Pokolenia Bereszit 25;19-28;9 Streszczenie parszyPobieranie 111.96 Kb.
Strona1/4
Data06.05.2016
Rozmiar111.96 Kb.
  1   2   3   4
6. Cotygodniowe czytanie Tory:

Parsza Toledot תּוֹלְדת (Pokolenia) Bereszit 25;19-28;9
Streszczenie parszy:

W zeszłym tygodniu parsza ( Chaje Sarah ) opowiadała, jak wierny sługa Eliezer pomógł znaleźć żonę dla Izaak (Isaac) spośród krewnych Abrahama żyjących w Mezopotamii. In response to his earnest prayer to the LORD, Eliezer was shown that Abraham's nephew's daughter Rivkah (Rebekah) was to be one of the great matriarchs of Israel. Bóg w odpowiedzi na żarliwą modlitwę Eliezera wskazał, że siostrzenica Abrahama, a córka Betuala, Riwka (Rebeka) miała stać się jedną z wielkich Matek Izraela. Po dwudziestu latach małżeństwa, kiedy Jicchak (Izaak) i Riwka (Rebeka) nie mieli dzieci, JHWH odpowiada na modlitwy Jicchaka i Riwka rodzi bliźniaki Ezawa i Jaakowa (Jakuba). Jej ciąża jest niezwykle bolesna. JHWH objawia Riwce, że te cierpienia są zapowiedzią w skali mikrokosmosu światowego konfliktu, który wybuchnie pomiędzy dwoma wielkimi narodami, które będą wywodzić się od tych bliźniaków - pomiędzy Rzymem i Izraelem. Ezaw rodzi się pierwszy, a Jaakow zaraz potem, trzymając piętę Ezawa. W miarę jak bliźniacy rosną, coraz bardziej uwidacznia się różnica pomiędzy nimi. Ezaw jest myśliwym, człowiekiem pól i fizycznego, materialnego świata; Jaakow przebywa w namiotach Tory, pracując nad swoją duszą. W dniu pogrzebu ich dziadka Abrahama, Jaakow gotuje sobie zupę z soczewicy, tradycyjną potrawę żałobników. Zgłodniały, po całym dniu spędzonym na polowaniu, Ezaw przybiega i sprzedaje swoje prawo pierworodztwa (i związaną z tym prawem duchową odpowiedzialność) za miskę zupy - w oczywisty sposób okazując swoją niegodność do zajmowania pozycji pierworodnego syna. Kiedy klęska głodu dotyka kraj Kanaan, Jicchak chce uciec przed nią do Egiptu, ale JHWH przypomina mu, że ponieważ w czasie Akeda (kiedy miał zostać złożony w ofierze) stał się święty, nie może więc opuszczać Ziemi Świętej. Zamiast tego przenosi się on więc do miasta Gerar w kraju Filistynów; aby ochronić Riwkę, musi powiedzieć tam, że jest ona

jego siostrą. Jicchak staje się właścicielem ogromnych dóbr, co powoduje wielką zazdrość wśród

mieszkańców miasta Gerar, tak że król tego miasta Awimelech prosi go, aby opuścił miasto. Icchak

odkopuje trzy studnie (wykopane przez jego ojca Abrahama), co w proroczy sposób nawiązuje do

tego, że w przyszłości będą zbudowane trzy Batej Mikdasz (Świątynie Jerozolimskie). Awimelech,

widząc że błogosławieństwo JHWH towarzyszy Jicchakowi, zawiera z nim traktat. Kiedy Jicchak

czuje, że zbliża się kres jego dni, wzywa do siebie Ezawa aby udzielić mu swojego błogosławieństwa. Riwka, w proroczy sposób, powodowana nakazem, że błogosławieństwo musi przypaść Jaakowowi, powoduje, że Jaakow odgrywa rolę swojego brata Ezawa i otrzymuje błogosławieństwo. Kiedy Ezaw w ataku wściekłości skarży się ojcu, że jego brat kupił od niego prawo pierworodztwa, Icchak uświadamia sobie, że prawo pierworodztwa słusznie zostało udzielone Jaakowowi, który ceni w nim raczej odpowiedzialność, a nie przywileje i korzyści; potwierdza więc udzielone wcześniej błogosławieństwo. Ezaw przyrzeka zabić swojego brata, zatem Riwka posyła Jaakowa do jej brata Labana, gdzie będzie on mógł znaleźć odpowiednią dla siebie żonę.

Parsza na ten tydzień opowiada o Izaaku i rodzinie Rebeki i jak obiecane Nasienie przechodzi przez Jakuba syna Izaaka, a nie przez jego starszego brata bliźniaka Ezawa. It begins: Zaczyna się od słów:Te są pokolenia Izaaka, syna Abrahama: Abraham fathered Isaac. Abraham był ojcem Izaaka. (Gen. 25:19) (Rdz 25:19)
Izaak i Rebeka byli małżeństwem już od dwudziestu lat, ale nadal bez następcy mogącego przekazać ich linie rodową. Finally their prayers were answered and Rebekah conceived, though not without complications. W końcu ich modlitwy zostały wysłuchane i Rebeka poczęła, choć nie bez komplikacji. When she inquired of the LORD about her travail, He told her that she was carrying twins that would be heads of two rival nations, but the younger child would in fact become the promised heir of the chosen people. Kiedy radziła się Boga w sprawie jej nadzwyczaj bolesnej ciąży, powiedział jej, że nosi bliźnięta, które będą wodzami dwóch rywalizujących ze sobą narodów, ale młodszy syn, w rzeczywistości stanie się dziedzicem obietnic dotyczących narodu wybranego.

The day came for Rebekah to give birth, and the first child came out "red and covered with hair," so they called his name Esav ("hairy"); then his brother came out with his hand grasping Esau's heel, so they named him Ya'akov ("supplanter," from the Hebrew root meaning "heel"). Nadszedł dla Rebeki dzień porodu, i pierwsze dziecko które przyszło na świat było "całe pokryte czerwonym [pewnie rudym] włosem", więc nazwano go Ezaw ("włochaty"), następnie wyszedł jego brat, trzymając Ezawa ręką za piętę, więc nazwali go Jaakow ("supplanter"[ to angielskie słowo dla którego trudno znaleźć polski odpowiednik oznacza „kogoś kto wyrugował inną osobę z jej stanowiska i sam zajął jej miejsce”] od hebrajskiego rdzenia ekev znaczenie "pięta").Since Isaac was 60 years old when the twins were born (Gen. 25:26) and he had married Rebekah at age 40 (Gen 25:20), we know that they had waited 20 years for the birth of their first descendants. Izaak miał 60 lat, gdy urodziły się bliźnięta (Rdz 25:26), a poślubił Rebekę w wieku 40 lat (Rdz 25:20), dlatego wiemy, że czekali 20 lat na narodziny pierwszego potomstwa.


Esau grew up to be "a skillful hunter, a man of the field," while Jacob was ish tam yoshev ohalim, "a wholesome man, who lived in tents." Ezaw wyrósł na "zręcznego myśliwego, człowieka pól," Jakub zaś był isz tam yoszev ohalim, "spokojnym człowiekiem, który mieszkał w namiotach." Isaac favored Esau; but Rebekah, believing the promise of the LORD, favored Jacob (we have to ask why Isaac did not believe the message given to Rebekah regarding the twins, but that's another matter). Izaak upodobał sobie Ezawa, ale Rebeka, wierząc, w boże obietnice, faworyzowała Jakuba (możemy zapytać, dlaczego Izaak nie wierzył w przesłanie, dotyczące bliźniąt które otrzymała Rebeka, ale to inna sprawa).

The portion then gives us a look at the spiritual life of the two boys. Dalsza część parszy pozwala nam spojrzeć na życie duchowe obydwu chłopców. According to Jewish tradition, on the day of the funeral of their grandfather Abraham, Jacob was cooking lentil soup for Isaac, the traditional mourner's meal. Według tradycji żydowskiej, w dniu pogrzebu dziadka Abrahama, Jakub gotował zupę z soczewicy dla Izaaka, tradycyjny posiłek żałobników.Esau rushed in from a hunting expedition, exhausted and hungry. Ezaw wrócił z wyprawy myśliwskiej, wyczerpany i głodny. He then begged Jacob to give him some of "that red stuff" (ha'dom hezeh), but Jacob answered that he would give him some only if he would sell him his birthright. Poprosił swego brata Jakuba, aby dał mu kilka "tych czerwony rzeczy" (ha'dom hezeh), ale Jakub odpowiedział, że da mu tylko wtedy, jeśli ten odstąpi mu swoje prawa pierworodnego. Esau, profane as he was in his thinking, and concerned only with his immediate satisfaction, agreed to the terms and discounted his birthright as being worth only a plate of beans (on account of this incident, Esau was given the additional name of Edom ("red"), and some Jewish commentators claim that he became the head of Rome, though this interpretation seems unlikely). Ezaw, lekkomyślnie zgodził się na te warunki, gdyż zależało mu jedynie na natychmiastowym zaspokojeniu uczucia głodu, a jego prawo pierworództwa warte było dla niego w tym momencie tylko talerz soczewicy (z powodu tego incydentu, Ezaw otrzymał dodatkowe imię Edom „czerwony", a niektórzy żydowscy komentatorzy twierdzą, że stanął na czele Rzymu, chociaż taka interpretacja wydaje się mało prawdopodobna, czy wręcz naciągana [pamiętajmy, że miasto Rzym zostało założone w 753 r pne, było to już po rozpadzie królestwa Salomona na dwa państwa Judę i Izraela, kiedy Ezaw już dawno nie żył]). Nevertheless, vaiyiven esav et-habechorah, "Esau spurned the birthright ." Niemniej jednak, vaiyiven esav et-habechorah, "Ezaw wzgardził pierworództwem".

Next we read how Isaac followed in the footsteps of his father Abraham. Dalej czytamy, jak Izaak poszedł w ślady swego ojca Abrahama. A famine occurred in the land of Canaan, and Isaac and Rebekah moved to the town of Gerar (under the jurisdiction of Abimelech of the Philistia), perhaps with the intent of going all the way to Egypt. Gdy nastał głód w ziemi Kanaan, Izaak i Rebeka przenieśli się do miasta Gerar (pod jurysdykcją Abimelecha króla Filistynów), pierwotnie miał zamiar iść aż do Egiptu.The LORD then told him not to go, but to remain in promised land, where He would bless him and make his descendants number as the stars in heaven. Bóg powiedział mu, aby nie szedł tam, ale pozostał w Ziemi Obiecanej, gdzie On błogosławi mu i sprawi, że liczba jego potomków będzie jak gwiazdy na niebie. Isaac obeyed, but presented Rebekah as his sister (as Abraham had done with Sarah) out of fear that he would be killed by someone coveting her beauty. Izaak przedstawia Rebekę jako swoją siostrę (jak Abraham zrobił z Sarah) z obawy, że zostanie zabity przez kogoś kto będzie pożądał ją za jej piękno. However, like Abraham, Isaac's ruse was exposed, and he was chided by Abimelech for his duplicity. Jednak, podobnie jak było z Abrahamem, gdy ten podstęp Izaaka został ujawniony, on sam był zbesztany przez Abimelecha za krętactwo i dwulicowość.

Isaac and his family then settled in the town of Gerar and became so wealthy and powerful that the Philistines began to envy him. Izaak i jego rodzina następnie osiedlili się w miejscowości Gerar, gdzie stał się tak bogaty i potężny, że Filistyni zaczęli mu zazdrościć.Abimelech finally asked him to resettle elsewhere, so Isaac moved to a nearby valley. Abimelech końcu poprosił go, aby przesiedlił się gdzie indziej, więc Izaak przeniósł się do pobliskiej doliny. After a series of contentions with the Gerarites regarding water rights, he finally found rehebot, or room to settle down. Po serii sporów z mieszkańcami Gerary o prawa do studni, znalazł wreszcie studnie rehebot, która nie była już powodem sporów.

Later Isaac relocated to Be'er Sheva where the LORD appeared to him and renewed the covenant of Abraham with him. Potem Izaak przeniósł się do Beer Szewa, gdzie Pan ukazał się mu i odnowił przymierze z Abrahama z nim. There he built an altar and offered sacrifices to the LORD. Zbudował tam ołtarz i złożył ofiarę dla JHWH. Abimelech then sent a delegation to make terms of peace. Następnie przybył Abimelech z delegacją, aby zawrzeć układ pokojowy potwierdzony zawarciem przymierza.This section ends with the news that Esau, at the age of forty, married two Hittite women (Judith and Basemath, respectively), described as being a "source of bitterness to Isaac and Rebekah." Ten rozdział kończy się informacją, że Ezaw, w wieku czterdziestu lat, był już żonaty z dwiema Hetytkami (Judith i Basmat córkami Hetyty Elona,), co było "źródłem goryczy dla Izaaka i Rebeki".

The story jumps ahead to when Isaac had grown old and was nearly blind. Historia przeskakuje do przodu, kiedy Izaak zestarzał się i był prawie ślepy. Thinking that his end was near, he wanted to bless Esau as the family heir before he died (it seems that Isaac wasn't the best family communicator, since doubtlessly Rebekah had long believed Jacob to be the appointed heir, and Jacob had earlier obtained the rights of the bechor (firstborn) by means of the agreement he had made with Esau). Myśląc, że jego koniec jest bliski, chciał pobłogosławić przed śmiercią Ezawa jako dziedzica rodziny (wydaje się, że Izaak nie był najlepiej poinformowany w sytuacji rodzinnej, ponieważ bez wątpienia Rebeka miała długo przedtem objawione, że to Jakub ma być ustanowiony dziedzicem, a Jakuba uzyskała wcześniej prawa bechor (pierworodnego) w drodze porozumienia, z Ezawem potwierdzonego przysięgą). Nonetheless, Isaac instructed Esau to go off to hunt for his favorite food, after which he would then give him the formal blessing as the head of promised line. Niemniej jednak, Izaak polecił by Ezaw wyruszył na polowanie jego ulubionej dziczyzny, po czym chciał mu dać formalnie błogosławieństwo jako przyszłej głowie całego rodu.

Rebekah overheard the plan and sprang into action. Rebeka usłyszała o tych planach i zaczęła działać. She instructed Jacob to prepare a similar dish, dress in Esau's cloths, and cover his arms and neck with a goatskin costume to simulate the smell and feel of his more hirsute brother. Poleciła Jakubowi przygotować podobne danie, założyć najlepszy czy najbardziej charakterystyczny ubiór Ezawa, a na jego ramiona i szyję nałożyć koziej skóry by upodobnił się do jego bardziej włochatego brata. Then he would pass himself off as Esau and thereby foist the blessing from his father. Potem przyszedł podając się za Ezawa, i takim sposobem wyłudził błogosławieństwo od ojca.

Everything went according to Rebekah's scheme, and Jacob received Isaac's blessing (if even under such deceptive circumstances). Wszystko poszło zgodnie z planem Rebeki i Jakub otrzymał błogosławieństwo Izaaka (choć w tak zwodniczych okolicznościach). To Jacob would be "the dew of the heaven and the fat of the land" and mastery over his brother. Jakubowi będzie dana "rosa z nieba i żyzna ziemia" i panowanie nad swoim bratem. However, scarcely after having given the blessing of the bechor to Jacob, Esau returned from his hunt with a meal for his father. Jednak zaledwie po udzieleniu błogosławieństwa bechor Jakubowi, Ezaw wrócił z pola z upolowaną zwierzyną na posiłek dla ojca.The deception was then made plain, but Isaac refused to revoke the blessing he had given to Jacob. Oszustwa dotyczące „kradzieży tożsamości i podstępnego zabrania błogosławieństwa”, zostały wykryte, ale Izaak odmówił odwołania błogosławieństwa które dał Jakubowi. All that was left for inconsolable Esau was the promise that though he would serve his brother Jacob, eventually he would break his yoke from his neck. Wszystko, to sprawiło, że Ezaw był niepocieszony Ezaw nawet obietnicą, że jeśli będzie służył jego bratu Jakubowi, to w końcu jeśli zechce złamie jego jarzmo i zrzuci je z szyi. At this point, Esau began plotting to murder his brother for his deception. W tym momencie, Ezaw znienawidził Jakuba za jego oszustwa i zaczął przygotowywać plany zabójstwa brata.

Upon learning of Esau's intention, Rebekah instructed Jacob to flee back to Haran to stay with her brother Laban until Esau cooled off. Dowiedziawszy się o zamiarze Ezawa, Rebeka poleca Jakubowi by uciekał z powrotem do Haran, i zatrzymał się u jej brata Labana, do czasu aż zbrodnicze zamiary Ezawa ostygną. She then cajoled Isaac by insisting that she wanted Jacob to marry a woman from the old country - and not one of the Hittite women of Canaan. Potem nakłaniała Izaaka upierając się, by Jakub nie ożenił się z żadną kobietą z kraju Kanaan a szczególnie z przykrymi Hetytkami. To his credit, Isaac listened to his wife and told Jacob to go to Haran and find a wife from among his cousins living there.Izaak posłuchał żony i powiedział Jakubowi, aby poszedł do Haranu i znalazł sobie żonę spośród jego kuzynów tam mieszkających.

The parashah ends with the account of Esau's marriage to a third wife named Mahalath (a daughter of Ishmael), in a pathetic attempt to finally gain his parent's approval. Parsza kończy się uwagą o małżeństwie Ezawa z trzecią żoną o imieniu Machalat (córka Izmaela), co było żałosną próbą, by w końcu zdobyć aprobatę jego rodziców.

Czytanie z haftarah Księga proroka Malachaisza 1;1-2;7:

Haftarah do Parszy Toldot pochodzi z pierwszego rozdziału księgi Malachiasza. Malakhi oznacza "posłaniec", był on jednym z ostatnich hebrajskich proroków, którzy służyli Panu po niewoli babilońskiej w okresie Drugiej Świątyni.

The LORD had shown great favor to the Jewish people as the descendants of Israel.Bóg Bóg okazał wielką dobroć dla narodu żydowskiego jako potomków Izraela. He had showered them with blessings, even to the exclusion of their ancestor Esau (who despised the role of the priesthood by rejecting his status as bechor). Udzielił im wielu błogosławieństw, ale odrzucił ich przodka Ezawa (który wzgardził rolą kapłaństwa, odrzucając jego status jako bechor). He gave to Israel alone the land of promise, and restored the Temple and priesthood as in the days of old. Tylko Izrael powrócił do Ziemi Obiecanej, odbudował Świątynie i przywrócił kapłaństwo, jak w dawnych czasach. Yet despite all the good favor shown to them, the Jewish people showed a disdainful attitude toward the Temple and its service (and therefore to God Himself). Mimo tych wszystkich dobrodziejstw, pokazano że, naród żydowski okazał niewdzięczność lekceważąc Świątynie i jej posługi (a więc do Boga). Malachi described how the people would offer blind sacrifices or animals that were lame or sick, and thereby held the altar of the LORD in contempt. Malachiasz opisał, jak ludzie składają na ofiarę zwierzęta, które były ułomne, kulawe i chore, a nawet skradzione tym samym okazując pogardę dla ołtarza Pańskiego. Moreover, the priests themselves failed to live up to the legacy of the great heroes of the Tribe of Levi. Ponadto, nawet sami kapłani nie potrafili żyć i nauczać jak nakazywała im spuścizna wielkich bohaterów z pokolenia Lewiego.

The haftarah ends with a warning that such contempt would change their blessings as God's chosen people into a curse, since the children of Israel were now acting in a manner that resembled their profane ancestor Esau! Haftarah kończy się ostrzeżeniem, że pogarda i pycha kapłanów (kohenów) zmieni ich błogosławieństwo jako narodu wybranego przez Boga na przekleństwo, ponieważ Izraelici postępują obecnie w sposób podobny do ich przodka Ezawa i nie przejmują się ostrzeżeniami proroków! Niemniej jednak, kiedy historycy starają się prześledzić dziwną historię Żydowskiego Narodu, to zawsze są w dużym kłopocie; nie ma bowiem żadnej logicznej przyczyny, dlaczego ten mały szczep z kraju na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego mógł przetrwać i rozwijać się poprzez dwa tysiące lat prześladowań i asymilacji. Żadna historyczna teoria nie może wyjaśnić, dlaczego Żydowski Naród przeżył Perskie, Babilońskie, Greckie i Rzymskie Imperia. Jak to napisał kiedyś Mark Twain: "Żydzi widzieli je wszystkie, pokonali je wszystkie, i dzisiaj są tym samym, kim byli wtedy... Wszyscy na tym świecie są śmiertelni, za wyjątkiem Żydów... Na czym polega tajemnica tej wiecznotrwałości?" Żydowski Naród mógłby odpowiedzieć na to pytanie słowami Haftory na ten tydzień: "Mogą budować, ale ja zburzę... Wasze oczy będą to oglądać i powiecie: JHWH jest wieki poza granicami Izraela". Jak bardzo nie zdawałby się niezwyciężony Edom/Rzym i inni duchowi potomkowie Ezawa, ich powodzenie nie będzie wieczne. W końcu Ezaw upadnie, a Jaakow zajmie swoje właściwe miejsce: "Umiłowałem ciebie - powiedział JHWH... Znienawidziłem jednak Ezawa i spustoszyłem jego góry, a jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni".


Czytanie z Brit Chadaszah List do Rzymian 9,6-13:

Czytanie z Brit Chadaszah ujawnia pragnienie Pawła, aby przywieść wszystkich żydów do zrozumienia zbawiennej prawdy, o tym że obiecanym nasieniem Abrahama, jest Jeszua Mesjasz.

Nevertheless, since it is true that many of the Jewish people have rejected their Mashiach, Paul consoles himself by reflecting that not all physical descendants of Abraham are made the inheritors of the covenantal blessings from the LORD. Niemniej jednak, smutną prawdą jest, że wielu Żydów odrzuciło Jeszua Mesjasza, Paweł pociesza się refleksją, że nie wszyscy fizyczni potomkowie Abrahama są spadkobiercami przymierza i błogosławieństwa od Pana. No, Abraham had two sons, but it was Isaac (not Ishmael) who was chosen; and Isaac also had two sons, but it was Jacob (not Esau) who was chosen. Nie, Abraham miał dwóch synów, ale to Izaak (a nie Izmael), został wybrany, a Izaak również miał dwóch bliźniaczych synów, ale to Jakub (a nie Ezaw), został wybrany. In other words, even though Ishmael and Esau were physical descendants of Abraham, they were not chosen to be inheritors of the blessing of God. Innymi słowy, nawet jeśli Izmael i Ezaw byli fizycznymi potomkami Abrahama, to ​​nie zostali wybrani, aby być spadkobiercami błogosławieństwa Bożego.

Indeed, regarding the case of Jacob and Esau, Paul goes further by saying that "though they were not yet born and had done nothing either good or bad -- in order that God's purpose of election might continue, not because of works but because of his call -- Rebekah was told, "The older will serve the younger." He then quotes from the haftarah (Malachi 1: 3): "Jacob I loved, but Esau I hated." Rzeczywiście, w przypadku Jakuba i Ezawa, Paweł idzie dalej, mówiąc, że "Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, niezależne od uczynków [ludzi], lecz jedynie od powołującego [Boga] – kiedy to dowiedziała się [Rebeka], że starszy będzie służył młodszemu". Następnie cytuje z haftory (Mal 1, 3): "Jakuba umiłowałem, a Ezawa nienawidziłem.". Trzeba w tym miejscu stwierdzić, że słowo „nienawidziłem” ma tu znaczenie względne oznaczające po prostu „mniej kochałem” (podobnie jak w tłum. BP- „Ezawa zaś mniej umiłowałem”) a kontekst cytatu z księgi Malachiasza dotyczy nie tylko tamtych dwóch braci, ale wybiega w przyszłość, ku ich potomkom – bo Bóg ukarał Edomitów, którzy po części pochodzą od Ezawa (Dewarim 2,4 i Abdiasz 1,6), a błogosławił Izraelitom, potomstwu Jakuba.


Paul then asks the rhetorical question of whether all this might be unfair. Paweł zadaje retoryczne pytanie, czy to wszystko może być niesprawiedliwe? After all, was it Esau's fault that he was rejected when God had Himself foreordained that the blessing should not be his? Przenigdy! Przede wszystkim, był to błąd samego Ezawa, że ​​został odrzucony ( wzgardził błogosławieństwem pierworodnego), choć sam Bóg już wcześniej wyznaczył, że błogosławieństwo nie powinno być jego? Paul answers this by flatly saying that the LORD God of Israel is sovereign and can choose to show mercy and grace to whomsoever He wills - man's objections notwithstanding. Paweł odpowiada na to stanowczym stwierdzeniem, że Pan, Bóg Izraela jest suwerenny i może wybrać okazać miłosierdzie i łaskę, komu chce - bez względu na sprzeciw człowieka. In other words, God has the complete right to predestine outcomes to suit His good pleasure and purposes, and mankind must simply accept His rule and reign in the universe. Innymi słowy, Bóg ma pełne prawo do predestynujących wyników w celu zaspokojenia jego upodobania i potrzeby, a ludzkość musi po prostu zaakceptować Jego panowanie we Wszechświecie.
Bycie cielesnym potomkiem Abrahama nie wystarczy, aby być częścią rodziny Bożej, gdyż tylko dzieci obietnicy zalicza się do rodu Bożego.And that even includes "goyim," or Gentiles, as the prophet Hosea revealed: "those who were not my people I will call 'my people,' and her who was not beloved I will call children of the Living God" (Hosea 1:10). I to nawet tych "gojów", czyli pogan, jak to ujawnił prorok Ozeasz : "ci, którzy nie byli moim ludem nazywam " mój lud ", a tych który nie byli jej ukochanymi będą nazwani dziećmi Boga żywego" (Oz 1 , 10). And did not the prophet Isaiah also cry out concerning Israel: "Though the number of the sons of Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will be saved"? A prorok Izajasz również woła o Izraelu: "Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka z nich, będzie zbawiona"

Paul ends this line of thinking by saying that those who trust in the promise of God's salvation through the Mashiach have attained righteousness by faith; but those who pursue their own righteousness based on the law will never succeed in reaching that goal, since Yeshua alone is the "end of the law for righteousness" to all who believe: Paweł kończy tę myśl, mówiąc, że ci, którzy wierzą w obietnice Boże i zbawienie przez Mesjasza osiągnęli sprawiedliwość przez wiarę, lecz ci, którzy prowadzą własną sprawiedliwość opartą na uczynkach zakonu nigdy nie zdołają osiągnąć tego celu, "gdyż celem Prawa jest Chrystus [dający] usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy.” (Rzym 10,4);


" Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę, w Jego krwi, dla okazania swojej sprawiedliwości przez odpuszczenie popełnionych wcześniej grzechów.". (Romans 3:20-4). (List do Rzymian 3:20-24).DALSZE ROZWAŻANIA PARSZY TOLDOT (Rodzaje) 1 Mojż. 25:19-28:9

Rebeka wydaje na świat Ezawa i Jakuba • Ezaw sprzedaje pierworodztwo za miskę soczewicy • Izaak przebywa w Gerar z Abimelechem, królem Filistynów • Izaak kopie studnie i oddaje je nieprzyjaciołom dla zachowania pokoju • Ezaw pojmuje za żony dwie Hetytki, czym sprawia rodzicom wielką przykrość • Jakub za radą matki podstępem zdobywa błogosławieństwo Izaaka, czym ściąga na siebie nienawiść brata • Jakub za radą rodziców ucieka do swego wuja Labana w Padan-Aram, otrzymuje także od nich polecenie, by tam znalazł sobie żonę wśród kobiet ze swego rodu • Ezaw, widząc że żony Hetyckie nie podobają się rodzicom, poślubia jeszcze trzecią żonę, córkę Ismaela, przyrodniego brata swego ojca •

Izaak, drugi z trzech ojców naszej wiary, jest postacią z jednej strony wspaniałą - pełną spokoju, dostojeństwa i dbałości o trwałość obietnicy, a z drugiej strony wydaje się być pokrzywdzonym uczestnikiem otaczających go wydarzeń. Jest synem wielkiego ojca i ojcem wielkiego syna. Najpierw jego wielki ojciec kładzie go na ołtarzu swej wiary i posłuszeństwa Bogu, a teraz, gdy ślepy i niedołężny czeka w namiocie na smaczną dziczyznę i zapach lasu, jego wielki syn i wspaniała żona knują podstęp, który zrujnuje jedność jego rodziny. Izaak tak bardzo miłował pokój, był skłonny dla jego zachowania wiele ofiarować, ponosić straty, a nie był w stanie zachować pokoju w swoim własnym domu, bo z łona jego pięknej żony wyszły dwa narody.

Tak jak trzy pierwsze dni stworzenia stoją pod znakiem trzech żywiołów - ognia, wody i ziemi, tak i trzej ojcowie naszej wiary obracają się w świecie tych samych trzech żywiołów. Abraham zawiera z Bogiem przymierze przechodzącego ognia, Jakub otrzymuje błogosławieństwo ziemi, a Izaak? Izaak kopie studnie. Żywiołem Izaaka jest woda. Woda, która łatwo wsiąka w ziemię i jakby w niej znika, ale przecież zapewnia ziemi ożywczą urodzajność. Woda potrafi zgasić ogień. Woda to życie. Izaak to postać cicha i często mało zauważana w rozważaniach biblijnych, ale to on właśnie stał się żywym obrazem przyszłego Mesjasza. Izaak przypomina nam Jezusa.

Nawet żony nie wybrał sobie Izaak sam. A gdy potem była niepłodna nie czynił wyrzutów Eliezerowi, ale modlił się za nią i został wysłuchany. Izaak traktował ją z taką czułością, że trudno było nie zauważyć ich emocjonalnego związku. Izaak tak kochał żonę, że błogosławił jej ukochanemu synowi, nawet jeśli został przez nich wcześniej oszukany. Nie, Izaak nie jest biernym uczestnikiem wydarzeń. Izaak to woda ożywiająca nadzieję Bożych obietnic. Izaak to przykład wspaniałego syna, wspaniałego ojca i wspaniałego męża. Izaak to typ na Mesjasza.

Uległość i spokój Izaaka, walka i konsekwencja Jakuba

Czytanie tygodniowe niesie z sobą piękny obraz Izaaka - człowieka, który był obrazem na Syna Bożego - Jezusa Pomazańca. Izaak przedstawia Jezusa przede wszystkim w momencie ofiarowania go przez Abrahama, ale zdaje się, że skutek tego wydarzenia odcisnął się mocno na wnętrzu i psychice tego patriarchy.

Dwóm pozostałym patriarchom próby i doświadczenia, ważkie wydarzenia towarzyszą przez całe ich niełatwe życie, zaś zadaniem któremu oddaje się z upodobaniem Izaak jest odkopywanie studni Abrahamowych, zasypanych przez Filistynów. Ten Izaakowy spokojny tryb funkcjonowania kojarzy się piszącemu ze sposobem życia i działania braterskiej społeczności, której jest członkiem. Tutaj podstawowym celem i sposobem na uświęcanie się i służbę jest odnajdywanie w biblijnym tekście wody życia, prawd oczyszczających umysł i serce. I choć ten tryb życia z pozoru wydaje się bezproblemowy - to jednak pojawia się Izaakowa niemoc ciała, kłopoty rodzinne i zborowe - jako cierpienia dopełniające miarę doświadczeń, koniecznych do uzyskania życia wiecznego. Doświadczenie pokazuje, że odnajdywanie myśli i prawd w Biblii z wielkim zaangażowaniem emocjonalnym może być źródłem konfliktów, takich jak niosą ze sobą nazwy budzących zwadę studni. Bądźmy jednak naśladowcami Izaaka i Abimelecha w pokojowym kończeniu naszych sporów...

W naszym czytaniu pojawia się teraz niezwykle emocjonująca czytelnika postać Jakuba, niosąca z sobą przez całe niemal życie zmaganie i walkę z samym sobą, z ludźmi o należne mu prawa i wreszcie z aniołem Bożym o błogosławieństwo. Tak więc Wielki Animator dziejów opisanych w Słowie Bożym dba o to, by lektura Pisma Świętego dostarczyła nam kompletu lekcji i przykładów, tak bardzo różnicując doświadczenia każdego z trzech patriarchów.

Niektórzy dopatrują się w tak różnych sylwetkach patriarchów ucieleśnienia cech rozsądnego ojcostwa (Abraham), spokojnej matczynej kobiecości (Izaak) i rozemocjonowanego dziecka (Jakub)...

Umiłowanie duchowych wartości zostało zapewne ugruntowane w młodym Jakubie, na początku jego życia - w „mężu spokojnym w namiocie mieszkającym” - kiedy być może wsłuchiwał się w opowieści dziadka Abrahama, z którym według autora Listu do Hebrajczyków w namiotach zamieszkiwał (Hebr.11:9). Jest to dziwne i zachwycające, że cały czas walczącego Jakuba Biblia określa w pierwszym okresie jego życia jako męża spokojnego.

Piękne to, dziwne i niepojęte - bo później widzimy Jakuba konsekwentnie dążącego do osiągnięcia Bożego dziedzictwa - nawet w sposób, który nam wydaje się wątpliwy moralnie - to znaczy przez wyłudzenie pierworodztwa i oszukanie swojego ojca. Te jednak działania nigdzie w Piśmie Świętym nie są zganione - a ostry osąd jest wręcz skierowany w stronę konkurenta czyli „rozpustnego” Ezawa... (Hebr.12:16-17)

Ta Jakubowa konsekwencja naprawdę warta jest zachwytu! A Pismo Święte - przekazem godnym zastanawiania się i doprowadzającym do dziwnych i niepojętych myśli dla zwykłego, nie kochającego natchnienia tej księgi śmiertelnika!

  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna