Podstawa prawna System wystawiania ocen z języka angielskiego jest zgodny z właściwymi aktami prawnymi, a mianowicie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej I Sportu w sprawie warunków ocenianiaPobieranie 66.13 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar66.13 Kb.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO 1. Podstawa prawna

System wystawiania ocen z języka angielskiego jest zgodny z właściwymi aktami prawnymi, a mianowicie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z dnia 7XI 2004 roku (z późniejszymi zmianami) oraz Statutem AZSO w Chorzowie.
 1. Formy sprawdzania wiedzy

System oceniania w ciągu semestru oparty jest na stosowaniu różnych form sprawdzania wiedzy, w tym sprawdzianów pisemnych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem, krótkich sprawdzianów niezapowiedzianych (dotyczących najwyżej trzech ostatnich lekcji lub ostatniego tematu) oraz odpowiedzi ustnych (prezentacja projektu, przygotowanie tematów do dyskusji z nauczycielem, przygotowanie i prezentacja artykułu z czasopisma anglojęzycznego, prezentacja oraz dyskusja po przeczytaniu określonej lektury, prezentacja dialogu, scenki itp.). Przy wystawianiu oceny końcowej, nauczyciel może również ocenić aktywność ucznia na lekcjach, aktywność pozalekcyjną związaną z nauczanym przedmiotem (np. udział w konkursach przedmiotowych), czy systematyczność i przejrzystość prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym.
 1. Kryteria oceniania dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy oraz zasady ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej
 1. Uczeń zobowiązany jest do zaliczania wszystkich zalecanych przez nauczyciela prowadzącego form sprawdzania wiedzy. W przypadku oceniania odpowiedzi ustnych, uwzględniany jest stopień opanowania materiału leksykalnego, gramatycznego i rzeczowego, jak również poprawność fonetyczna i intonacyjna oraz łatwość komunikacyjna. W przypadku zarówno form pisemnych jak i ustnych uczeń, który nie uczestniczy w zapowiedzianym sprawdzianie z przyczyn uzasadnionych i usprawiedliwionych w regulaminowym terminie 7 dni, powinien zaliczyć taki sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli nieobecność ucznia jest nieusprawiedliwiona, lub w czasie pisania uczeń korzystał z niedozwolonych form pomocy, wówczas z danego sprawdzianu otrzymuje ocenę „niedostateczny” bez możliwości poprawy.

 2. W gestii nauczycieli prowadzących leży:

 1. ustalanie skali ocen dla każdego sprawdzianu (przy czym wskazaniem ogólnym jest zasada, że w zależności od stopnia trudności przyjmuje się następujące przedziały punktowe: 86% - 100% bardzo dobry; 70% - 85% dobry; 51% - 69% dostateczny; 41% - 50% dopuszczający)

 2. określenie zasad poprawy ocen uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych oraz

 3. określenie ewentualnych wag ważności poszczególnych sprawdzianów, przy czym o zasadach dotyczących powyższych kwestii uczeń zostaje poinformowany na początku każdego roku szkolnego.

 1. Dla ocen cząstkowych, obok ocen pełnych, stosowane są ‘plusy’ i ‘minusy’, które następnie mają znaczenie w liczeniu średniej ocen w semestrze. Średnia ocen cząstkowych jest istotnym, ale nie jedynym czynnikiem decydującym o ocenie semestralnej lub końcoworocznej. Nauczyciel prowadzący, przy wystawianiu oceny końcowej ma prawo uwzględnić stopień zaangażowania ucznia w realizację procesu edukacyjnego.

 2. Z zastrzeżeniem powyższego, poniżej podano średnie ocen cząstkowych i odpowiadające im oceny semestralne:

OCENA WARTOŚĆ LICZBOWA


celujący* > 4.81*

bardzo dobry 4.81 – 5.00

- bardzo dobry 4.61 – 4.80

+dobry 4.35 – 4.60

dobry 3.81 – 4.34

-dobry 3.61 – 3.80

+dostateczny 3.35 – 3.60

dostateczny 2.81 – 3.34

- dostateczny 2.61 – 2.80

+dopuszczający 2.35 – 2.60

dopuszczający 1.81 – 2.34

- dopuszczający 1.60 – 1.80

niedostateczny < 1.60

* Końcoworoczną ocenę „celujący” uzyskuje uczeń, który spełnił wymagania właściwe dla uzyskania oceny „bardzo dobry” oraz

a) jest laureatem lub finalistą Kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

b) posiada certyfikat egzaminu zewnętrznego FCE, TOEFL oraz inne

c) w przypadku osiągnięć nie ujętych w powyższych punktach, decyzję w sprawie ustalenia oceny „celujący” podejmuje zespół nauczycieli przedmiotu.

Spełnienie któregokolwiek z warunków a), b) lub c) może również stanowić podstawę do podniesienia innej oceny końcoworocznej o jeden stopień, jeżeli nauczyciel prowadzący uzna to za wskazane.
 1. W przypadku klas realizujących program nauczania w sposób dwutorowy (podział zajęć ze względu na sprawności językowe) ocena za dany semestr wystawiana jest wspólnie przez nauczycieli uczących zgodnie z poniższą tabelą:cel

bdb

bdb-

db+

db

db-

dst+

dst

dst-

dop+

dop

dop-

ndst

cel

cel

bdb+

bdb

bdb

bdb

bdb

db+

db+

db

db

db

dst+

ndst

bdb

bdb+

bdb

bdb

bdb-

db+

db

db

db

db

db-

dst+

dst

ndst

bdb-

bdb

bdb

bdb-

bdb-

db

db

db

db

db-

db-

dst

dst

ndst

db+

bdb

bdb-

bdb-

db+

db

db

db

db-

db-

dst+

dst

dst

ndst

db

bdb

db+

db

db

db

db

db-

dst+

dst

dst

dst

dst-

ndst

db-

bdb

db

db

db

db

db-

db-

dst

dst

dst

dst-

dst-

ndst

dst+

db+

db

db

db

db-

db-

dst+

dst

dst

dst

dst-

dop+

ndst

dst

db+

db

db-

db-

dst+

dst

dst

dst

dst-

dst-

dop+

dop+

ndst

dst-

db

db

db-

db-

dst

dst

dst

dst-

dst-

dst-

dop

dop

ndst

dop+

db

db-

db-

dst+

dst

dst

dst

dst-

dop+

dop+

dop

dop

ndst

dop

db

dst+

dst

dst

dst

dst

dst-

dop+

dop

dop

dop

dop-

ndst

dop-

dst+

dst

dst

dst

dst-

dst-

dop+

dop+

dop

dop

dop-

dop-

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

ndst

Powyższą tabelę stosuje się również do ustalenia oceny końcoworocznej, gdzie uwzględniane są oceny uzyskane w pierwszym i drugim semestrze, przy czym ocena wpisana jako ustalona ocena końcoworoczna nie zawiera plusów i minusów.
 1. Uczeń, który uzyskał ocenę „niedostateczny” jako ocenę semestralną, zobowiązany jest do zaliczenia określonych przez nauczyciela prowadzącego partii materiału, w trybie i terminie przez niego wyznaczonym. Brak zaliczenia semestru pierwszego, niezależnie od ocen uzyskanych w drugim semestrze, oznacza wystawienie z przedmiotu oceny końcoworocznej „niedostateczny”.

 2. Ocena ustalona jako końcoworoczna w klasie trzeciej jest oceną wpisywaną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym stosowne osiągnięcie uzyskane w dowolnej klasie jest podstawą do ubiegania się o ocenę „celujący” na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. Termin obowiązywania systemu oceniania

System jest wiążący na cały okres nauki w cyklu trzyletnim, o ile zmiany zasad oceniania nie wymuszą przepisy nadrzędne.
Pobieranie 66.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna