PodsumowaniePobieranie 116.57 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar116.57 Kb.
Załącznik nr 2 do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego

PODSUMOWANIE

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) do przyjętego dokumentu dołącza się niniejsze Podsumowanie.


Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych
Sporządzenie i realizacja projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) wynika z wymogów obowiązujących przepisów prawnych,
tj. ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz z realizacji opracowań strategicznych takich jak Polityka Ekologiczna Państwa czy Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.

Przyjęte w analizowanym dokumencie rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami ukierunkowane są na minimalizację ilości wytwarzanych odpadów, ograniczenie ich składowania na rzecz zagospodarowania poprzez odzysk i unieszkodliwianie innymi metodami niż składowanie oraz mają na celu poprawę stanu środowiska w województwie.

Dokument ten w pełni służy ochronie środowiska, a jego realizacja skutkować będzie ograniczaniem zagrożeń środowiska powodowanych wytwarzanymi i zagospodarowywanymi odpadami, w tym ograniczaniem zagrożeń dla obszarów Natura 2000.

Wobec powyższego, dla przedmiotowego projektu WPGO nie przewiduje się alternatywy wariantu zerowego (braku realizacji celów i założeń dokumentu). Konieczność realizacji projektu WPGO wynika z obecnego, niezadowalającego stanu gospodarki odpadami w województwie, jak również ze zmian wymogów obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Stąd też analizie zostały poddane dwa warianty gospodarowania odpadami.

Wariant I: 1. Region Centralny

 2. Region Południowy

 3. Region Północny

 4. Region Wschodni

Wariant II:

 1. Region Centralny

 2. Region Południowy

 3. Region Północny

 4. Region Wschodni

 5. Region Zachodni

Gospodarka odpadami, niezależnie od wariantu oparta została o budowę (rozbudowę) i funkcjonowanie tej samej liczby instalacji do termicznego przekształcania odpadów z uzyskaniem energii, instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych, instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych. Oddziaływania na środowisko realizacji obydwu wariantów będą porównywalne.

W wybranym do realizacji wariancie II w Regionie Centralnym nie przewiduje się lokalizacji regionalnego składowiska odpadów, gdyż docelowo system gospodarowania odpadami komunalnymi w tym regionie będzie opierał się na ich termicznym przekształcaniu, co wpłynie na ograniczenie w znacznym stopniu ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Zgodnie z założeniami projektu WPGO, odpady z Regionu Centralnego wymagające składowania będą składowane na składowiskach regionalnych lub zastępczych w innych regionach.


Biorąc pod uwagę informacje przesłane w trakcie fazy opiniowania i konsultacji
z samorządami gminnymi Region południowy został podzielony na Południowo-Wschodni
i Południowo-Zachodni. Za przyjęciem tego rozwiązania nie decydowały względy ekonomiczne, ale łatwiejsze osiąganie porozumień w zakresie gospodarki w poszczególnych regionach, sprawniejsze gospodarowanie odpadami w obrębie mniejszych regionów (zasada bliskości poszczególnych instalacji), łatwiejsza akceptacja realizacji poszczególnych inwestycji obsługujących gminy sąsiednie niż w przypadku przyjmowania odpadów z terenu gmin znacznie oddalonych od miejsca lokalizacji inwestycji.
Uwzględnienie ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko
Na podstawie stanu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim, prognozy demograficznej, prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami, zidentyfikowanych problemów dotyczących gospodarki odpadami, a także zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju województwa podkarpackiego i Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, w WPGO określone zostały cele główne i szczegółowe. Cele te zidentyfikowano dla grupy odpadów komunalnych oraz pozostałych grup odpadów (01-19).

W gospodarowaniu odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

Cele główne:


 1. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów.

 2. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych wszystkich mieszkańców województwa.

 3. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.


Cele szczegółowe:

 1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.

 2. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 roku.

 3. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podkarpackim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%,

 • do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%.

 1. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020 roku.

 2. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych
  i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku:

 • Rok 2017: 80%

 • Rok 2020: 95%

 1. Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych:

 • Rok 2017: 55%

 • Rok 2020: 70%

 1. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
  i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gmin celem ich przekazania do centralnych obiektów unieszkodliwiania:

 • Rok 2017: 60%

 • Rok 2020: 95%

 1. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 2014.

Dla odpadów z grup 01-19 wskazano cele oraz kierunki działań, w podziale na odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. Sformułowano następujące, ogólne kierunki działań:

- Wspieranie działań informacyjno – edukacycjnych dotyczących wpływu odpadów na środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- Projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały one na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu użytkowania.

- Dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań ochrony środowiska.

- Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT).

- Wzmacnianie kontroli postępowania z odpadami.

- Minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie.

- Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami.

- Zamykanie i rekultywacja składowisk.

- Budowa instalacji do suszenia i spalania osadów ściekowych.

- Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania odpadów realizujących cele Planu

gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego.

- Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym

w szczególności odpadów niebezpiecznych pochodzących ze źródeł rozproszonych (małe

i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących

w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:

a) funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych

utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,

b) funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania

poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (itp. przeterminowane lekarstwa,

oleje odpadowe, baterie, akumulatory),

c) stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

d) regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich

selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność.

Wszystkie powyższe cele zostały w całości uwzględnione w przyjętym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.Uwzględnienie opinii właściwych organów
W ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu WPGO zasięgano opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem z dnia 26.10.2011 r., znak: SNZ.465-118/11 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz pismem z dnia 27.10.2011 r., znak: WOOŚ.411.2.1.2011.AP-2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnili zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. następnie pismem z dnia 4.06.2012 r., znak: SNZ.9020.3.43.2012.AL Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie zaopiniował pozytywnie w zakresie sanitarno-higienicznym projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 22.06.2011 r., znak: WOOŚ.410.5.5.2012.AP-6 zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu pod warunkiem:

- uwzględnienia w projekcie Planu „Zakładu Segregacji Odpadów stałych” w Paszczynie Gmina Dębica jako potencjalnej regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, tj. instalacji zastępczej do czasu dostosowania (w myśl art.16 ust. 3 ustawy z dnia 1.07.2011 r. o zmianie ustawy


o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw)

- uwzględnienia „Kompostowni bębnowej z bioreaktorem” (zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie Gmina Dębica) jako niezbędnej instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych.

Jednocześnie wskazano, iż w projekcie Planu na system ochrony przyrody
w województwie składa się m.in. 1667 użytków ekologicznych, natomiast według rejestru prowadzonego przez RDOŚ w Rzeszowie, ilość ww. użytków wynosi 359.

Powyższe uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostały uwzględnione w całości.Uwzględnienie zgłoszonych uwag i wniosków

Obwieszczeniem z dnia 4.05.2012 r., znak: OS-III.7011.8.2012 Marszałek podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego, dla którego została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie to zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego oraz w prasie o zasięgu wojewódzkim (gazeta Nowiny). Społeczeństwo miało możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej do protokołu, pisemnie lub elektronicznie w terminie od 28.05.2012 r. do 18.06.2012 r.


W powyższym terminie wpłynęły następujące uwagi:

Lp.

Uwagi

Sposób uwzględnienia uwag

Uzasadnienie

Społeczeństwo

1

EKOMAX (15.06.2012 r. pismo, 14.06.2012 r. elektronicznie) wniosek o:

1. Wpisanie w regionie Południowo Zachodnim w tabel I.B jako potencjalny RIPOK posiadający na dzień 31.12.2011 r. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy

2. Dopisanie instalacji w Wolicy k. Jasła jako instalacji zastępczej także dla Regionu Centralnego, gdyż aktualnie dla Regionu Centralnego nie ma żadnej instalacji zastępczej z Regionu Południowo-Zachodniego, który graniczy z Regionem Centralnym

Ad. 1 Nie uwzględniono

Ad. 2 UwzględnionoAd. 1. Nie uwzględniono, ze względu na przepis prawa który mówi, iż za RIPOK uznaje się tę instalacje która spełnia wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Natomiast instalacja planowana przez Spółkę nie posiada części biologicznej, stąd też została w chwili obecnej uznana za instalację zastępczą. Należy zauważyć, iż w przypadku zakończenia budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, instalację tę uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się zmiany w tej uchwale.

Ad. 2 Uwzględniono w całości.

2

Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu (18.06.2012 r. pismo, 18.06.2012 r. fax.) wniosek o:

1. na str. 39 pkt 10 kolumna 3 – zmiana wartości: pojemność/masa całkowita [m3/Mg] z: 183766/209493 na: 205076/254200;

2. na str. 39 pkt 10 kolumna 5 – zmiana pojemność pozostała [m3] z; 96248,0 na 117558,0;

3. na str. 39 pkt. 10 kolumna 7 – zmiana masy odpadów do przyjęcia [Mg]


z 98183,0 na: 145771,9;

4. określenie okresu przejściowego obejmującego lata 2013 i 2014, w którym odpady wstępnie przetworzone w instalacjach zastępczych bez stabilizacji mogłyby być składowane na składowiskach odpadów, aby uniknąć załamania się systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców;

5. str. 118 w tabeli 6.1 – 10 zamieszczenie danych z opracowania pn. „koncepcja utworzenia Regionu Gospodarki i Odpadami Ustrzyki Dolne – Zagórz” (maj 2012);

6.na str. 118 tabela 6.1 – 10 wiersz 2 - poprawę błędnie wyliczonej ilości odpadów;

7.na str. 118 tabela 6.1 – 10 wiersz 8 – poprawę błędnie wyliczonej ilości odpadów oraz uwzględnienie przy ocenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania, redukcji masy odpadów podczas stabilizacji w MBP;

8. zgłoszono uwagi do zapisów: na str. 118, w tabeli 6.1 -10 wiersz 16, na str. 119, w tabeli 6.1 – 10 wiersz 20, na str. 120, w tabeli 6.1 – 12 , na str. 122, w tabeli 6.1 – 14; na str. 123 pkt. I pkt 2 (błędnie podano pojemność składowiska);

9. wniesiono, iż zapisy na str. 127, 129 dotyczące rozbudowy instalacji w Ustrzykach Dolnych oraz składowiska odpadów „Średnie Wielkie” o kompostownię podważają sens inwestowania w ich rozbudowę, skoro po rozbudowie nie zostaną uznane jako regionalne;

10.na str. 130-131 ustalenie do jakiej wartości ma być powiększona pojemność Składowiska Odpadów Średnie wielkie aby mogło zostać uznane za RIPOK;

11.doprecyzowania zapisów na str. 123 w tabeli 6.1. – 18 wiersz 2 dotyczących tego, kto powinien rozbudować Składowisko Odpadów Średnie wielkie (MPGK Sp. z ).o.o. czy Gmina Zagórz będąca jego właścicielem


Ad. 1 Nie uwzględniono

Ad. 2 Nie uwzględniono

Ad. 3. Nie uwzględniono

Ad. 4. Nie uwzględniono

Ad 5,Uwzględniono w części

Ad 6,7 Uwzględniono

Ad.8 Uwzględniono

Ad. 9. Uwzględniono uwagę w zakresie rozbudowy instalacji w Ustrzykach Dolnych. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej składowiska „Średnie Wielkie”

Ad. 10 Uwzględniono

Ad. 11 UwzględnionoAd 1, 2, 3, Nie uwzględniono z uwagi na fakt, iż w tabeli 3.1.-15 podano dane wg stanu na dzień 31.12.2010r. (źródło danych: WSO, Baza składowisk), natomiast zmiana pojemności składowiska nastąpiła w 2011r.

Ad 4 Przepis prawny rozporządzenia określa, jakie parametry mają spełniać składowiska odpadów od 1.01.2013 r.; organ nie ma podstawy prawnej do zmiany tego terminu.

Ad 5. Częściowo uwzględniono dane z „Koncepcji ..” ze względu na przyjęcie metodyki obliczania danych jednolitej dla wszystkich regionów.

Ad. 6 Przedstawiona w tabeli wartość została ponownie przeanalizowana i zweryfikowana.

Ad. 7. Przedstawiona w tabeli wartość została ponownie przeanalizowana i zweryfikowana.

Ad. 8. Zweryfikowano obliczenia

Ad 9. Instalacja w Ustrzykach Dolnych, w 2015r. została uznana za Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (po rozbudowie). Wprowadzona zapis, iż planowana jest rozbudowa składowiska „Średnie Wielkie” do wielkości pozwalającej zakwalifikować instalację jako RIPOK. Kompostownia „Średnie Wielkie” uzyska status instalacji regionalnej po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin (wymóg ustawowy).

Ad. 10. Zweryfikowano obliczenia

Ad. 11. Doprecyzowano zapis


3

Burmistrz Ustrzyk Dolnych (pismo z dnia 15.06.2012 r., data wpływu: 18.06.2012r.) wnosi o:

1. wskazanie okresu przejściowego obejmującego lata 2013 i 2014, w którym odpady wstępnie przetworzone w instalacjach zastępczych bez stabilizacji mogłyby być składowane na składowiskach odpadów, aby uniknąć załamania się systemu

2. Uwzględnienie danych z „Koncepcji utworzenia RGO Ustrzyki-Zagórz”
w tabeli 6.1.-10 (np. w wierszu 2 ww. tabeli zawarte są błędne wyliczenia ilości odpadów)

3. Nie uzasadniona jest potrzeba rozbudowania instalacji przez Ustrzyki Dolne i Zagórz gdyż instalacje te po rozbudowie nie uzyskały zmiany statusu na instalację regionalną

4. W tabeli 6.1.-18 należy zmienić podmiot odpowiedzialny za rozbudowę składowiska Średnie Wielkie


Ad 1. Nie Uwzględniono

Ad. 2. Uwzględniono

Ad. 3. Uwzględniono

Ad 4 Uwzględniono
Ad 1 Nie uwzględniono ze względu na fakt, iż operator instalacji zastępczej musi zapewnić takie przetwarzanie odpadów, w tym odzysk aby odpady spełniały wymogi załącznika 4a rozporządzenia w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Rozporządzenie to nie określa w tym momencie czy musi być prowadzona stabilizacja.

Ad. 2. Przedstawiona w tabeli wartość została ponownie przeanalizowana i zweryfikowana.

Ad. 3. Instalacja w Ustrzykach Dolnych, w 2015r. została uznana za Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (po rozbudowie). Wprowadzono zapis, iż planowana jest rozbudowa składowiska „Średnie Wielkie” do wielkości pozwalającej zakwalifikować instalację jako RIPOK. Kompostownia „Średnie Wielkie” uzyska status instalacji regionalnej po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin (wymóg ustawowy) i osiągnięciu odpowiedniej mocy przerobowej.

Ad. 4. Zapis został zweryfikowany4

Urząd Gminy Chorkówka (18.06.2012 r. pismo), Burmistrz Kołaczyc (18.06.2012 r. elektronicznie i pismem), Burmistrz Gminy Jedlicze (18.06.2012r.pismem i elektronicznie),

Wójt Gminy Skołyszyn (18.06.2012r. pismo), Wójt Gminy Jodłowa (18.06.2012 r. pismo i elektronicznie), Wójt Gminy Jasło (18.06.2012 r. fax.,18.06.2012 r. elektronicznie), Wójt Gminy Osiek Jasielski (18.06.2012 r. elektronicznie, pismo z dnia 18.06.2012r.), Wójt Gminy Krempna (18.06.2012 r. elektronicznie, 19.06.2012 r. pismo), Wójt Gminy Nowy Żmigród (18.06.2012 r. elektronicznie), Wójt Gminy Miejsce Piastowe (18.06.2012 r.) Wójt Gminy Dębowiec (18.06.2012 r. pismo), Wójt Gminy Brzyska (pismo z dnia 18.06.2012r.), Burmistrz Miasta Jasła (pismo z dnia 15.06.2012) Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (pismo z dnia 18.06.2012r.) wniosek o:

wyodrębnienie z regionu Południowo-Zachodniego tzw. regionu „jasielskiego” obejmującego gminy: Miasto Jasło, Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec, Chorkówka, Jedlicze i Miejsce Piastowe.

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono ze względu na fakt, iż obecny region jest stosunkowo zwarty, posiada odpowiednią liczbę mieszkańców umożliwiającą wdrożenie technologii nie tylko opartych na mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów, spełnia wymogi jeżeli chodzi o dostępność komunikacyjną, odległości związane z transportem odpadów są dopuszczalne. Stąd tez nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego regionu gospodarki odpadami.

W przypadku utworzenia nowego regionu istnieje realna obawa co do powstania w tym regionie wystarczającej ilości i rodzaju instalacji do zagospodarowania odpadów, w tym instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, gdyż:

- region posiadałby niewystarczającą liczbę ludności do powstania instalacji do przekształcania odpadów z odzyskiem energii,

- byłby to region na chwilę obecną bez składowiska odpadów-składowisko w Dukli zostało zamknięte w 2011 roku, zaś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę tego składowiska posiada Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Krośnie

Poza tym gminy mogą skorzystać z art. 3 a ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i innych ustaw i zrealizować dowolną instalację uzasadnioną technicznie i opłacalną ekonomicznie..


5


Wójt Gminy Żyraków (18.06.2012 r. elektronicznie) wniosek o uwzględnienie w opracowywanym WPGO nowo tworzonego Regionu Zachodniego Gospodarki Odpadami Komunalnymi, jako instalację regionalną z zakładem wiodącym w Kozodrzy, docelowo instalację w Paszczynie z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami.


Uwzględniono

W czasie obowiązywania planu instalacje zarządzane zarówno przez Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie jak i Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie w 2015 roku po spełnieniu wymogów będą instalacjami RIPOK.

6

Burmistrz Miasta Pilzno (5.06.2012 r. fax., 18.06.2012 r. pismo), Burmistrz Miasta Dębica (18.06.2012 r. fax.),
Wójt Gminy Dębica (pismo z dnia 11.06.2012r., data wpływu: 12.06.2012r.), Gmina czarna, powiat dębicki (18.06.2012 r. elektronicznie) wniosek o uwzględnienie w WPGO:

- „Kompostowni bębnowej w bioreaktorem” w Paszczynie jako istniejącej regionalnej instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych”- „Zakładu Segregacji Odpadów Stałych” w Paszczynie jako potencjalnej regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych tj. instalacji zastępczej do czasu dostosowania – wybudowania


Uwzględniono

W WPGO uwzględniono wnioskowane uwagi.

7

FHUP „WIBO RECYKLING” Sp. z o. o. (e-mail z dnia 14.06.2012r.) wnosi o uwzględnienie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego jako RIPOK

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono, ze względu na przepis prawa który mówi, iż za RIPOK uznaje się tę instalacje która spełnia wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Natomiast instalacja zarządzana przez Spółkę nie posiada części biologicznej stąd też została w chwili obecnej uznana za instalację zastępczą. Należy zauważyć, iż w przypadku zakończenia budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, instalację tę uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się zmiany w tej uchwale.

8

Rafał Dębowski (Kancelaria Adwokacka Dębowcy i Wspólnicy) działający w imieniu Lemna Radymno Sp. z o. o. (pismo z dnia 15.06.2012r, data wpływu 15.06.2012r.) wnosi o usunięcie z WPGO firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. ze względu na wystąpienie spółki do Wojewody o stwierdzenie nieważności decyzji nr 779/2011 w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla Lemna Radymno Sp. z o. o. na PPH Food-Inn Sp. z o. o.

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono ze względu na fakt, iż pełnomocnik Spółki Lemna Radymno wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 19.09.2011r. nr 779/2011 przenoszącej na rzecz PPH Food-Inn Sp. z o. o. udzielone Spółce Lemna Radymno pozwolenie na budowę. Z przedłożonych dokumentów ani z ww. pisma nie wynika, by zaskarżona została decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 21.10.2011 r. nr 863/2011, która stanowiła podstawę do umieszczenia w projekcie WPGO Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. jako podmiotu realizującego instalację
w m. Młyny. W kontekście zasady trwałości decyzji administracyjnej nie można przyjąć poglądu, iż ewentualne stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej Starosty Jarosławskiego z dnia 19.09.2011r. nr 779/2011 spowoduje automatycznie nieważność decyzji z dnia 21.10.2011r.
nr 863/2011. Stąd też spełnienie żądania zawartego w piśmie z dnia
15 czerwca 2012 r. poprzez usunięcie Spółki Empol i wpisanie Lemna Radymno Sp. z o. o. byłoby poważnym naruszeniem prawa.

Obowiązek uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wynika z przepisów prawa i odbywa się to w ramach określonej procedury oraz we wskazanym przez prawo terminie. W tej sytuacji organ podejmujący uchwałę w wyżej wskazanym zakresie nie jest związany wnioskiem jednostkowego podmiotu o wstrzymanie, czy też zawieszenie procedury uchwalania WPGO w związku z wniesieniem skargi i żądania stwierdzenia nieważności decyzji.

W przypadku gdy Spółka wyjaśni sytuację prawną i zakończy budowę instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, instalację tę uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się zmiany w tej uchwale.


9

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA MACIEJ MAREK BUSZKOWICE 62, 37-710 ŻURAWICA pismo z dnia 25.05.2012r., data wpływu: 4.06.2012r.) wnosi o dokonanie wpisu do WPGO instalacji odzysku odpadów komunalnych w gminie Orły, m. Niziny w ramach MBP

Uwzględniono

W WPGO uwzględniono wnioskowane uwagi.

Wnioski, które wpłynęły po upływnie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


(Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), pozostawiono bez rozpatrzenia.
Uwzględnienie wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach projektu WPGO ma głównie charakter regionalny, a ewentualne oddziaływanie realizacji poszczególnych elementów instalacji regionalnych będzie miało zasięg lokalny. W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, aby w projekcie WPGO była przewidywana realizacja takich przedsięwzięć, których budowa i funkcjonowanie może prowadzić do transgranicznych oddziaływań. Wszystkie, zarówno istniejące, jak i projektowane instalacje regionalne (zwłaszcza spalarnie) są położone w znacznej odległości od granicy z Ukrainą i Słowacją i nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko w strefach przygranicznych, niemniej jednak jednoznaczna ocena wpływu będzie możliwa dopiero w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć. Prognozuje się, ze w przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych (np. przewozy tranzytowe – wywóz, przywóz, przewóz) zarówno komunikacją drogową, kolejową jak i lotniczą może dojść do oddziaływań transgranicznych (międzynarodowe przemieszczanie odpadów). Trudno jest przewidzieć skalę, rozmiar i czas takiego zdarzenia oraz trudno prognozować skutki dla środowiska czy zdrowia ludzi. Projekt WPGO nie przewiduje tranzytowych przewozów odpadów niebezpiecznych, ich wywozu poza granice kraju, ani przywozu. Wobec powyższego, nie zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Uwzględnienie propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu
Monitoring oraz ocena realizacji postanowień WPGO zostały oparte na wskaźnikach podanych przez Ministerstwo Środowiska wyszczególnionych w „Wytycznych do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami”. Ocena realizacji WPGO prowadzona będzie na podstawie danych pochodzących z następujących źródeł:

- baza danych WSO prowadzona przez Urząd Marszałkowski (informacje podstawowe),

- Główny Urząd statystyczny,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

- ankietyzacja gmin.

Przyjęto następujące propozycje wskaźników ogólnych służących monitorowaniu osiągania celów:

- liczba składowisk odpadów komunalnych,

- udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych,

- stopień redukcji lub masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do wytworzonych w 1995 r.,

- udział przenośnych zużytych baterii i akumulatorów zbieranych selektywnie w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu

- masa odpadów wytworzonych – ogółem;

- masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego);

- odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego);

- masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu;

- odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu;

- masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii;

- odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii;

- masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami;

- odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi;

- masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi;

- odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi;

- masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi;

- odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi;

- masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia;

- odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia;

- liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami;

- liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania;

- odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania;

- liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami;

- liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania;

- odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania;

- liczba decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami;

- liczba decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania;

- odsetek decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania;

- liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami;

- liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania;

- odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania;

- liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym;

- odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym;

- liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym;

- odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym;

- liczba decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym;

- odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym;

- liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym;

- odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym;

- środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – ogółem;

- środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej;

- środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie gospodarki odpadami;

- liczba etatów w samorządowej administracji wojewódzkiej w zakresie gospodarki odpadami;

- liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami;

- liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami;

- liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego EMAS w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami na terenie województwa;

- odpady komunalne;

- liczba mieszkańców województwa ogółem;

- liczba mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbierania odpadów komunalnych;

- odsetek mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbierania odpadów komunalnych;

- liczba mieszkańców województwa objętych systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych;

- odsetek mieszkańców województwa objętych systemem selektywnego zbierania  i odbierania a odpadów komunalnych;

- masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych – ogółem;

- masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie;

- masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne;

- masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi;

- odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi;

- masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów;

- odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów;

- masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów;

- odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów;

- masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania;

- odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania;

- masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego);

- odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego);

- masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu;

- odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu;

- masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii);

- odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii);

- masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii);

- odsetek odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii);

- masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem);

- odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem);

- masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych składowaniu;

- odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych składowaniu;

- masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.;

- masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów;

- iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r.;

- liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem;

- liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie;

- pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem;

- pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie;

- liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

- moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

- liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych;

- moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych;

- odpady niebezpieczne;

- masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych;

- masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi;

- odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi;

- masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu;

- odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu;

- masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia;

- odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia;

- masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie;

- odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie;

- masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych;

- masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi;

- odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi;

- masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu;

- odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu;

- masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia;

- odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia;

- masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie;

- odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie;

- masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB;

- masa wprowadzonych na rynek olejów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- masa olejów odpadowych poddanych odzyskowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa olejów odpadowych poddanych recyklingowi (regeneracji) w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- masa selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych;

- masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych;

- masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych;

- masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów;

- masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- liczba wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- poziom odzysku baterii i akumulatorów;

- poziom recyklingu baterii i akumulatorów;

- masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia;

- liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku;

- liczba zlikwidowanych mogilników w danym roku okresu sprawozdawczego;

- masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach;

- masa odpadów ze zużytych lamp wyładowczych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- liczba stacji demontażu wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku;

- liczba punktów zbierania pojazdów wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku;

- masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji przez i na poczet stacji demontażu znajdujących się na terenie województwa;

- masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi na poczet stacji demontażu działających na terenie województwa;

- masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych recyklingowi na poczet stacji demontażu działających na terenie województwa;

- komunalne osady ściekowe;

- masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych;

- masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi;

- odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi;

- masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi;

- odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi;

- masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie;

- odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie;

- masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach;

- odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach;

- masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów;

- odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów;

- masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione;

- odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione;

- odpady opakowaniowe;

- masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa odpadów opakowaniowych podanych recyklingowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa odpadów opakowaniowych ze szkła poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa odpadów opakowaniowych z papieru i tektury podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa odpadów opakowaniowych ze stali podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa odpadów opakowaniowych z aluminium podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa odpadów opakowaniowych z drewna podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa opon wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa;

- masa opon poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach znajdujących się na terenie województwa;

- masa opon poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa.

W WPGO wyszczególnione zostały także wskaźniki monitorowania realizacji Planu dla odpadów komunalnych, niebezpiecznych, opakowaniowych, zużytych opon oraz komunalnych osadów ściekowych. Dotyczą one sprawdzania ilości odpadów wytworzonych i zagospodarowanych, również w zależności od rodzaju odpadów, procesu odzysku i unieszkodliwiania.Wartości ogólnych wskaźników jak i wskaźników realizacji działań będą przedstawiane za każdy rok sprawozdawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w systemie raz na trzy lata.
: res
res -> Scenariusz lekcji Cele lekcji Wiadomości Uczeń: zna konstrukcje: „have/get something done”
res -> Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
res -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
res -> Wykaz mityngow polskojezycznych w niemieckojezycznym aa d. A. Ch
res -> Press europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
res -> Press europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
res -> 1. Multimedia dostępne przez Internet a Cele lekcji
res -> Rozdział I. – Przyczyny sytuacji kryzysowych i wypadków w nurkowaniu
res -> Raport bieżĄcy nr 11/2007 Temat: informacja dotycząca transakcji przeniesienia akcji resbud s. A

Pobieranie 116.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna