Podsumowanie europejskiego badania nt rozpowszechnienia bakterii opornych na karbapenemyPobieranie 27.5 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar27.5 Kb.


Podsumowanie europejskiego badania nt. rozpowszechnienia bakterii opornych na karbapenemy

Październik 2013


Podsumowanie

  • Celem Europejskiego Badania nt. Rozpowszechnienia Pałeczek Enteriobacteriaceae Wytwarzających Karbapenemazę (EuSCAPE) jest rozpoznanie zakresu szerzenia się bakterii produkujących karbapenemazę w Europie.

  • W ramach projektu EuSCAPE zbierane są dane nt. szerzenia się pałeczek Enteriobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE) oraz pałeczek Acinetobacter baumannii opornych na karbapenemy (CRAb) w 38 krajach europejskich (w tym 28 krajach członkowskich UE, Islandii, Norwegii, siedmiu krajach kandydujących i Izraelu).

  • Projekt gromadzi również informacje nt. dostępnych strategii w obszarze zdrowia publicznego i wytycznych wykrywania, monitorowania, profilaktyki i kontroli ww. patogenów.

  • Wg ekspertów narasta problem szerzenia się pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE) i pałeczek Acinetobacter baumannii opornych na karbapenemy (CRAb).

  • W odniesieniu do CPE sytuacja systematycznie pogarsza się, od 2010 roku (kiedy przeprowadzono podobne badanie europejskie).

  • Eksperci europejscy przewidują, że problem rozprzestrzeniania się CRAb może stać się większym zagrożeniem niż CPE.

  • W 17 spośród 38 krajów europejskich wciąż brakuje wytycznych profilaktyki i kontroli szczepów CPE, a tylko dwa kraje posiadają takie wytyczne dla szczepów CRAb.

  • Szybka globalna ekspansja szczepów CPE i CRAb jest istotnym zagrożeniem dla opieki medycznej i bezpieczeństwa pacjenta i stanowi istotne ograniczenie opcji terapeutycznych zakażeń.

  • Potrzebne są natychmiastowe i skoordynowane działania zmierzające do rozpoznawania, aktywnego monitorowania oraz kontroli szerzenia się CPE i CRAb w Europie.

Projekt EuSCAPE

Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zebrano w ramach Europejskiego Badania nt. Rozpowszechnienia pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (ang. European survey on carbapenemase-producing Enterobacteriaceae – EuSCAPE), finansowanego przez Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Zakażeń (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control ) realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Groningen.


W dniach 8 lutego – 14 marca 2013, 39 ekspertów z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, siedmiu krajów kandydujących i Izraela wypełniło kwestionariusz, którego celem była ocena zakresu rozprzestrzenienia się pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE) oraz Acinetobacter baumannii opornych na karbapenemy (CRAb), a także zgromadzenie informacji nt. dostępnych strategii w obszarze zdrowia publicznego i wytycznych wykrywania, monitorowania, profilaktyki i kontroli wspomnianych patogenów.

Mapki przedstawiają występowanie szczepów CPE i CRAb raportowanych przez ekspertów 38 krajów europejskich w ramach systemu oceny epidemiologicznej szczepów zgłaszanych w sytuacjach endemicznych i innych niż endemiczne. Podobny system z udziałem 31 krajów europejskich był opracowany i wykorzystywany w 2010 roku, dzięki czemu możliwe jest porównanie wyników obydwu systemów. Ewentualny błąd porównania może wynikać z rozbieżności w udziale ekspertów w obydwu systemach (niektórzy, ale nie wszyscy eksperci brali udział w obydwu edycjach).
Pałeczki Enterobacteriaceae produkujące karbapenemazę (CPE)

Pałeczki Enterobacteriaceae należą do fizjologicznej flory przewodu pokarmowego człowieka i stanowią częstą przyczynę szpitalnych i pozaszpitalnych zakażeń. Wśród istotnych patogenów z rodziny Enterobacteriaceae wymienić należy Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli. Escherichia coli jest najczęstszą przyczyną zakażeń łożyska krwi, a także szpitalnych i pozaszpitalnych zakażeń układu moczowego i jedną z najczęstszych przyczyn zakażeń patogenami pochodzącymi z żywności.

Leczenie zakażeń wywołanych przez pałeczki Enterobacteriaceae produkujących karbepenemazy (CPE) staje się coraz większym wyzwaniem, ponieważ coraz większy odsetek tych bakterii staje się oporny na kilka, a nawet wszystkie skuteczne wcześniej antybiotyki.
Na przestrzeni ostatnich 3 lat obserwuje się coraz szersze rozpowszechnianie się pałeczek CPE. W 2013 roku zaledwie 3 kraje (Islandia, Czarnogóra i Była Republika Jugosławii i Macedonii) nie wykazały ani jednego przypadku izolacji szczepu CPE. Chorwacja, Irlandia i Malta, które wcześniej w 2010 roku raportowały sporadyczne pojawianie się szczepów CPE, aktualnie zmagają się z regionalnym i między regionalnym szerzeniem się CPE, a nawet sytuacjami endemicznymi. 21 krajów raportowało sporadyczne przypadki CPE, a także sporadyczne lub pojedyncze szpitalne ogniska epidemiczne. Regionalne lub krajowe szerzenie się raportowało 11 krajów, a trzy kraje (Grecja, Włochy i Malta) raportowały regularne izolacje od pacjentów większości szpitali w regionach endemicznych (Wykres 1).
Wykres 1. Rozpowszechnienie pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE) (wszystkie rodzaje izolatów) na podstawie kwestionariusza rozpoznania sytuacji przez ekspertów międzynarodowych, EuSCAPE, 38 krajów europejskich, marzec 2013
group 22

W niektórych krajach zakres rozpowszechnienia się szczepów CPE może być obarczony błędem ponieważ opiera się na subiektywnej ocenie ekspertów krajowych. Niepotwierdzony status poziomu rozpowszechnienia się szczepów dotyczy sytuacji, gdy izolaty nie były jeszcze potwierdzone w trakcie trwania badania (brak potwierdzenia typu CPE).
TŁUMACZENIE OPISÓW WYKRESU:

Epidemiological stages – zakres rozpowszechnienia się szczepów

No cases reported – brak raportowanych szczepów

Sporadic occurence – sporadyczne pojawianie się szczepów

Single hospital out break – pojedyncze szpitalne ogniska epidemiczne

Regional spread – rozpowszechnienie regionalne

Inter-regional spread – rozpowszechnienie międzyregionalne

Endemic situation – sytuacja endemiczna

Data not available – brak danych

Not participating – brak udziału w badaniu

Uncertain – niepotwierdzony

Cyprus – Cypr

Luxembourg – Luksemburg

Malta – Malta

CPE – CPE


Acinetobacter baumannii oporne na karbapenemy (CRAb)

Szczepy pałeczek Acinetobacter wywołujące zakażenia oportunistyczne u ludzi coraz częściej izoluje się w środowisku szpitalnym, zwłaszcza na oddziałach intensywnej opieki medycznej od pacjentów z obniżoną odpornością. W poniższym raporcie następujące gatunki Acinetobacter: A. baumannii, A. nosocomialis i A. pittii, zaliczono do Acinetobacter baumannii sensu lato.


Leczenie zakażeń wywoływanych przez Acinetobacter baumannii staje się coraz trudniejsze, ponieważ wysoki odsetek szczepów tych bakterii jest oporny na wiele, a czasami wszystkie skuteczne kiedyś antybiotyki.
Eksperci europejscy zwracają uwagę na szerokie rozpowszechnienie się szczepów Acinetobacter baumannii opornych na karbapenemy (CRAb), podkreślając jednocześnie, że szczepy takie mogą w rozprzestrzeniać się w Europie łatwiej niż szczepy CPE. W związku z brakiem rutynowego systemu monitorowania dokładnego poziomu rozpowszechnienia się szczepów CRAb w Europie, zakres ich rozpowszechnienia pozostaje niedoszacowany.
W 2013 roku w zaledwie dwóch krajach (Islandii i Czarnogórze) nie odnotowano przypadku izolacji szczepu CRAb. W dziewiętnastu krajach raportowano sporadyczne pojawianie się szczepów, pojedyncze lub sporadyczne szpitalne ogniska epidemiczne. Regionalne lub krajowe rozprzestrzenieni się szczepów raportowano w 11 krajach, natomiast w 6 krajów (Chorwacja, Grecja, Izrael, Włochy, Łotwa i Litwa) raportowało regularne izolacje od pacjentów w większości szpitali, będących efektem sytuacji endemicznych (Wykres 2).

Wykres 2. Występowanie szczepów Acinetobacter baumannii opornych na karbapenemy (CRAb) (z uwzględnieniem wszystkich rodzajów izolatów) na podstawie kwestionariusza rozpoznania sytuacji przez ekspertów międzynarodowych, projekt EuSCAPE, 38 krajów europejskich, marzec 2013


Poziom rozpowszechnienia szczepów CRAb w 38 krajach uczestniczących w badaniu jest orientacyjny. Większość ekspertów międzynarodowych podkreślała, że dokładny poziom rozpowszechnienia szczepów CRAb nie jest rozpoznany w ich krajach uczestniczących w badaniu, ponieważ w trakcie realizacji badania, w krajach uczestniczących nie funkcjonował żaden rutynowy system monitorowania ani raportowania zakresu rozpowszechnienia się szczepów CRAb, a laboratoria referencyjne wykrywające szczepy CRAb obecne są jedynie w kilku pojedynczych krajach europejskich.
Bakterie oporne na karbapenemy w krajach europejskich – wytyczne postępowania

Skuteczne zapobieganie pojawianiu się szczepów bakterii opornych na karbapenemy takich jak CPE i CRAb polega na wczesnym wykrywaniu przypadków za pomocą wiarygodnych metod diagnostycznych, niedopuszczaniu do szerzenia się drobnoustrojów między pacjentami, skrining osób (pacjentów) z kontaktu, a także stosowaniu środków/metod zapobiegania i kontroli.


Międzynarodowe instytucje z obszaru zdrowia publicznego coraz większą uwagę zwracają na konieczność zapobiegania i kontroli szerzenia się szczepów CPE, a w większości krajów europejskich obserwuje się coraz większy dostęp do rekomendacji lub wytycznych dotyczących metod kontroli zakażeń zmierzających do zapobiegania szerzeniu się szczepów CPE. W 2013 roku w 17 ankietowanych krajach nadal nie ma takich wytycznych (Wykres 3).


Wykres 3. Obecność lub brak narodowych rekomendacji lub wytycznych dotyczących środków kontroli zakażeń zmierzających do zapobiegania szerzeniu się szczepów CPE w zależności od poziomu ich rozprzestrzenienia się, projekt EuSCAPE, 38 krajów europejskich, marzec 2013

Zaledwie dwa spośród ankietowanych krajów raportowały obecność narodowych rekomendacji lub wytycznych zapobiegania zakażeniom i stosowania środków kontroli zmierzających do zapobiegania szerzeniu się szczepów CRAb.


W 2011 roku ECDC przeprowadziło ocenę ryzyka związanego z występowaniem szczepów CPE1 na podstawie której podkreślono konieczność wdrożenia środków kontroli takich jak aktywny monitoring pacjentów i dodatkowe środki higieny w odniesieniu do pacjentów od których izolowano CPE. Wśród wytycznych dla poszczególnych krajów europejskich znalazło się również wypracowanie narodowych rekomendacji zapobiegania szerzeniu się szczepów CPE, a także aktywnego raportowania izolacji szczepów CPE w ramach systemu raportowani do narodowych instytucji zdrowia publicznego. Takie interwencje zmierzają nie tylko do kontroli rozpowszechnienia szczepów CPE, ale również ogólnego szerzenia się mechanizmów oporności na antybiotyki.

1 European Centre for Disease Prevention and Control. Ocena ryzyka związanego z rozpowszechnieniem pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazę (CPE) podczas ruchu pacjentów między różnymi zakładami opieki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozprzestrzeniania horyzontalnego. (cross-border transfer). Stockholm: ECDC; 2011.


© Europejskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Zakażeń (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) Sztokholm, 2012
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna