Podstawy biologii – dr Beata Zalewska-Piątek seminariumPobieranie 10.75 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.75 Kb.
PODSTAWY BIOLOGII – dr Beata Zalewska-Piątek
SEMINARIUM

 1. Administracyjne formy organizacji ochrony przyrody w Polsce. Ruchy ekologiczne. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN).

 2. Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła.

 3. Kwaśne deszcze (wpływ na ekosystemy lądowe i wodne).

 4. Dziura ozonowa i towarzyszące jej zagrożenia.

 5. Efekt cieplarniany i jego konsekwencje.

 6. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Metody rewitalizacji (sztuczne rafy koralowe).

 7. Zanieczyszczenia Bałtyku i ich skutki (eutrofizacja, intoksykacja, zachwianie równowagi biocenotycznej, degradacja środowiska naturalnego).

 8. Zanieczyszczenia gleby (mechaniczne, biologiczne i chemiczne).

 9. Zanieczyszczenia promieniotwórcze. Charakterystyka izotopów promieniotwórczych (okres półtrwania, rodzaj i natężenie produktów rozpadu promieniotwórczego, wpływ na organizmy żywe).

 10. Hałas, definicje, wartości normatywne, skutki i następstwa, sposoby zapobiegania.

 11. Losy zanieczyszczeń w obrębie organizmu (pobieranie, metabolizowanie, odkładanie
  i wydalanie).

 12. Biochemiczne skutki działania zanieczyszczeń na poziomie komórki i całego organizmu. Molekularne mechanizmy toksyczności, przykłady (związki neurotoksyczne i genotoksyczne, trucizny mitochondrialne).

 13. Fizjologiczne skutki działania zanieczyszczeń – wpływ na neurofizjologię, zachowanie i rozmnażanie organizmów.

 14. Katastrofy przemysłowe, przyczyny i skutki (wybuchy i pożary, skażenia przemysłowe, awarie elektrowni).

 15. Katastrofy ekologiczne (pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwiska, huragany).

 16. Odnawialne źródła energii (słońca, wiatru, biomasy, wody, ziemi – geotermalna).

 17. Ewolucja człowieka i rozwój inteligencji.

WYKŁAD

 1. Definicje, podstawowe pojęcia, ekologia, a ochrona środowiska i ochrona przyrody. Potencjalne zastosowania ekologii. Autekologia (ekologia fizjologiczna, relacje osobnik, a środowisko) i synekologia (ekologia zbiorowości – populacji, biocenoz). Biotyczne i abiotyczne czynniki ekologiczne środowiska.

 2. Biotyczne elementy środowiska (osobnik, gatunek, populacja, biocenoza). Produkcja materii organicznej (fotosynteza i chemosynteza, przykłady organizmów autotroficznych). Tolerancja ekologiczna i jej zakres. Prawo minimum Liebiega. Prawo tolerancji Shelforda.

 3. Abiotyczne elementy środowiska. Atmosfera i jej budowa. Hydrosfera jako wodna powłoka Ziemi i cykl hydrologiczny. Gleba jako zewnętrzna warstwa litosfery, mineralizacja i humifikacja, rodzaje substancji próchnicznych.

 4. Populacje i ich właściwości (część I). Zagęszczenie (metody pomiaru), rozrodczość, śmiertelność (krzywe przeżywania), struktura wiekowa (piramidy wieku), potencjał biotyczny. Cykle populacyjne. Rozprzestrzenianie się populacji (emigracje, imigracje, migracje) i terytorialność.

 5. Populacje (część II). Typy oddziaływań międzygatunkowych: antagonistyczne (konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, roślinożerność), nieantagonistyczne (komensalizm, protokooperacja, mutualizm i jego słabsze odmiany – zoogamia, zoochoria, przymierze obronne) i obojętne (neutralne).

 6. Biocenoza. Cechy charakterystyczne. Typy współzależności w biocenozie. Poziomy
  i łańcuchy troficzne. Produktywność biocenoz. Piramidy ekologiczne (liczebności, biomasy i energii). Równowaga biocenotyczna. Ekoton – strefa przejściowa między biocenozami. Sukcesja ekologiczna i jej znaczenie.

 7. Ekotoksykologia. Podstawowe pojęcia. Rozwój toksykologii. Substancje toksyczne, mierzalne efekty toksyczności (LD50, LC50, NOED, NOEC, EC50, ED50). Cechy organizmów testowych.

 8. Bioindykacja metodą oceny środowiska. Klasyfikacja i przegląd bioindykatorów (gatunki naturalne i hodowlane). Zastosowanie, wady i zalety bioindykacji. System klasyfikacji toksyczności, test skriningowy i test z rozcieńczeniami do analizy prób środowiskowych (klasy próbek). Przegląd testów toksyczności opartych na organizmach lądowych i wodnych. Testy toksyczności oparte o formy kryptobiotyczne bioindykatorów.

 9. Biomarkery. Klasyfikacja biomarkerów. Hamowanie acetylocholinoesterazy (AChE)
  i dehydratzay kwasu aminolewulinowego (ALAD). Obniżanie aktywności białek krzepnięcia. Indukcja witelogeniny (związki chemiczne zaburzające funkcje endokrynne) i monooksygenaz. Profile porfiryn i synteza grupy hemowej.

 10. Porosty jako wskaźnik zanieczyszczeń środowiska. Czułość porostów na zanieczyszczenia. Skala porostowa i transplantacja plech. Znaczenie porostów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

 11. Mutacje, typy mutacji (punktowe i zmiany fazy odczytu). Mutageny i mutageneza środowiskowa. Ocena skutków genotoksycznych powodowanych przez zanieczyszczenia środowiskowe.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:

Życie i ewolucja biosfery. Weiner J. PWN. 2005.

Podstawy ekotoksykologii. Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B. PWN. 2002.

Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. Begon M., Mortimer M., Thompson D.J. PWN. 1999.

Porosty, mszaki, paprotniki. Wójciak H. MULTICO. 2003.

Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza: zasady, metody, klucze do oznaczania wybranych gatunków. Fałtynowicz W. 1995.
Warunki zaliczenia:

Wykład – dwa kolokwia w połowie i na koniec semestru, 60% na zaliczenie

Seminariumocena z referatu, aktywność i obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).

Pobieranie 10.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna