Podstawowe problemy psychologii sądowejPobieranie 93.8 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar93.8 Kb.

Wstęp
Poniżej znajdują się zagadnienia egzaminacyjne ujęte w punkty i podpunkty. Obok znajdują się numery plików tekstowych odnoszących się do poszczególnych grup zagadnień (dlatego niektóre numery plików powtarzają się). Pliki tekstowe ułożone są w zestawach nazwanych „częściami”. Numeracja tych części odpowiada tytułom poszczególnych grup zagadnień. Pliki, które odnoszą się do różnych części mają odnośniki do tekstu głównego. Odnośniki te znajdują się pod tytułami „nr .... – bis”.

W tekstach źródłowych pominięto niemal wszystkie ilustracje. Fragmenty tekstu nie istotnego dla potrzeb egzaminu wycięto, a miejsce to oznaczone jest znaczkiem ( ... ). Zamieszczone zdjęcia pochodzą z moich zbiorów.

W spisie literatury zaznaczono pozycje, których teksty nie zostały umieszczone na płycie, a tym samym nie obowiązują do egzaminu.

Inne teksty (np. z pliku „Molestowanie”) są do Państwa dyspozycji poza materiałem obowiązującym na egzaminie.

Mam nadzieję, że nie będziecie Państwo mieli trudności technicznych.

Na zakończenie wypada mi podziękować moim młodym współpracownikom za pomoc w skanowaniu, korekcie i opracowaniu technicznym tekstów. Obecna wersja „Wypisów...” jest już trzecią od momentu narodzin pomysłu ich stworzenia.
Psychologia sądowa - zagadnienia egzaminacyjne


 1. Podstawowe problemy psychologii sądowej

  1. definicje i przedmiot badań psychologii sądowej – pliki nr: 6a, 10, 29

  2. psychologia sądowa w systemie nauk pokrewnych– pliki nr:10, 13, 16, 17, 27

  3. krotki rys historyczny psychologii sądowej– pliki nr: 10, 13, 14a,29

  4. ekspertyza sądowa. Rola i zadania biegłego. Problemy etyczne opiniodawstwa sądowego – pliki nr:3b, 6c, 6e, 6h, 12

 2. Przyczyny przestępczości i zachowań aspołecznych

  1. główne teorie przyczyn przestępczości– pliki nr: 6b, 27,31

  2. osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zachowań asocjalnych i czynów przestępczych– pliki nr:3a, 3b, 7b, 22,28b,31

  3. rola ofiary w popełnieniu przestępstwa – wiktymologia– pliki nr:6a, 8b

 3. Opiniowanie psychologiczne i pedagogiczne w sprawach sadowych

  1. sprawy karne osób dorosłych – pliki nr:6f, 10

  2. sprawy karne nieletnich– pliki nr:6f, 21, 24, 26

  3. sprawy rodzinne – pliki nr: 6g, 11, 16, 25

 4. Podstawowe zagadnienia psychologii zeznań świadków

  1. zdolność zapamiętywania i odtwarzania zeznań– pliki nr:2, 3c, 7a, 10, 14b, 28a

  2. taktyki przesłuchania– pliki nr: 6d, 7a, 10, 28a

  3. kłamstwo i zeznania nieszczere– pliki nr:3c, 6d

  4. niepsychologiczne metody badania świadków– pliki nr:3c

 5. Kryminogenne zjawiska patologii społecznej

  1. charakterystyka podstawowych form patologii społecznej– pliki nr:8a, 19

  2. alkoholizm– pliki nr:1a, 1b

  3. narkomania – pliki nr:30

  4. przemoc w rodzinie– pliki nr:5, 9, 18a, 18b

  5. przemoc i podkultura na terenie szkoły– pliki nr:4, 15

  6. inne podkultury i subkultury– pliki nr: 23a i b


Przykład testu egzaminacyjnego
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
Egzamin z psychologii sądowej przeprowadzony w dniu ..................... zestaw nr 1

Nazwisko i imię .............................................................................................grupa .................


Instrukcja: poniżej, na obu stronach tego kwestionariusza, znajduje się 11 pytań, a na każde z nich jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Proszę tę odpowiedź zaznaczyć znakiem lub otoczyć literę oznaczającą wybrany wariant odpowiedzi kółkiem. O, na przykład, tak:


9

Psychologia sądowa jest dyscypliną należącą do (zakreśl prawidłową odpowiedź):
a.

psychologii teoretycznej

psychologii stosowanej

Oczywiście wystarczy wstawienie tylko jednego znaczka – otoczenie kółkiem lub postawienie „”

Wszystkie ewentualne pomyłki proszę tak poprawić i opisać, abym nie miał wątpliwości,który wariant odpowiedzi został wybrany. Życzę powodzenia !


1.

Za "ojca" psychologii sądowej, a także współczesnej, naukowej kryminalistyki uważany jest:
a.

Enrico Ferri
b.

Hans Gross
c.

Cesare Lombroso
d.

Wilhelm Wundt

2.

Pojęcie "afekt fizjologiczny" jest przedmiotem opinii w sprawach:
a.

karnych osób nieletnich i oznacza zaburzenia emocjonalne na tle niedorozwoju systemu nerwowego
b.

rozwodowych i dotyczy związków emocjonalnych pomiędzy małżonkami
c.

opiekuńczych i dotyczy zaburzeń więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi
d.

karnych osób dorosłych i dotyczy silnego wzburzenia sprawcy

3.

Twórcą tzw. teorii anomii jest
a.

Edwin M. Lemert
b.

Robert K. Merton
c.

Jean Pinatel
d.

Edwin H. Sutherland

4.

Rozwiązania korzystne dla obu stron konfliktu, to tzw. rozwiązania:
a.

aktywizujące
b.

integrujące
c.

mobilizujące
d.

zadowalające

5.

O grupie społecznej mówimy wtedy, gdy:
a.

pewna ilość osób zachowuje się w sposób pożądany społecznie
b.

dwie lub więcej osób znajduje się w tym samym miejscu,
c.

pewna ilość osób unika zachowań aspołecznych
d.

dwie lub więcej osób współdziała i wzajemnie zależy od siebie

6.

Termin „dipsomania” oznacza:


a.

jedną z form parafrenii charakteryzującą się zaburzeniami seksualnymi


b.

zaburzenie „podwójnego widzeniau świadków naocznych


c.

fanatycznych zwolenników muzyki disco – odłam subkultury street-boys


d.

opilstwo – stan w fazie epsilon uzależnienia alkoholowego
7.

H. von Henting, H. Ellenberger i B. Mendelsohn, to pionierzy i współtwórcy:a.

a. kryminalistyki
b.

b. kryminologii
c.

c. psychologii sądowej
d.

d. wiktymologii

8.

Powtarzanie w następnych pokoleniach wzorców zachowań prowadzących do przemocy w rodzinie to tzw.:a.

afirmacja przemocy
b.

eskalacja przemocy
c.

koło przemocy
d.

kult przemocy

9.

Twórcą teorii przyczyn przestępczości zwaną teorią r = p jest:a.

Wacław Makowski
b.

Leon Petrażycki
c.

Hans Juergen Eysenck
d.

Jerzy Bafia

10.

Autorem teorii uzależnienia alkoholowego wyróżniającej fazy od alfa do epsilon jest:a.

T. Hanausek
b.

B. Hołyst
c.

R. Jellinek
d.

J. Mellibruda

11.

GRIT to skrót oznaczający:a.

Główny Instytut Badań Przestępczości w USA
b.

strukturę grupy, w której nie ma jednego zdecydowanego lidera
c.

hormon wydzielany przez przysadkę mózgową w atakach agresji
d.

czteroetapową strategię ograniczania konfliktu

Sprawdź, czy Twoje odpowiedzi na wszystkie pytania zaznaczone są w sposób nie budzący wątpliwości.

Upewnij się, czy twoje nazwisko na tytułowej stronie testu napisane jest wyraźnie.
Liczba punktów ............... Ocena .........................................
Mysłowice dnia........................

Dół formularza

Normy:
Dostateczny – 6 pkt

Plus dostateczny – 7 pkt

Dobry - 8 pkt

Plus dobry - 9 pkt

Bardzo dobry - 10 pkt (z 11 pytań)
Egzamin poprawkowy odbędzie się w terminie minimum 2 tygodnie późniejszym.

Zakres obowiązującego materiału – ten sam. Forma pytań – ta sama. Normy podwyższa się o 1 pkt (odpowiednio – 7 pkt na dostatecznie i 11 pkt na bardzo dobrze)
Literatura :

1. Alkoholizm – wybrane zagadnienia

 1. Judyta Mastejfragmenty pracy licencjackiej

 2. Szymon Zakrzewski – fragmenty pracy licencjackiej

2. Anderson John R.: Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa 1998. WSiP

 1. Pamięć naocznych świadków i efekt lampy błyskowej. Ss 306-308

3.Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań 1997,

Wydawnictwo Zysk i S-ka 1. rozdz. 9 Procesy grupowe. Ss 354-371

 2. Negocjacje i przetarg. Ss.398-399

 3. rozdz.15.1 Psychologia społeczna a prawo. Ss 632-652

4. Bulzak Andrzej , Marten Zbigniew: Współpraca policji ze szkołą w zakresie przeciwdziałania negatywnym przejawom

podkultury szkolnej. Materiały Krajowej Konferencji Psychologów Policji. Katowice 26-28.05.1999 r. ,ss.125-1345. Bulzak Andrzej , Marten Zbigniew: Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie - zarys problematyki badań polskich .

W: Pedagogicka Diagnostika 2001. Sbornik referatu z mezinarodni konference. Ostrava 2001. ss 7-106. Ciosek Mieczysław: Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa 2001. Wydawnictwa Prawnicze PWN

 1. rozdz. I.3 Główne problemy psychologii sądowej o penitencjarnej. Ss 22-30

 2. rozdz. III Kryminologiczne teorie przyczyn przestępczości. Ss 69-84

 3. rozdz. IV Psycholog w procesie karnym. Ss 85-90

 4. rozdz. V Psychologia zeznań. Ss 91-134

 5. rozdz. VI.2 Ekspertyza psychologicznosądowa. Ss 139-143

 6. rozdz. VI.3 Opiniowanie psychologicznosądowe w sprawach karnych ss. 143 – 150

 7. rozdz. VI.4 Opiniowanie psychologicznosądowe w sprawach cywilnych ss.150 - 153

 8. rozdz. VII Problemy etyczne w pracy psychologa sądowego i więziennego. Ss 154-158

7. Eysenck Hans EysenckMichael: Podpatrywanie umysłu. Gdańsk 1998, GWP.

 1. rozdz.16 Wiarygodność zeznań naocznych świadków. Ss 179-188

 2. rozdz. 24 Zbrodnia i kara. Ss 253 - 262

8. Hanausek Tadeusz. Sławik Karol: Wprowadzenie do kryminalistyki i kryminologii. Bydgoszcz 1995, Oficyna Wydawnicza „Branta”

 1. rozdz XI Sytuacje i czynniki kryminogenne. Ss 66-79

 2. rozdz. XIII Ofiary przestępstw. Ss 86-89

9. Jarosz Ewa: Szkoła w profilaktyce rodzinnej przemocy nad dzieckiem. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.Szkoła – szanse i zagrożenia w dobie globalizacji. Cieszyn 26-28.11.2001 r.

10. Lach Bogdan, Marten Zbigniew: Podstawy psychologii dla detektywów i ochroniarzy. Katowice 1998, Policealne Studium Detektywistyczno-Ochroniarskie ( skrypt do użytku wewnętrznego)

11. Marten Zbigniew: Orzecznicze i opiniodawcze aspekty analizy przesłanek kodeksowych. W: Opiniodawcze i mediacyjne

funkcje psychologa w sprawach rozwodowych i opiekuńczych, pod red. J.M. Stanika. Katowice 1990, Wyd. UŚl. Ss 68-8912. Marten Zbigniew: Wstęp do psychologii sądowej. Katowice 1990, Wydawnictwo UŚl.

 • rozd. 2.2 Wiadomosci specjalne jako kryterium powołania biegłego. Ss 66-71

13. Marten Zbigniew: Idea pedagogiki sądowej. W: Pedagogicka Diagnostika ` 93. Sbvornik referatu z mezinarodni konference. Ostrava 1994.ss182-184

14. Marten Zbigniew: Psychologiczna i pedagogiczna ekspertyza sądowa w świetle nowych uregulowań prawnych.

a. Materiały Sesji Naukowej nt. Rola biegłego we współczesnym procesie. Organizator - Wydział Prawa KUL. Lublin

26.05.2000 r.

b. Psychologiczna i dowodowa wartość zeznań dotyczących wspomnień z dzieciństwa. W: Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych, pod red. J.M. Stanika i Z. Majchrzyka. Katowice 2001, Wyd. Anima15. Marten Zbigniew: Negatywne przejawy podkultury szkolnej jako czynnik zagrożenia bezpieczeństwa ucznia.W: Materiały Konferencji naukowej nt. Bezpieczeństwo młodzieży i jego zagrożenia. Mysłowice 28.06.2000. Impuls. Ss105-116

16. Ożarek Elżbieta : Sądowa opinia pedagogiczna w sprawach rodzinnych. W: Pedagogicka Diagnostika ` 93. Sbvornik referatu z mezinarodni konference. Ostrava 1994.ss179-181

17. Podstawowe zagadnienia kryminalistyki (maszynopis nie publikowany)

18. Przemoc w rodzinie jako przedmiot prac awansowych

 1. Małgorzata Klimas – fragmenty pracy licencjackiej

 2. Iwona Makuła – fragmenty pracy licencjackiej

19. Sołtysiak Teresa, Cekiera Czesław: Niektóre zagrożenia współczesnej młodzieży. W: Zjawiska patologii społecznej, pod red. T. Sołtysiak. Bydgoszcz 1995 WSP

20. Sołtysiak Teresa, Mąka Janusz: „Szykanowanie kotów” – szkolne zwyczaje czy inne uwarunkowania zjawiska ? (doniesienie z badań) W: Zjawiska patologii społecznej, pod red. T. Sołtysiak. Bydgoszcz 1995 WSP (nie obowiązuje)

21. Stanik Jan M., Przybyła H.: Opinia biegłego psychologa w sprawach karnych nieletnich. Katowice 1981, Wydawnictwo UŚL. • rozdz.III.4 Zadania biegłego psychologa w zakresie ekspertyzy w sprawach karnych nieletnich. (fragmenty)

22. Sternberg Robert. J.: Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1999, WSiP.

 • rozdz. 17 Psychologia społeczna: perspektywa interpersonalna i grupowa. Ss. 216-223

23. Subkultury i podkultury – wybrane zagadnienia

 1. Tomasz Cebrat – fragment pracy licencjackiej

 2. Artur Gorgoń – fragment pracy licencjackiej

24. Ustawa z dnia 26 października 1982 r.o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r.)

25. Vasta Ross, Haith Marshall M., Miller Scott A.: Psychologia dziecka. Warszawa 1995, WSiP

 • Wstawka 9-2 Dzieci jako naoczni świadkowie. Ss 334-335

26. Wieczorek Leszek: Przestępczość nieletnich jako jeden z przejawów patologii społecznej w Polsce końca XX wieku

W: Anna Nowak (red): Wybrane zjawiska powodujące zagrożenie społeczne. Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza„Impuls”

27. Wybrane zagadnienia kryminologii (maszynopis – nie publikowany)

28. Zimbardo Philip G., Ruch Floyd L.: Psychologia i życie. Warszawa 1994, Wydawnictwo Naukowe PWN.


 1. Buckhout Robert; Psychologia naocznego świadka. Ss 261-266

 2. Rozdz. 13 Społeczne podstawy zachowania. Ss 534-538

29. Hołyst Brunon: Psychologia sądowa. Hasło w: Encyklopedia psychologii, pod red. W. Szewczuka. Warszawa 1998, Fundacja Innowacja Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej. Ss 619-621

30. Jagodziński Marek: Narkotyki występujące w Polsce. Podstawowe rodzaje i opis. Nie publikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Z. Martena. Mysłowice 2002, GWSP (fragmenty

31. Bronisław Urban: Uwarunkowania i społeczna ocena zjawiska agresji-przemocy

Tekst referatu wygłoszonego na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży i jego zagrożenia. Ustroń – czerwiec 2002. Z materiałów konferencyjnych pod red. Z. Martena (w druku)
a1a
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna