Podręcznik beneficjenta programuPobieranie 71.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar71.12 Kb.

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA

PROGRAMU

MOJE BOISKO – ORLIK 2012”Narada dla potencjalnych Beneficjentów w roku 2012

Jak sprawnie wybudować „Orlika”

Poznań, 26 maja 2011 r.


MOJE BOISKO – ORLIK 2012”NARADA BENEFICJENTÓW 2012

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Założenia programu „Moje Boisko – Orlik 2012” są ściśle określone i udostępnione na stronie internetowej www.orlik2012.pl.
Program „Moje Boisko – Orlik 2012” obejmuje budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:
a) dwa boiska sportowe :

Boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 mm. Wyposażenie sportowe, trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).
Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Należy wybrać jeden z dwóch sposobów zawartych w dokumencie typowej SIWZ w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową)

lub

boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej o wymiarach 30 x 50 m1
b) Budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:

magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,

szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,

zespół higieniczno-sanitarny,

pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
Dopuszcza się w zależności od potrzeb i warunków lokalizacyjnych, zwiększenie powierzchni użytkowej budynku poprzez zamontowanie większej ilości segmentów. Tudzież zamianę na budynek murowany.
 c)  Oświetlanie kompleksu

Budowa minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Realizacja programu „Moje Boisko – Orlik 2012” finansowana jest z trzech źródeł. Przy założeniu, że cena budowy wyniesie 1 mln zł , kwoty dofinansowania przedstawiają się następująco:

- budżetu Państwa – za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki jest przekazywane dofinansowanie w wysokości do 333 000 zł.

- budżetu Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie w wysokości do 333 000 zł

- środki własne beneficjenta
a) W przypadku, gdy kwota realizacji programu będzie mniejsza niż 1 mln zł Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski dofinansują zadanie w wysokości 33% kosztów kwalifikowanych.

- np. jeśli suma kosztów kwalifikowanych wyniesie 950 000 zł, wówczas

33% dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego dla tej inwestycji wyniesie 313 500 zł.
b) 333 000 zł to maksymalna wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Jeśli koszty budowy Orlika przekroczą 1 mln złotych, dofinansowanie z budżetu województwa wciąż pozostanie na pułapie 333 000 zł.

Przykładowo jeśli wartość inwestycji wyniesie 1 250 000 zł, wówczas dofinansowanie zarówno z Urzędu Marszałkowskiego jak i Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie po 333 000 zł.

W takim wypadku inwestor poniesie koszty w wysokości 584 000 zł.
c) W roku 2011 Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało jednostki samorządu terytorialnego, których wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tzw. „wskaźnik g”) był niższy niż 1000 zł, w kwocie do 500 000 zł.

W tym przypadku udział finansowy MSiT wynosił 47% wartości kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 000 zł.

Informacja w sprawie podobnej zasady przy realizacji programu w 2012 roku zostanie podana na stronie internetowej www.orlik2012.pl.
d) Koszty kwalifikowane:


 • opracowanie dokumentacji adaptacyjnej

 • wykonanie podbudowy pod nawierzchnię

 • wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa)

 • wykonanie ogrodzenia

 • zakup sprzętu sportowego na trwale mocowanego do podłoża

 • wykonanie oświetlenia

 • wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego

 • wykonanie przyłączy

e) Koszty niekwalifikowane: • zakup pozostałego sprzętu: typu ławki, trybuny

 • zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z obiektem sportowym

 • wykonanie placu zabaw


WYBÓR LOKALIZACJI
By nie przedrożyć wartości inwestycji, należy starannie wybrać dobrą lokalizację pod obiekt. Konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych, by upewnić się, że grunt nie będzie przeszkodą w realizacji programu.

Powierzchnię działki niezbędną do zabudowy kompleksu określa się na około 3 000 m2, teren najlepiej bez różnic poziomów, bez drzew i krzewów, z łatwym dostępem dla środków transportu.
Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać:

Bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu – najlepiej przy istniejącej drodze (tak, aby dzieci i młodzież mogły bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego na osiedlach, przy szkołach lub Ośrodkach Sportu i Rekreacji),

szybką i tanią realizację inwestycji – działka zlokalizowana na terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną, tj. z możliwością przyłączenia:

­   - do sieci elektroenergetycznej,

­   - odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej,

­   - do sieci wodno-kanalizacyjnej.


DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU W 2012 ROKU
Aby przystąpić do programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012 konieczne jest wysłanie deklaracji do Departamentu Sportu i Turystki Urzędu Marszałkowskiego. Nie będzie ona traktowana jako ostateczna decyzja jednostki samorządu terytorialnego w sprawie przystąpienia do programu (tylko wstępna deklaracja), ale oszacuje ilość zainteresowanych jednostek. To pozwoli na zabezpieczanie odpowiednich środków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na realizację programu w 2012 roku.

Deklaracje należy przesłać na adres Departamentu Sportu i Turystyki (ul. Piekary 17, 61-823 Poznań) najpóźniej do dnia 31 lipca 2011 roku.
Ostateczną deklaracją przystąpienia do programu „Moje Boisko – Orlik 2012” będzie złożenie w Departamencie wniosku.
WNIOSKI

a) Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

- terminem składania wniosków jest 30 listopada 2011 roku (wzór wniosku w materiałach)

- załącznikami do wniosku są Uchwała budżetowa lub jej projekt (uchwała oraz załącznik uwzględniający tylko fragment związany z wydatkami na budowę „Orlika”), wypis z księgi wieczystej terenu, na którym ma powstać kompleks sportowy, projekt adaptacyjny (kserokopia stron opisowych oraz mapy sytuacyjno-wysokościowej) oraz pozwolenie lub zgłoszenie na budowę.

b) Wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki

- Dwa terminy składania wniosków: 30 listopada 2011 oraz 31 marca 2012 roku.

Dla Województwa Wielkopolskiego terminem obowiązującym będzie 30 listopada 2011 roku. Szybsze złożenie wniosku stwarza szansę na wcześniejsze otrzymanie promesy z Ministerstwa, co daje możliwość szybszego ogłoszenia przetargu.

- Wniosek składa się za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Konieczne jest zaopiniowanie wniosku przez UMWW, który przekaże wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dlatego te wnioski należy nadesłać do Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej do 10 listopada 2011 roku.

- załącznikami do wniosku do MSiT są: Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2010 oraz za I półrocze 2011 r., Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego), Dokument  określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji (Aktualny odpis z Księgi Wieczystej lub Wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną). Szczegółowe informacje na temat wniosku i załączników można znaleźć na stronie www.orlik2012.pl .WPROWADZENIE NA LISTĘ BENEFICJENTÓW
a) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Styczeń / Luty 2012)– zagwarantuje beneficjentom środki w wysokości do 333 000 zł na realizację inwestycji. Na podstawie uchwały środki finansowe można wprowadzić do budżetu jst.
b) W ślad za uchwałą Samorząd Województwa Wielkopolskiego podpisze z beneficjentami umowy na realizację Orlików (Luty / Marzec 2012).
c) Promesa z Ministerstwa Sportu i Turystyki – po złożeniu do MSiT wniosku o ujęcie w programie wraz z załącznikami beneficjent otrzyma promesę. Umowa z Ministerstwem zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu.
ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU TYPOWEGO

Dopuszczalne są odstępstwa od projektu typowego Orlika, głównie w zakresie budynku sanitarno – szatniowego. Zgoda Ministerstwa na taką zamianę jest wymagana w przypadku, jeśli beneficjent planuje adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby Orlika.

W przypadku odstąpienia od zaplecza kontenerowego na rzecz budynku murowanego zgoda Ministerstwa nie jest wymagana pod warunkiem, że budynek murowany spełnia wszystkie wytyczne dotyczące zaplecza (metraż oraz funkcjonalność)
UWAGA: Wnioskując o odstępstwo od projektu typowego należy się liczyć z przedłużeniem procesu inwestycyjnego.
OGŁOSZENIE PRZETARGU I PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ

a) Wprowadzenie do własnego budżetu całości kosztów Orlika jest dużym ułatwieniem dla inwestora. Pozwala ogłosić przetarg zaraz po wprowadzeniu na listę beneficjentów.


b) Jak pokazuje statystyka przetargów ogłaszanych w ubiegłych latach, szybsze ogłoszenie przetargu daje możliwość uzyskania niższej ceny budowy Orlika.

c) Przetarg ogłasza się na bazie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która znajduje się na stronie www.orlik2012.pl może być przez beneficjenta zmieniana, z wyjątkiem punktów zastrzeżonych przez Ministerstwo, dotyczących parametrów nawierzchni oraz certyfikatów potwierdzających ich jakość (rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2, rozdziału 11, punkt 4.A i 4.B).d) Fakturowanie częściowe jest o wiele bardziej korzystne niż całościowe. Uzyskując fakturę częściową można od razu wystąpić do UMWW z wnioskiem o wypłatę dotacji. W tym celu zaleca się również ustalenie terminu płatności faktury przynajmniej na 21 dni. Wówczas istnieje szansa, że JST opłaci ją bezpośrednio ze środków UMWW.

e) Termin umowy – Orlika buduje się maksymalnie 3 miesiące. Umowy nie powinny być zawierane na dłuższy okres, bo zwiększa to ryzyko, że wykonawca nie szybko przejmie plac budowy lub zniknie z niego w trakcie realizacji. Według danych Departamentu „znikanie z placu” budowy to zjawisko najczęściej wstępujące w październiku/listopadzie.

f) Kary umowne – wprowadzić do umowy takie, aby działały na wyobraźnię wykonawcy. Jeśli będą wysokie, zmniejszy się ryzyko, że firma zniknie z placu budowy i pojawi się na nim po miesięcznej przerwie lub też będzie przeciągać w nieskończoność zakończenie prac.

g) Należy poinformować Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego o ogłoszeniu oraz zakończeniu procedury przetargowej drogą mailową na adres: adam.wysocki@umww.pl. Należy również wypełnić kartę informacyjną z realizacji inwestycji, której wzór przedstawiony został w załączniku (wzór karty jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „Orlik”).WYPŁATA DOTACJI

a) Przy podpisaniu umowy należy ustalić z wykonawcą harmonogram wykonywanych robót oraz zbiorcze zestawienie kosztów, które jest podstawą do obliczenia wysokości dotacji dla JST, w przypadku, gdy koszty ogólne wyniosą poniżej 1 mln zł. Wówczas dotacja obliczana jest procentowo 33% wartości kosztów kwalifikowanych.

b) Środki wojewódzkie zostaną przelane na konto bankowe beneficjenta w ciągu 10 dni roboczych od przedstawienia kserokopii faktur, protokołu odbioru oraz umowy z głównym wykonawcą.

c) Dotacja musi zostać wykorzystana w roku 2012, z uwagi na fakt, iż nie przewiduje się możliwości skorzystania ze środków niewygasających.

d) Przekazanie dotacji państwowej nastąpi według zasad określonych w umowie pomiędzy beneficjentem a Ministerstwem Sportu i Turystyki

e) Należy bardzo dokładnie przeczytać treść umówi z Województwem Wielkopolskim oraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zawarte są tam wszystkie informacje na temat dotacji, jej wypłaty oraz sprawozdania z wykonania zadania.

f) Umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim nie określa konkretnych elementów dotacji. Środki finansowe muszą zostać wykorzystane do pokrycia kwalifikowanych kosztów budowy „Orlika”.

g) Umowa Beneficjenta z Ministerstwem Sportu i Turystyki wskazuje konkretne elementy dotacji, którymi są:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej

- nawierzchnia poliuretanowa

- ogrodzenie

- oświetlenieBUDOWA „ORLIKA”

a) Zaleca się częste wizytacje placu budowy i bieżącą ocenę postępów wykonawcy. Jeśli firma znika z placu budowy i nie pojawia się na nim przez kilka dni, zaleca się natychmiastowy kontakt z wykonawcą. Jeśli to nie skutkuje, wystosować oficjalne pismo.

b) W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast powiadomić Urząd Marszałkowski. Dotyczy to również przypadku zawarcia aneksu Beneficjenta z głównym wykonawcą (pismo informacyjne)

c) Na stronie Orlika (www.orlik2012.pl) można znaleźć Podręcznik Budowy Orlika pt. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych boisk sportowych z nawierzchnią z tworzyw sztucznych”. Podręcznik opracowało Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Instytutem Techniki Budowlanej. Warto się z nim zapoznać w kontekście realizacji Orlika. Publikacja szczegółowo omawia warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych od robót przygotowawczych, poprzez prace kontrolne w trakcie robót po czynności kontrolno - odbiorowe, w zakresie najważniejszych elementów boisk sportowych, m.in. podłoża, podbudowy oraz obydwu nawierzchni syntetycznych - trawiastej i poliuretanowej.

Podręcznik można pobrać ze strony na stronie http://orlik2012.pl/index.php/dla-inwestorow/dokumenty-do-pobrania/podrecznik-budowy-orlika

d) Po zakończeniu realizacji inwestycji beneficjent ma obowiązek złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego z budowy „Orlika”.KOSZTY UTRZYMANIA „ORLIKA”

 1. Wraz z programem „Moje Boisko – Orlik 2012” został uruchomiony program „Animator”. Polega on na zatrudnianiu trenera środowiskowego na każdym obiekcie w celu organizacji życia sportowego przez 9 miesięcy w roku (szczegóły na stronie Szkolnego Związku Sportowego).

 2. Wysokość dofinansowania może wynieść do 1000 złotych brutto miesięcznie na jednym obiekcie. Drugie 1000 zł brutto dokłada beneficjent programu, czyli jednostka samorządu terytorialnego.

 3. Należy pamiętać o przeczesaniu nawierzchni ze sztucznej trawy co najmniej 2 razy w roku

 4. Ponadto beneficjent musi być przygotowany na koszty utrzymania obiektu (opłata za energię, wodę itd.). Razem całkowite roczne koszty powinny zamknąć się w przedziale 25 – 50 tys. złotych.

Załącznik 1Pieczątka z nazwą wnioskodawcy - inwestora Numer nadaje DSiT


W N I O S E K


do

Departamentu Sportu i Turystyki

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

w Poznaniu

o ujęcie zadania w wielkopolskim programie realizacyjnymMOJE BOISKO – ORLIK 2012 „

w roku 2012 z kwotą dofinansowania w wysokości do:

333 000,- zł.

1. Informacja o inwestorze: ( nazwa jednostki składającej wniosek, adres, fax, nip, osoba odpowiedzialna za inwestycję – kontakt: tel., email )

2. Konto bankowe inwestora: ( nr konta, nazwa banku )


3. Lokalizacja zadania: ( miejscowość - ulica, dokument określający stan prawny terenu)

4. Obiekt składać się będzie z: ( wymienić wszystkie składowe zadania z określeniem wymiarów oraz rodzaju nawierzchni )
 1. boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 62x30 m

 2. boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 m

lub boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej o wymiarach 30 x 50 m (do wyboru)

 1. kompleks szatniowo- sanitarny (kontenerowy, murowany lub adaptacja istniejącego pomieszczenia)


5. Uchwała budżetowa JST: ( numer oraz data podjęcia uchwały z wyszczególnieniem wysokości kwoty zabezpieczającej środki własne )
Zł,-


Załączniki:

(kserokopie dokumentów - w kratkach zaznacz „X”)
- wypis z księgi wieczystej,
- wypis z uchwały budżetowej,
- adaptacja projektu budowlanego do warunków miejscowych,
- pozwolenie na budowę,Skarbnik Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta
.......................................... ...................................................

(Druk wniosku do pobrania na stronie www.umww.pl w zakładce Orlik)

Załącznik 2

K a r t a

informacyjna dotycząca realizacji budowy obiektu

sportowego w ramach programu „ORLIK 2012”
....................................................

Inwestor

Informacje dotyczące

Odpowiedzi

1

Autor adaptacji projektu:


( Nazwa pracowni, imię i nazwisko architekta - projektanta)Koszt adaptacji projektu do warunków lokalnych (brutto)


2

Kosztorys inwestorski:
3

Daty:

Ogłoszenia przetargu:


Zakończenia przetargu:

Wyłoniony wykonawca / cy:

( pełna nazwa przedsiębiorstwa, adres,

kontakt telefoniczno – e-mailowy )5

Kosztorys wykonawczy:6

Data podpisania umowy

z wykonawcą:7

Data rozpoczęcia budowy:8

Data zakończenia budowy:9

Ewentualna data uroczystego oddania do eksploatacji:……………………………… ..............…………………………Miejscowość, data Podpis osoby występującej w imieniu inwestora

(Druk karty do pobrania na stronie www.umww.pl w zakładce Orlik)

OPRACOWANIE


DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Kontakt
Ul. Piekary 17

61-823 Poznań

Tomasz Wiktor

Dyrektor Departamentu

tel.: (61) 647-52-70, 855- 35- 22


fax: (61) 647-52-75

e-mail: ds.sekretariat@umww.pl

Adam Wysocki

Podinspektor w Oddziale Sportu i Inwestycji

tel.: (61) 647-53-12

e-mail: adam.wysocki@umww.pl
1 Projekt na boisko o wymiarach 30 x 50 m beneficjent jest zobowiązany wykonać na własną rękę, gdyż Ministerstwo Sportu I Turystyki posiada prawa autorskie jedynie do boiska wielofunkcyjnego 19,1 x 30,1 mPobieranie 71.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna