Politechnika śLĄska wydział GÓrnictwa I geologii kierunek: Specjalność: Rodzaj studiówPobieranie 97.15 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar97.15 Kb.


POLITECHNIKA ŚLĄSKA

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

Kierunek:

Specjalność:

Rodzaj studiów:

Imię NAZWISKO

w tym miejscu należy wpisać TEMAT pracy dyplomowej

praca dyplomowa magisterska wykonana
w … tu podać nazwę jednostki organizacyjnej


Kierujący pracą:

Tytuł/stopień naukowy Imię NAZWISKO

Gliwice, miesiąc złożenia pracy 20XX r.
Temat pracy dyplomowej magisterskiej

dla p. Imię i NAZWISKO

STRONA TA ZAWIERA KOPIĘ FORMULARZA WYDANIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ, WIĘC W TYM MIEJSCU NALEŻY PODAĆ PEŁNY TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ

Zakres pracy:

 • zakres cząstkowy pracy dyplomowej,

 • zakres cząstkowy pracy dyplomowej,

 • zakres cząstkowy pracy dyplomowej,

 • zakres cząstkowy pracy dyplomowej,

 • zakres cząstkowy pracy dyplomowej,

 • zakres cząstkowy pracy dyplomowej,

 • zakres cząstkowy pracy dyplomowej.
Kierujący pracą:

………………………………………….

(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Gliwice, ………………………………..


Spis treści

Spis oznaczeń i symboli 6

1.Wstęp 8

2.Zasady sporządzania pracy dyplomowej 10

2.1. Formatowanie tekstu za pomocą stylów 11

2.1.1. Styl podstawowy (normalny) 11

2.1.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy dyplomowej 11

2.1.3. Numeracja stron 11

2.1.4. Przypisy 11

3.Rysunki 12

3.1. Rysunki umieszczane poziomo 12

3.2. Rysunki umieszczane pionowo 13

4. Tabele 16

4.1. Ogólne zasady sporządzania tabel 16

4.2. Tabele specjalne 17

5. Równania 18

Sporządzanie spisu literatury 20

Podsumowanie (Wnioski) 22

Literatura (Wzór A) 24

Literatura (Wzór B) 25

Załącznik 1 26

Abstract 28

Spis oznaczeń i symboli

objaśnienie symbolu alfa,

objaśnienie symbolu beta,

a1objaśnienie symbolu a z indeksem dolnym jeden,

Fobjaśnienie symbolu F

Iobjaśnienie symbolu I,

kobjaśnienie symbolu k,

lobjaśnienie symbolu l,

Pobjaśnienie symbolu P,

Robjaśnienie symbolu R,

tobjaśnienie symbolu t,

Uobjaśnienie symbolu U,

Zobjaśnienie symbolu Z.

 1. Wstęp


W tekście zawarto wytyczne dotyczące sporządzania pracy dyplomowej przez studentów semestrów dyplomowych Wydziału Górnictwa i Geologii.

Wersja elektroniczna niniejszego wzoru może być bezpośrednio wykorzystana przez studentów do pisania pracy dyplomowej.

W przypadku samodzielnego przygotowania strony graficznej pracy dyplomowej należy stosować wytyczne zawarte w niniejszym wzorze pracy dyplomowej.


 1. Zasady sporządzania pracy dyplomowej


Praca powinna być sporządzona w formacie A4 na białym papierze w 3 egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz przechowywany w Instytucie lub Katedrze drukowany jest dwustronnie i ma twardą oprawę. Drugi egzemplarz, również składany w jednostce organizacyjnej, oraz egzemplarz archiwizowany w dziekanacie są drukowane dwustronnie i mają miękkie oprawy.

Podstawowe ustawienia strony: • główna orientacja strony pionowa,

 • marginesy lustrzane,

 • rozmiar marginesów lewego, prawego, dolnego i górnego to 2,5 cm,

 • rozmiar zdefiniowanego marginesu na oprawę to 1 cm,

 • rozmiar nagłówka to 1,25 cm, a stopki 1,35 cm.

Pierwsza strona pracy dyplomowej jest stroną tytułową. Jej rewers jest kopią „Formularza wydania tematu pracy dyplomowej” (Załącznik Z-RG-7-1.4). Następna strona (strony) zawiera (zawierają) spis treści pracy dyplomowej. Na kolejnych stronach należy umieścić „Spis oznaczeń i symboli”, których użyto w pracy dyplomowej, przy czym spis ten powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem (str. 4) prezentowanym w niniejszym opracowaniu. Spis oznaczeń i symboli jest obowiązkowy. Prowadzący pracę może zalecić sporządzenie dodatkowych spisów, np. spisu rysunków, spisu tabel. Spisy te zostają umieszczone na końcu pracy dyplomowej przed abstraktem sporządzonym w języku angielskim.

Praca powinna zawierać wstęp, który stanowi pierwszy rozdział pracy dyplomowej. Należy zwrócić uwagę, że każdy rozdział powinien zaczynać się na nowej, nieparzystej stronie, natomiast podrozdziały umieszczać należy w tekście zgodnie z planem przyjętym przez Autora.

Na samym końcu pracy Autor umieszcza abstrakt wraz tytułem pracy dyplomowej w języku angielskim (patrz str. 20).


2.1. Formatowanie tekstu za pomocą stylów


W podrozdziale przedstawiono główne style zastosowane przy pisaniu pracy dyplomowej.

2.1.1. Styl podstawowy (normalny)


Należy wprowadzić automatyczne dzielenie wyrazów!

Tekst podstawowy pracy powinien być pisany czcionką Times New Roman 12 pkt. ze zdefiniowanym odstępem między wierszami tzw. interlinia, 1,5 wiersza. Tekst powinien być wyjustowany (do lewej i prawej).


2.1.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy dyplomowej


Tytuły rozdziałów powinny być pisane jako nagłówki:

 1. Nagłówek 1 – czcionka Arial 16 pkt., pogrubiona (bold), zdefiniowane odstępy przed 14 pkt i po 14 pkt.,

 2. Nagłówek 2 – czcionka Arial 14 pkt., kursywa (italic) pogrubiona (bold), zdefiniowane odstępy przed 12 pkt i po 12 pkt.,

 3. Nagłówek 3 – czcionka Arial 13 pkt., pogrubiona (bold), zdefiniowane odstępy przed 12 pkt i po 3 pkt.

 4. Styl tytułów kolejnych podrozdziałów (jeśli takie występują w pracy dyplomowej) według uznania kierującego pracą.

2.1.3. Numeracja stron


Numeracja stron powinna być wyświetlana począwszy od strony następującej po stronie zatytułowanej „Spis treści”. Numeracja stron powinna być sporządzona czcionką Times New Roman (12 pkt.) i usytuowane na środku tzw. stopki.

2.1.4. Przypisy


Dopuszcza się tworzenie przypisów, które powinny być sporządzane na dole strony zgodnie podanym przykładem1.
 1. Rysunki


Rozdział zawiera informacje dotyczące zamieszczania rysunków w tekście. Należy podkreślić, że od strony edytorskiej wszelkie zdjęcia i wykresy należy traktować jako rysunki i stosować wobec tych elementów te same zasady dotyczące opisu i umieszczania w tekście, jak w przypadku rysunków.

3.1. Rysunki umieszczane poziomo


Rysunek powinien być umieszczony w tabeli o jednej kolumnie i dwóch wierszach, przy zdefiniowaniu braku ramki tejże tabeli. Dzięki temu rysunki wraz z opisem umieszczone będą w pracy w jednakowy sposób i nie będą ulegać przypadkowemu przemieszczaniu w tekście. Opisana tabela nie jest tabelą w rozumieniu rozdziału 4, lecz stanowi obiekt formatowania i umieszczania rysunku wraz z opisem w teście pracy dyplomowej. Pierwsza komórka tabeli zawiera rysunek (wyśrodkowany), a druga podpis rysunku zgodnie z prezentowanym poniżej stylem. Przed i po tabeli zawierającej rysunek należy zostawić jedna linię wolną!

Numer rysunku składa się z dwóch liczb. Pierwsza liczba odnosi się do numeru rozdziału, w którym znajduje się rysunek. Liczby umieszczane po kropce oznaczają kolejność występowania rysunków w tekście rozdziału.


Rys. 3.1. Podpis rysunku Times New Roman 10 pkt., pogrubienie3.2. Rysunki umieszczane pionowo


W przypadku, gdy rysunek jest zbyt duży i/lub zawiera szereg drobnych szczegółów, można wykorzystać cały dostępny obszar strony. W takim przypadku definiowana jest tabela bez ramki o dwóch kolumnach i jednym wierszu (patrz rys. 2.), przy czym rysunek umieszczany jest w jednej z dwóch kolumn tak, aby jego podpis był usytuowany nad marginesem zewnętrznym strony. Jak widać poniżej, orientacja strony nie ulega zmianie (pionowa), co jest istotne z uwagi na przyjęty sposób numerowania poszczególnych stron pracy dyplomowej.

Rysunki mogą być sporządzane w dowolnych kolorach. Jeżeli nie wpłynie to na ich czytelność, można je wykonać wyłącznie przy użyciu czarnej barwy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sporządzanie rysunków na papierze o formacie większym niż A4 lub A3 złożony. Rysunki takie należy umieścić w pracy dyplomowej w formie załączników.Rys. 3.2. Rysunek o większym rozmiarze lub/i dużej liczbie szczegółów [x] 1. Tabele


Tabele mogą być różne i dostosowane do specyfiki zagadnień poruszanych w  pracy dyplomowej. Zasady sporządzania tabel przedstawiono w podrozdziale 4.1.

4.1. Ogólne zasady sporządzania tabel


Opis tabel jest ujednolicony, pisany czcionką Times New Roman 10 pkt., pogrubioną, przy czym oznaczenie tabeli np. „Tabela 4.1” należy pisać do prawego marginesu, natomiast tytuł powinien być wyśrodkowany. Numer tabeli składa się z dwóch liczb. Pierwsza liczba odnosi się do numeru rozdziału, w którym znajduje się tabela. Liczba umieszczana po kropce oznacza kolejność występowania tabel w tekście rozdziału. Symbole stabelaryzowanych wielkości zamieszczane są w tabeli wraz z odpowiednimi jednostkami (patrz przykład Tabela 4.1). Przed i po tabeli należy zostawić jedną linię wolną (bez tekstu).

W przypadku, gdy tabela nie mieści się na jednej stronie i zostanie przeniesiona do strony następnej, pod wierszem tytułowym, zawierającym stabelaryzowane wielkości, należy umieścić wiersz pomocniczy z numeracją poszczególnych kolumn: 1, 2, 3 … .
Tabela 4.1

Tytuł tabeli Times New Roman 10 pkt. (pogrubiony)

Lp.

Parametry

równania


t

U

I

F

P

l

Uwagi


-

-

s

V

A

N

kW

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Numerację poszczególnych kolumn należy sporządzać czcionką Times New Roman 10 pkt.


4.2. Tabele specjalne


W przypadku, dużej liczby stabelaryzowanych wielkości dopuszcza się umieszczanie tabeli/tabel pionowo (analogicznie jak rysunek 3.2).

Niniejszy wzór nie wyczerpuje wszystkich możliwości tworzenia tabel dostosowanych do specyfiki lub/i zagadnień poruszanych w pracy dyplomowej. Należy jednak zadbać o jednakową formę tabel i ich opisów w całej pracy dyplomowej.


 1. Równania


Równania piszemy zgodnie z podanym niżej wzorem odpowiednio je numerując. Numer równania składa się z dwóch liczb umieszczonych w okrągłym nawiasie. Pierwsza liczba odnosi się do numeru rozdziału, w którym znajduje się równanie. Liczba umieszczane po kropce oznacza kolejność występowania równań w tekście rozdziału.

Przed i po tabeli (bez ramki), w której umieszczone jest równanie, należy pozostawić linie wolną (bez tekstu). Przykład zapisu równań przedstawiono poniżej.


(5.1)

gdzie:

Iobjaśnienie symbolu I,

Zobjaśnienie symbolu Z.

Równania w całym tekście pracy dyplomowej powinny być ujednolicone.


(5.2)

gdzie:

Iobjaśnienie symbolu I,

Robjaśnienie symbolu R.

Zmienne powinny być pisane kursywą (italic), a macierze i wielkości wektorowe należy wyróżniać czcionką pogrubioną (bold).
Sporządzanie spisu literatury


W spisie literatury poszczególne źródła umieszcza się w następującej kolejności:

 1. periodyki, podręczniki, skrypty w porządku alfabetycznym,

 2. normy, rozporządzenia i przepisy,

 3. źródła internetowe.

Dopuszcza się jeden z dwóch sposobów powoływania się na literaturę. Pierwszy sposób polega na podaniu w nawiasie kwadratowym numeru pozycji ze spisu literatury, przykładowo: [1]. Analogicznie postępuje się, gdy autor w swojej pracy dyplomowej zamieszcza rysunki pochodzące z określonego źródła literatury. W takim przypadku na końcu podpisu danego rysunku zamieszcza się w nawiasie kwadratowym numer odpowiadający pozycji literaturowej, z której rysunek został zaczerpnięty. Przykład przedstawiono w podrozdziale 3.2 rysunek 3.2.

Drugi sposób powoływania się na literaturę polega na umieszczeniu w tekście nazwiska autora i roku wydania pozycji, której dotyczy odwołanie, np. według Nazwisko Autora (Rok) lub (Nazwisko, Rok). Pozycje literatury, opublikowane przez autora w tym samym roku wyróżnia się dodając kolejne litery alfabetu, np. (Nazwisko I., 20XXa). Natomiast porządek opisu takiej pozycji w spisie literaturowym przedstawiono na stronie 17 w „Literatura (Wzór B)”
Podsumowanie (Wnioski)


Rozdział ten zawiera najważniejsze informacje podsumowujące całość pracy dyplomowej.Literatura (Wzór A)


[1]

Nazwisko I.: (lub nazwiska autorów z inicjałami imion poszczególnych współautorów), Tytuł artykułu lub książki, Wydawnictwo lub nazwa periodyku, Miejscowość wydania i rok, str. xx-xx (numery stron podaje się wyłącznie w przypadku artykułów publikowanych w periodykach lub materiałach konferencyjnych).

[2]

Nr normy, Tytuł normy.Literatura (Wzór B)


Nazwisko I. (Rok), Tytuł artykułu lub książki, Miejscowość wydania, Wydawnictwo lub nazwa periodyku. Miejscowość wydania i rok, str. xx-xx (numery stron podaje się wyłącznie w przypadku artykułów publikowanych w periodykach lub materiałach konferencyjnych).

Nr normy, Tytuł normy.Załącznik 1


W załączniku/załącznikach umieszcza się informacje, dane pomiarowe etc., które są ważne dla wykonania pracy dyplomowej, ale których zamieszczenie w tekście głównym opracowania mogłaby znacząco zmniejszyć czytelność pracy dyplomowej.Abstract


Tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim

Streszczenie pracy w języku angielskim pisane powinno być czcionką Times New Roman 10 pkt., interlinia 1,5 wiersza.
1 Przykładowy przypis.


: Wydzialy
Wydzialy -> Nasz znak: wa. 6740 311. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
Wydzialy -> Nasz znak: wa. 6740 408. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
Wydzialy -> Publikacje recenzowane i monografie naukowe
Wydzialy -> Decyzja w sprawie stypendium doktoranckiego
Wydzialy -> Decyzja na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 203, art. 211, art. 378 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Wydzialy -> Karta przedmiotu
Wydzialy -> „bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie” 30. 09. 2015 r organizowaną przez
Wydzialy -> Karta przedmiotu
Wydzialy -> Dr hab inż. Ewa Schab-Balcerzak, prof. UŚ Katowice, 15. 06. 2015
Wydzialy -> Wojewódzki plan działania systemu państwowe ratownictwo medyczne na lata 2008 – 2010 DLA województwa warmińsko mazurskiego olsztyn, 2007 rok
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna