Politechnika Łódzka Dział Administracyjno-Socjalny 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) nr zp/ags/03/D/2009Pobieranie 343.53 Kb.
Strona3/4
Data07.05.2016
Rozmiar343.53 Kb.
1   2   3   4

Typ silnika - czterosuwowy

 • Paliwo - benzyna bezołowiowa

 • Długość kolumny (wysokość pawęży) – minimum 508 mm

 • Sterowanie - rumplem

 • Biegi - do przodu - neutralny - wstecz


 • Moc – minimum 9 KM , maksimum 11 KM (6,6 ÷ 8,1 kW)

 • Obroty – maksymalnie 6000 obr/min

 • Przekładnia – wzmocniona, przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach, przełożenie: minimum 1:2,4 ; maksimum 1:3,0

 • Śruba – o dużym ciągu, do dużych i ciężkich jachtów, skok maksimum 205 mm

 • Rozruch – elektryczny, z możliwością rozruchu ręcznego – szarpanka zamontowana na stałe

 • Alternator – 12 V, minimum 6 A, złącze do połączenia z instalacją elektryczną jachtu

 • Zbiornik paliwa – zewnętrzny, minimum 10 l, z przewodem paliwowym i ręczną pompką

 • Wskaźnik niskiego ciśnienia oleju

 • Podnoszenie i trymowanie – ręczne


  Uwaga: Ocena zgodności parametrów technicznych oraz cech technicznych i jakościowych z wymaganiami SIWZ zostanie dokonana w oparciu o dokumentację techniczną, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty.


  4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  4.1. Dostarczony sprzęt musi być zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi i określonymi normami w stosownym zakresie- zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr.166 poz.1360) oraz posiadać oznakowanie CE.

  4.2. Dla każdej z części przedmiotu zamówienia wymagane są szczegółowe instrukcje użytkowania i konserwacji sprzętu.

  4.3. Warunkiem zamówienia jest dostawa każdej z części przedmiotu zamówienia do Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie) oraz w przypadku jachtów (Zadanie I i II) ich wodowanie.

  4.5. Z przekazania każdej części przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 1 do wzoru umowy), potwierdzający prawidłowe wykonanie dostawy. Podpisany i zaakceptowany protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego faktury za wykonaną dostawę.

  4.6. Na każdą część przedmiotu zamówienia wymagane jest udzielenie min. 24 miesięcznej gwarancji.


  5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą, nie później niż:

  Dla zadania I – do 7 sierpnia 2009 r.

  Dla zadania II i III – do 31 sierpnia 2009 r.
  1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

  b) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  c) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  d) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału z postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni spełnienie tych warunków w systemie "spełnia/nie spełnia".


  7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia:

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również stosowne umowy regulujące współpracę podmiotów (osób) występujących wspólnie.

  b) zaświadczenie/a podmiotu/ów uprawnionego/ych do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr.166 poz.1360) oraz potwierdzające oznakowanie CE.

  c) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których jest mowa w art. 22 ust. 1
  pkt 1 ÷ 4 oraz w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wypełniony załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  d) aktualną polisę lub dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.


  Ocena spełnienia przez Wykonawcę poniższych warunków zostanie dokonana według zasady: „spełnia/nie spełnia”.
  UWAGA:

  1. W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne lub konsorcja należy zamieścić na formularzu ofertowym oświadczenie, w którym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy.

  2. Dokumenty wyszczególnione w punktach 7 a), b), c), d) oraz pozostałe dokumenty stanowiące ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa.

  3. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż uprawniona, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo.
  1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

  8.1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres:

  Politechnika Łódzka

  Dział Administracyjno-Socjalny

  90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

  z dopiskiem „Specjalista ds. zamówień publicznych”


   1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do przyjmowania oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją zamówienia publicznego jest:

  mgr. inż. Adam Szyda - Specjalista ds. zamówień publicznych

  tel. 042 631 29 30

  W sprawach technicznych osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:


  1. dr inż. Tomasz Siwierski tel. 0-509-172-923

  2. dr inż. Witold Kubiak tel. 0-600-651-528
  1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  W tym postępowaniu wadium nie będzie wymagane  1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 05 sierpnia 2009 r.  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   1. Postać oferty

  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem czytelnym i trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, mieć ponumerowane strony i podpisane (każda strona) przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowie spółki cywilnej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa. Oferta musi zawierać załączniki ułożone według spisu zamieszczonego w niniejszej specyfikacji.

  Cena ofertowa powinna być podana liczbowo i słownie.

  Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę pod rygorem jej odrzucenia.

  Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.

  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


   1. Opakowanie i złożenie ofert

  Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych i nienaruszonych kopertach. Ofertę należy zapakować w kopertę zewnętrzną i wewnętrzną. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego z niżej podanym napisem i na adres:
  Sekretariat Kanclerza Politechniki Łódzkiej

  90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

  budynek nr A28, I piętro, pokój 110
  Przetarg nieograniczony na

  „Dostawa fabrycznie nowego jachtu kabinowego do turystyki śródlądowej rejestrowanego do żeglugi dziennej dla minimum 7 osób, fabrycznie nowego jachtu regatowego spełniającego wymogi Klasy OMEGA oraz nowego silnika zaburtowego (przyczepnego) do napędu pomocniczego dużego jachtu żaglowego”

  oraz

  „Nie otwierać do dnia 06 lipca 2009 r. do godz. 1130


  Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i zaadresowana w sposób jak wyżej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę złożoną przez siebie pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej specyfikacji.
  12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  12.1. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
  Sekretariat Kanclerza Politechniki Łódzkiej

  90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

  budynek nr A28, I piętro, pokój nr 110
  nie później niż do dnia 06 lipca 2009r. r. do godziny 930.
  Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do siedziby Zamawiającego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do godziny 930 dnia 06 lipca 2009 roku. Możliwość przedłużenia terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

  12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 lipca 2009 roku o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, budynek nr A28, parter, pokój nr 6.
  13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  13.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

  13.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem danej części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W szczególności cena musi uwzględniać dostawę sprzętu do Giżycka oraz wodowanie jachtów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  13.3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantów cen.

  13.4. Cenę za wykonanie poszczególnych zadań zamówienia należy przedstawić w Formularzu oferty – stanowiącego załącznik nr 1
  do niniejszej specyfikacji.
  14. KRYTERIA OCENY OFERT

  14.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do

  szczegółowego rozpatrywania po sprawdzeniu zgodności ofert z wymogami art.89 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).


   1. Oferty będą ocenianie oddzielnie dla każdego zadania.

   2. Kryterium wyboru ofert, oraz waga danego kryterium określona udziałem procentowym:

  a) cena brutto oferty [PLN] - WC = 50% wagi oceny

  b) termin dostawy [tygodnie] - WT = 50% wagi oceny

  14.4. Każde kryterium będzie podlegać ocenie punktowej od 0 do 100 punktów, opierającej się o niżej podane zasady przyznawania punktów:

  a) cena oferty  gdzie:


  CN - najniższa zaoferowana cena,

  COB – cena zaoferowana w ofercie badanej


  b) termin dostawy

  gdzie:


  CMIN - najkrótszy zaproponowany termin dostawy ze wszystkich ofert,

  COB – termin dostawy badanej oferty  Uwaga: czas dostawy liczony jest w pełnych tygodniach – za pełny tydzień uważa się każdy rozpoczęty – np. 8 dni = 2 tygodnie.

  14.5. Ocena oferty będzie sumą iloczynów punktów uzyskanych za poszczególne kryteria i wagi procentowej tychże kryteriów:  gdzie:


  P – otrzymany wynik punktowy oferty

   1. Wynik- oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który za swoją ofertę otrzyma najwięcej punktów.


  15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

  15.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

  15.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą lub Wykonawcami, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia przyjętych kryteriów.

  15.3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.


  16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  16.1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego; powyższe nie dotyczy odstąpienia na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  16.2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:


   1. odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

   2. za każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu umowy, o którym mowa w § 5 w wysokości 1% wartości umowy;

   3. za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego na usunięcie wad;

   4. w przypadku powstania szkody przewyższającej kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.


  17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

  Z Wykonawcą, który wygra przetarg nieograniczony zostanie zawarta umowa sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.


  18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  18.1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa wynikające ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Wykonawca może złożyć protest.

  18.2. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 ustawy.


  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej

  5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
  1. Postanowienia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
  Specyfikację zatwierdził
  Z-ca ds. socjalno – gospodarczych

  Kanclerza Politechniki Łódzkiej


  mgr inż. Piotr Torzecki

  Łódź, dnia 26.06.2009 r.

  SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI
  Załącznik nr 1 - druk formularza ofertowego
  Załącznik nr 2 - druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków art. 22 ust.1 pkt 1 ÷ 4 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Załącznik nr 3 - wzór umowy  SPIS DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ


  1. Formularz ofertowy (wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ)
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 pkt 1 ÷ 4 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (podpisany załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  1. Zaświadczenie/a podmiotu/ów uprawnionego/ych do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr.166 poz.1360) oraz potwierdzające oznakowanie CE.
  1. Aktualna polisę lub dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  1. Dokumentacja techniczna oferowanego sprzętu, potwierdzająca zgodność parametrów technicznych oraz cech technicznych i jakościowych oferowanego sprzętu z wymaganiami SIWZ.
  1. Inne dokumenty określone w uwagach punktu 7 specyfikacji.  Załącznik nr 1

  do SIWZ nr ZP/AGS/03/D/2009


  Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

  FORMULARZ OFERTOWY


  1. Nazwa i adres Zamawiającego


  Politechnika Łódzka

  Dział Administracyjno-Socjalny

   1. dź, ul. Żeromskiego 116
  1. Nazwa zamówienia:

  „Dostawa fabrycznie nowego jachtu kabinowego do turystyki, jachtu regatowego spełniającego wymogi Klasy OMEGA oraz nowego silnika zaburtowego”


  1. Nazwa (nazwisko i imię), adres i telefon (fax) Wykonawcy

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  1. Oferuję wykonanie następujących zadań w ramach przedmiotu zamówienia:

  Zadanie I - Dostawa fabrycznie nowego jachtu kabinowego do turystyki śródlądowej rejestrowanego do żeglugi dziennej dla minimum 7 osób
  Zadanie II – Dostawa fabrycznie nowego jachtu regatowego spełniającego wymogi Klasy OMEGA
  Zadanie III – Dostawa nowego silnika zaburtowego (przyczepnego) do napędu pomocniczego dużego jachtu żaglowego.

  Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat z lewej strony przedmiotu zamówienia


  1. Oferuję wykonanie następującego/ych zadań w terminie:

  Zadanie I - …………. tygodni od daty podpisania umowy
  Zadanie II – ………...tygodni od daty podpisania umowy
  Zadanie III – ……… tygodni od daty podpisania umowy
  Należy wpisać liczbę tygodni (licząc od dnia podpisania umowy), dla zadania/ń, które oferowane są do wykonania.


  1. Oferuję wykonanie następującego/ych zadań za wynagrodzeniem:

  Zadanie I

  Cena oferty netto: ……………………………..zł (słownie:……….………………

  ………………………………………………………………………………………)

  VAT ….. %,t.j. …………………..…………………………………………..….. zł

  (słownie: ………………………………………………………………...……)
  Cena oferty brutto:……………….. zł (słownie:……...…………………………..

  …………………………………………………...………………………………….)


  Zadanie II

  Cena oferty netto: ……………………………..zł (słownie:……….………………

  ………………………………………………………………………………………)

  VAT ….. %,t.j. …………………..…………………………………………..….. zł

  (słownie: ………………………………………………………………...……)
  Cena oferty brutto:……………….. zł (słownie:……...…………………………..

  …………………………………………………...………………………………….)


  Zadanie IIII

  Cena oferty netto: ……………………………..zł (słownie:……….………………

  ………………………………………………………………………………………)

  VAT ….. %,t.j. …………………..…………………………………………..….. zł

  (słownie: ………………………………………………………………...……)
  Cena oferty brutto:……………….. zł (słownie:……...…………………………..

  …………………………………………………...………………………………….)


  Należy określić wynagrodzenie Wykonawcy dla zadania/ń, które oferowane są do wykonania.


  1. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 05.08.2009r.
  1. Oświadczam, że udzielę Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot/y dostawy.
  1. Akceptuję warunki płatności. Zapłata należności za zrealizowaną dostawę dokonana zostanie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
  1. Informuję, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi.
  1. Do dokumentów przetargowych, w tym wzoru umowy, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
  1. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostawy przedmiotu/ów zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w zawartej umowie.
  1. Oświadczam, że niniejszą ofertę składają niżej wymienieni Wykonawcy występujący jako konsorcjum/spółka cywilna1 (jeśli dotyczy)

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Jako pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie składających niniejszą ofertę ustanawia się ……………………………………………………….
  Powyższe pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania Wykonawców
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego/reprezentowania
  w postępowaniu i zawarciu umowy*.
  Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*.


  Lp.

  Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

  Strony w ofercie

  (wyrażone cyfrą)  od

  do

  1.


  2.

  Nie zamierzam powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom*.
  Lp.

  Nazwa części zamówienia

  …………………………………. ……………………………………  miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

  do występowania w imieniu Wykonawcy

  niepotrzebne skreślić  Załącznik nr 2

  do SIWZ nr ZP/AGS/03/D/2009  Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

  OŚWIADCZENIE
  Niniejszym oświadczam, że:

  spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1÷ 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058):  1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

  2. posiadam uprawnienia niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia,

  3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  5. nie podlegam wykluczeniu z niniejszego przetargu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  …………………………… ………………………………...  Miejscowość i data Podpis osoby/osób uprawnionych

  do występowania w imieniu Wykonawcy


  Załącznik nr 3

  do SIWZ nr ZP/AGS/03/D/2009


  UMOWA

  w Łodzi w dniu …….


  pomiędzy Politechniką Łódzką,

  z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, zwaną w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
  1. ……………………………… - Kanclerza PŁ,

  2. ................................................ - Kwestora PŁ

  a ……………………………………………………………………………………….., zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

  …………………………………………………………………………………………..;
  wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie …………………………

  ………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….;


  została zawarta umowa następującej treści:
  § 1

  1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/AGS/03/D/2009, , opublikowanego w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem ……..-2009, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym (Art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).
  1. Wykonawca podejmuje się dostawy ……….[wpisana zostanie nazwa zamówienia zgodnie ze SIWZ i ofertą wykonawcy]

  2. Szczegółowe warunki techniczne zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy.


  § 2

  Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy na okres ……… miesięcy.


  § 3

  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie ………………… tygodni od daty podpisania umowy sprzęt będący przedmiotem umowy do Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie) na swój koszt i ryzyko.


  § 4

   1. Za dostawę objętą w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto (słownie:………………………..) w tym VAT …………..

   2. Należność powyższa przekazana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

   3. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

   4. Podstawą przyjęcia faktury do realizacji jest podpisany i zaakceptowany protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 2 do umowy), potwierdzający prawidłowe wykonanie dostawy.

   5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania i odbioru faktur VAT oraz posiada NIP ………………………………..


  § 5

  Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne


  w następujących przypadkach i wysokościach:

  1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar za odstąpienie
   od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego; powyższe nie dotyczy odstąpienia na podstawie
   art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:

   1. odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

   2. za każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu umowy, o którym mowa
    w § 3 w wysokości 1% wartości umowy;

   3. za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego na usunięcie wad;

   4. w przypadku powstania szkody przewyższającej kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.


  § 6

  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

  oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
  § 7

  Ewentualne spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia - przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


  § 8

  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  Zamawiający Wykonawca

  Załączniki do umowy:  1. Szczegółowe warunki techniczne

  2. Protokół zdawczo-odbiorczy


  Załącznik nr 1

  do wzoru umowy będącej załącznikiem do SIWZ nr ZP/AGS/04/D/2009)  Szczegółowe warunki techniczne
  Dla zadania I:
  Fabrycznie nowy jacht kabinowy do turystyki śródlądowej rejestrowanego do żeglugi dziennej dla minimum 7 osób”

  I. KADŁUB


  1. Konstrukcja: z laminatu poliestrowo-szklanego, wzmocniona strefa denna, dziobnica oraz strefa podwięzi wantowych

  długości całkowita 6,9 - 7,4 m

  zanurzenie bez miecza maks. 0,40 m

  wysokość w kabinie min. 1,8 m (w mesie)  2. Balast: wewnętrzny wlaminowany

  minimum 450 kg  3. Miecz: obrotowy, podnoszony bez użycia kabestanu (odpowiednie przełożenie między fałem stalowym i miękkim), stalowy lub laminowany na konstrukcji stalowej
  z obciążeniem (opadający samoczynnie)

  4. Ster: pawężowy, podnoszony do pionu, częściowo zrównoważony, jarzmo i rumpel (podnoszony) ze stali kwasoodpornej, rozszerzony uchwyt rumpla (rogatnica) oraz przedłużacz rumpla, rolki i knagi do fału i kontrafału

  5. Rufa: otwarta – bez stałych ławeczek i wysokiej pawęży

  6. Listwa odbojowa

  II. POKŁAD


  1. Konstrukcja: przekładkowa z laminatu poliestrowo-szklanego z integralnymi powierzchniami przeciwślizgowymi w jasnym kolorze, dodatkowe wzmocnienia
  w miejscach okuć

  2. Komora kotwiczna: na dziobie, samoodpływowa, z pokrywą

  3. Bakisty: w kokpicie, z pokrywami i zamknięciem (klucz/kłódka), minimum 2 szt.
  W bakiście po stronie pantografu silnika wydzielone, wentylowane miejsce na zbiornik paliwa (ok. 12 l.) oraz butlę gazową

  4. Suwklapa: wykonana z laminatu z zamknięciem (klucz/kłódka)

  5. Sztorcklapa: wykonana z poliwęglanu, grafitowa (nieprzezroczysta)

  6. Luk: nad koją dziobową, otwierany, „szkło” grafitowe (nieprzezroczyste), otwór min. 0,45x0,45 m.

  7. Okna: po obu stronach kabiny, wklejane, grafitowe (nieprzezroczyste), w kabinie WC i niszy kuchennej otwierane bulaje oraz wywietrzniki grzybkowe (stalowe)

  8. Wyposażenie pokładu: ze stali kwasoodpornej, aluminium anodowanego, materiałów dobrej jakości

  a) kosz dziobowy z trapem („kaczy dziób”) z rolką kotwiczną i kotwicą płużną min. 8 kg 1 szt.

  b) kosze rufowe ze składanymi ławeczkami 2 szt.

  c) kosze wantowe blisko ściany kabiny, nie ograniczające komunikacji wzdłuż jachtu, z odciągami – zintegrowane z kadłubem i pokładem) 2 szt.

  d) półkosze burtowe 2 szt.

  e) sztormreling na 4 słupkach z podstawkami, podwójne

  nierdzewne stalówki w oplocie 1 kpl.

  f) odpinane pasy relingowe na długości kokpitu min. 2 szt.

  g) podstawa masztu 1 szt.

  h) brama do kładzenia masztu z talią, dwie wanty

  stabilizujące maszt przy kładzeniu 1 szt.

  i) podpora masztu na rufie 1 szt.

  j) podwięź talii grota 1 szt.

  k) uchwyt na koło ratunkowe (na koszu rufowym

  lub na podporze do kładzenia masztu) 1 szt.

  l) knagi cumownicze na dziobie 2 szt.

  na rufie 2 szt.

  m) szyny z wózkami i rolkami szotów foka (gumy

  lub sprężyny podtrzymujące rolki) 2 kpl.

  n) kabestany szotowe samoknagujące z korbą

  (możliwość użycia do wybierania fałów) 2 szt.

  o) stopery do fałów, potrójne 2 szt.

  p) rolki zwrotne do fałów, potrójne - fały sprowadzone

  do kokpitu 2 szt.

  r) kieszenie lub uchwyty do fałów w kokpicie (na ścianie kabiny) 2 szt.

  s) pantograf do silnika przyczepnego 10 KM 1 szt.

  t) uchwyt na kotwicę typu Danfortha min. 10 kg na koszu rufowym

  1 szt.


  u) drabinka kąpielowa, składana, na rufie 1 szt.

  w) stolik w kokpicie, składany 1 szt.


  III. TAKIELUNEK


  1. Maszt: aluminiowy, anodowany, kompletny -

  okucie topowe z rolkami fałów, topenanty i mocowaniem achtersztagu

  okucie mocowania sztagu z rolkami do 2 fałów foka

  okucie mocowania want

  salingi

  okucie do mocowania bomu, rozłączne  okucie pięty (do kładzenia) z uchwytem do mocowania obciągacza bomu

  rolki zwrotne do wyprowadzenia fałów

  niezbędne knagi

  2. Bom: aluminiowy, anodowany, ażurowy (perforacje umożliwiające refowanie wewnątrz typu „Lazy Jack’a”), kompletny -

  okucie noku z uchwytem do mocowania topenanty i napinaczem rogu szotowego grota

  okucie mocowania talii grota

  okucie mocowania obciągacza bomu

  okucie pięty z uchwytem do mocowania rogu halsowego grota

  3. Roler foka: ze sztywnym sztagiem, umożliwiający bezpieczne refowanie, firmy Harken typ MKIV lub inny o równoważnej jakości i funkcjonalności, fok podnoszony fałem w maszcie (krętlik fału)

  4. Olinowanie stałe: ze stali nierdzewnej końcówki zawalcowane ze ściągaczami

  sztag


  wanty - w tym wanty stabilizujące kładzenie masztu, mocowane
  w osi obrotu masztu

  achtersztag  5. Napinacz achtersztagu: („portki”) nie utrudniający dostępu do silnika i drabinki na rufie

  6. Pokrowiec na grot typu Lazy Jack: z elastycznymi, odpinanymi linkami oraz osłoną UV przy maszcie

  7. Obciągacz bomu

  8. Żagle:

  grot pełnolistwowy, z dwoma bantami reflinek

  fok rolowany z osłoną UV

  10. Olinowanie miękkie: komplet -

  fały: grota, topenanty, foka (strunowego), rolera foka (krętlika), bramy do kładzenia masztu typu „Lazy Jack’a”, obciągacza bomu, miecza, płetwy sterowej (+kontrafał), napinacza achtersztagu

  szoty foka (o długości zapobiegającej wyszorowaniu z kokpitu przy pełnym kursie i po zrolowaniu foka)

  talia grota z knagą zaciskową (umieszczenie knagi zaciskowej powinno pozwalać na swobodne wyszorowanie szota po jego puszczeniu blokowanie wymaga celowej zmiany kierunku prowadzenia szota)  11. Tent: przeciwdeszczowy, mocowany pod bomem nad kokpitem i zejściówką,
  sięgający do achtersztagu, wykonany z jasnego materiału

  IV. WNĘTRZE


  1. Zabudowa: ze sklejki wodoodpornej, drewna (jasny kolor: np. buk, dąb) i laminatu poliestrowo-szklanego

  2. Podsufitka

  3. Wykładziny: na burtach na wysokości koi, w jaskółkach drewno (sklejka)

  4. Podłoga: zmywalna, z płyty imitującej listwy teakowe (bez wykładziny)

  5. Kabina dziobowa: otwarta

  6. Koje stałe: dla 6 osób z materacami z pianki pokrytymi tkaniną, pełnowymiarowe - 1,9 - 2,0 m, rozmieszczenie:

  podwójna koja w dziobie

  podwójna koja w części rufowej - minimalna wysokość w obrębie nóg
  i pasa 0,6 m, minimalna wysokość w okolicach głowy 1,0 m
  pojedyncze koje w mesie (w porze dziennej siedziska z oparciem tapicerowanym) szt. 2

  7. Koje dodatkowe: rozkładane w mesie pomiędzy koją stalą i skrzynią mieczową, komplet materacy

  8. Kambuz: wyposażony w dwupalnikową kuchenkę na gaz propan butan,
  zlewozmywak, szafki, półki, jaskółki

  9. WC: wydzielona kabina na toaletę chemiczną, z umywalką

  10. Stół: rozkładany na skrzyni mieczowej

  11. Jaskółki, szafki, bakisty (pod kojami)

  12. Instalacja elektryczna 12 V: stanowisko akumulatora

  panel elektryczny (rozdzielnia) z bezpiecznikami, wyłącznikiem głównym, wskaźnikiem naładowania akumulatora oraz samochodowym gniazdem zapalniczki

  oświetlenie sufitowe z indywidualnymi wyłącznikami, minimum 5 punktów

  instalacja do ładowania akumulatora: prostownik z przyłączem w kokpicie lub na pawęży oraz instalacja do alternatora i rozruchu silnika doczepnego  13. Instalacja 230 V: gniazdo w mesie, zabezpieczone, zasilane z przyłącza
  zewnętrznego

  14. Instalacja gazowa: na propan butan z reduktorem, butla umieszczona poza kabiną

  15. Instalacja wodna: zbiorniki wody pitnej w bakistach, pompka zanurzeniowa,
  wylewki z automatycznymi pompkami elektrycznymi

  16. Radio z CD: komplet głośników – min 2.
  Dostarczony sprzęt musi być zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi i określonymi normami w stosownym zakresie- zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr.166 poz.1360) oraz posiadać oznakowanie CE.
  Wymagane są szczegółowe instrukcje użytkowania i konserwacji sprzętu.

  Dla zadania II:

  Fabrycznie nowy jacht regatowy spełniający wymogi Klasy OMEGA


  1. Kadłub - z laminatu poliestrowo-szklanego, z komorami wypornościowymi zapewniającymi niezatapialność, kokpit odpływowy


  2. Ster - profilowany z laminatu, przedłużacz rumpla na miękkim przegubie

  3. Miecz - profilowany z laminatu

  4. Maszt - aluminium anodowane, komplet z niezbędnymi okuciami i salingami

  5. Bom - aluminium anodowane, komplet z niezbędnymi okuciami

  6. Spinaker bom - aluminium anodowane, komplet z niezbędnymi okuciami

  7. Okucia - ze stali nierdzewnej: sztagownik, wantowniki, ucha achtersztagu

  8. Takielunek - olinowanie stałe ze stali nierdzewnej min. 2.8 mm o splocie 1x7 lub 4 mm o dowolnym splocie, końcówki zawalcowane ze ściągaczami: sztag, wanty (2 salingowe i 2 podsalingowe), achtersztag

  kabestany szotowe renomowanej firmy, samoknagujące lub w komplecie z knagą samozaciskową

  szyny z wózkami i rolkami szotów renomowanej firmy

  talia grota z bloczkami renomowanej firmy z knagą samozaciskową

  obciągacz bomu z regulacją naciągu

  knagi cumownicze

  olinowanie miękkie: fały z liny nierozciągliwej, rozgałęzienie achtersztagu z talią do regulacji naciągu, szoty (do foka i spinakera)

  trapez do balastowania (po jednym na stronę)

  pasy balastowe  1. Żagle – regatowe z dakronu, grot, fok, spinaker (zgodne z przepisami Klasy OMEGA)

  Dostarczony sprzęt musi być zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi i określonymi normami w stosownym zakresie- zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr.166 poz.1360) oraz posiadać oznakowanie CE.


  Wymagane są szczegółowe instrukcje użytkowania i konserwacji sprzętu.

  Dla zadania II:
  Fabrycznie nowy silnik zaburtowy (przyczepny) do napędu pomocniczego dużego jachtu żaglowego”
  1. Typ silnika - czterosuwowy

  2. Paliwo - benzyna bezołowiowa

  3. Długość kolumny (wysokość pawęży) – minimum 508 mm

  4. Sterowanie - rumplem

  5. Biegi - do przodu - neutralny - wstecz


  6. Moc – minimum 9 KM , maksimum 11 KM (6,6 ÷ 8,1 kW)

  7. Obroty – maksymalnie 6000 obr/min

  8. Przekładnia – wzmocniona, przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach, przełożenie: minimum 1:2,4 ; maksimum 1:3,0

  9. Śruba – o dużym ciągu, do dużych i ciężkich jachtów, skok maksimum 205 mm

  10. Rozruch – elektryczny, z możliwością rozruchu ręcznego – szarpanka zamontowana na stałe

  11. Alternator – 12 V, minimum 6 A, złącze do połączenia z instalacją elektryczną jachtu

  12. Zbiornik paliwa – zewnętrzny, minimum 10 l, z przewodem paliwowym i ręczną pompką

  13. Wskaźnik niskiego ciśnienia oleju

  14. Podnoszenie i trymowanie – ręczne

  Dostarczony sprzęt musi być zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi i określonymi normami w stosownym zakresie- zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr.166 poz.1360) oraz posiadać oznakowanie CE.


  Wymagane są szczegółowe instrukcje użytkowania i konserwacji sprzętu.

  Załącznik nr 2

  do wzoru umowy będącej załącznikiem do SIWZ nr ZP/AGS/04/D/2009)  PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (dotyczy zadania I)


  1. Data przeprowadzenia odbioru:

  2. Miejsce przeprowadzenia odbioru:

  3. Osoby uczestniczące:

  Przedstawiciele Zamawiającego:

  Przedstawiciele Wykonawcy:

  1. Przedmiot umowy: Fabrycznie nowy jacht kabinowy, do turystyki śródlądowej rejestrowany do żeglugi dziennej dla minimum 7 osób.

  2. Oznakowania przedmiotu umowy według wykonawcy:

  3. Ocena spełnienia warunków technicznych podanych w SIWZ:

  Warunki

  Spełnienie
  warunku


  Uwagi

  TAK

  NIE

  I. KADŁUB


  1) Laminat poliestrowo-szklany,
  długości po całkowita 6,9 ÷ 7,4 m

  zanurzenie bez miecza maks. 0,40 m

  wysokość w kabinie min. 1,8 m (w mesie)  2) Balast: wewnętrzny wlaminowany minimum 450 kg


  3) Miecz: obrotowy, podnoszony bez użycia kabestanu (odpowiednie przełożenie między fałem stalowym i miękkim), stalowy lub laminowany na konstrukcji stalowej z obciążeniem (opadający samoczynnie)


  4) Ster: pawężowy, podnoszony do pionu, częściowo zrównoważony, laminowany na konstrukcji stalowej, jarzmo i rumpel (podnoszony) ze stali kwasoodpornej, rozszerzony uchwyt rumpla (rogatnica) oraz przedłużacz rumpla, rolki i knagi do fału i kontrafału


  5) Rufa otwarta (bez stałych ławeczek i pawęży)


  6) Listwa odbojowa


  II. POKŁAD


  1) Konstrukcja: przekładkowa z laminatu poliestrowo-szklanego z powierzchniami przeciwślizgowymi, wzmocniona w miejscach okuć


  2) Luk kotwiczny: na dziobie, samo-odpływowy, z pokrywą


  3) Bakisty: w kokpicie, z pokrywami i zamknięciem (klucz/kłódka), minimum 2 szt.

  W bakiście, po stronie pantografu, wydzielone, wentylowane miejsce na zbiornik paliwa oraz butlę gazową
  4) Suwklapa z laminatu, sztorcklapa: przydymiona z zamknięciem (klucz lub kłódka)


  5) Luk: nad koją dziobową, otwierany, „szkło” przydymione prześwit min. 0,45 x 0,45 m


  6) Okna w kabinie wklejane, grafitowe.
  W kabinie WC i niszy kuchennej otwierane bulaje oraz wywietrzniki grzybkowe (stalowe)


  7) Wyposażenie pokładu: ze stali kwasoodpornej lub aluminium anodowanego:


  a) kosz dziobowy z trapem, rolką kotwiczną oraz kotwicą płużną min. 8 kg


  b) kosze rufowe ze składanymi ławeczkami 2 szt.


  c) kosze wantowe blisko ściany kabiny z odciągami - zintegrowane z kadłubem 2 szt.


  d) połkosze burtowe 2 szt.


  e) sztormreling na 4 słupkach z podstawkami, podwójne nierdzewne stalówki w oplocie 1 kpl.


  f) odpinane pasy relingowe na dług. kokpitu 2 szt.


  g) podstawa masztu 1 szt.


  h) brama do kładzenia masztu z talią, dwie wanty stabilizujące maszt przy kładzeniu 1 kpl.


  i) podpora masztu na rufie 1 szt.


  j) podwięź talii grota 1 szt.


  k) uchwyt na koło ratunkowe 1szt.


  l) knagi cumownicze: na dziobie 2 szt.
  na rufie 2 szt.


  m) szyny z wózkami i rolkami szotów foka (gumy
  lub sprężyny podtrzymujące rolki) 2 szt.


  n) kabestany szotowe samoknagujące z korbą (możliwość użycia do wybierania falów) 2 szt.


  o) stopery do fałów, potrójne 2 szt.


  p) rolki zwrotne do fałów, potrójne - fały sprowadzone do kokpitu 2 szt.


  r) kieszenie lub uchwyty do fałów w kokpicie (na
  ścianie kabiny) 2 szt.


  s) pantograf do silnika przyczepnego 10 KM
  1 szt.


  t) uchwyt na kotwicę Danforta min. 10 kg na koszu
  rufowym 1 szt.


  u) drabinka kąpielowa, składana, na rufie 1 szt.


  w) stolik w kokpicie, składany 1 szt.


  III. TAKIELUNEK


  1) Maszt: aluminiowy, anodowany, kompletny:


  a) okucie topowe z rolkami fałów, topenanty i mocowaniem achtersztagu


  b) okucie mocowania sztagu z rolkami do 2 fałów foka


  c) mocowania want


  d) salingi


  e) okucie do mocowania bomu, rozłączne


  f) okucie pięty (do kładzenia) z uchwytem do mocowania obciągacza bomu


  g) rolki zwrotne do wyprowadzenia fałów


  h) niezbędne knagi

  2) Bom: aluminiowy, anodowany, ażurowy (perforacje umożliwiające refowanie wewnątrz „Lazy Jack’a”) - kompletny:


  a) okucie noku z uchwytami do mocowania
  topenanty i napinaczem rogu szotowego grota


  b) okucie mocowania talii grota


  c) okucie mocowania obciągacza bomu


  d) okucie pięty z uchwytem do mocowania rogu halsowego grota


  3) Roler foka: na sztywnym sztagu, krętlik fału


  4) Olinowanie stałe ze stali nierdzewnej ze ściągaczami:


  a) sztag


  b) wanty, w tym wanty stabilizujące kładzenie masztu


  c) achtersztag


  5) Napinacz achtersztagu („portki”): nie utrudniający dostępu do silnika i drabinki na rufie


  6) Lazy Jack z elastycznymi, odpinanymi linkami oraz osłona UV przy maszcie


  7) Obciągacz bomu


  8) Żagle:


  a) grot pełnolistwowy z dwoma bantami reflinek


  b) fok rolowany z osłona UV


  9) Olinowanie miękkie: komplet:


  a) fały: grota, topenanty, foka – 2 szt., rolera foka, bramy do kładzenia masztu, Lazy Jack’a,
  obciągacza bomu, miecza, płetwy sterowej
  (+ kontrafał), obciągacza bomu


  b) szoty foka


  c) talia grota z knagą zaciskową (umieszczenie knagi zaciskowej powinno pozwalać na swobodne wyszorowanie szota po jego puszczeniu)


  10) tent przeciwdeszczowy


  IV. WNĘTRZE


  1) Zabudowa: ze sklejki wodoodpornej, drewna (jasna) i laminatu poliestrowo-szklanego


  2) Podsufitka


  3) Wykładziny: na burtach na wysokości koi, w jaskółkach sklejka


  4) Podłoga: zmywalna z płyty imitującej teak


  5) Kabina dziobowa otwarta


  6) Koje stałe: dla 6 osób z materacami z pianki pokrytej tkaniną, pełnowymiarowe – 1,9 ÷ 2,0 m


  a) podwójna koja w dziobie


  b) podwójna koja w części rufowej – minimalna wysokość w obrębie nóg i pasa 0,6 m, minimalna wysokość w okolicach głowy 1,0 m


  c) pojedyncze koje w mesie (w porze dziennej siedziska z oparciem) 2 szt.


  7) Koje dodatkowe: rozkładane w mesie pomiędzy koją stałą i skrzynią mieczową, komplet materacy
  2 szt.


  8) Kambuz: wyposażony w dwupalnikową kuchenkę na gaz propan-butan, zlewozmywak, szafki, półki, jaskółki


  9) WC: wydzielone miejsce na toaletę chemiczną z umywalką


  10) Stół: rozkładany na skrzyni mieczowej


  11) Jaskółki, szafki, bakisty


  12) Instalacja elektryczna: 12V:


  a) stanowisko akumulatora


  b) panel elektryczny (rozdzielnia) z bezpiecznikami, wyłącznikiem głównym, samochodowym gniazdem zapalniczki


  c) oświetlenie sufitowe z indywidualnymi wyłącznikami, minimum 5 punktów


  d) instalacja do ładowania akumulatora: prostownik
  z przyłączem w kokpicie lub na pawęży oraz
  instalacja do alternatora i rozruchu silnika
  przyczepnego


  13) Instalacja elektryczna: 230V, gniazdo w mesie,
  zabezpieczone, zasilane z przyłącza
  zewnętrznego


  14) Instalacja gazowa na propan butan, butla poza
  kabiną


  15) Instalacja wodna


  a) zbiorniki wody pitnej w bakistach


  b) pompka zanurzeniowa


  c) wylewki z automatycznymi pompkami
  elektrycznymi


  16) Radio z CD, komplet głośników
  1. Dodatkowe wyposażenie nie uwzględnione w SIWZ (zawarte w cenie oferty):


  1. Dokumenty wydane przez Wykonawcę (rodzaj, liczba egzemplarzy, kompletność):


  1. Zastrzeżenia zgłoszone przez zamawiającego:  1. Wykonawca w terminie
   uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w punktach 6 i 9 niniejszego protokołu.

  1. Wykonawca przekazał przedmiot umowy a Zamawiający nie*/ przyjął go bez zastrzeżeń*/ z zastrzeżeniami podanymi w punktach 6, 9 i 10 stwierdzając, że przedmiot umowy nie*/ został wykonany zgonie z umową.
  1. Postanowienia dodatkowe:


  1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy
 • 1   2   3   4


  ©absta.pl 2019
  wyślij wiadomość

      Strona główna