakron

kpl.12.

Żagiel grot + listwy

143.

Krawaty


13.

Żagiel genua


44.

Tenta na forluk + 4 krawaty

kpl.14.

Greting kokpitowy + messa

kpl.45.

Tenta na bom + krawaty

kpl.15.

Szoty foka

146.

Saperka + siekierka

1+116.

Talia grota

kpl.47.

Kłódki i zamki z kluczami


17.

Koło ratunkowe

148.

Akumulator + gaśnica

1+118.

Kapoki - kamizelki asekurac.


49.

Instalacja elektr. + wodna

kpl.19.

Pagaje

2


20.

Bosak + pychówka

1+150.

Silnik Mercury 4, Nr ...........


21.

Materace z pokrowcami

kpl.51.

Zbiornik na paliwo

1


52.

Zabezpieczenie silnika

kpl.22.

Talerze

1253.

Paliwo 1÷75


23.

Kubki

654.

Olej specjalny (litr)


24.

Kuchenka, butla, przewód

kpl ( )55.

25.

Kanister na wodę

156.

26.

Miski

157.

27.

Nóż + deska do krojenia

1+158.

28.

Otwieracz do konserw


59.

29.

Patelnia + Czajnik

1+160.

30.

Sztućce

2461.

31.

Taca + Chochla

1+162.

32.

Garnki + pokrywki ( )


63.
Przekazano dnia .............................. ZDANIE JACHTU DNIA ............................... GODZ. ...........................

Nr patentu ..................................................., Nr umowy ..................................

Jacht odbiera Pan (i) ............................................................., zam. ..........................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Nr dowodu os. ......................................................, wydany dnia ............................, przez ....................................................

Pobrano kaucję gwarancyjną w kwocie ............................... zł., potwierdzenie: .....................................................................

Jacht powinien być zdany po uprzednim sklarowaniu i posprzątaniu (uwaga: za nie dotrzymanie tego warunku opłata min. 50 zł.). Za ewentualne braki – uszkodzenia będzie pobrana opłata w wysokości kosztu zakupu plus 50%.

Za zdanie uszkodzonego jachtu będzie pobierana opłata za remont plus wszelkie opłaty związane z ewentualnym przestojem jachtu.

Przekazujący Odbierający jacht

............................................... ...............................................
REGULAMIN CZARTEROWANIA I UŻYTKOWANIA JACHTÓW KABINOWYCH

1. Osobą odpowiedzialną za jacht, sprzęt i załogę jest bezwzględnie sternik (jako kapitan jachtu), którego polecenia powinny być dokładnie wykonywane przez załogę.


2. Osoba najmująca jacht gwarantuje, że posiada wymagane kwalifikacje żeglarskie i zapewnia bezpieczeństwo załogi i jachtu lub wskazuje odpowiednią osobę.

3. Nie dotrzymanie terminu zwrotu jachtu powoduje pobranie od najemcy należności podwyższonej o 200 % czarteru za każdą dodatkową dobę.

4. Wynajmujący nie otrzyma wpłaconej należności za nie w pełni wykorzystany czarter jachtu.

5. Wynajmujący wpłaca kaucję gwarancyjną przy pobraniu jachtu pierwszego dnia najmu. Rozliczenie następuje ostatniego dnia przy oddaniu jachtu. Za ewentualne braki, uszkodzenia jachtu będzie pobrana opłata w wysokości kosztu zakupu plus 50 % z tytułu kosztów zakupu, spraw organizacyjnych itp. Za zdanie jachtu uszkodzonego będzie pobierana opłata za naprawę plus koszty związane z ewentualnym przestojem jachtu.

6. W przypadku poważnych awarii (bez względu na przyczyny) należy telefonicznie powiadomić armatora podając rodzaj awarii, miejsce postoju i ewentualnie, jakiej pomocy oczekuje załoga.

7. Oddając jacht należy: dokładnie jacht umyć wewnątrz i na zewnątrz (w bakistach i pod gretingami także), sklarować, podnieść miecz, pozostawić na dwóch napiętych cumach z dziobu i rufy oraz pozostawić właściwie napięte wanty itp.

8. Niewykonanie w/w czynności spowoduje potrącenie odpowiednich należności z kaucji (dotyczy pkt. 3,5,7).
9. UWAGI EKSPLOATACYJNE DLA STERNIKA JACHTU:


 1. a) przestrzegaj zasad bezpiecznej żeglugi w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich,

 2. b) uważaj na kamienie - nie dopuść do uszkodzenia poszycia kadłuba,

 3. c) pamiętaj o pionowym opuszczeniu płetwy sterowej - opuszczenie tylko np. o 50 % powoduje szybkie zużycie steru,

 4. d) miecz jachtu typu Venus można opuszczać na max (przy napiętej lince),

 5. e) cofanie jachtu typu Venus przy opuszczonym mieczu grozi jego utratą,

 6. f) podczas posługiwania się kotwicą należy szczególnie uważać, aby nie poobijać burt,

 7. g) przy wietrze powyżej 4 stopni należy refować żagle,

     1. h) gdy wpłyniesz na mieliznę, przeszkodę wyluzuj natychmiast żagle, a nawet je zrzuć, aby nie doprowadzić do kręcenia jachtem, które spowodować może skrzywienie miecza lub uszkodzenie windy,

 8. i) przy kładzeniu masztu odczepiamy tylko sztag, natomiast na jachtach posiadających 3 wanty (Venus, Mak 707 itp.) dodatkowo 2 wanty przednie tzn. po jednej z każdej strony oraz obowiązkowo odłączamy bom od masztu - nie odłączenie spowoduje uszkodzenie bomu lub jego mocowania - to częsty błąd sternika i załogi,

 9. j) pagaje służą do pagajowania, odpychanie jachtu pagajem od dna lub brzegu spowoduje jego zniszczenie,

 10. k) zabronione jest palenie papierosów w kabinie, przechylanie butli z gazem, (co grozi pożarem lub zatkaniem palników),

 11. l) podczas postoju należy odpowiednio jacht zakotwiczyć oraz zabezpieczyć silnik przed kradzieżą i utonięciem,

 12. ł) codziennie sprawdzamy zabezpieczenie ściągaczy przed odkręcaniem się “beczek” dokręcając śruby kontrujące (szczególnie sztagu, który zabezpiecza maszt przed złożeniem się).

Zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję

się go przestrzegać według w/w zasad.

...........................................................podpis Sternika
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna